Groot Gouda, zaterdag 24 november 1945

ö GI OOT GOUDA S ALGENfEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN t Redactie h J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 87 Administratie M J van Loon ZATERDAG 24 NOVEMBER 1 4 $ Bur Markt 20 Gouda Tel 8 Abonn p w 25 et Losse numm 1 et De Gondsche noodgemeenteraad bijeen WETHOUDERS BENOEMD De burgemeester geeft een overzicht van den stand van zaken Gisteravond iieeft de eerste vergadering van den tijdelijken Goudschen Gemeenteraad die thans uit 25 leden bestaat plaats gehad Voorzitter was burgemeester Mr Dr K F O James terwijl de heer C J van As als waarnemend Gemeente Secretaris fungeerde Aan de indrukwekkende openingsrede van den burgemeester ontleenen wij het volgende Bij de opening van de eerste vergadering van den ti delijken gemeenteraad van Gouda wil ik een woord van welkom tot U spreken De laatste maal was dit op 29 Mei 1940 Sinds kort leefden wij onder de bezetting Deze vergadering had een plechtig doch somber karakter Wanneer wij waarachtig zijn dan moeten wij constateeren dat noch ontroering noch vreugdebetoon gepaard gaat in de mate als wij ons in die donkere dagen hebben gedroomd Wij zijn onszelf bewust dat dit college anders is ontstaan anders is geboren dan wij ons in het eenmaal bevrijde vaderland hadden gedacht Anderzijds zult U ook mij over de wording van Uwen Raad niet hard willen vallen al heb ik daaraan ook ingevolge het Koninklijk Besluit een werkzaam aandeel moeten nemen In dit besluit wordt den burgemeester een grooter k nde ja helderziendheid toegekend dan die welke ik bezit Immers wordt van hem verlangd aan te geven naar welke evenredigheid de voornaamste geestelijke en maatschap pelijke stroomingen der burgerij in dit college vertegenwoordigd moeten zijn Wanner zoo straks werkelijke verkiezingen zullen worden gehouden dan zal daaraan twijfel ik niet blijken dat mijn adviezen meer nog dan eenig ander men schenwerk verre van feilloos zijn geweest Ondanks deze bezwaren blijft dit oogenblik de eerste zitting van dit tijdelijk college van groote beteekenis voor onze gemeente Voortaan zal het gemeentebeleid gevoerd worden door een college van Dagelijksch Bestuur waarin de wethouders door U zijn gekozen en door een raad die hoe gebrekkig wellicht ook de voornaamste stroomingen onder de burgerij representeert Op 6 Mei van dit jaar den dag na de bevrijding mocht ik op deze plaats uitstippelen de gedragslijnen welke Burgemeester en Wethouders zouden volgen bij het waarnemen van de bevoegdheden van den Raaxi Het belang der Gemeente en der gemeenteambtenaren als geheel zou ons steeds voor oogen staan en wij zouden pogen te vermijden beslfssingen welke een politiek karakter zouden dragen en beter aangehouden zouden kunnen wordfen tot de gemeenteraad zelve weer in functie zou kunnen treden Mede namens de wethouders mag ikwel constateeren dat wij ons aan dienregel hebben gehouden Het Gemeentebestuur heeft in dit halve jaar tijds overstelpend veel werk te verzetten gekregenen hooge eischen zijn gesteld aan dewerkkracht van het ambtenarencorps Verschillende diensten en afdeelingen verrichten geregeld overwerk De gemeenteis aan hun toewijding grooten dank verschuldigd In herinnering moge daarom worden gebracht dat Burgemeester en Wethouders in genoemde hoedanigheid allereerst een aantal voorloopige zuiveringsmaat Nederlandsch Volksherstel kan slechts helpen met Uw hulp regelen hebben moeten nemen t a v ambtenaren Tevens is reeds dadelijk een tijdelijk wethouder aangewezen in de persoon van Mevrouw Van Dantzig Melles Vervolgens hebben wij de verschillende commissies en Colleges van Beheer Bestuur of Toezicht van onge wenschte elementen gezuiverd en nieuwe gedelegeerden der Gemeente of commissieleden aangewezen Het tijdens de bezetting in de gemeentelijke verordeningen neergelegde leidersbeginsel is wederom daaruit fluks verwijderd Eenige verpachtingen verhuringen en verkoopingen vonden plaats evenals een groot aantal benoemingen van ambtearen in het bijzonder bij het onderwijs Ten slotte wil ik nog vermelden het U lakende besluit zij het van vooral nega TOven aard ten aanzien van de concessie der Goudsche Waterleiding Maatschappij Nog steeds overheerschen de zorgen en de moeilijkheden al is het herstel der Gemeente reeds in belangrijke mate voortgeschreden De werkgelegenheid in de Gemeente issedert Mei toen het geheele raderwerkvan het bedrijfsleven tot stilstand wasgekomen sterk toegenomen Bijkans allebedrijven zijn de een meer de anderminder