Groot Gouda, vrijdag 23 november 1945

GROOT GOUDA B MAAKT MMUT T ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 86 VRIJDAG 23 NOVEMBER 1945 Administratie M J van Loon Bur Markt 20 Gouda Tel 3068 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et heid om duiven te ruilen te koopen of an Jerszins Zij die duiven hebben en mede willen doen worden verzocht zich op te geven bij H J Scholten Raam 304 Distributie van druiven voor kinderen Het plaatselijk Verdeelingskantoor voor Groenten en Fruit maakt bekend dat voor de kinderen geboren in 1938 en daarna dus van O t m 7 jaar per kind 200 gram druiven beschikbaar is De ze druiven zgn te verkrijgen Maandag a s in de Agnietenkapel op de Nieuwe Markt op vertoon vai de tweede stamkaart van des morgens 8 uur tot des avonds b uur De prijs edraagti 15V2 cent per 100 gr Dez distributie heeft alleen betrekking op Goudsche kinderen Zij konden niet wacliten Iedereen zal binnen kortcren oi langeren tijd in het bezit komen van een paar schoenen en kalm wachten wij dus onze beurt af Eeniga lieden die blijkbaar geen tijd hadden om te wachten hebben zichzelf geholpen Door het verbreken van een ruit wisten zij 13 paar schoenen uit de vitrine van de Fa Hoogenbosch op de Markt te stelen Het waren 12 paar zwarte hooge heerenschoenen van de merken Cowboy Robinson Swift en Timtur en 1 paar hooge bruine jongensschoenen Utrechtenaar gepakt Op verzoek van de politie te Utrecht is hier ter stede aangehouden zekere K uit Utrecht die beschuldigd werd van diefstal van 3 lappen stof en eenige witte schorten De goederen welke hij in Gouda wilde verkoopen werden in zijn bezit aangetroffen Tezamen met het gestolene werd de dief op transport gesteld naar zijn haardstede De brutale greep M uit de Krugerlaan had in zijn tuin eerl waschmachine en eén wasch eil onder een zeil ifeergezet s Ochtends kwam hij tot de ontdekking dat de teil gestolen was terwijl de dieven de electromotor uit de waschmachine jiadden gesloopt Ook de schuur was opengebroken maar hier hadden de onverlaten blijkbaar niets bruikbaars kurmen ontdekken Er werd tenminste niets vermist Zulks menschen zija er cw fcl De heer H van den Kattensingel had verleden jaar van eenige Rotterdammers die als slachtoffers van de daar gehouden razzia s onderdak hadden genxx ten bij hem eenige bagage in bewaring genomen Voor zoover de adressen hem bekend waren heeft hij dezse bagage aan de eigenaren geretou neerd Van eeifige koffers waren hem echter de bezitters onbekend Daarom wendde hij zich tot de politie met het verzoek om bemiddeling te willen verleenen bij het opsporen van deze adressen STA DSNIEUWS Denk er aan morgen glas dag Morgen zullan de schilders en gezellen vun Gouda reeds vroeg uitrijden om bij U langs tz komen Wat zij komen doen Zij komen uw glas dat U missen kunt afhalen U heeft nog wel een ingeUjste plaat die U niet meer aan den muur wil hangen Of U heeft een zolderraam dat U best kimt dichttimmeren Geeft dat glas voor Venlo Wanneer U er goed van doordrongen bent hoe of het is in een kamer te wonen waarvan alle ramen dichtgetimmerd zijn en geen enkel lichtstraaltje doordxingt dan bent U ook bereid een offer te brengen Een offer Het weggeven van glas dat U niet gebruikt is geen offer Dat wordt het pas wanneer U iets geeft dat XJ eigenlijk niet missen kunt En ten bate van Venlo willen wij U vragen Brengt Zaterdag een offer Ook al is het maar klein KENNISGEVING Burgemeester en Wethouders maken bekend dat op de secretarie ter inzage ligt een verzoek van de