Groot Gouda, dinsdag 27 november 1945

Pootaardappelen voor export Het Bedrijfschap voor zaaizaad en poot goed voor akker en weidebouw maakt bekend dat de goedgekeurde pootaardappelen in de lorteering van 25 28 mm vierkana maat van de rassen eersteling ideaal bintje voran furore industrie eigenheimer alpha en wllpo op de gebruikei ke wi ze bi de centrale of aubkidinu van de B E A 2 Rom voor verkoop voor export kannen worden aangeboden deze aanbiedingen moeten vóór 1 December a s worden ingezonden In verband met het reeds vergevorderde seizoen zal de B E A 2 Rom na aanbieding zoo mogelijk direct tot aankoop en verlading overgaan De B A E 2 Rom behoudt ecEter het recht om indien zulks met het oog op de verlading noodzakelijk geacht wordt te eischen dat deze pootaarappelen franco op een door haar aan te wijzen verzamelplaats worden geleverd of niet tot aankoop over te gaan De telers prijzen welke voor deze pootaardappelen is vastgesteld is gelijk aan die welke voor de sorteering 28 35 mm van dezelfde rassen en klassen is bekend gemaakt Geen Benzine vom bezod ers van wedstrijden Aangezien het den laatsten tijd vrij vetelvuldig voorkomt dat bezoekers van sportgebeurtenissen zich per auto of motor naar deze wedstrijden begeven deelt men ons van de zijde van het Ministerie van Verkeer en Energie mede dat de ben inöpositie nog niet toelaat dat hiervoor motorbrandstof mag worden gebruikt Men zal dus rekening moeten houden met scherpe controle zoowel bij de wedstrijd terreinen als op de wegen Toewiizigingen voor Detaillisten Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de Plaatselijke Distributiediensten in de week van 25 November tot en met 1 December a s voor onder staande artikelen toewijzingen zullen uitreiken voorzien van de daarachter vermelde nummers versnaperingen 442 En gelsche chocolade 443 suiker 444 cacaopoeder 405 koffie 445 brood 446 Am bl 447 Inl bloem 448 reductie 449 zout bloem 450 451 452 rijst 453 ontbijtkoek 454 gebak 456 beschuit 458 boter 459 margarine 460 461 kaas 462 463 eieren artikel 37 melk 464 465 vleesch ontvangstbewijs met vleesch zegels vleeschwaren artikel 52 aardappelen 466 467 zuidvruchten 468 tabak 469 De toewijzingen voor Engelsche chocolade worden uitgereikt op basis van een half maai de bonnen 151 en 246 de toewijzigingen voor koffie op basis van een half maai het aantal ingeleverde rantsoenen de toewijzingen voor boter op basis van een vierde maal het aantal ingeleverde rantsoenen en de toewijzingen voor margarine op basis van 1 2 maai het aantal ingeleverde rantsoenen Dej toewijzingen voor versnaperingen worden uitgereikt zonder voorschotherziening De toeslag bedraagt voor de artikelen suiker bloem rijst gebak beschuit en zuid vruchten 50 voor tabak 40 en voor de overige artikelen waarvoor de evenredige bevoorrading geldt 10 Bovenstaande toewijzingen zijn met uitzondering van die voor melk en aardappelen geldig voor detaillisten van 2 t m 15 December a s voor grossiers van 2 t m 29 December a s de toewijzing voor melk en aardappelen zijn geldig van 1 t m 8 December a s de toewijzingen 446 t m 449 zijn reeds geldig in de week van 25 November t m 1 December Detaillisten in gebak of beschuit moeten opgegeven heoveel rantsoenen zij als voorschot van fabrikant of grossier zonder toewijzing hebben ontvangen gesplitst per leverancier Voor dit aantal rantsoenen zal worden uitgereikt voor nebak een toewijzing no 455 voor beschuit een toewijzing no 457 Deze coupures geven recht op herbevoorrading doch moeten worden gebruikt voor aflossing van de van grossiers of fabrikanten