naarmate grondstoffen kolen electrische energie en deskundig personeel ter beschikking kwSmen weer opgang gekomen Toch tellen wij nog 310 wachtgelders in de Geniveente waarvan 221 gedeeltelijk en 89 geheel werkloos daarnaast 650 personen die overbrug gingssteun ontvangen Wanneer wij errekening mede houden dat 98 GoHwe naren in D U W werken arbeiden moetvastgesteld worden dat nog 1058 personen te dezer stede niet of slechts gedeeltelijk door het normale bedrijfslevenwerden opgenomen Ik laat daarbij de 22 gesteunde kleine zelfstandigen en de 470 personen die dool MaatschappelijkHulpbetoon gesteund worden buiten beschouwing j Het behoeft wel geen betoog dat hetGemeentebstuur alles wat in haar machtligt zal hebben te doen om uitbreidingvan de werkgelegenheid te bevorderen Daar behoort toe het scheppen van demogelijkheid tot woningbouw wanneer de materialenpositie zulks toelaat Hetwoningtekort te Gouda i kan ofschoonslechts 54 woningen door oorlogsgeweldverloren gingen op 800 oresteld worden Vóórdat deze achterstand is ingehaald zal ondanks den besten wil en het naarstig arbeiden van de betreffende bureaux aan de sociale hygiënische en moreelebezwaren welke kleven aan de talrijkesamenwoningen in vaak onvoldoende behuizingen geen einde komen De gezondheidstoestand der bevolking is sedert de bevrijding van Duitscher en hongersnood sterk verbeterd Het sterftecijfer dat b v in Januari en April respectievelijk 73 en 88 bedroeg daalde tot 16 in October Het wekt geen verwondering dat daarentegen het geboortecijfer in dit najaar tot ongekende laagte daalde De maand October zag in deze Gemeente 34 kinderen geboren worden tegen 63 in October 1944 Over de krapheid der brandstoffen en het gebrek aan kleeren en schoeisel behoef ik U niet veel te zeggen De Gemeente kan slechts weinig doen om deze te verhelpen maar wat gedaan kan worden is zoo mag ik wel zeggen geschied en dat zal ook in de toekomst zoo zijn De dienst der Distributie wordt bij voortduring door mij doordrongen van de plicht om niet alleen met de grootst mogelijke mate van rechtvaardigheid doch ook met de grootste snelheid de textiel oederen en het schoeisel welke naar e Gemeente worden gedirigeerd ook inderdaad ter beschikking te stellen van hen die dit het meest behoeven De tekorten zijn nog ontstellend groot maar om U een voorbeeld te geven van wat reeds geschiedde vermeWik dat alhier sedert de bevrijding ongeveer 40 van het totale aantal aanvragen voor schoe nen is bevredigd kunnen worden Aan klompen alhier werden 1980 paar in den verkoop gebracht afgezien van de 600 paar welke via Maatschappelijk Hulpbetoon en de scholen hun weg vonden Ik moge U ook een kleine opsomming geven van de uitgegeven textielgoederen Door de N V H Hark werden via den Distributiedienst verstrekt 4088 stuks onderkleeding 3005 stuks bovenkleeding 360 stuks werkkleeding en 90 luiers Het aantal door den Distributiedienst behandelde aanvragen buiten N V H en Hark bedroeg sedert 1 September 1 1 Vervolg noodgemeenteraad pag 3 STADSNIEUWS Het Steentjesfonds Het directe oorlogsgeweld is Gouda goeddeels voorbij gegaan Slechts enkele klappen kwamen aan Laten wij het Station buiten beschouwing dan moeten wij erkennen dat Gouda er zonder meer goed afgekomen zou zijn indien niet het Jozefpalviljoen dien rampzaligen aanvalop 26 November 1944 a s Maandageen jaar geleden zou hebben moetenöoorstaan Maar toen op één dag met een slag ging een groot gedeelte van een modern ziekenhuiscomplex verloren dat Gouda noode kon missen Het geleden verlies aan menschenlevens is niet in cijfers te meten Daarnaast werd echter voor zulk een groot bedrag schade aangericht dat het ziekenhuisbestuur zich ook nu nog afvraagt hoe de bedragen voor het herstel gevonden kunfien worden Natuurlijk zal een gedeelte wellicht een groot gedeelte door den Staat vergoed worden maar zeker is dat nog een zeer groot bedrag van particuliere zijde bijeengebracht moet worden In de eerste plaats zullen hier een taak weten zij die persoonlijke redenen voor dankbaarheid jegens dit ziekenhuis hebben Maar daaromheen zullen naar ik vertrouw kr zeer velen zijn RoomschKatholieken in de eerste plaats maar ook anderen die het belang voor de Goudsche samenleving van een snellen herbouw van het Jozef Palviljoen welks naam zulk een goeden klank in onze stad heeft voor oogen staat De vorm welke gekozen is om velen in de gelegenheid te stellen aan dezen herbouw hun steentje naar vermogen bij te dragen namelijk de verkoop van zegels voor het steentjesfonds komt mij