N V tot Aanneming van werken vh H J Nederhorst om vergunning tot het oprichten van een bergplaats voor ontploftaxe stoffen op een terrein aan de Goudkade Bezwaren kunnen op Dinsdag 4 Dec des voormiddags 30 uur op het raadhuis ingediend worden Uitspraken Bijz Gerechtshofi te Den Haag Door het bijzonder gerechtshof te Den Haag werd uitspraak gedaan in de zaak tegen Maria Steenber gen v d Meer uit Gouda die jongens had aangebracht bij het Ar beidsbureau te Gouda Zij werd tót 3 jaar gevangenisstraf met ontzetting uit het actief en passief kies echt voor het leven veroordeeld Recht tot cassatie werd verleend De advocaatl iscaal had 8 jaar ge vangenisstraf met ontzegging van actief en passief kiesrecht voor het leven geëischt Gerrit Kraan uit Gouda die den vijand hulp had verleend bij het vorderen van auto s werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs Tegen verdachte was 5 jaar met ontzegging van het actief en passief kiesrecht geëischt Postduiven liefhebbers opgelet Door de oomm ter behartiging der Postduivensport in Gouda wxjrdt Zondag a s een begin gemaakt met het houden van hoktentoonstellingcn De volgende liefhebbers zullen hun duiven expöseeren J de Jong T Stoppelenburg T Welzenis en C W Blok Het wordt gehouden in het lokaal van de P V De Reisduif Vondelstraat 63 van 10 tot 12 uur V m Deelname en toegang zijn gratis Tevens bestaat er gele n Jong Hervormdcn bijeen Woensdagavond vergaderde de Jong Her vormden in de Kleine Kerk aan dcPeperstr Volgens het programma 20u Ds M C Koole spreken over het onderwerp Lidmaat van de Hervormde Kerk waarom Terwl l Ds C A Korevaar de vraag zou belichten Lidmaat van de Her vormde Kerk waartoe Daar Ds Koole door ziekte verhinderd was werden beide onderwerpen behandeld door Ds Korevaar In zijn toespraak over het onderwerp Lidmaat van de Hervormde Kerk waarom stelde spr de vraag wat eigenlijk de diepste beteekenis Is vail het lid zijn van de kerk Hij wees erop dat dit niet beteekentt beter zijn dan anderen en dat belijdenis doen niet inhoudt dat we het ideaal van een heilig leven bereikt hebben of althans goede hoop mogen hebben dit te zullen bereiken Toch leeft er bij de jonge menschen die tot lidmaat van de kerk worden aangenomen meestal iets van de spanning dicht bij God te zijn heel sterk wordt soms openbaar den titel tot een nieuw een beter leven Teruggekeerd in de werkelijkheid van het dikwijls wreede en moeilijke leven blijkt dit ideaal al spoedig onbereikbaar Deze belevenis geeft ontmoediging maar anderzijds is zij noodzakelijk om den mensch te doen beseffen dat de overwinning over de zonde nooit door hepzelf bereikt kan worden Na de paize behandelde spr de vraag Waartoe het lid zgn van de kerk moet leiden Lid zijn van de kerk beteekent dat wij recht hebben op de gaven die de kerk uitdeelt Lid zijn van de kerk beteekent ook dat wij mede mogen helpen aan het vele werk dat er te doen valt Spr verwachtte veel van het nieuwe leven dat in de kerk is ontwaakt Met name wees hij erop dat men terecht is gaan inzien dat de kerk zich niet mag afsluiten van de wereld want dan dreigt verwarring en wijkt het leven Ook binnen de kerkmuren mogen we tiet verstarren binnen de omheining van eigen aroep of richting waartoe we ons rekenen Wij moeten eikaars bedoelingen leeren waardeeren en elkaar beter dan tot nog toe leeren bearijpen De met groote aandacht gevolgde inleidingen werden afgewisseld door orgelsoH van den heer Lambelg n en declamatie van tnej V d Berg De kerk was goed bezet Er werd medegedeeld dat