ontvangen voorschotten Bovendien zullen coupures 456 voor gebak en 458 voor beschuit worden uitgereikt welke op de gebruikelijke wijze worden berekend op basis van de ingeleverde bonnen Deze coupures geven wel recht op het koopen van goederen Aanvragen Maalvergunningen Het hoofdbedrijfschap voor Akkerbouw PEftdufttoi deelt mede dat het aan veehouders weder is toegestaan met eigen maal en pietinrichtingen akkerbouwproducten te yerwerken mits zulks geschiedt ten behoeve van eigen gezin of inwonend personeel van de op het bedrijf werkzame landarbeiders of van eigen vee Voorts wordt er op gewezen dat maalvergunningen welke tijdens den noodtoestand October 1944 tot het moment der bevrijding door de Provinciale Voedsel commissarissen zijn verleend sinds de be vrijding niet meer geldig zijn Bezitters van een zoodanige vergunning die ook thans nog voor derden willen malen zullen daartoe derhalve een maalvergunning bij het Bedrijfschap voor Granen Zaden en Peulvruchten Afd Maalderij en Bakkerij z o Binnensingel 66 s Gravenhage dienen aan te vragen Restanten Regeerings Koffie surrogaat zonder Bon De nog aanwezige restanten van oude voorraden koffiesurrogaat mogen thans zonder bon verkocht worden Dit betreft uitsluitend voorraden van het z g Rereerings koffiesurrogaat hetwelk destijds met rnachtiging der regeering is vervaardigd MORGEN moeten aanvragen voor schoenen worden ingediend door diegenen wier naam ligt tiisschen QUALM ROZIER Alleen Zomerstof op gewone Textielpunten Ter voorkoming van misverstand deelt het Centraal Distributiekantoor mede dat niet alle japonstoffen op de aangewezen punten 1 t m 15 per textielkaart verkrijgbaar zijn Alleen uitgesproken zomerja ponstoffen vallen onder deze regeling Per M2 vierkante meter zomerjaponstof heeft men drie van deze punten noodig Verkoop Olieverf en andere Schildersbehoeften Het Ministerie van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen maakt bekend dat een regeling is getroffen waarbij de vrije verkoop van olieverf en andere verfsoorten binnen enkele weken zal kunnen worden tegemoetgezien De firma s Talens te Apeldoorn en Van der Bosch te Rijswijk beschikken thans over voldoende grondstoffen om de vervaardiging van olieverf op een schaal overeenkomstig de behoefte in ons land ter hand te nemen In de behoefte aan pigmentstoffen vooi den aanmaak van organische verven zal door het Ministerie van Handel en Nijverheid worden voorzien De verkoop van schildersolién en ter pentijn zal eveneens op korten termijn een aanvang nemen Ten aanzien van het schilderslinnen kan worden medegedeeld dat dit tegen het einde van dit jaar op ruime schaal zal worden beschikbaar gesteld Jong Hüisschilider gevraagd voor vast werk aan een fabriek Brieven onder no 1992 bureau van dit blad FLINKE JONGEN voor magazijn en expedltiewerk Leeftijd 14 18 Jaar I nm bij Fa B A Verzijl Gouda K Tiandewaa 1 Teief 2176 Bea fliakc raiaite of Kanera gevraagd voor het geven v lease liefst in het centrum der stadBrieven met opgave van ligg oS prijs en aantal kamers en verdere bijzonderheden onder no 1997 bureau van dit blad Strijksters gsvraaod DB PELIKAAN Amerika 3 onder hei motto TE KOOP Pracht InTalidcwagcn dnwcr en damcar wlcl compleet met licht ca goede lacktbaadcn Adres MaÜenpoort 2 Wij vervullen den droeven plicht kennis te geven van het overlijden na een kortstondig doch geduldig gedragen lijden van onze lieve Vrouw Moeder en Behuwdmoeder JOHANNA HERMINA VBRSLOOT geb Road in den leeftijd van 56 jaar Nijmegen P A Versloot a K M S Alcantara Mr H Versloot a b M S Tarrakan M J Versloot Weissing Arts