Groot Gouda, dinsdag 27 november 1945

het voedselbure au van Seac 250 000 ton rijst gevraagd ten behoeve van geheel Neda landsch Indië Dit jaar is slechts 60 000 ton voorhanden waarvan 40 000 voor lava Distributie van deze 40 000 ton van TandjongPriok uit naar Buitenzorg Soekaboemi Tjiandjoer Bandoeng Djocja Solo en Semarang is uitsluitend mogelijk indien de Indonesiërs bereid zijn tot samenwerking en beschikbaarsteUing van a havenkoelies om de schepen te lossen en b transport per spoor van de yijandelijkie rijst voorzoover zulks noodig is aangezien de Indonesiërs zeggen dat zij hun eigen zaken kunnen opknappen Dat dit niet geheel het gevai is blijkt uit een verzoek om hulp van de Bataviasche Republiekeinsche gemeentelijke autoriteiten aan het Britsche hoofdkwartiei om tweehonderd ton rijst per dag ten behoeve van de inlandsche bevolking precies de hoeveelheid die door de Japanners ter beschikking van de Bataviasche bevolking werd gesteld De Nederlandsch Indische regeering is m staat deze dagelijksche behoefte te dekken indien er om gevraagd wordt maar zulks is tot dusver niet geschied Volgens Mr Crevels zijn tijdens de Japansche bezetting 5 millioen menschen op Java van honger gestorven Radio programma van hedenavond Hilver iim I 301 M 18 00 Melodieën wan Ernesto de Curtis 18 30 Piet Coomans en zijn orkest igibü Nieuwsberichten en reportage 19 30 Kamermuziek 20 00 Departementen spreken Causerie door A Oosterlee 20 15 Bravour en Charme Fiimorkest o l v Ben Silberman 21 00 Vragenkwartier door L de Jong 2U5 Orgelconcert door Bernard Drukker 21 40 Sonateur No 1 voor viool en piano van Bela Bartok Luctor Ponse piano Arnold Prager viool 22 15 Vlensch en Maatschappij Causerie door Dr W Banning 22 30 Eddy Wallis soeelt 23 00 Nieuwsberichten en Post Scriptum 23 15 Avondwijding door Ds P Boendermaker Evang Luth Predikant 23 30 Sluiting en Wilhelmus Hilversum II 415 M 18 X Nieuwsberichten Wij spreken met en persoverzicht 18 30 Jane Bron 18 45 Robinson Cleaver en Patrice Rossborough met orgel en piano 18 50 Voor je slapen gaat met Regina naar droomenland 19 00 Cowboy liedjes x 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 Theodora Versteegh alt en Thea Diepenbrock piano 20 30 De Werkende Vrouw De vriend schap van vrouwen onder elkaar door In Te 20 45 Jan Corduwer non stop 21 05 Divertimento No 17 in D gr T van Mozart 21 45 Avondwijding Ds R v d Mast Ned Herv predikant te Blaricum 22 00 Nieuwsberichten en parlementair overzicht 22 20 Wil Walis met Sweet en Swing 23 00 Sluiting en Wilhelmus VOOR DANSLIEFHEBBERS Met ingang van gisteren wordt door de Canadian Forces Radio Service iederen avond over den zender Hilversum II 415 M een programma van dansmuziek uitgezonden van 23 45 tot 1 30 onder den titel Nightcab HET PROCES NEURENBERG De aandacht ging heden in hoofdzaak uit naar de befaamde tien geheime nazidocumenten welke werden voorgelezen door Alderman assistent van den Amerikaanschen openbaren aanklager Alderman denkt nog 26 aanvullende documenten aan het Hof te kunnen voorleggen als bewijsstukken in zake Duitschlands agressie tegen Oostenrijk Tsjecho Slowakije en de Sowjet Unie Goering knikte instemmend toen Alderman Hitlers verklaring voorlas dat Duitschland uit den Volkenbond moest treden en het verdrag van Versailles verbreken Het indrukwekkendst was de voorlezing van het protocol eener geheime bijeenkomst in de Rijkskanselarij in November 1937 waarin Hitler onthulde dat Oostenrijk en Tsjecho Slowakije met geweld moesten worden veroverd onT Lebensraum te verkrijgen Goering Reader en Von Neurath waren hierbij aanwezig aldus Alderman Hitler had gezegd dat Duitschlands positie alleen met de kracht der wapenen kon worden geregeld Gemeld wordt dat het Hof het verzoek van Hess om Goering als getuige voor hem te dagvaarden heeft toegestaan Goering zal derhalve getuigenis afleggen over het gedrag van Hess voor zijn vlucht naar Engeland Ook stond het Hof het verzoek van Hess toe in