Groot Gouda, woensdag 21 november 1945

De Staten Generaal geopend GOUDSCHE STEMMEN Waarom geen antithese meer Na vijf jaar van wreede onderdrukking gaat ofize volksvertegenwoordiging zij het in voorloopige samenstelling haar werkzaamheden hervatten en was het H M de Koningin vergund gisteren in een plechtige bijeenkomst der beide Ka tners in de historische ridderzaal te s Gravenhage de zitting der Voorloopige Staten Generaal te openen Overal langs de route die Hare Majesteit zou rijden stonden de menschen al vroeg opgesteld Vooral voor het paleis Noordeinde en bij de ingangen van het Binnenhof heerschtr een bijzondere drukte Voor de aankomst der Koningin bij het paleis Noordeinde inspecteerde de gouverneur van de residentie Lt Gen J J G Baron van Voorst tot Voorst de voor het paleis opgestelde eerewachten De prinsesjes sloegen voor de ramen van het paleis de plechtigheid vol belangstellinjEj gade Even na half een arriveerde de Koningin met prinses Juliana en Prins Bernhard per auto vanaf haar woning aan de Nieuwe Parklaan te Scheveningen Na zich even in het paleis te hebben opgehouden verliet de koninklijke familie het Ëaleis voor den rit naar het Binnenhof e ridderzaal vulde zich na twaalven geleidelijk met de leden der voorloopige Staten Generaal De gereserveerde ririmte voor het corps diplomatique de Nederlandsche autoriteiten en de verdere genoodigden was dicht bezet Aan weerszijden van den zetel van iH M was een zetel bijgeplaatst de zitplaatsen voor Prinses Juliana en Prins Bemhard Nadat Lt Gen Baron van Voorst ook op het Binnenhof de keurig opgestelde wachten had geïnspecteerd duurde het niet lang meer of de auto van de Koningin arriveerde Onder het spelen van het Wilhelmus reed de auto langzaam voor oen hoofdingang waarna H K H Prinses Juliana en Z K H Prins Berhard evolgd door H M de Koningin uitstapten en de Ridderzaal binnengingen D C 4 zal morgen m Amsterdam aankomen De D C 4 van de Règeerlngsluchttrans portdienst die een proefvlucht naar Ned Indlë gemaakt hicft komt na een verblijf van eentge dagen te Batavia vermoedelijk morgen te Cairo aan en overmorgen dus 22 November te Amsterdam Over de uren van aankomst is nog niets definitiefs te melden De extra vleeschbon Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat voor de periode van 18 November tot en met 1 December as een extra hoeveelheid van 100 gram vleeich zonder been verkrijgboer is op de bonnen 165 en 259 der bonkaarten 512 Opbouw West Zeeuwsch Vlaanderen De afdecling voorlichting van het Ministerie van openbare werken en wederopbouw deelt het volgende mede Zooals algemeen bekend mag worden fleacht behoort Westelijk Zeeuwsch Vlaanderen tot de zwaarst geteisterde gebieden Van ons land Nog zeer vele bewonen van dit Nederlandseh gebied verkeeron in grooten nood Deze menschen moeten voor den winter invalt in wind en vochtvrije verblijven WO den ondergebracht leder die kan meewerken dit te bereiken en zulks nalaat verzuimt een Nationalen plicht Thans sijn no dig een groot aantal rietbekkers en vikb kwane timmerlieden Indien deze in de qelegenhod zijn mede e helpen aan het spoedig oaderdak brengen van deze Zeeuwen wordt hun verzocht zich ten spoedigste te melden op het Geweste i k Arbeidsbureau of een bijkantoor daarvan in de plaat vvi inwoning en zich daarna ten spoediqste te hegeven naar Ir Roos vcrte oenwoo dger van het college vanalqemeene commissarissen voor den wederopbouw te Oostburg café Ruitenlust Voor voeding en huisvesting is gezorgd Nedcrlandschc delegatie in de voorbzrcid od commissie van de Vereeoigde Naties la de btjeenkoTist van de voorbereidende commisse a d Vereenigde naties welke op Vrijdag 23 November a s te Londen zal aanvanqen zal Nederland vertegenwoordigd ziin door de volgende delegatie Dr I H van Roijen minister zonder portefeuille hoofd der delegatie A Pelt adviseur pUiats ervangend hoofd der delegatie Prof Mr F M Baron van Asbeck Tr Mr G Bpclaerts van Blokland Or W Beyen Mr P A Blaisse Mr Ir BW Haveman