Groot Gouda, maandag 26 november 1945

goed lading en een bemanning van 43 koppen de haven van New York Om koers te zetten naar Alexandrië Ter hoogte van Atlantic City trof een Duitsche torpedo de boot welke daarop zonk Zes leden der bemanning lieten het leven Aan boord bevonden zich vele vrachtwagens en auto s banden en twee diesellocomotieven ter waarde van enkefe millioenen dollars Daarenboven bestond de lading nog uit waardevolle instrumenten welke niet nader aangeduid werden De aankomst van de boot in Alexandrië zou misschien de overwinning op het Afrikakorps versneld kunnen hebben Zeker is dat een poging om het schip dat op groote diepte ligt te lichten veelbeteekenend is Pijler van den Moerdijkbrug gereed Naar wij vernemen is de betimmering rond den zwaar gehavenden pijler van den Moerdijkbrug aan den Brabantschen kant thans geheel gereed Indien het niet gaat vriezen zal begonnen worden met het storten van beton RICHTLIJNEN VOOR DE LOONVORMING Inzake de loonvorming vervat de nota die de Stichting van den Arbeid aan den Mnister van Sociale Zaken heeft aangeboden komt in feite neer op het volgende Van geschoolde geoefende en ongeschoolde arbeiders worden de gemiddelde inkomens aangegeven waarnaar het College van Rijksbemiddelaars zich naar de meening van de Stichting bij het verleenen van goedkeuring op voorgelegde loonregelingen zou moeten richten De voorgestelde gemiddelde inkomens voor de onderscheiden groepen uitgedrukt als weekinkomen en als uurinkomerr zijn samengevat in onderstaande staatjes Voor de groote steden W Ink Geschoolde arbeiders ƒ 42 rs 38 50 Ongeschoolde arbeiders 35 Voor het platteland Geschoolde arbeiders 38 Geoefende arbeiders 34 50 Ongeschoolde arbeiders 31 Met nadruk zij hierbij opgemerkt dat de in de staatjes opgegeven bedragen niet bedoeld zijn als minima maar als gemiddelden De werkelijke loonen moeten zich daar omheen groepeeren kunn derhalve in concrete gevallen naar bovenlof beneden van de gemiddelden afwijken Bij deze afwijkingen moet rekening gehouden worden met de bijzondere omstandigheden en de historisch gegroeide verhoudingen in de onderscheiden bedrijfstakken De minimumloonen liggen dus beneden de genoemde bedragen De Stichting heeft echter een grens voor de afwijkingen naar beneden van de gemiddelde weekloonen voorgesteld door het aangeven van minmumloonen Daarbij heeft zij zich gebaseerd op de s el ing dat aan iederen arbeider ten minste een loon moet worden gewaarborgd dat voldoende is om het distributiepakket te kunnen koopen en de vaste lasten van het gezin te bekostigen Dit sociale minimumloon bedraagt D8 tydeljjke nooigemeenteraad Tan Waddinxvein pc eerste vergadering van der He erens zèi Êikë morgen nieuwe November a s vertrekt worden meege den betrokken te zijn en die niet behooren tot de zoodanige welke in den raad van Ministers behandeld moeten worden zijn de Ministers verplicht overleg met hem te plegen Bovendien is hij voorzitter van de uit den raad te benoemen vaste colleges belast met de behandeling van bepaalde aangelegenheden waardoor hij als coördineerend element optreedt De hiervoor genoemde vaste colleges die ingesteld worden om de coördinatie van de werkzaamheden der verschillende departementen te bevorderen en daartusschen optredende wrijvingsverschijnselen zooveel mogelijk op te heffen werden in het regelement opgenomen De instelling van deze colleges werd facultatief gesteld De kabinetten behouden derhalve de vrijheid al of niet tot instelling ervan over te gaan De taak van den raad van Ministers welke mede geregeld werd door het K B van 18 September 1918 werd geheel in het nieuwe regelement omschreven Herhaaldelijk werden bepaalde aangelegenheden door vorige kabinetten ter voorbereiding of ter beraadslaging en beslissing aan bijzondere commissies uit den raad toevertrouwd De mogelijkheid tot het instellen van dergelijke commissies wordt nu in het regelement vastgelegd Tenslotte werd nog de mogelijkheid