Leiden Rud Versloot Nijmegen 24 Nov 1945 Groenewoudsch eweg 244 De crematie zal plaats hebben te Velsen op Woensdag 28 November a s te 15 45 uur Aankomst trein 15 11 uur halte Driebuis Wester veld Hiermede betuigen wij onze hartelijken dank aan de Buurt vereen D V V en aan de muziekvereen D K A voor dë belangst bij ons SS jarig Huwelijkfeest ondervonden A J Vrijenhoek en echtgenoote De H er en Mevrouw ELBER VELD Verweij danken mede namens wederzijdsche ouders hartelijk voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun Huwelijk ondervonden Gouda L Tiendeweg 88 Ter railiog aangeboden Een vulkachel voor een tweepersoonsledikant of twee persoonS spiraal Eventueel met bijbetaling Brieven onder no 1988 bureau van dit blad Aon het Goudsche Conservéiorium wordl gevraagd een SECRETARESSE mei kennis v machineschrijven Brieven mef opöove van leettijd reforenlies enz Ie rlchlen aan den Directeur Westhaven 27 Gouda MANUFACTUREN Gevraagd Verkoopster tevens een LeerlingVerkoopster Br onder no 1998 bur v d blad Lederhandel te Gouda vraagt aankomend llll UNtOORIEDIEIIDE vereischten serieus werker met handelsgeest Sollicitaties in èlgen handschrift onder no 1966 bureiau van dit blad I I i wa I II Wfe Is genegen mijn 15 deeli plateelen theeservies te ruUcn voor een in goeden staat zijnde Wintermantel maat 40 42 Br onder no 1975 bur v d blad Gevraagd een vaste Boerenarbeider HulS en tuin direct beschikbaar H W KAPTEilN Nitaverbraga d Rijn HatuudifU OOK U bezoekt de bijzondere samenkomsten Dinadag 27 Woensdag 28 Donderdag 29 Vr dag 30 Nov in Ciouda OOK U wüi luisteren naar de korte boeiende boodschappen van de herauien door J KITS te Zeist Jb KLEIN HANEVELD te Bodegraven H C VAN DER FLIER te Enschede K ROZENDAL te Den Haag ¥ RBDB RIJHEID BEUGDB ICTORIB OOK U wilt da prachtig liadaran hooran van hat quartat an da damai tollitan Mavr N KITS van Gant ta Zaitt MaJ A Ktain Hanavald ta Muitalkanaal DAAROM zijt gij eiken avond op het appèl in de Kern Kerk Keizerstraal om 7 30 u q Middags om 3 uur beh Dinsdag kerk TerkrflabMT TOEQANG VRIJ I St Nicolaas Cadeaux vindt U als andere jaren bij ♦ Waar blijft Tijdelijke verkoop in den Kantoorboekhandel K Tiendeweg 1 Tel 21 76 B A Verzijl MARKT 20 loodie Gevraagd KANTOORPERSONEEL © Schriftelijke sollicitaties te richten aan de Bedrijfsvereeniêinê HET PLATTELAND te Gouda Crabethstraat 38 Fa WED KNOX DORTLAND Gouda zoekt voor haar Effecten afdeeling een Het Boyant kwartet o l v Dick Mulder verzorgt vanaf 29 November in Calé Rest DeBeursklok wadarom hat Daas tn Amnscmeats prograBma BEDIENDE m Voorkeur hebben zij die over eenige vakbekwaamheid beschikken Sollicitaties schriftel onder verm v opl etc Goudsch Conservatorium Dirj icojverhoeff CONCORDIA Westhaven W Telefoon 3483 Onderricht in alle vakken der Toonkunst vlnaf f 8 50 per maand In December worden nieuwe klassen gevormd Zangklasse o l v Mej van Triet leeftjjdxvanaf 7 f 4 50 p kwartaal MeesterklasseViool door Willem Noske vanaf f 145 00 per jaar Cursus Rhythm Gymnastiek o l v den Heer Tan van As tarief t f 7 50 f 11 25 en f 13 50 per kwartaal Privaaten Carsuslessen Gaitaar Maodollne Banjo eni alle Blaailnitr en ilagwerli Declamatie en ipraaUeer s Blokfluit Privaatlessen Accordeon belde systemen JH p IN JANUARI 1946 KOMT OE ALGEHEELE OPLEIOINQ VOOR VAKMUSICI Aanmelding vooi het toelatingsexamen eiken dag tussdien 10 3 uut waarna datum voor toelatiagtexamen bekend woidt gemaakt Gevraagd KANTOORBEDIENDE tevens Magazijnwerk Brieven onder no 2005 bureau van dit blad V M II Tirgiiiiiiinii m pontin Wij hebben atof voor U i mm iitsiiiiiB 14