Groot Gouda, woensdag 21 november 1945

De toluoie met België eo Luxemburg met veel haken en oogen Radio programma van hedenavond Hilversum It 301 M g Selectiei van flimmuziek 18 15 Cabaret 2 i en een kwart isio Het rijk overzee De heer W S Bitter oud Indtsch hoofd ambtenaar bij het Binnenlandsch Bestuur De heilige bednegers op Java 18 45 Het Kroatjongorkest Eurasia 19 Nieuwsberichten 19 15 Reportage 1930 Eddy Walls speelt x 20 Nederland herrijit De zevende lezing van het Nationaal instituut met als titel De een racht van het land i 20 15 Brieven van onzen Londenschen torrespondent H Huizinga 20 30 Concert 21 Hoorspel Erasmus het licht der wereld van Peggy van Kerckhoven regie Kommer Kleyn 22 1P Soiree de Vlenne no 6 van SchubertLiszt 22 15 Mensch en maatschappij Prof Dr Boeke hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht spreekt over Erfelijkheid en verantwoordelijkheid 22 30 Componist van de week Alphons Diepenbrock 23 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Ds E E de Looze Ned Herv pred te Hilversum 23 30 Sluiting en Wilhelmus Hilversum II 415 M 18 Nieuwsberichten Wij spreken met en persoverzicht 18 30 Harry Horlick speelt walsen Geraldo tango s 19 Henry Purcell programma 19 30 Progr voor de Ned strijdkrachten 20 Het omroep orkest o I v Benedict Silberman m m v Rinus van Zelm saxofoon 20 45 fan Corduwener non stop 21 Commentaar op beleid den bewind door de patriot 21 15 Ensemble letty Cantor 21 45 Avondwijding door Mgr W v d Hengel 22 Nieuwsberichten en event parlementair overzicht k 22 20 Op de drempel van de nacht 23 Sluiting en Wilhelmus De Nederlandsche Regeering in Londen heeft in de bezettingsjaren den grondslag gelegd voor een tolunie met België en Luxemburg Dat wil zeggen dat d € tariefm uren tusschen deze landen in de toekomst zullen vervallen In principe is dat een verheugend iets De w derzijdsche handelsbetrekkingen kunnen door het yervallen van invoei echten gestimuleerd worden De vooroorlogsche jaren hebben toch wel dverduidelijk bewezen dat Vooral de bescherming van eigen industrie de heifrschende crisi s eerder verergerden dan dat zij een verbetering in den toestand brachten Doch met dezen vrijen wederzijdschen invoer zijn wij er niet Want bij het befaamde plan blijft zeer zeker de accijns bestaan De L bijzondere vorm van invoerrecht wordt n l ook geheven op hier te lande gefabiicèerde artikelen waarvan wij suiker en gedistilleeVd willen noemen Daardoor blijft het noodzakelijk de grenscontrole te handhaven op een zelfde basis als tegenwoordig ZoriieT meer zal t duidelijk zijn daar er bij uitvoer van eze hinnenlandsche producten naar andere landen dus ook naar België en LiiWmburg afschrijvingen en restituties Pteats hebben Een tweede en wel haast het grootste bezwaar is gelegen in het feit dat de ontworpen tolunie het noodzakelijk jl aakt voor België en Nederland een ge iWuidend tarief van invoerrechten toe te passen zooals dit voor België en Luxem Ufg reeds vele jaren geschiedt Waar tot op heden het invoerrecht in elgié in hoofdzaak naar het gewicht van ue ingevoerde artikelen berekend wordt n in Nederland naar de waarde ligt het oor de hand dat importeurs hun waren zullen invoeren via het land waar het J gste invoerrecht geldt Zou voor een f Paald artikel shet invoerrecht in België lager zou zijn dan bij rechtstreekschen voer in Nederland dan is het in het be g van den importeur zijn goederen r een Belgische haven naar ons land Fransclie Crisis geëindigd De Ganlle vormt nieuwe regeering Gisteravond kon gezegd worden dat de Fransche regeerlngscrlsls feitelijk is opgelost en dat het MlnUterie Woensdagochtend zal worden gevormd In dezen indruk is men versterkt oor het bezoek van de Communisten Thorez en Duclos aan generaal De Gaulle In den loop van den avond ontvinf De Gaulle verscheidene persoonlijkheden dia ongetwijfeld geroepen zullen worden om in de regeering zitting te nemen De geest van optimisme die de onderhandelingen voor de v rmlng eener egeering omgeeft gaat in stijgende lijn Hoewel getn enkele officieele verklaring is afgelegd meent men dat de drie groote partijen en generaal De Gaulle thans een basis van overeenstemming hebben gevonden en dat dientengevolge de vorming der regeering practlsch verzekerd is De communisten hebben zich bevredigend uitgelaten over den keer