ge pend een secretaris en plaatsvervangene secretarissen te benoemen die niet zijn leden van den raad Donderdagavond kwam de Noodgemeenteraad van Waddinxveen voor de eerste maal bijeen onder voorzitterschap van den heer A P F A J Albarda fungeerend burgemeester dezer gemeente Alle benoemde raadsleden waren aanwezig waaronder Mevr v d Torren Veendorp als eerste vrouw die in de geschiedenis van Waddinxveen zitting heeft in den Raad Na den nieuwen Raad te hebben verwelkomd hield de burgemeester een rede waaruit wij het volgende citeeren Het is goed ons thans eerst eens te orienteeren Wat ligt er achter ons waar bevinden wij ons waar voert onzen weg heen Na hen die vielen herdacht te hebben alsmede den oud wethouder wijlen den heer Jac v Tol zette de burgemeester uiteen dat deze Raad op eenigszins geforceerde wijze tot stand was gekomen Ook mijn positie is een uitzonderlijke daar ik tenslotte ook slechs een waarnemend functionaris ben aldus de Burgemeester Doch mede in gevolge mijn opdracht kan ik U de verzekering geven dat ik mij geheel geef aan de taak die mij is gesteld Ook thans geldt nog wat het raadslid zorgen Wij zijn daar echter niet bang voor Na een woord van hulde gebracht te hebben aan den nieuwen gemeentesecretaris den heer H Jenné gaf spreker een overzicht van de belangrijkste besluiten welke door het college van B en W waren genomen Sprekende over de financiéele positie van de gemeente zei de Burgemeester dat deze nog steeds gunstig is te noemen De gemeenteschuld is te verwaarloozen Hierna nam de heer Albarda het onderwijs onder de loupe Het schoolverzuimis nog steeds onrustbarend Per 1 Januari zal een Dienst van Sociale Zaken worden geopend waartoe de burgemeester eenontwerpverordening aan het college zal voorleggen Het huisvestingprobleem is mijn dagelijksche zorg vervolgde de burgemeester Er is behoefte aan een gemeentelijke verordening aangifte woningruimte Ook deze hoop ik U binnenkort voor te leggen Ook het politievraagstuk werd bekeken Ten aanzien van den weg die voor ons ligt zei de burgemeester wil ik U geen beschouwing geven door de vele ongewisse factoren welke dezen zullen bepalen Maar in gedachten wil ik U een artikel voorlezen uit het Waddinxveensch Dagblad van 1995 geschreven ter gelegenheid van de 50 jarige herdenking van onze bevrijding In de daarna volgende geestige en hier en daar wat ironische beschouwing moesten vooral de plaattselijke bebouwing het ontgelden In gedachten schetste de burmeester een Dobbelman dorp met riante arbeiderswoningen Ook werden eenige verbeelden gegeven van de wijze waarop de Waddinxveeners van dien tijd over hun voorgangers zouden spreken SpreIcer hoopte dat het met bewondering zou zijn over datgene wat in de jaren na 1945 gepresteerd is De Burgemeester eindigde met de bede dat God ons moge leeren steeds het goede te doen en het verkeerde na te laten tot het welzijn van de gemeente en uiteindelijk alleen God tot eere Hierna volgde de beëediging van de nieuwe Raadsleden en de verkiezing van de Wethouders Als oudste wethouder tevens locoBurgemeester werd met 12 stemmen gekozen de heer A Oudijk C H tot tweede wethouder werd gekozen de heer M Schouten S D A P met 7 stemmen tegen 5 stemmen Na het vaststdlgn der notulen der laatste RaadsvMratlerinR werden eenige ingekorijewshjkken behandeld waarbij o a eeiK schriiven van de Nederl Spoorwegen waarin deze te kennen geven niet voornemens te zijn de spoorlijn Gouda Alphen a d Rijn op te heffen Hierna werden gekozen een Commissie van Bijstand in het Beheer va i de Gemeentebedrijven gekozen werden de heerenBuitelaar de Vos en Van Egdom Financiëele Commissie de heeren Vis voorzitter Wormmeester en Pille Bouwcommissie de heeren Pille voorzitter de Waardt en v Tol alsmede de commissie voor Strafveroredeningen spelers niet ewen rolvast waren terwijl de souffleur soms hinderlijk was De opvoering heeft den toeschouwers eetiige genoegelijke uren gezorgd Een gezellig bal besloot