OP Donderdag 20 December a s de Jong Hervormden wederom zullen samen komen In een liturgische kerstwijdingsdienst G S V ONS IDEAAL Ondanks het feit dat wij den laatsten tijd wel eens iets te veel van het goede krijgen wist de Goudsche Sportverceniging G S V door haar revue met bovenstaande titel een volle zaal te trekken Aan den anderen kant verwondert dit ook weer niet daar zooals de voorzitter de heer v d Klis in zijn openingswoord zeide momenteel het ledenaantal ruim 900 is De medespelenden alle ledenvan G S V werkten bet programma op vlotte wijze af zoodat spoedig de juiste stemming aanwezig was Het deed ons prettig aan dat er precies op tijd begonnen werd Een gezellig bal besloot dezen voor G S V geslaagden avond SPORTNIEUWS P T T combinatie tegen Endcnburg s Zeilmakerij Zaterdagmiddag a s speelt een elftal van de N V V J Endenburg s Zeilmakerij en Scheepstui VOLKfHERSTEL éen zaak van iedereen ook van U UucUciM Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Op de meeste plaatsen overwegend zwaar bewolkt matige Z O wind in het Noorden des lands Des nachts nog lichte vorst Minder koud overw droog Wat is er in Gouda te doen f Reunie Vrijdag t m Woensdag Tarzan en de Groene Godin Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag Het begon met Eva Schouwburg biosc Vrijdag t m Dinsdag Herinner je den dag Vrijdag 23 Nov 8 uur Bcursklok feestavond E H B O Vrijdag 23 Nov 8 uur Concordia t De Logé Zaterdag 24 Nov 8 oor Concordia Blllardvéreeniging Het Westen houdt een Yarlétéavond Zaterdag 24 Nov 2 30 u Nieuwe Schouwburg Hans en Grietje Sinterklaas komt WAT GEBEUiiDE ER 23 November 1944 Maasbree bevrijd Finland bijna geheel bevrijd Duitschers ontruimen Tokai in Hongarije Castiqiione in Italië veroverd Seyss Inquart voor de derde maal uit zijn woning verjaagd door typhoons Nijpend gebrek aan brandstof in Nederland 1943 Samos in Duitsche handen 1940 Grieken bezetten Korea Roosevelt tot de pers Alles wat maar eenigszins mogelijk is om de EngeUcben te he pea wordt gedaan 1939 Duitsche kortegolfzenders beginnen nieuws In het Nederlandsch uit te zenden gerij een vriendschappelijke wedstrijd tegen een P T T combinatie op het terrein van Vires et Celeri tas aan de Waaiersluis Aanvang 3 uur De M V Z gaat voetballen Morgenmiddag om twee uur zal er op het Olympia terrein een voetbalwedstrijd gespeeld worden tus schen een elftal van de M V 2 uit Goulda en een elftal van De Nederlanden van 1845 uit Den Haag Damiust De onderlinge competitie uitslagen van Damlust luidden als N V d Wouden P Versloot 1 1 C Molenaar P Schouten 0 2 Blokland P Zwart 2 0 A van Beuzekom N Gerhards 0 2 N V d Wouden L Bol afgebr H van Eijk P Verboom 0 2 H van Haaren A Kooi 0 2 M Zijlstra C de Bruijn 2 0 C de Pat A de Frankrijker 0 2 A de Boer de Bode 1 1 P Mieker A van den Berg 0 2 S J Schrooder P Tom 0 2 Dialect en Volkskonde onderzoek Het Dialect en Volkskunde bureau van de Kón Nederl Akademie van Wetenschappen Kloveniersburgwal 29 te Amsterdam zoekt voor een aantal plaatsen in onze omgeving nog steeds medewerken die bereid zijn om de vragenlijsten in te vullen Deze plaatsen zijn i Den Bommel Herkingen Moordrecht t ieuwerkcrk a d I ssel Ouderkerk a d IJssel Hillegersberg Kapelle ad l ssel Krimpen a d Ijssel Maassluis Nieuwe Tonge Rhoon Rotterdam Schiebroek Schipluiden Gaarne wekken wi onze lezers uit deze plaatsen die zich in staat achten de lijsten van het bareao in te vullen op om op deze wijze bij uitstek nationale en voor de weten schap zoo belangrijke werk te ftenncn