zake voorlezing van een brief aan Hitler dien hij achterliet toen hij naar Engeland vloog en van een verslag van Eden in het Lagerhuis over den toch van Hess De verdediger van Von Ribbentrop vroeg heden het Tribunaal of Ribbentrop zijn secretaresse ter beschikking kon krijgen voor het opstellen van zijn verdediging Hij vroeg ook om een aantal zijner vroegere medewerkers als getuigen te hooren zonder wier toelichting het niet mogelijk zou zijn de volledige historische waarheid vast te stellen temeer daar Ribbentrops geheugen ernstig geleden zou hebben door een sterk gebruik van verdoovende middelen De president zegde toe dat de verzoeken door het Tribunaal zullen worden overwogen INDIE Verklaringen van Sjarifoedin KORTE BERICHTEN In de Vereenigde Staten is de rantsoeneering van vleesch visch n blik vettmen olie afgeschaft Slechts suiker blijft indistributie De Grieksche regeering stelt volgensReuter pogingen in het werk om diploii atieke betrekkingen met Sowjet Rusland fa nte knoopen Dr A Sjarifoedin de Minister van Voorlichting van hef nieuwe Kabinet verklaarde heden De Indonesische regeering zal een beroep doen op internationale bemiddeling indien onze besprekingen met de Britten en Nederlanders mislukken Op de conventie van de Nationalistische leiders te Batavia becritiseerden verscheidene der 125 leden het z g werkccomité en doodverfden dit lichaam als te zijn samengesteld uit intellectueel aristocraten Zij drongen erop aan dat vertegenwoordigers van andere klassen in het bijzonder van de vechtende opgenomen De militaire situatie op Java bleef heden onplezierig In het communiqué van het geallieerde hoofdkwartier werden botsingen gemeld in een plaatsje nabij Batavia en ten Oosten van Ambarawa terwijl nieuwe gevechten dreigden te Semarang aan de Noordkust van midden Java Een sterke geallieerde tankstrijdmacht is opgetrokken om een onderzoek in te stellen naar de gevechten nabij Batavia KRACHTIGER BRITSCHE HOUDING OP JAVA Uit Batavia wordt gemeld de belangrijke feiten van dit week end vormden een bewijs van een krachtiger Britsche houding ten opzichte van de op gevaarlijke wijze toenemende ordeloosheid Dit verlevendigde een hoop op de spoedige aankomst op Java van versterkingen van Land en Luchtstrijdkrachten Er is eenige verlichting in de spanning nu blijkbaar het Britsche geduld tnet het georganiseerde extremitische bandietisme ten einde is Maar er moet echter op genwezen worden dat alle ofticieele kringen het diepste stilzwijgen bewaren over eenige eventueele wijziging in de poljtiek Christison Dr van Mook Admiraal Helfvan Lt Generaal Dempsey gedurende zijn recente bezoek aan Batavia met Generaal Nochttans zijn er i v m de besprekingen rich en andere prominente figuren eenige tendenzen aan het licht getreden De gebeurtenissen dezer dagen de wreedheden slechts bedreven tegen weerlooze nederlandsche vrouwen en kinderen te Ambarawa doch ook tegen de overlevenden van het vliegongeval nauwelijks 5 mijl buiten Batavia konden er slechts toe bijdragen bij Generaal Dempsey den indruk te versterken van de noodzaak van een meer drastisch optreden Intusschen wint in gezaghebbende krin en de algemeene overtuiging aan kracht dat een totale ontwapening van alle ongeregelde Indonesische benden met inbegrip van het z g Indonesisch leger van 70 000 man thans een zaak van de allereerste orde is De Ghurka troepen hebben nu den toestand te Bandoeng volkomen in de hand De laatste haarden van onrust worden opgeruimd Een wagenconvooi werd tusschen Bandoeng en Tjimati door een versperring opgehouden maar kon zich vechtende een weg banen Een Indonesische aanval ten Westen van Banjoebiroe werd afgeslagen na de komst van Br versterkingen Ook werden van Oengaran meer versterkingen gezonden ten einde den weg van Semarang naar Amibarawa open te houden In Semarang zelf zijn nog steeds sluipschutters en plunderaars aan het werk De landingsgroep die van de kruiser Sussex te Semarang aan wal is gezet bestond