hr Mr M P M van Karnebeek B 1 de Leeuw P Schmidt Prof Mr H W Verzijl en Mr Z Zain adviseurs MeJ Mr M Z N Witteyeen en Mr G W van Santen secretarissen Na het uitspreken van de Troonrede hief de heer Duymaer van Twist den traditioneelen uitroep Leve de Koningin aan Daarna verlieten de vorstelijke personen wederom het gebouw terwijl een enthousiaste menigte de hooge bezoekers hartelijk toejuichte Langs dezelfde route als van den heenweg reed de stoet naar het paleis Noordeinde terug vanwaar de vorstelijke personen na een kort bezoek aan het paleis naar de woning van H M te Scheveningen vertrokken TWEEDE KAMER BIJEEN De fweede Kamer is gisterenmiddag in openbare vergadering bijeengekomen onder voorzitterschap van Mr S van Schaick Tot leden der commissie voor het onderzoek der geloofsbrieven van nieuw benoemde leden werden benoemd de heeren De Wilde Joekes Van Braambeek Rutgers van Rozenburg en Kortenhorst De vergadering werd in verband met dit onderzoek eenigen tijd geschorst Het herstel van ons land De werkzaamheden aan de spoorbrug aan het herstel bij Oosterbeek Laag in de lijn ArnhemNljmegen schieten zoo goed op dat zeer waarschijnlijk reeds midden December de verbinding Nijmegen Arnhem Utrecht tot stand gebracht zal kunnen worden Hierdoor zal een einde komen aan de busverbinding tusschen Nijmegen en Arnhem De stad Nijmegen als doorgangsplaats voor geallieerde militairen komt langzamerhand weer tot rust Drie maanden geleden hadden de Engelschen en Canadeezen nog bijna 450 gebouwen bezet Dit aantal is nu teruggebracht tot bijna 150 zoodat meer woningruimte vrij komt voor de burgerij LET OP UW DOCUMENTEN Het is gebleken dat in den laatsten tijd veel diefstallen voorkomen van documenten behoorende bij een auto Speciaal de rijvergunningen en de vanwege het Regeeringsdirectoraat Motorvoertuigen verstrekte registratiebewijzen hebben de aandacht van het gilde der langvingers Waar van deze documenten onder geen enkele omstandigheid meer duplicaten worden verstrekt worden autobezitters in hun eigen belang aangeraden zèër voorzichtig te zijn en de bescheiden bij het verlaten van hun voertuig in hun portefueiile mede te nemen Het verlies van de rijvergunningen beteekent thans voor iedereen niet meer rijden AAN DE GRENS INGEHOUDEN GELDEN Het Ministerie van Financiën deelt mede dat de regeling betreffende de aan de grens door repatrieerenden ingeleverde grens is vervat in een K B dat zoo juist in het Staatsblad Nr F 282 is afgekondigd alsmede in een ministeriëele uitvoeringsbeschikking welke binnen enkele dagen in de Staatscourant zal worden gepubliceerd Het in September 1944 afgekondigde Besluit regeling in en uitvoer Nederlandsch en vijandelijk geld 1944 staatsblad Nr C 90 verbood den in en uitvoer van vijandelijk papiergeld geheel en stond den invoer van Nederlandsch geld zonder j speciale vergunning alleen toe aan repatrieerenden tot een maximum van ƒ 50 Ter aanvulling hiervan is nu in het nieuwe K B bepaald dat de Minister van Financiën aan repatrieerende Nederlandsche onderdanen den invoer van vijandelijk papiergeld kan toestaan onder voorwaarde dat dit geld in eigendom wordt overgedragen aan den Staat met vergoeding van de tegenwaarde in Nederlandsche guldens tegen een door den Minister vast te stellen koers Deze koers zal worden vastgesteld in een binnen enkele dagen te verwachten beschikking Tevens zal de terugbetaling van ingeleverd Nederlandsch geld worden geregeld O a zal overlegging vaii een bewijs van politiejce betrouwbaarheid worden verlangd tot welk doel alle P O D s in afwijking van de thans daarvoor geldende regeling dergelijke bewijzen aan particulieren i e de betrokken gerepatrieerden zullen verstrekken ALGEMEENE VERGUNNING MOLESTSCHADEUITKEERINGEN Het Ministerie van Financien deelt mede de Nederlandsche Bank verleent èen algemeene vergunning no 22a aan leden van de Bedrijfsgroepen Effectenhandel Hadelsbanken Landbouwcredietbanken en Spaarbanken tot het overboeken ten laste van geblokkeerde