Groot Gouda, woensdag 21 november 1945

EEND MAAKT ö GROOT GOUDA Sl ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 84 Administratie M van Loon WOENSDAG 21 NOVEMBER 1945 Bur Markt 20 Óouda Tel 3098 At Onn p w 25 et Losse numm 10 t S TADSNIEUWS Sfuraskuur Wethouider vain Onderwijs Met ingang van Woensdag 21 Nov houdt de wethouder van Onderwijs spreekuur van 4 5 uur Het Consultatiebureau voor zuigelingen Deze week is het Consultatiebureau voor zuigelingen op de Spieringstraat 113 gesloten Gouwenaar komt in Sidney aan Hiü logenstraft courantenbericht Maandagmorgen ontving de familie Achtenberg alhier een telc grambrief van haar zoon waarmede hij zijn aankomst met het Eng stoomschip Stirling Castle mededeelde Hij schreef hierin dat de ontvangst door de bevolking spontaan en harteUjk was Zij Aver den toegejuicht en een muziekkorps speelde Vaderlandsche liederen Dit bericht luidt geheel anders ian de persberichten wflke ons vanuit Australië bereiken Is hier n opzettelijke perscampagne tegen Nederland in het spel Het is een eenvoudige zaak om in een ver knd d m v de pers een lan4 in een kwaad dagHcht te stellen Wij zullen een onderzoek naar de juistheid van de gang van zaken laten instellen Uitgevallen treinen weer inge lascht Met ingang van heden zijn de dieseltreinen die Maandag j l tus schen Gouda Den Haag en Gouda Rotterdam v v waren opgeheven weer in de dienstregeling opgenomen De stoomtrein Gouda Den Haag vertrek 17 30 en Den Haag Gouda vertrek 14 38 zijn met ingang van heden weer vervallen Vcor de laatste maal Permanent In ons artikel van 25 Oct over Hoe zit het met de permanent schreven wij dat de door het Directoraat Gen voor de Prijzen vastgestelde tarief niet gold voor een permanent compleet Naar wij thans van het Dir Gen V d Prijzen vernemen hebben de vastgestelde tarieven betrekking op een complete permanent bestaande uit de volgende behandelingen knippen wasschen drogen permanenten watergolven en drogen Slechts door de klant gewenschte bijkomende behandelingen mogen apart berekend worden Vergeet U niet dat U morgen Uw nieuwe distri butiekaart moet halen en Uw snoep of tabakskaart als Uw naam ligt tusschcn V d WAAG ZIJTA U behoeft alleen Uw tweede stamkaart en het inlegvel mede te neiren U kunt aan de loketten 5 7 9 11 van het GYMNASTIEKLOKAAL in de PEPERSTRAAT terecht tusschen 9 30 en 12 uur en 2 3 30 uur Hoc is t ie De revue van Tahiti Hpe is t ie welke ópt 8 Nov in denNieuwen Schouwburg gehoud mwerd ten bate van Venlo h teen batig saldo opgeleverd i f 6Ö6 46 Inderdaad kan hier vraagd worden Hoe is t ie Kon Ned Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde Af deeling Gouda en Omstreken Gisterenavond hads tn hotel Central een bijeenkomst plaats waar de heer Zwartendijk uit Boskoop sprak over Bemestingen bestrijding van schadelijke insecten enz Spreker begon zijn toespraak met het een en ander te vertellen over verschillende zwammen welke tn den tuinbouw veel schade doen Als eerste groep noemde spr de slijmzwammen waarvan er één de knol voetziektt bij de koolsoorten veroorzaakt Vervolgens kregen de splijtzwammen een beurt welke o a de wortelknobbels bij vruchtboomen kunnen veroorzaken Tenslotte vertelde spr iets van de hoogere zwammen waaronder de meeldauw en schurft bij appel en peer gerekend moeten worden Voor de bestrijding van genoemde zwammen en insecten werden zeer vele practitche wenken gegeven De praktijk heeft bewezen dat bij zorgvuldige grondbewerking voldoende plantenvoedsel en toepassing vaa goede bestrijdingsmic delen de beste oogsten verwacht kunnea worden In de pauze werden verschillende vragen d or de aanwezigen gesteld op aangename en leerzame wijze beantwoord Na de pauze besprak de heer Zwartendijk nieuwe inzichten der laatste jaren ten op Bichtc vaa de voedingsstoffen der planten die hij gcbrekzlekte noemde Men is n l tot de ontdekking gekomen dat het voor planten 4i omraige aevallea aoodzakclijk