Groot Gouda, vrijdag 23 november 1945

4 5 DISTRICT SN EUWS REEUWIJK Biljarten De zoo lang met spanning verwachte wedstrijd van het eerste van D O S tegen Per Aspera is Maandagavond gespeeld D O S moesTt in haar tegenstaader haar meerdere erkennen en verldfer miet 62 en de eerste plaats kon daardoor niet worden bereikt Zeker verdiende Per Aspera de overwinnmg doch de laatste partij van Cor Ballering tegen Kok had bijna een verdeeling der punten 4 4 gegeven Ballering speelde een kranigen wedstrijd door een achterstand in te loopen van bijna 50 caramboles J van Vliet speelde niet direct een prima partij maar toch was hij de eenige van de spelers die het tot winst bracht Hij boekte zijn 7e overwinning met slechts een verliespartij Nog zij vermeld dat Rienes v d Starre voor Reijnders inviel De invaller was echter een waardig plaatsvervanger en hoewel hij tegen Sleutelberg niet bol kon werken speelde hij met een prachtig moyenne van 4 10 D O S lilb won tegen N S H nret 6 2 en kwam daardoo r op de 2e plaats De returnmatch vond den anderen dag plaats en weer behaalde Hlb een goed resultaat door geJijk te spelen C van Es die reeds in Gouda zijn partij won besliste deze thuis in iijn voordeel in 20 beurten met eert goed gemiddelde van 1 95 De tweede gewonnen partij was voor H de Kamper die ook in Gouda verdiend won D O Su lila kreeg het tegen Tunnel IH Donderdag zwaar te verantwoorden en leed een gevoelige nederlaag van 8 0 D O S II bestreed Mtte Ballon 11 ineigen huis en verloor ondanks heftigestrijd met 6 2 In deze ontmoetingspeelde Cor de Jong een mooie partij In 20 beurten met een prachtig gemiddelde van 3 30 gaf j hij zijn tegenstandergeen kans Maandag j l ontmoette D O S Illb het sterke Belvedère III in Gouda en speelde gelijk 4 4 Weer was het hier Cor van Es die in 20 beurten zijn partij uitmaakte met een moyenne van 1 95 G de Knikker smaakte het genoegen de overige 2 punten in de wacht te slepen Het programma voor volgende week V luidt Maandag 26 Nov D O S I Tunnel I Donderdag 29 Nov t Zuid II D O S II D O S Illb Thalia s Vrienden lila Stroomverbruik in Speruren Het Gemeentelijk Electr Bedrijf maakt de ingezetenen die electrisch koken erop attent dat in verband met den spertijd van des namiddags half vijf tot half acht niet electrisch mag worden gekookt en zij dus verplicht zijn dit voor half vijf en na half acht te doen Stroomverbruik mag in bovengenoemde spëiuren alleen plaats hebben voor huishoudelijke verlichting D speruren duren drie achtereenvolgende maanden en wel de maanden November December en Januari Degene die zich hier niet aan houden zullen worden beboet Het is namelijk zoo dat in spertijden de maximale stroomlevering wordt aajigeg wen = ea bij oyjE r§jqhrijdii ig van het maximum door het bedrijf hooge boeten worden opgelegd Werkt dus allen m ede om onnoodige hooge boeten te voorkomen dit is ons aller belang BINNENLAND NIEUWE REGELING DER REGISTRATIE VAN EFFECTEN Op If November 1945 is in werking getreden een Koninklijk Besluit tot wijziging van het besluit herstel rechtsverkeei en het besluit vijandelijk vermogen De meesre van deze wijzigingen zijnvan technischen aard De belangrijkstewijziging is gelegen in de vaststellingvan een nieuw hoofdstuk IV vanhet besluit Herstel Rechtsverkeer betreffende de registratie van effecten Devoornaamste punten waarop de nieuwetekst afwijkt van de oude zijn de na volgende Niet meer de geheele effecten dochallein ue couponbladen zullen terregistratie behooren te worden ingeleverd De tegenwoordige bezitter van eengeregistreerd effect waartegen geenoppositie wordt gedaan wordt in hetalgemeen ais eigenaar erkend zonder dat verdere bewijslevering noodigis Bij verkiijging in regelmatig Beursverkeer van effecten aan toonderwordt ook bij verkrijging na 9 Mei 1940 in het algemeen goede trouwverondersteld behoudens tegen bewijs echter zal gemis aan goede trouw yaneen lasthebber als gemis aan goede Het herstel van het Nederlandsche Bedrijfsleven Veel is de laatste maanden geschreven en gesproken ove den wederopbouw en het herstel van het zoo zwaar geteisterde bedrijfsleven in ons land doch over nauwkeurige fegevens omtrent den stand van het herstel en van het