rekening van verzekerden tegen molestschade en ten gunste van geblokkeerde rekening van onderlinge oorlogsmolestverzekeringsmaatschappijen van bedragen verschuldigd aan deze maatschappijen ter zake van voorschotpremies en heffingen alsmede omslagen of naheffingen dan wel van voorschotten daafop welke zullen dienen tot vergoeding van schaden aan roerende goederen en onroerende goederen en zulks op de volgende voorwaarden als onderlinge molestverzekeringsmaatschappijen worden beschouwdzij die in de beschikking van denMinister van Financien van 18 October 1945 Staatsblad no F 235 als zoodanig worden aangeslagen het verschuldigd zijn van een bedrag moet worden aangetoond dooroverlegging van de declaratie vande Onderlinge Molestverzekeringsmaatschappij van deze vergunning zijn uitgezonderd betalingen aan vervoerrisico aangesloten bij Centraal Beheer terzake van thansportverzekeringsover eenkomsten De algemeene vergungunning no 22 komt hiermede te vervallen DE NOOD IN BRABANT Een verslaggever van de Brusselsche Courant De Nieuwe Standaard heeft een bezoek gebracht aan Brabant Over zijn ervaringen heeft hij een en ander in zijn blad weergegeven en daarbij speciaal gewezen op den grooten nood die er in Wij stellen ons voor zoo nu en dan over vragen van algemeenen aard het woord te geven aan stadgenoote onder het hoofd Wij hopen hiermee het geestelijk verkeer in den kring van de eigen stad te bevorderen Ze worden daarom ook met den naam van den schrijver onderteekend Van de kwesties die in de huidige politieke discussie een belangrijke rol spelen is de vraag van het al of niet handhaven der antithese tusschen zgn christelijke en niet clTristelijke partijen zooals deze voor 1940 in ons land bestond wel een der belangrijkste Vooral door het optreden der Nederlandsche Volksbeweging het toetreden van diverse predikanten tot de S DA P en zeker niet in de laatste plaats door de nieuwe ontwikkeling in de Ned Herv Kerk is deze vraag wel sterk in het middelpunt der belangstelling komen te staan Om misverstand te voorkomen is het allereerst noodzakelijk om duidelijk te zeggen wat we onder het begrip antithese willen verstaan en wat niet We verstaan er niet onder de scheiding die het Koninkrijk Gods in de wereld teweegbracht Deze antithese berust op den Bijbel maar is niet zoomaar voor menschen hanteerbaar en zeker niet als politieke maatstaf bruikbaar Wanneer wij het in de politieke discussie over de antithese hebben dan bedoelen wij daarmede dat men uit het feit van de scheiding tus schen het Koninkrijk Gods en de wereld die er is zonder meer afleidt dat dit tot een scheiding in de politieke partijvorming en tot een isolement van het Christelijk volksdeel zou moeten voeren Maar al te veel worden deze beide begrippen door elkaar gehaald wat tot verwarring en het intrappen van open deuren leidt Ter linkerzijde heeft men vroeger het goed recht van de antithese ontkend godsdienst met politiek niets te maken hebhen Wil nu het verwerpen van de antithese zeggen dat men voor het standpunt van scheiding van godsdienst en politiek kiest Geenszins Het belang der huidige sityatie ligt hierin dat menschen die vroeger aan tegenovergestelde zijden van de scheidingslijn stonden elkaar hebben gevonden op een nieuw plan dat aan de antithese haar zin ontneemt en handhavong daarvan onwaarachtig maakt Het komt niet op een ontkenning niaar op een overwinning van de antith ese neer De basis voor samenwerking ligt in de gpmeenschappelijke erkenning van nor men als barmhartigheid gerechtigheid waarheid en naastenliefde die niet geïso j leerd worden maar voor ieder verbonden blijven met de eigen levensbeschouwing waaraan zij hun levenssappen ontleenen Ten aanzien van de groote lijnen van het politiekeen maatschappelijke leven is ondanks alle verscheidenheid in godsdienstig en geestelijk opzicht toch overeenstemming te bereiken De zedelijke normen in het Christendom verkondigd vinden ook in buitenkerkelijke kringen voor het staatkundig leven