uit 50 mariniers scheppen tot concreet werk ten bate van de geheele jeugd Bovendien werd telkens tot uitdrukking gebracht dat het zich vereenigen tegen fascisme en nat socialisme een onvoldoende basis is voor een dergelijke organisaie en dat men zoeken moet naar een gemeenschappelijke basis voor deze wereldorganisatie die prastisch werk ten bate van de jeugd mogelijk zal maken HET EINDE VAN HET KRUPPCONCERN Alle bedrijven en filialen van Krupp in Essen zijn thans door het geallieerde militaire oesluur overgenomen en de naam van Krupp zal alleen nog maar blijven bestaan in verband met de familie van dien naam Het concern van dien naam dat een der belangrijkste instrumentemis geweest voor de uitbreiding van de Duitsche bewapening heeft opgehouden te bestaan Naar de Engelsche bladen rnelden is de leiding over het geheele bednijf thans overgegaan in handen van een 49jarigen Engelschen accountant Mr U i Douglas Howies die voor den oorlog U jaren in Duitschland voor een Engelsche firma heeft gewerkt Over het lot van elk bedrijf dat deel uitmaakt van het concern zal worden beslist op grond van het belant dat van geallieerde zijde aan een eventueel voortbestaan van het betreffende bedrijf wordt gehecht De tot dusverre bestaande leiding van het concern doet de bevelen afwachten van Mr Fowles in afwachting van nader te nemen bEsl uitcn boor de R A F is groote schade toegebracht aan het Kruppbedrijf in Essen waar thans nog slechts enkele fabrieken zich bezighouden mèt het repareeren van beschadigde locomotieven en wagons Ue betrekkelijk onbeschadigd gebleven staalfabriek in Rheinhausen bij Duisburg zal in werking worden gesteld voor de vervaardiging van bouwmateriaal Het einde van het Kruppconcern als het machtige wapenconcern beteekent evenals het liquideeren van de 1 G Farbenindustrie een belangrijke maatregel zooals dit door de overeenkomst van Potsdam werd vereischt werk vnl ais haar taak voorwaarden te hgugd in het comité zouden worden OFFICIEELE PUBLICATIE Speciale Schadcformulieren Bij het Bureau van den A N W i Parkstraat 1820 Den Haag zijn specie e schadeformulieren verkrijgbaar bestemd voor gedupeerden wier motorrijtuig doorDuiUche instanties zonder vorderingsbewijs en zonder betaling werd medegenomen De termijn vo r aangifte Javerlengd tot 1 Jan lö tó Geen Cïeefeliek voor menschelqke consumptie Het bedrijfschap voor visscherijproducten deelt mede dat zeebllek niet langer voor menschelijke consumptie geschikt wordt geacht op deze vischsoort zal in het vervo g de Pufen Nestverordening van toepassir y zijn BUITENLAND WORDEN DE GEALL TROEPEN UIT IRAN TERUGGETROKKEN De Regeering der Vereenigde Statenheeft aan de Regeeringen van Engelanden de Sowjet voorgesteld de geallieerdetroepen tegen 1 Januari uit Iran terug tetrekken 5 Doortocht aan Iraansche troepen Uit of icieele bron wordt gemeld dat de troepen van Iran na onderhandelingen met de Sowjet autoriteite n verlof tot doortocht hebben gekregen naar het opstandige gebied van Azerbeidsjan Zn zijn Kazvin gepasseerd naar Zendjan Wereldorganisatie van de Democratische Jeugd Zetel te Parijs Zeebliek een product dat tijdens den oorlog bij gebrek aan andere visch goede diensten heeft bewezen mag voortaan alle n aan vervoerders voor visclimeelfabrieken ut aan handelaren in Puf en Nest word n verkocht Geen bepaalde rijwielhandelaai voor uw toewijzing De vakgroep rijwielbedrijf deelt mede d it het publiek bij het ontvangen van een tctwijzlog voor het koopen van een rijwul dient toe te zien dat door den ambtena r van den distributiedienst op geenerlei wijze bepaalde rijwielhandelaren worden aanee wezen Het publiek is in deze geheel vni Ieder kan de aan hèm of haar te verstrekken toewijzing bij eiken bonafidin rijwielhand laar inleveren tot het verkrijgen van een rijwiel Toewijzing zout voor huisslachting De Nederlandsche delegatie afgevaar digd door de Nederlandsche Jeugd üe meenschap naar de wereldjeugdconferentie is dezer dagen in ons land