die de onderhandelingen hebben genomen Volgens sommige geruchten zou er sprake van zijn het Ministerie van Oorlog toe te kennen Drastisch Russisch ingrqpen Officieel wordt medegedeeld dat aan de bataljons Iraansche troepen welke uit Teheran waren vertrokken voor bet herstellen van de orde in Adserbeidjan door Russische militaire autoriteiten een halt is toegeroepen in Kazvin en bevel is gegeven om terug te keeren Kazijln ligt ongeveer 140 km ten noordw van Teheran Iran protesteert De regeering van Iran heeft op 17 Nov een nota gezonden aan de rrgeering van de Sowjet Unie waarin zij de Sovet regeering verzoekt de souvereiniteit van Iran te willen eerbiedigen en de Russische militaire autoriteiten te instrueeren zich te willen onthouden van inmenging in bewegingen van het Iraansche leger en de politiemacht De Iraansche ambassadeur te Washington zetde tijdens een persconferentie dat Iran hoopte dat de Amerikaansche regeering haar invloed te Moskou ten gunste van Iran zou aanwenden Iran aldus de ambassadeur is de proefsteen voor alle beginselen waarvoor de wereld in den oorlog is gegaan Attlee terug in Londen Attlee is gisteren per vliegtuig in Londen teruggekeerd van zijn bezoek aan de Versenigde Staten en Canada Terstond na aankomst begaf hij zich naar Buckingham Palace om den koning verslag uit te brengen te laten komen Hoogere vrachtkosten zullen daarbij een zeer ondergeschikte rol spelen Daardoor zal echter België het invoerrecht innen dat rn feite in de Nederland sche Schatkist thuis hoort De oplossing voor dit probleem zal dus gevonden moeten worden in een herziening van de tariefwet in een van beide landen Mochten de geruchten juist zijn dan zou het beFitaande Nederlandsche tarief daarbij den hoofdtoon aangeven zoodat een handhaving van het hier te lande geldende systeem te verwachten is Maar er zit nog een anderen kant aan I de zaak en wij twijfelen of de Londensche regeering hier voldoende aandacht aan geschonken heeft Wanneer in België om een voorbeeld I ter illustratie te geven op een be I paald moment een artikel laten wij zeggen meubelen goedkooper worden I aangeboden dan in Nederland zal hetdirecte gevolg zijn een uitvoer naar Nederland waar deze artikelen immers duurder zijn Die invoer js vrij van inlvoerrechten volgens het ontworpen plan zoodat hier een ei stige concurrentiedreigt voor het eigen nroducl Wil mendit voorkomen en in de periode vansc haar sctite op elk gebied die wij thansbeleven en die nog wel eenigen tijd zalaanhouden lijkt on dat zeer gewenscht dan zal een eensluidende prijsbeheersching noodig zijn zoodat in beide landen gelijke prijzen gelden De verdere consequentie is een standvastige koers tusschen belga en gulden Een nauwere handelsbetrekking tusschen Nederland België en Luxemburg is van harte toe te juichen Of die echter op deze wijze bereikt zal kunnen worden valt ons inziens te betwijfelen De reeds jaren bestaande tolunie tusschen België en Luxemburg kan daarbij geerf maafetaf zijn Deze landen hebben immers een gelijlclMidend tarief van invoerrecht terwijl alle overzeesche producten die in Luxemburg ingevoerd wordetJ via België moeten worden aangevoerd Met spanning wachten wij k verdere ontwikkeling van de plannen af Het monsterproces te Neurenberg Ribj5entrop zijn gezicht een en al verbetenheid en sterk vermagerd Zijn blik is nog steeds agressief doch ook door angst vertrokken Op de tweede rij zit ook Seys Inquart met een opgewonden kleur en een verward opstaande haarkuif Hij praat druk met Speer die naast hem zit Alle beklaagden waren in burger gekleed in grijze bruine en blauwe cosstuums Keitel en Jodl in de lichtgroene weermachtsuniform Er ontbreken Ley die zelfmoord pleegde Kaltenbrunner en Krupp die ziek zijn Bohrmann is nog steeds voortvluchtig Streicher ziet er gezond normaal uit uiterlijk brutaal als steeds Keitel met verbeten blik Rosenberg is erg onrustig Von Papen onsympathieker dan ooit mei Gisteren is het monsterproces tegen de voornaamste misdadigers begonnen Een speciale verslaggever van het A N P seint naar aanleiding hiervan het volgende Het is vandaag een groote dag in de geschiedenis der menschheid De voornaamste aanstootefs van een leed van ongekenden omvang over de gelieele werekl staan voor hun rechters De binnenkomst in de rechtszaal van de beklaagden was geen groot