meer en meer erkenning Reeds voor den oorlog was er in kerkelijke kringen een strooming die de Brabant heerscht Op zijn tocht sprak hij niet alleen met autoriteiten doch ook met eenvoudige huismoeders en zoo kwam hij tot de concJusie dat de ellende in België in het niet zinkt bij hetgeen Nederland in casu Brabant te doorworstelen heeft Hij spoorde zijn landgenooten met klem tot hulpverleening aan CONCERTGEBOUWORKEST NAAR LONDEN Van 7 tot 13 Februari a s zal het Londensch Philharmonisch Orkest voor het eerst in Nederland komeij concertreeren terwijl gedurende diezelfde week het Concertgebouworkest naar Engeland zal gaan Het eerste optreden van het r Concertgebouworkest te Londen zal j gegeven worden op 8 Februari a s in de Royal Albert Hall onder leiding van Eduard van Beinum Uit een onderhoud van Joachim von Ribbentrop die te Neurenberg als oorlogsmisdadiger terecht zal staan en den voormaligen Japanschen ambassadeur te Berlijn een onderhoud waarvan de tekst thans gepubliceerd il te Washington blijkt dat von Rlbbentrop heeft geloofd dat Engeland door innerlijke verscheurdheid genoodzaakt zou zijn een knieval te doen voor Duitschland vraag naar de Christelijke politiek dubieus stelde Gedurende de bezettingstijd mede onder den invloed van de Barthiaansche jq3Bj l UBB 3uiuiooj s azap jpoii aiSojoain gewonnen Uit verschillende uitingen der Kerk met name der Ned Herv Kerk na de bezet ting is wel gebleken dat er een groote verandering in de verhoudihgf Kerk en Politiek is gekoif en De Kerk kan zich niet laten binden aan een Christelijk volksdeel zij heeft met haar boodschap uit te gaan tot het ge heele volk Aan het be staan van Christelijke partijen zijn nadeelen verbonden op politiek en iet minder op kerkelijk gebied Het kerkeliik bezwaar is dat Kerk en politieke partij vereenzelvigd worden Aan de antithese politiek wordt mede de schuld gegeven van de ontkerstening De o ikerkelijkheid in Nederland is nog nooit zoo toegenomen als onder het rechtsche regime Dat jaren geleden het Plan van den Arbeid werd verworpen werd door de arbeiders geweten aan het Christelijk volksdeel aan de Kerk Deze stond in dienst der reactie Was het wonder dat de arbeiders zich van haar afwendden Deze menschen staan niet meer objectief tegenover het Evangelie De afzondering der Christenen verscherpt de tegenstelling tusschen wereld en christL ndom Fouten die in de politiek wofden gemaakt worden vereenzelvigd hiet fouten van het Christendom De Kerk is dan niet meer in staat om met haar getuigenis tot het geheele volk te spreken wat toch haar opdracht is Het groote politieke bezwaar tegen Christelijke partijen bestaat in een vermenging van het kerkelijke en politieke zoodat personen die om redenen op politiek gebied gelegen zich met een politieke partij niet kunnen veréenigen toch om kerkelijke redenen aan deze partij blijven vasthouden waardoor ér op politiek terrein groote verwarring en verstarring ontstaan die ons politieke leven de laatste kwarteeuw hebben gekenmerkt Wanneer de antithetische scheidslijn zou komen te vervallen Wil dat niet zeggen dat er een einde komt aan de be giiiselpolitiek De methode alleen verandert De Chr Staatkunde behoeft niet te leiden tot de vorming van Chr partijen Doordat de Kerk niet deed wat ze doen moest door het opbouwend socialisme dat toen sterk materialistisch en atheïstisch v as en door het oppermachtig heerschende liberalisme was Groen van Prinj terer zich noodgedwongen met vele volgelingen in Christelijke vereertigingen en or fjanisaties gaan terugtrekken Door zijn opvolgers met name Dr Kui per werd deze noodmaatregel als beginsel geproclameerd Hiertegen komen wij op De redenen die er vroeger waren voor afzonderlijke Christelijke organisaties b v schoolkwesties en achterstelling der Christelijke groepen zijn er niet meer We moeten op het politieke terrein tot partijvorming komen die op tegenstellingen berust die op de huidige omstandigheden passen De antithese is dat niet meer Mr J W BLANKEPi