is dat er bijzondere stoffen in den grond gebracht moeten worden zij het dan In kleine hoeveelheden Met een zeer duidelijk betoog over het verschil van stalmest en kunstmest over de verschillende kwaliteiten en vermengingen bewtlten en toepassing hiervan eindigde spr zijn zeer leerzaam betoog SPORTNIEUWS JODAN BOYS I WADDINXVEEN I 9 2 De j l Zaterdag gespeelde vriendschap lijke wedstrijd eindigde in een verdiende overwinning voor de Jodan Boys Na ongeveer 10 min spelen is het Keppel die het eerste doelpunt scoort 1 0 Even later maakt van Wijk er na een voorzet van links 2 0 van Enkele uitvallen Waddinxveen leveren geen resultaat op De achterhoede met aan het hoofd 2e aanvoerder v Leeuwen geeft geen krimp Een half uur is de wedstrijd aan den gang als A Boot na goed aangeven van Graaf land en Nieuwveld het derde doelpunt maakt 3 0 De lat en palen komen Waddinxveen te hulp als Keppel en v Wijk het van verre afstand probeeren Keppel ziet zijn zwoegen met een vierde doelpunt na een handige manoeuvre beloond 4 0 Dezelfde speler geeft even voor de rust den Waddinxveen kee ner wederom het nakijken 5 0 Kort na de rust is het Chr Boot die naar binnen zwenkend het zesde doelpunt voor zi n rekening neemt 6 0 Bij een tegenaanval heeft Waddixveen succes wanneer de linksbuiten doelman Mijder wijk passeert 6 1 Als er 20 min in de tweede helft gespeeld is krijgt Waddinxveen wegens hands een penalty toegewezen Voor de tweede en tevens laatste maal wordt den lodan Boys keeper het nakijken gegeven 6 2 Hierna volgt een periode waarin uitsluitend Jodan Boys ten aanval trekt Twee doelpunten in het voordeel der Boys worden wegens buitenspel afgekeurd Vervolgens doelpunten Keppel en A Boot zoodat de stand opgevoerd wordt tot 8 2 Even voor het einde geeft van Wijk voor de laatste maal den keeper het nakijken 9 2 Met deze stand komt het einde van dezen prettigen maar eenzijdigen wedstrijd Waddinxveen II Jodan Boys H 1 0 In de eerste helft van dezen wedstrijd heeft Jodan Boys het spel geheel in handen maar ondanks het groote overwicht ziet de voorhoede geen kans te doelpun ten De bal rolt de eerste drie kwartier bijna steeds op de Waddinxveen helft De achterhoede der gastheeren hield kranig stand De tweede helft gaf ongeveer hetzelfde aanzien todat 10 min voor het einde door ee5i ff erstand in de achterhoede der Jodan ©fys de midvoor van Waddinxveen doorbrak en met een onhoudbaar schot Bouter passeerde en daarmede tevens zijn club de overwinning bezorgde DAMES Ille KLASSE C Excelsior I V et C I 0 0 In een zeer spannendea wedstrijd waarin het spel op hoog peil stond werd geen doelpunt gescoord Keeper Over eynder blonk uit en wist verschillende moeilijke ballen te houden De dames die nog steeds aan den kop staan hebben uit 5 wedstrijden 9 punten weten te behalen waarmede de dames een goeden greep naar het kampioenschap doen HEEREN lie KLASSE B Excelsior 1 Meeuwen I 2 5 Excelsior verscheen met twee invallers Door het betere spel van de Meeuwen wisten deze de leiding te nemen door Kneteman die met een goed gegooiden bal wist te doelpunten 0 1 Direct daarna wist dezelfde speler den stand op O 2 te brengen Vlak voor de rust wist G L Hammer een tegenpunt te maken 1 2 Na de rust zagen de Meeuwen nog 3 maal kans te doelpunten en Excelsior slechts 1 maal zoodat de eindstand kwam met 2 5 in het voordeel van Meeuwen 1 DISTRICTS NIEUWS REEUWIIK OUDERAVOND Vrijdagavond hield de Oudercommissie van de Openbare school A te Reeuwijk dorp een ouderavond in de school De school was tot in de uiterste hoeken bezet Een drietal commissieleden traden af De aftredende feden werden dank gebracht voor hun werk terwijl den voorzitter een cadeau en een bloemenmand werden overhandigd Tot nieuwe leden der commissie werden benoemd de heeren C Verburg P Verweij en C Bontebal Jr Vervolgens werd de avond gevuld door het opvoeren van een revue 1940 1945 door de kinderen van de hoogste klassen