Groot Gouda, vrijdag 23 november 1945

OFFICIEELE PUBLICATIE Betaling van schulden aan vijanden N S B ers en politieke gevangenen en aflevering van aan hen toebe hoorends geldswaardige papieren en documenten Op grond van het bepaalde in de art 20 en 21 van het besluit vijandelijk vermogen maakt het Nederlandsche Bèheersinstituut het volgende bekend Een ieder die opeiscbbare gelden verschuldigd is of zal worden aan een vijandelijken staat een vijandelijken onderdaan of een persoon als bedoeld in art 6 lid 1 van het besluit vijandelijk vermogen N S B ers en politieke gevangenen is verplicht deze verbintenis te voldoen door de verschuldigde gelden voor 1 anuari 1946 te storten in de ê vall dat een beheerder is benoemd bij lplï n in alle andere gevallen hetzij op pegtKkening no 86085 van het Nederl Beheersinstituut te s Gravenhage hetzij op de rekening van het Ncderlandsche Beheersinstituut bij de Nederl Bank N V agentschap s Gravenhage ponder dat eenige verdere aanmaning daartoe noodig zal zijn Een ieder die geldswaardige papieren bewijzen van eigendom authentieke of onderhandsche akten bewijsstukken documenten boeken of bescheiden van een vijandelijken staat een vijandelijken onderdaan of een persoon als bedoeld in art 6 lid 1 van het besluit vijandelijk vermogen zie hierboven of op hun vermogen betrekking hebbende In eigendom bezit in bewaring of onder zijn berusting heeft is verplicht deze voor I Jan 1946 af te leveren in de gevallen dat een beheerder is benoemd bij dezen en In alle andere gevallen bij het Ned Beheersinstltuut adres Neuhuijskade 94 s Gravcnhage Nadere bijzonderheden zijn opgenomen in de bekendmaking van het Ned Beheersin stltuut in de Ned Staatscourant van 16 Nov 1945 no 113 Niet voldoening aan de hiervoor vermelde verplichtingen is strafbaar ingevolge het Besluit vijandelijk vermogen Nog deze week aangifte van safes en trommels Met nadruk wijst het Ministerie v Financien er op dat ledere huurder van een safe en iedere bewaargever van een trommel enz verplicht is uiterlijk op Zaterdag 24 Nov 1945 aangifte te doen Deze aangifte moet ook gouden munten Nederlandsche zoowel als andere omvatten Voor iedere safe inrichting en iedere trommeibewaarplaats moet afzonderlijk worden opgegeven a nauwkeurige plaatselijke aanduiding van safe inrichting of trommeibewaarplaats met vermelding van den verhuurder of bewaarder b nummer s van de safe s of omschrijving van de trommel s e d c een opgave van den Inhoud voor zoover die bestaat uit buitenlandsche effecten dan wel mantels coupon of divldrndbladen daarvan tenzij zij waardeloos zijn Volstaan kan worden met aantal en soort geen nrs Vreemd geld en alle bescheiden betreffende in vreemd geld luidende vorderingen of waarden Goud paarlen en andere kostbaarheden ook gouden muncco Volstaan kan worden met aantal soort en te goeder trouw geschatte totale waarde d aangifte van andere safe inrichtingen of trommelbewaarplaatspn waar de aangevereen safe of trommel heeft Zijn geen zaken genoemd onder c aanwezig dan vermeldt men dit in zijn aangifte Kan men die zaken niet opgeven zonder eerst de safe of trommel te openen dan vermelde men dit eveneens Doch men geve inmicfdels de bilzonderheden op ie men wel kent De aanalffe wordt Inneleverd bH denVerhuurder van de safe of bewaargever van de trommel niet bij den inspecteur desgewenscht in gesloten omslag voorzien van de aanduiding deblokkeering safes en of trommels met het nummer of andere aanduiding van de saFe Nieuwe bonneniijst Officiëele bonneniijst voor de tweede helft van de 13e periode 1945 25 t m S December 45 voor het noorden des lands Noordholland Zuidholland m uitzondering vanGoeree Overflakkee en Utrecht v Elk der het koopen f Bonkaarten 300 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 b 21 b 22 a 23 b 23 c 23 b 24 volgende bonnen geeft recht op van I ka kb kc 513 800 gram brood 200 gram bloem 400 gram suiker 100 gram suiker 125 gram boter 250 gram margarine 100 gram vet 200 gram kaas 150 gram vleesch 2 kg aardappelen 400 gram brood 2 liter melk 3 liter melk J72 nier meiK 1 kg aardappelen Bonkaarten kd ke 513 400 401 402 403 404 405 406 487 408 409 410 412 d 21 d 22 V M lï 800 gram brood 200 gram bloem 250 gr rijst of klndermeel 500 gram suiker 100 gram suiker 250 gram boter 125 gr m margarine 200 gram kaas 6 liter melk 150 gratti vleesch 1 kg aardappelen 400 gram brood e 21 Tabakskaarten t 01 V 01 X 01 250 gr rijstofktnderraeel 2 rants tabaksartikelen geen Importsigaretten 100 gram chocolade of suikerwerken 2 rants tabaksartikelen geen import sigaretten De bonnen voor vleesch melk en aardappelen zijn geldig tot en met Zaterdag 