productieve niveau in de verschillende takken beschikte men tot dusverre nog niet Het zooals steeds actieve Centraal Bureau voor de Statistiek heeft hierin thans voorzien door het publiceeren van productieindices omtrent de activiteit van de Nederlandsche Industrie welke wij onderstaand laten volgen Basisjaar = 100 1938 1945 Juli 39 27 127 O 15 4 O 11 O 13 27 7 14 25 10 2 12 33 4 0 3 1 O 0 2 O 25 9 0 3 42 2 10 47 2 1 15 23 1 Juni 27 16 120 Aug Sept 51 6241 122 118 O O 21 23 5 4 Mei 18 16 103 Productie o Industrietak Etectriciteit Gas Water O O 10 25 i 5 Chemische producten Posfaatmeststoffen St ikstof meststof fen w o Zwavelzure Ammoniak O 5 O 20 44 8 10 39 10 2 18 40 14 O 0 4 1 1 O 13 2 5 31 O 3 8 38 61 10 18 61 18 7 50 44 24 O 3 O 2 14 24 4 5 9 O 11 O 16 19 4 L 10 7 0 3 8 22 1 0 2 2 Ó 0 4 O 32 23 O 34 1 4 O e 13 15 2 O 3 O 2 12 1940 1938 3 O O 4 O 0 2 2 O 0 9 O Z2 U O 20 1 2 43 O O 8 8 O MetaalproductenWalsproducten van ijzer en staalPrecisiebusInstallatiebuisLooden buis en bladloodWtnkelmachinesStalen ramen en deurenPlaatstalen meubelenBuismeubelenStaaldraadmatrassenPlaatradiatorenGasmeters Emballage uit veFtlnde plaat blik Geslagen emaiUewaren Gegoten emalllcwaren Rijwielen Motorrijwielen Transportdriewielers Rijwielzadels Draadnagels en spijkers Punt en prikkeldraad Klinknagels Schroefbouten en moeren Textielprodu 1938 1939 1938 4 10 8 11 55 62 Katoenspinnerije Overhemden Wolindustrie 3 2 21 32 7 18 23 Voedings en Genotmiddelen Cacaopoeder Chocolade Sigaren Sigaretten Tabak De werkloosheid in ons land Voorts publiceerd genoemd Bureau de eerste gegevens betreffende de werkloosheid in ons land na de bevrijding Hieruit blijkt dat het aantal geregistreerde geheel werkloozen per 30 Juni 1945 112 622 bedroeg welk aantal geleidelijk is teruggeloopen tot 91 941 per einde September j l het aantal arbeiders werkzaam bij de D U W bedroeg per einde September j l 37 221 terwijl het aantal personen die geheel of gedeeltelijk wachtgeld ontvingen per einde Juni 1945 geraamd werd op 197 000 en slnd dien geleidelijk is teruggeloopen tot naar raming 98 000 per einde September 1945 Pereinde September 1945 bedroeg dsrhalve het totale aantal personen die nog niet in het arbeidsproces zijn ingeschakeld In ons land bijna 230 OCO trouw van den verkrijger Worden beschouwd Wanneer een tegenwoordige bezitter van een effect een vfjandelijk onderdaan is of zijn vermogen door een tribunaal is verbeurd verklaard zal degeen die aanspraak maakt op rechtsherstel in den eigendom hersteld kunnen worden ongeacht de vraag of de tegenwoordige bezitter het effect te goeder trouw heeft verkregen De mogelijkheid is geopend jt oor een zekeren handel in effgctèn ÓÓk v ó Oil zoover de registratie van die effecten nog niet is voltooid Keuring voor den dienstplicht Het plan bestaat Maandag 7 Januari 1946 te beginnen met de keuring voor den dienstplicht voor de lichting 1945 Daarvoor zullen 45 indeelingsraden worden ingesteld Deze indeelingsraden zullen een uitgebreide taak hebben met het oog zoowel op de belangen van Land en Zeemacht als die vani de toekomstige dienstplichtigen Van de verdere wijzigingen verleenen vermelding a De instelling van eert nieuwe afdeeling van den Raad voor het Rechtsherstel voor de behandeling van iaken betreffende onroerende goederen De instelling van een kort geding hij de voorzitter van den Kamer der Afdeeling Rechtspraak van den Raad voor het Rechtsherstel De verlenging van deh termijn tot het instellen van vorderingen tot het verkrijgen van Rechtsherstel tot 1 September 1946 Behoudens toestemming van den Pro cureurFiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof is het Beheersinstituut voor het vijandelijk vermogen niet meer bevoegd goederen van N S B ers of van personen die wegens politieke dehcten zijn gedetineerd te vervreemden Deze beperking geldt niet voor goederen behoorende tot een inboedel welke reeds uit de woning van eigenaar is verwijderd Bij deze raden zullen werkzaam zijn een keuringscommissie bestaande uit artsen en een selectiecommissie bestaande uit personeel van den psychologischen dienst b c Voor eiken kfiuringsplichtige zal het i uitgebreide pnderzoek ftvee volle dagen in beslag