Groot Gouda, woensdag 21 november 1945

Officicdc Publicaties Brandstoffen voor groenteteelt De productiecommissaris voor den tuinbouw maakt bekend De mogeliikheid is niet uitgesloten dat aan groentetelers die In de maanden anuari en Februari 1946 in warenhuizen en speciaal voor de groenteteelt bestemde kassen sla en of andijvie telen een bescheiden hoeveelheid vaste brandstoffen voor het vorstvrij houden van deze gewassen zal worden toegekend De tuinbouwers die voor een cventueele toewi zing van deze brandstoffen in aanmerking willen komen dienen zich voor 30 November 1945 aan te melden bij den Rijks tuinbouwconsulent in wiens ambtsgebied hun bedrijf ligt onder schriftelijke opgave van a Naam voorletters straat woonplaatsen eventueel ligging van het bedrijf b Het aantal M glas dat in Januari en Februari 1946 met sla zal worden betecid gesplitst naar 1 aantal M warenhuis 2 aantal M kassen c Het aantal M glas dat in Januari en Februari 1946 met andijvie zal worden be t€ eld gesplitst naar 1 aantal M warenhuis 2aantal M = kassen Na 30 November a s kunnen geen opgaven meer worden aangenomen De opgaven zullen te zijner Hid in het bedrijf van den aanvrager worden gecontroleerd Indien na deze opgave veraoderingen ia het teelt plan voor sla en andijvie worden gebracht is men gehouden daarvan te zijner tijd eveneens aangifte te doen bij den Rijkstuinbouw consulent Voor andere tuinbouwproducten dan sla en andijvie worden geen brandstoffen beschikbaar gesteld Er zullen ook geen brandstoffen worden gegeven voor wa enhuizen en kassea waarin druivenof andere vruchtboom o of gewoon Jijk bloemisterijgcwassen worden geteeld Verkoop v n teenhont De voorschriften welke het bedrijfschap voor griend en riet eenige weken geleden met betrekking tot den verkoop van tee hout en grtendhout heeft bekendgemaakt zijn gewijzigd voor zoover het teenhoat zoowel van eenjarig als van tweejarig gewas af Komstig betreft Eigenaren en pachters op langen termijn van perceelen teenhout zijn voortaan vrij in de keuze der koopers mits deze behooren tot een der hierna vermelde categorieën van handelaren in of verwerkers van teenhout De eigenaren en pachters op langen termijn zijn evenwel verplicht voor 1 December a s opgave van de grootte en de ligging der perceelen aan bedrijfschap te doen en het teenhout voor een nader bekend te maken datum al dan niet gesneden te verkoopeo Zij dienen binnen 14 dagen oa het afsluiten eener koopovereenkomst opeen bij het bedrijfschap verkrijgbaar formulier aan het bedrijfschap opgave te doen van de grootte en ligging van het perceel zoomede van naam en adres van den kooper Zoowel het geoogste teenhout nis het geoogste grundhout mag zonder inneming van een aankoopvergunning worden verkocht mits slechts wordt verkocht aan erkende handelaren in de desbetreffende producten of aan personen die hun beroep of bedrijf maken van het verwerken der desbetreffende producten en als zoodanig bij de daarvoor ingestelde vakgroepen zija aangesloten Boonenstokken en bindteen mogen zonder eenige beperk ng worden afgeleverd voorlanden tuinbouwdoeleinden NIEUWS IN HET KORT Een afdeeling Amerikaansche soldaten heeft in de Aaerikaansche bezettingszone van Duitschland razzia s gehouden waarbij z