dezan gezelligen avond Mevr van der Torren en de heeren Noorlander en Jansen Van de rondvraag maakte de heer Vis C H gebruik den voorzitter zijn dank te betuigen alsmede den gemeente secretaris en sprak den wensch uit dat zij goed zouden kunnen samenwerken in verband met de samenstelling van het dagelijksch bestuur wachtte spr hoopvol de toekomst af in De heer Buitelaar N H sprak namens zijn fractie zijn verwondering uit over de samenstelling van het nieuwe dagelijksch bestuur Onder deze omstandigheden zou zijn groep zelfs geen zetel wenschen aldus spreker Hoewel zulks niet de bedoeling van de rondvraag was sneed spr een partijprogramma aan waarin het familieblad en de schoolkwestie weer een belangrijke plaats zullen nemen BINNENLAND Familieberichten naar Indië De Radio Telegraafdienst met Neder landschlndié is zoo overbelast dat de stroom van familieberichten onmogelijk geheel langs dezen weg kan worden verwerkt Daarom zal een aantal van deze telegrammen met het vliegtuig dat zonden Afzenders van familieberichten wordt met nadruk aangeraden hun antwoorden op de ontvangen F b telegram men uit Indie zoo spoedig mogelijk aan de P T kantoren resp Telegraafkantoren aan te bieden opdat deze berichten nog met het vliegtuig kunnen worden verzonden U Ink 87 5 et 80 et 73 et Op 1 December de eerste Kolentrein over de Spoorbrug te Buggenum üeschoolde aroeiai Het bouwen van een nieuwe spoorbrug Qgoefende arbeideover de Maas te Buggenum is bijna vol et et et 79 72 65 tooid Zaterdag 1 December zal met officieel vertoon de eerste kolentrein over de brug rijden en via Den Bosch en Nijmegen rechtstreeks naar het Noorden van ons land gaan Van Maandag 3 December af zullen zoowel in de richting Roermond als in de richting Eindhoven dagelijks 5 personentreinen worden ingelegd Nederlandsche vrachtboot met waardevolle lading wordt geHeht Te Asbury Park aan de kust van New Jersey is naar de New York Time meldt de eerste groote bergingsonderneming na den oorlog begonnen toen werklieden van de Diamond Bergingsmaatschappij zich gereed maakten voor de berging van de in April 1942 getorpedeerde Nederlandsche vrachtboot Arundo Het nieuwste duikersmateriaal en modernste bergingsbenoodigdh ftien zullen worden aangewend om het 5 163 ton metende schip te lichten Er hangt een geheimzinnige waas over een deel van de lading van het schip De Arunda was in dienst van het Brit uc rtiuiiua wa i III Jiviioi cii iv 1 j w sche Ministerie voor oorlogsscheepvaart voor de laagste loongroep op het platte en verliet op 28 April 1942 met een stuk land ƒ 29 50 Nieuw reglement van orde roor den Raad an Ministers Voorzitter draagt voortaan den titel van Minister President Het reglement van orde voor den raad van Ministers dat dateert uit 1905 en niet meer in overeenstemming was met de staatsrechtelijke ontwikkeling sedert dat jaar is door een nieuw vervangen De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende de voorzitter wordt voortaan niet meer door den raad uit zijn midden gekozen maar door de Koningin benoemd waardoor de Staatsrechtelijke Conventie uit kracht waarvan steeds de Kabinetsformateur tot voorzitter wordt gekozen wordt gelegaliseerd De voorzitter draagt den titel van Mi nisterPresident In dezen titel MinisterPresident die ook de volksvertegenwoordiging reeds voor de bezetting vrijwel uitsluitend gebruikte in plaats van den omslachtigen titel voorzitter van den raad Ministers wordt tevens de bijzondere positie welke de Minister President te midden der overigfe Ministers inneemt tot uitdrukkmg gebracht De Minister President vertegenwoordigt immers het Kabinet formeel en materieel naar buiten Op hem rust de taak het algemeen regeeringsbeleid in de volksvertegenwoordiging te verdedigen en in zaken bij welke het algemeen regeeringsbeleid in de volksvertegenwoordiging te verdedigen en in zaken bij welke heFai gemeen regeBnngsbel id gegcht wol Nederlandsche lichting naar Indië Tijdens zijn bezoek aan