zeer gelukkig voor fk doe daarom gaarne een beroep op U om een zegeltje en het mogen er ook meer zijn te koopen wanneer die U aangeboden worden De Burgemeester van Gouda JAMES Chr Jonge Boeren en Tuinders Ook onder de Chr Jonge Boeren en Tuinders is de actie in de omgeving van Gouda opnieuw ingezet en hervat Daartoe vergaderden dezer dagen een vijfelgtal jongelui onder leiding van den heer C Vink in de Chr lagere landbouwschool te Gouda De heer Vink zette uitvoerig uiteen dat ook op het maatschappelijk terrein de Chr jonge boer en tuinder een taak heeft Onder het licht van Gods Woord bestudeeren van de vraagstukken die betrekking hebben op het economisch en maatschappelijk en sociaal terrein zoowel als die dingen welke in engeren zin tot het bedrijf behooren Der jongeren taak is de studie Zij moeten de andere dingen overlaten aan de ouderen maar door gezamenlijk bestudcering en bespreking zich inwerken in de vele vragen waarmee ze zeker in hun leven te maken zullen krijgen Het overgroQte deel der aanwezigen gaf zich als lid op zoodat de nieuwe vercenlging met een mooi getal van ongeveer 50 leden kan beginnen Uit de meeste plaatsen werden 1 of 2 Bestuursleden gekozen zoodat er nu verder gewerkt kan worden tot welEijn van onze jonge boeren en tuinders liducUdM Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Meest zwaar bewolkt Geen neersl van beteekenfs Matige O wind Zelfde temperatuur Wat is er in Gouda te doen 1 Reunie Vrijdag t m Woensdag Tarzan en de Groene Godin Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Het begon met Eva Schouwburg biosc Vrijdag t m Dinsdag Herinner je den dag Zateidag 24 Nov 8 uur Concordia Billardvereeniging Het Westen houdt een Variété avond Zaterdag 24 Nov 2 30 u Nieuwe Schouwburg Hans en Grietje Sinterklaas komt Maandag 26 Nov 8 uur Concordiai De Logé WAT GEBEURDE ER 24 November 1944 Dultschers over de Maas teruggedreven De gevangen genomen Oberst Mayer zegi dat verscheidene leden van de Volkssturm 12 uur opleidlnf hadden genoten en niet wisten hoe een geweer te laden Het 3de en 7de Am leger sluiten zich aaneen bij de Saar Finnen bereiken de grens van Noorwegen Macedonië bevrijd Dultschers rooven telefoontoestellen 1943 In Berlijn wordt medegedeeld dat de omvang van de Britsche terreuraab vallen op Berlijn Duitschland noodzaken naar zijn vergeldingswapen te grijpen 1942 Russische aanvallen op Welikije Lukl Kerkklokken worden in ons land in beslag genomen Interkerkelijke samenkomsten Van Dinsdag 27 t m Vrijdag 30 Nov worden te Gouda in den Remonstrantsche kerk bijzondere samenkomsten gehouden Deze bijeenkomsten gaan niet uit van een bep klde kerk of richting maar dragen een InterKcrkelijk karakter en staan onder leiding van den heer Kits te Zeist die als leider van de bekende Openlucht en Tentevangelisatie in Nederland O L E jarenlang met auto en tent bet land afreisde en duizenden menschen met de boodschap van het evangelie in aanraking bracht Verder werken mede de heeren Jb Klein Haneveld te Bodegraven H C van der Flier te Enschede en K Rozendal te Den Haag Samen trekken deze vier vier predikanten als herauten het geheele land door en hebben overal de bijzondere aandacht van het publiek De samenkomsten in Gouda hebben plaats eiken avond om 7 30 uur en eiken middag behalve Dinsdag om 3 uur Als solisten zullen meewerken mevr N Kits van Gent te Zeist en mej Annie Klein Haneveld te Musselkanaal De toegang is vrij en volledig uilgcwerkte programma s zijn in de kerk verkrijgbaar De visscherijfilm komt Gouda gaat een avond naar zee Zooals bekend kan zijn worden alhier op 6 December a s de visscherijfiira en een serie internationaal bekroonde kleurenbeelden vertoond Dit belooff een bijzonderen avond te worden Deze trawl en haringfilm li buitengewoon aantrekkelijk en leerzaam Zij geeft een sprekend beeld van zwaren arbeid op zee en toont o m het gereedmaken van de schepen het kleurige vertrek uit de havens de race op zee naar de vischgrond Bw Jiet uitzetten der netten interessante ontmoetingen op zee verkoop der lading enz Daarbij komt een aantal kleurenbeelden ofS het doek Hier brengen wij een bezoek aap de Neder landsche visschershavens visscherstypen enz Een lust voor het oog Holland hoort op het water thuis Wie een avond naar zee wil komt op Donderdag 6 December a s naar den Schouwburg Deze avond wordt georganiseerd door den plaatselijken vlschhandel De entree bedraagt 25 cent Dit kwartje wordt echter geschonkeo aan het Roode Kruis Door te komen dieot U das zichzelf en een goed doel