nemen behalve natuurlijk wanneer iemand reeds den eersten dag wegens te geringe lengte of om een anderi reden ongeschikt wordt bevonden Gedurende het verblijf bij den indeelingsraad zal van Rijkswege gezorgd worden voor de voeding van den keuringplichtige d Als zittingsplaatsen van deze indeelingsraden zullen uitsluitend aangewezen kunnen worden plaatsen waar zich een röntgeninrichting bevindt Dientengevolge kan het voorkomen dat de afstand dien de keuringsplichtige moet afleggen vrij gróót is Voor dergelijke gevallen zullen vervoermiddelen ter beschikking worden gesteld en tevens zal in de gelegenheid tot nachtverblijf worden voorzien in de plaatsen waar de indeelingsraad zitting houdt 81 Hlcolaas goede keus gedaan Door voor MOOIE CADEAUX naar VAN HULZEN te gaan Comm Eereschuld en Dankbaarheid Aan de officieren en onder officieren die als hoofd van een indeelingsraad zui len optreden is opgedragen met de bur j emeesters van de gemeenten in hun gebied thans overleg te plegen over de vertrekken die voor de zitting noodig zullen zijn Tot hulp en voorlichting voor de hoofden der indeelingsraden worden instructeurs aangesteld één voor het Noordelijk één voor het Zuidelijk en één voor het midden gedeelte des lands i KLEIWEG 25 GOUUA Toeslag y bUzoBileren arbeid Verbetering van extra rantsoenen De omstandigheden der voedselvoorziening in ons land zijn zoodanig verbeterd dat er thans toe kan worden overgegaan een aanvang te maken met de herziening van de z g extra rantsoenen voor arbeiders die z waren dan wel zeer zwarcn arbeid langdurig werk en nachtarbeid verrichten Deze herziening heeft voorshands voornamelijk betrekking op de groep arbeiders die zeer zwaren art eld verrichten Oe rantsoenen van deze groepen komen thans op een peil waaribede ongeveer het physilogische minimum wordt bereikt met dien verstande echter dat daarbij rekening Is gehouden met de mogelijkheid voor groepen arbeiders bonlooi warme maaiNjden te verkrijgen In aansluiting op bovenstaande maakt het C D K bekend dit met ingang van 25 November a s de toeslag voor btjzonderen arbeid als volgt is gewijzigd Per 14 dagen wordt boven het normalerantsoen versteekt voor zeer zwaren arbeid 500 gram suiker 4800 gram brood 625 gram margarine 200 gram kaas 600 gram i vleesch 8000 gram aardappelen Voor zwaren arbeid 2400 gram brood 250 larani margarine 300 gram vleesch 6000 gram aardappelen Voor langdurigen of nachtarbeid 1200 gram brood 125 gram margarine 100 gram vleesch 2000 gram aardappelen De prijs van dierlijk vet Het Dir Gen van de prijzen deelt mede het binnenkort In distributie te brengen dierlijk vet verpakt in eenheden van 200 of 400 gran mag ten hoogste aan den consument worden verkocht tegen f l M p Kg f 0 33 per 200 gram Nota over de Loon en Prijspolitiek Naar aanleiding van de interpelatie aanvrage van dep heer Kupers over de door dé r egëeririg gevblgtfè loort en prijspolitiek deelde de voorzitter der Tweede Kamer vandaag mede dat de Minister President voornemens is op korten termijn bii de Kamer een nota in te dienenj inhoudende een uiteenzetting van een aantal hoofdpunten van het te volgen regeeringsbeleid Deze nota zal de Kamer de gelegenheid bieden met de regeering over den inhoud daarvan van gedachte te wisselen Spreker was ervan overtuigd dat in dien nota aan het onderwerp der aangevraagde interpelatie de noodige aandacht 7al worden gewijd In verband daarmede heeft de Kamer besloten de beslissing omtrent het verzoek van den h2er Kupers aan te houden Zes maanden Herstel van vernieuwing Het Gemeentebestuur van Amsterdam heeft het volgende overzicht van de resultaten van 6 maanden bevrijding aan de bevolking getoond Amsterdam 8 Mei 8 Nov 1945 zes maanden herstel en ernieuwing Meer dan 43 000 stadgenooten gerepatrieerd Broodrantsoen zeven maal zoo groot Gas Electriciteit radiodistributie telefoon beschikbaar Schiphol wordt we reldiuchthaven Haven open voor zeeschepen tot 30 voet diepgang Op scheepswerven reeds 430Q man aan het werk Aantal arbeidsreservisten van 30 000 tot 12 000 gedaald Meer dan 45 000 wachtgelders weer aan den slag Ruim 115 000 M2 bestrating opnieuw aangebracht Rioolbuisnet ter lengte van 527 K M aangebracht