arthandelaren onruststokers en personen met illigale papieren worden gearresteerd Op order van Mac Arthur moeten alleactiva van de Japansche keizerlijke huishouding geblokkeerd worden Sinds V O dag zijn tot dusverre twee millioen Amerikaansche soldaten uit Europa gerepatrieerd Generaal Majoor Sir Edward Spears heeft in de Sunday Express een artikel geschreven waarin hij de Britsche regeering en Bevin in het bijzonder gelukwenscht met de wijze waarop het Palestijnsche probleem is aangepakt Naar zijn meenicg heeft Bevin zich vooral nuttig ge maakt door er op te wijzen dat de reg ering van Groot Brittannie nooit heeft beloofd in Palestiaa een JoodKhea staat te helpen stiehtcn Het Ncdarlandsche schip nEdam is gistermiddag op de Goodwinzandbanken geloopca ngcveer twaalf km ten Z O van Deal Het schip is twee en een half uur later op eigen kracht vlot gakomen en heeft zijn reis naac Nederland voortgezet Het chip i eigendom van de Holland Amerikalijn De geallieerde financieele commissie taxeert het persoonlijk vermogen vanAlfrcd Krupp zooflr van Gustav Krupp op ongeveer 21 millioen gulden Morgen moeten aanvragen voor schoenen worden ingediend door diegenen wier naam ligt tusschen LEPELAAR MAZZER IHleuwe kookkachel met bu Krxgerl Pro ectorbouwdoo f 8 50 en flz peelgoedauto f 5 v Be num Sophl Da e wlntermaatel m 40 42 in taat Br onder no 1668 bur v d Een pick op 28 8 21 Benige mooie itukkea P 9 i longen Vd Ben illverrn dame poUhorlog e j5 heerenpoUhorloge Ble k 5 U0 Een brandkast 60 60x40 Fiuwetlen liXl Een klnderbo J v Di k GroeneWS Oud touw 50 et per kg Na errtr geopend van 2 tot 4 uur Een iteencn bouwdooi Pjjr l dt Rookatandaard w P f i i paar meJiieacboenen m 3 n git wielen kookkackeltje te bevr n m Zoutman r Eea poppeskaaer en wlAeltje Een handnaaimachlne Heercnitr i g a n kookkachel ï g dnveltie 5 Oader de Aanmaakpapier ▼ k cl el licht U tf Naaicntraat ta imati Modttn eiken kapat k I 3 jh y J Ee h lUUrS t iteU l y k 1 1905 1945 D V hopen op 1 December a s onze geliefde Ouders Gerrit Tollenaar en Necltje Johanna Tollenaar De Wit hun 40 Jarige Echtvereeniging te herdenken Dat zij belden nog vele jaren gespaard mogen blijven is de wensch van hun dankbare Kinderen Behuivdkinderen en Kleinkinderen Gouda 21 Nov 1945 Rid er v Cats weg 174 Dankbetuiging Allen die mij een blijk van belangstelling gaven op 10 dezer betuig ik hierbij mijn hartelijk en dank J LAFEBER Voor direct gevraagd ZETTER LeerlingZetter en Leerlins Drukker Aanmaldan bi DRUKKERIJ VERZIJL Korte Tlcndewet Gouda Biedt zich aan Tandarts assistente Brieven ooder no 1822 bureau van dit blad MEISJES gevraagd DE PELIKAAN Amerika 21 Dr Beek 15 tot nadere aankondiging afwezig Gevraagd bIJ FIRMA T ZAAL Banketbakkerij Markt 32 een flinke jongen leerling voor bakkerij enev wegbreng werk leeftijdong 1 6 jaar v g gv TE KOOP Eiken huiskamerameublement Bestaande uit zw Tafel 4 Stoelen 2 Fauteuilsstoelen en zitbank met aangebouwd Theemeubel Tc bevragen na 7 uur Kattenslngel 96 hoek Spoorstraat Gezocht wordt een aangename omgeving waar men tegen nader overeen te komen condities genegen is de dagelijksche maaltijden te bereiden voor 3 Heercn die daar dan tevens de gelegenheid moeten hebben de maaltijden te gebruiken De bcnoodlgde