moment want het geschiedde tegelijkertijd met het binnentreden der persvertegenwoordigers de advocaten en de leden der buitenlandsche delegaties Goring was de eerste der verdachten die de rechtszaal binnenstapte Met korte tusschenpoozen Eans de stichter van de Dultsche Luchtmacht de man met de vele ridderorden Thans verafscnuwt door de heele wereld zijn gorilla gezicht Schaukei zit geen oogenblik stil Achter zijn nieuwsgierigheid gaat de angst schuil Tien uur precies rijst een ieder overeind als het Hot binnentreed De president leest een korte verklaring voor waarin hij het proces uniek noemtuLö de geschiedenis der internotionale jurisprudentie en van de grootste beteekenis voor millioenen over de geheele aarde Hij spreekt de hoop uit dat allen bewust mogen zijn van hun hooge verantwoordelijkheid ten aanzien der procesvoering Hierna werd de dagvaarding ih haar geheel in bet Engelsch voorgelezen hetgeen uren in beslag nam en het geduld van allen op de proef stelde De beklaagden luisterden dan ooi maar met een half oor naar den ernstigsten aanklacht ooit uitgesproken Alleen Rosenberg s aandacht bleef gespannen alsof hij iets nieuws vernam Reuter seint dat Goring die in het begin pen actieven indruk had gemaiürt na eenigen tijd in slaap gevelien bleek te zain kwamen de overige beklaagden één voor één binnen De vroegere grootheden keken schuw rond en werden door M P s met glanzend witte helmen naar hun bank gebracht Na een minuut of tien zaten de twintig verdachten in twee rijen in de groote beklaagdenbank Van onze plaats uit ziet men onmiddellijk Göring s profiel Hij zit op de eerste plaats van de voorste rij in een licht grijs uniform van zomerstof met koperen knoopen Hij maakt een volkomen normalen indruk Hoewel hij vermagerd is is zijn gelaatskleur gezond Duidelijk waarneembaar is dat hij nerveus is Hij heeft roode plekken op de wangen als gevolig van zenuwachtigheid Hess zijn buurman heeft een gelig ingevallen ja uitgeteerd gezicht waarin de diepe oogen nog dieper schijnen te liggen dan anders Hij ziet er als een zenuwpatient uit Achter Gf ring zit Dönitz rustig af en toe in gesprek met Raeder die naast hem zit Beiden zien er slecht en zorgelijk uit Naast Hess zit INDIË GEBRUIKEN DE EXTREMISTEN CiORLOGSGAS Renter s special corresponcknt Noel Buckley seint dat een Britsche officier in een rapport bij den strijd sterke vermoedens uit over het gebrttik van gas door de Indonesiërs en wel in den vorm van Hess chen die met chloorgas gevuld naar den tegenstander worden geworpen Het rapport is op dit punt echter niet uitvoerig sterke Britsche patrouille wi rd uitgezonden Het vuren verminderde doch de schietpartij bleef tot na het vallen van den avond voortduren BUITENLAND DE GRIEKSCHE KABINETSCRISIS IN BATAVIA GEVECf In Batavia in a as Besar is voor den tweeden achtereeim genden avond vrij hevig gevochten tussnien Britten en Indonesiërs Het vuren Het Geallieerde hoofdkwartier heeft verklaard dat de honderddrieentwintigste brigade te Soerabaja nog anderhalve kilometer in de stad is doorgedrongen waarbij men weinig op verzet stuitte maar vrij zwaar geweer en mitrailleurvuur werd getrotseerd In een school werden een munitiedepot alsmede zestig Nederlandsche vrouwen en kinderen ontdekt die thans naar de Britsche linie zijn overgebracht Op de Meneng weg vielen Nederlandsche strijdkrachten Indonesiërs aan waarna een Aartsbisschop Damaskinos de jriek sche Regent heeft na Maandag den ge heelen dag in bespreking te zijn geweest met Hector Mcneil den Brit chen i onderminister van Buiteiilandsche Zaken en Sir Reginald Leaper den Bntschen Ambassadeur Dinsdagmiddag zijn alle vroegere Minister Presidenten tot een buitengewone bijeenkronist uitgenoodigd Bevordering van de Anierikaansch Rtis£ische betrekkingen door middel van d2 kunst Zondagavond werd te New York een bijeenkomst gehouden waaraan door meer dan 10 0 mannen en vrouwen uit de wereld van de muziek de letterkunde het tooneel enz werd deel genomen Zij drongen aan op een bevordering van de Ame rikaansch Russische vriendschap en ver standhouding door middel van de kunst Verschillende vakgroepen gaven als haar meening dat het wederzijdsche vertrouwen en de verstandhouding tusschen de beide landen waarschijnlijk beter verstevigd kunnen worden door de kunst dan door welk ander middel ook