1 December a s Deze week wordt wederom een kilogram aardappelen per persoon meer verstreki aan personen van 4 j ar en ouder Dit kilogram extra is bestemd om een voorraad te vormen Voor de week van 2 8 Dec a s zullen nog bonnen worden aangewcjEen vQor vleesch melk aardappelen bloem biscuits zout peulvruchten tabak en versnaperingen Bovengenoemde bonnen kunnen reeds op Vrijdag 23 November a s van des middags 12 üür af worden gebruikt met uitzondering van de bonnen voor melk en aardappelen waarop eerst met ingang van Maandag 26 November mag worden afgeleverd De bonnen 165 en 259 voor honderd gram vleesch extra die reeds eerder werden aan gewezen blijven geldig tot 1 December Kin der biscuits oaar keuze op den rqstbon Het CenJIraal Distributiekantoor deelt mede dat men op bonnen welke recht geven op 250 gram rijst of klndermeel desgewenscht in plaats van deze artikelen 250 gram kiaderbiscuits kan koopen Taai taai enz op ontbqtkoekbon Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat taaitaai Amaterdamtchjï korstjes en soortgelijke artikelen verkrijgbaar zijn op de bonnen voor ontbijtkoek Hiermede betuigen wij mede namens onze kindei en aan familie vrienden en kennissen en tevens aan de Muziekvereen St Caecllla onzen hartelijken dank voor de bc langstelling bij ons 50 jarlg Huwelijk ondervonden F B SNEL M SNEL v d Heiden Gouda Stoofsteeg 8 I 11II n tfésils Groote sorteering Kinderpakjes Blousjes Plusfours en Holl Kleedinshuls te Br oekjes V Blcekerssingel 56 Gouda ontvangen Gevraagd op een EXPEDITIE KANTOOR een BEKWAME BOEKHOUDER voor het inrichten en bijhouden der boeken Eén dag per week Brieven onder no 1902 bureau van dit blad U kunt bij ons weer 1e klas Banketbakkers producten verkrijgen tegen inlevering en op Uw bon Chocolade en Suikerw erlcen hebben wij yan de beste fabrieken Gaat met Uw Cacao Choc en Gebakbon naar den Banketbakker Daar hooren ze thuis lAAVt Banketbakkerij k MARKT 32 naast de Zalm Aanv van den dienst 1030 U onder no 1890 bor van du blad Getrouwd P BOER en MARGOT SPRIK die mede namens wederzijdsche familie hartelijk danken voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden Gouda 22 November 45 Heden overleed tot onze diepe droefheid zacht en kalm geheel onverwachts onze lieve Man en Vader ARIB VBRSLUIJS in den leeftijd van 30 jaren A C VersluljS Bakker CaroL Gouda 21 November 1945 Onder de Boompjca 101 De tefaitdebeatelling xal plaati hebben Zaterdag 24 Nov a i te 2 uur vanaf het woonhuis te 2 45 uur op de Algcmeene B graafplaati te Gouda Gevraagd WERKSTER Liefst Vrijdag Noorderstraat 57 Gouda MEISJES gevraagd DE PELIKAAN Amerika21 GansorsbipstatiOB te REINE Did vraagt manoel Nederlanders van 21 jaar en ouder Het beheerschen van minstens 2 talen Eng en Duitsch vereischt Inlichtingen Arbeidsbureau Gouda TE KOOP GEVR tegen contante betaling een goed HUISORGEL Opgaaf van prijs merk hout soort en aantal registers aan Fa Hs w d Brink MaandertJBd 11 EDB Tel 8534 Eerste Verkoopster gevraagd liefst Indiensttreding nog vóór St Nicelaas Gaarne eenige bekendheid met winhMiverkoop ïh iiuiUlini Iliini Tl Gevraagd Brood Baoketbakker Intern V VLIET S Bakkerq Z O Boitemingel Den Haag Inlichtingen Gravin acoba traat 43 liioiistrifitscl liirif Gim Zondas 25 November Dooden herdenking en Avondmaal Ter ruiling een groote fabricksrtiimte voor een kleinere fabricksraimte Te bevragen Jan v d Heidenstr 9 of St losephstraat 28 Gevraagd I 11 Gt HlCiSJC van 9 3 uuf METER Gouwe A7 Aangeboden gem zit ilaapkamer met of zonder pension voor Heer of Dame netten stand Brieven BRANDHOUT Waar blijft ioodie Aangeboden KachelblokIcen 8x15 cM Eikenhout voor centrale verwarming 40 X 18 cM in partijen van 48 ton Een groote partij takkenbossen Gevraagd in klein gezin MEISJE voor heele of halve dagen af WerkSterf meermalen p week MEVR DE JONG Burg Martc nssingel 7 Te kobp tegen elk aann bod uitgebr passerdoos teeken bord schaakspel Baby uitzet w o 12 luiers ennieuwe cape KAREKIETSTR 53 Verloren 1 rubber fietshandkap Tegen goede bel terug tèvbez MartcntslngeT Gevraagd Vertegenwoordiger Br onder M H 1017 Adv Bur de la Mar Amsterdam C Te koop SMOKING maat 48 2 maal gedragen en smokinghenoid Te bevragen SOPHIASTR 46 na 6 uur I et Meisje gevraagd van 8 tot 3 uur H I POLET Eerste Kade 39 Tevens aan het zelfde adres te koop een zoo goed als nieuw eiken Adverteert io Groot Gouda Salontafel MJW U Wij bakken weer en hebben er pleizier in dat wij U croquante en lekkere biscuits kunnen leveren Wij hopen dat U binnenkort de Gruyter s Biscuits ook bij een kopje de Gruyter s Thee kunt STOOI WASSCHERIJ VAN LEEUWEN Haastrecht Haastr Dijk D 24a 2 KM v Gouda vraagt i