de verschillende opleldingseenhedcn te Glasgow Wolverhamp ton en Brentwood gevestigd heeft de minister van oorlog Mr J Mejinen medegedeeld dat in verband met de twikkeling vandf omstandigheden In Indie besloten is de In Engeland opgeleide mannen toch zoo spoedig mogelijk naar Nederlandsch Indie uit te zenden In den loop van Februari zal het kader zijn opleiding hebben beëindigd en naar Nederland vertrekken Dit kader zal dan de opleiding ter hand nemen van de licbtlnu 1945 die omstreeks Mei onder de wapenen zal moeten komen De eerste opleiding dezer lichting zal vijf a zes maanden duren en de hieruit gevormde divisie zal in het najaar van 1946 naar Indie worden verscheept Het is de bedoeling dat deze mannen dan ongeveer een jaar in Indië zullen blijven In September 1946 begint de opleiding eener tweede divisie welke t z t de eerste in Indie zal aflossen tenzij intusschen het koninklijk Nederlandsch Indische leger n staat zal zijn zijn taak in onze overaecsche rijksgebieden over te nemen Slaolie met Kerstmis Omstreeks Kerstmis krijgen alle leeftijd groepei een rantsoen slaolie De grootte van dit rantsoen is vastgesteld op 2 dl dat is circa 180 gram Deze slaolie wordt boven het normale vetrantsoen verstrekt In verband hiermede deelt het Centra e Distributiekantoor mede dat men hlervoibon 328 of 422 der bonkaart 513 teg n ontvangstbewijs moet inleveren bijeendetai list die eertijds gewoon was spijsolie e verkoopen en wel uiterlijk Zaterdag 1 I ecember a s Te gelegener tijd zal beken i gemaakt worden met ingang van welkin datum men onder overlegging van het onfvangstbewijs de olie zal kunnen betrekken Aflevering voor dien datum is niet geoorloofd Nader zal worden medegedeeld f voor het koopen van de spijsolie nog e r afzonderlijke koop bon zal worden aangewezen Gc2ii bootverbindi g met Fngsland op Kerstmis De London North Eastern Railway Company deelt mede dat er op 24 December a s geen boo zal varen van Harwich naar Hoek van Holland Ook op Eersten Kerstdag zal geen boot van Hoek van Holland naar Harwich varen KORTE BERICHTEN De bekende Nederlandsche clnea t Joris Ivens heeft geweigerd de bevrijding van Indië te verfilmen De vroegere minister president van Hongarije Bela Imredy is ter dood veroordeeld In Amsterdam is gearriveerd het schir Port Sydney met 3820 ton bevrorcvleesch uit Argentinië Ti Bergen op Zoom is Donderdag j 1 op het bekende Kijk in de Pot een aitnp noodvliegveld op eenigszins officieele wijze geopend VOOR DE HELFT ARGENTIJNSCHE KAAS IN HET WESTEN Het Centraal Distributiekantoor maakt bekend dat de hoeveelheid van 200 gram kaas op bon 314 en 409 in het Westen des lands voor ongeveer 50 in Argen tijnsche kaas zal worden geleverd en voor onfieveer 50 in Nederlandsche kaas Deze Nederlandsche kaas zal voor de helft als vette en voor de helft als 20 plus kaas verkrijgbaar zijn Fn het overige deel des lands zal in het algemeen uitsluitend Nederlandsche kaas beschikbaar zijn eveneens in de verhouding half vette en half 20 plus kaas In het geheele land kan wanneer de voorraad der detaillisten hiertoe aanleiding geeft in plaats van Nederlandsche vette of 40 plus kaas geheel of gedeeltelijk Amerikaansche kaas worden afgeleverd DE NIEUWE TABAKSKAART IN WERKING Deze week zijn voor het eerst bonnen aangewezen van de nieuwe tabakskaart en tabaks versnaperingenskaarten Bon T 01 van de tabakskaart geeft recht op 2 rantsoenen tabaksartikelen d w z 40 ci garetten 10 sigaren 20 cigarillos 12 knakjes of 40 gram tabak De volgende week zal van deze kaart wederom een bon voor 2 rantsoenen worden aangewezen Van de gemengde kaart is bon X 01 geldig verklaard voor 2 rantsoenen tabaksartikelen De volgende week zal van deze kaart een bon voor versnaperingen geldig worden verklaard Voor degenen die alleen maar snoepen is van de versnaperingen kaart bon V 01 aangewezen voor 1 X gram chocolade of suikerwerken Van deze kaart zal de vplgende week eveneens weder een bon worden aangewezen