Ingrediënten worden in natura verschaft Brieven onder no 1828 bureau van dit blad Voor dir9Ct gevraagd een halfwas Bakker en een flinke jongen Van Qel s Bakkerij Groenendaal 65 ZWARTE HANDEL IS NU GIFHANDEÜ EJen kanker vreet aan ons bestaan en fnuikt ons herstel de zwarte handel Veel te zacht die benaming Glfhandel Is het GIFHANDEL Want hfl ver tigt ons volkshestaAn Als we ons niet verweren gaan we er allemaal aan te gronde Verweren Ja maar hoe Heel eenvoudig ahi niemand zich met gifhandelaars in laat ia het over Hoe eerder de gifhandel vernietigd is hoe eerder U weer normaal kunt koopen In aller belang klinkt het dringende gebod WÈG met den Publicatie van de MinisterieB Van Juttltte Handel en NUverheid Landbouw Vlsacherlj en Voedselvoorziening Sociale Zaken en Financiën HOUTWARENFABRIEKInTMENTHE wraagt eenige geschikte jonge icrachten w o han4clraaierst automaatdraaiers en beeldhouwers Moeten allen volledig zelfstandig kunnen werken Hoog loon volgens wettelijke regeling en bij gebleken geschiktheid prima vooruitzichten In verband met vestigingsmoeilijkheden bij voorkeur oogehuwden Uitvoerige sollicitaties aangaande opleiding etc te richten onder no 1810 bureau van di blad St Nicoiaas Icomt na 5 jaar weer in een vri Nederland Ineke aankleedpop 1 75 Pakhuizen compleet 9 75 Kegelapclen vanaf 2 75 tot 3 50 Ook U viert dan natuurlijk dit Holiandtche feest weer mee Wij hebben er voor zorg gedragen dat onze St Nicoiaas Speelgoedcollectie gezien mdq worden Lees en Prentenboeken vanaf 0 25 tot 3 40 Vliegende Propellers 0 35 Kinderbioscoop m films 4 40 Komi U eens kijken ook in onze afdeelinfi Luxe en Huish arlikelen vindi U zeker iels van Uw keuze Béa raad wiUcn w 11 ocv KOOP TIJDIG 1 Th ALLEBRANDI Klalwes 78 Tel 3418 w t wn SCHOUWBURG BIOSCOOP Woensdagawond 7 uur en 9 15 uur Donderdag 3 uur 7 uur en 9 15 u beslist LAATSTE vertooning van UU zü iH de tuthi Kaartenverkoop en plaatsbespr voor Hant en Grietje Zaterdagochtend van 10 tot 12 uur Gevraagd een aankomend Kantoorbediende M ofVr en een Jongste Bediend N V A ƒ ƒ VOS Papierwarenfabrieken Groot St Nicolaasfeest Nieuwen Schouwburg A S Zaterdagmiddag 2 0 u op het tooneel het wondermooie sprookje Hans ui jüeiic en de booze heks Ieder kind zal medeleven met de lotgevallen van Hans en Grietje als zij in het groote bosch verdwalen en de heks hen in de oven wil doen bakken St Nicoiaas en zwarte Piet zullen de voorstel ling bijwonen de kind eren toespreken en Prijzen 50 et tot f 1 50 Kaartverk en plaatsbespreken Zaterdagmorgen van 10 12 uur Gevraagd aankomend of volslagen KLEERMAKER S Kelder Bleekerssingel 64 TE KOOP AANGEBODEN i g n zwarte damciheed pr f 6 Chrlrt de Wetitraat 25 Hatmonlu 2 r tr 8 buien I C Bothitr 45 Fornutt kachel kinderauto wieg boormachlnc wandelwageotje Bltdeidijkitr 16 Een damethocd v oudere damej iwartvllt eco daiacihocd klein model elk f 10 drie gekleurde hoedjei bruin beige en groen elk f 2 S0 Gottwe 26 boven Tc bevr na 5 uur Te kpop o te rnilea moderne bekleeijeMlon wieg op wielen voor dameiwintermaalcl m 4244 en te koop roie wollen babycapeoadc kw Kon Wilbelmlnaweg 217 Een kookkackel aieaw met drie gaten avond na 6 Gr JacobaMraat 4i Prima 2 dctUg koa atahok bevf Wacbtelitr 21 He blaaw gtcaalU fatauU Hecruutr 35