teruggekeerd In de laatste zitting van de conferentie werd besloten tot de opriching van een wereldorganisaie van democratiscne jeugd die haar zetel in Panjs zal hebben In de council van deze organisatie die de loopende zaken in de periode tusschen twee conferenties zal behartigen de wereldconferenties zullen minstens eenmaal in de drie jaar worden gehouden zijn drie plaatsen voor Nederland gereserveerd die voorloopig hezet worden door de delegatie in afwachting van definitieve besluiten omtrerit aansluiting en veregenwoordiging die door het Ned jeugdwerk zullen moeten worden geno men Verwacht mag worden dat deze organisatie zal bijdragen tot betere documenatie en voorliching omtrent het leugdwerkin de verschillende landen dat het wederzijds contact en uitwisselng bevorderdwordt en mede hierdoor kan de weg ebaand worden voor de vriendschap overde grenzen heen die de wereld meer danooit behoeft Blederland had in verhouding t f dere naties een goede vertegenwoordiging op het congres en heeft actief deelgenomen aan het werk in plenaire zitti g ommissie zittingen De delegatie zal net Het Centraal Distributiekantoor maakr bekend dat de plaatselijke distributiedienstcn aan zelfverzorgers voor vleesch er gelegenheid van huisslachting van een varken een toewijzing voor 10 kg zout zullen uitreiken Een Encycliek over de Wereldvrede Volgens een bericht van den Romenschen corre spondent van de News Cronicle zou de Paus het plan hebben in het begi n van het a s jaar een encycliek over de vereischten voor een blijvenden V ereldvrede uit te vaardigen In deze encycliek zou worden aangedrongen op onderling begrip tusschen de volkererl respect voor de kleine naties en lethtvaardigheid voor allen Het Amerikaansche Bevolkingsregister Vol ens officieele mededeeling heeft het bevolkingscijfer der Ver Staten thans de 140 millioen gepasseerd hetgeen een bevolkingsaanwas van 8 330 725 sedert 1940 beteekent De toename wordt verklaard door de stijging van het geboortecijfer m oorlogstijd In 1940 bedroeg de bevolkng deF Ver Staten 131 660 275 zielenen in 1930 122 775 046 De grootste stijrring van het geboortecijfer vond plaats n 1943 toen er in Amerika 3 000 000 kinderen geboren werden De immigratie bedroeg sedert 1940 100 000 personen per jaar Bij huisslachting van een zeug zal een toewijzing voor 15 kg zout en bij huisslachting van een schaap of lam een toewijzing voor 5 kg zout worden uitgereikt De diensten zullen voor deze huisslachtingen toewijzingen no 480 uitreiken Op de toewijzingen 480 is in afwijking van de overige zouttoewijzingen 500 gr zout per rantsoen verkrijgbaar Zij blijven tot nader aankondiging geldig Inventarisatie DE Rijstsituatie op Java Het Hoofd van de Afdeeling Voedsel voorziening van het Departement van Economische Zaken Mr H Crevels heeft over de critieke voedselsituatie op Java verklaard dat de rijstvoorraad van dit aar 500 000 ton lager wordt geschat dan in 1941 terwijl de voorraad van het volgend jaar ook een tekort zal vertoonen vanwiege het feit dat de boeren niet meer dan loor eigen gebruik plantten uit vrees voor plundering De gevolgen hiervan zullen nog in 1947 worden gevoeld De Nederlandsch Indische regeering heeft aan Belanghebbende worden erop gewezen dat in de periode van 29 Nov t m 12 Dec 1945 wederom een telling wordt gehouden van rundvee varkens paaarden schapen kippen en eenden Verder worde o a opgave gevraagd yan de aanwezige spuiten en pulverisateurs ter bestrijding van plantenziekten en coloradokever I De verplichting tot aangifte van pnlverisateurs e d bestaat ook voor hen die nicf bij het Bureau van den Voedselcommissaris zijn geregistreerd Formulieren voor aangifte zijn te verkrijgen op de kantoren van de plaatselijke bureauhouders Inlevering dient te geschieden binnen een week na ontvangst van het formulier Dit geldt ook voor de blJ het Bureau van den Voedselc mmissaris geregistreerden voor zoover de tellers het inventaritatieformulier bij hen achterlieten