een revue die door het hoofd de heer Hack was Dc UtecdisiaMU gaat beginnen Met ingang van 7 Dec a s zal een aanvang worden gemaakt met de distributie van thee zoo vernemen v ij van de zijde van de Fa v Nelle Per hoofd zal het rantsoen 50 gr bedragen En wat het meest verheugende feit is er Is voldoende voorraad hier te lande aanwezig om een geregelde distributie te mogen verwachten Ook hier kan gezegd worden ER ZIJ SCHOT INI V samengesteld Het programma werd tot in de puntjes afgewerkt Onder de aanwezigen werd ook opgemerkt mej De Boer die zooveel jaren aan deze school verbonden is geweest EEN KOUDE ZWEMPARTIJ De 18 jarige A de B die wegens talrijke inbraken en diefstallen werd gearresteerd en dezer dagen kans had gezien uit zijn cel te Waddinxveen te breken en spoorloos te verdwijnen werd Vrijdag te ongeveer 2 uur dus op klaarlichten lag door den heer Zaneveld aan de d Aumerielaan aan den plas s Graven broek te Reeuwijk op heeterdaad betrapt bij een poging tot inbraak hij was bezig met het uitsnijden van een ruit van een daar liggend woonschip De heer Zaneveld arresteerde de jonge man en zou hem overleveren aan de f litie Op weg daarheen zijrèden op de kfeec ecUkt Weersvei wachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond VVordt verwacht Meest nevejig of zwaar bewolkt geen regen van beteekenis zwakke wind geleidelijke stijging van temperatuur Wat is er in Gouda te doen f Reunies Vrijdag t m Woensdag De Graaf van Monte Christo Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Potpourri Schouwbi g biqsc Vrijdag t m Donderdag Het zit in de lucht Woensdag 21 November 8 uur Concordia Gezelschap Triumph met een Cabaret avond Woensdag 21 Nov 8 uur Kunstmin Sleutelstad Variété Donderdag 22 Nov 8 uur Concordia Max Croiset draagt voor De Gedachte van Andrejew Donderdag 22 Nov 8 uur Kunstmin Oerde G S V Ontspanningsavond met de revue G S V Ons Ideaal Donderdag 22 Nov 8 uu t Blauwe Kruis Volksuniversiteit Cursus Dr J Leeit De tijd van het Imperialisme 1870 19H Vrijdag 23 Nov 8 uur Beursklok feestavond E n i o Vrijdag 23 Nov 8 uur Concordia De Logé Zaterdag 24 Nov 8 uur Concordia Blllardvereenigmg Het Westen ho idt een Variété avond WAT GEBEURDE ER 21 November 1944 Kessel en Helena veen bevrijd Belfort in Frankrijk veroverd Mühlausen en Saarburg eveneens Eng parachutisten landen in Albanië Tirana bevrijd Dit li de 13e hoofdstad in Europa die van de Duitschers wordt bevrijd 1941 Rostov in Duitsche haddea 1939 Na spannende dagen worden van heden af weer periodieke verloven ver leend aan Ned militairen litie Op weg daarheen zij reden op de zettelijk in de sloot en zwom de sloot over Vandaar zwom hij door de breede wetering naar de straatweg Gouda Bodegraven Op het geroep houdt den dief was ook de politie in actie gekomen en toen de vluchteling den wal had bereikt werd hij door de politie gearresteerd Dit heerschap is een kleptomaan op inbrekers gebied en was ook reeds ontvlucht uit het gesticht waarin hij vas geplaatst NOG NIET VOORZIEN In de vacature voor onderwijzeres aan de Openbare school A te Reeuwijk dorp is nog steeds niet voorzien zoodat de school thans maar met twee leerkrachten werkt voor een te groot aantal kinderen t Is te hopen dat spoedig in het tekort aan leerkrachten op deze school zal worden voorzien KERKKLOK TERUG De kerkklok uit de Ned Herv Kerk te Reeuwijk dorp die door de Duitschers was weggevoerd is thans terecht Er is bericht ingekomen dat de klok zich te Groningen bevindt Er worden maatregelen getroffen om het erfstuk weer naar Reeuwijk te transporteeren Brand In ie R K Pastorie aan de Gonwe Hedenmorgen is de oliebranderi welke dient voor de verwarming vandeSt Josephkerk aan de Gouwe door een nog niet bekende oorzaak in brand geraakt Het vuur was hardnekkig zoodat bij het ter perse gaan van dit nummer de praad nog niet was gebluscht Motorspuiten en schuimbloschapparaten werden gebracht on het vunr te bcttrijden