Groot Gouda, woensdag 28 november 1945

Duitschers drinken bier uit gestolen Nederlandsche glazen Dat de bescherming der DuitSehers zich tijdens de bezetting zelfs tot de buffetten van den Rotterdamschen Lloyd heef uitgestrekt mocht een dezer dagen een medewerker van het A N P ervaren toen hij in een stad in West Duitschland de drinkglazen van deze maatschappij in de tapkast van een café keurig op een rij aantrof DE POLITIEKE CRISIS IN FRANKRIIK De politiek crisis in Frankrijk en de oplossing daarvan door de vorming van een nieuw kabinet heeft nog eens de kracht en vastbeslotenheid an Genetaal De Gaulle onderstreept aldus de Washington Post in een hoofdartikel Op het eerste gezicht heeft het kabinet van de Nationale Unie dat zoojuist in Frankriji gevormd is het aanzien van een compromis tusschen de oorspronkelijke opvattingen van de Communisten en Generaal De GauUe In feite echter is De Gaulle sterker dan ooit uit de crisis te voorschijn gekomen want het compromis was voor het meerendeel te zijnen gunste President De Gaulle is duidelijker dan ooi Frankrijk s eerste politieke figuur geworden Duitsche stroom voor België en Nederland Een door de Duitschers ontworpen plan om in België opgewekte electriciteit voor Duitsche huishouding en industrie te gebruiken zal nu ten voordeele van Nederland en België komen Binnenkort zal het mogelijk zijn dat door contact met de Brauweiler electriciteitscentrale bij Keulen Duitsche electriciteit beschikbaar zal zijn voor België en Nederland In het ontwerp van de Duitschers waren verder hoogspanningsleidingen opgenome n van Brauweiler via een centrale in jupille naar de Belgische centrale De oorlog te land en in de lucht hebben echter het gereedkomen van den aanleg verhinderd Na toesteming van de Britsche militaire bezettingsautoriteiten heeft een Belgische fabriek een grootste gedeelte van de ontbrekende schakel aangelegd tusschen de Belgische zijde van de grens en de Rijns Westfaalsche electriciteitswerken aan den Duitschen kant De zoo juist gereed gekomen leiding is ongeveer 96 km lang Radio programma van hedenavond HILVERSUM 301 M 1800 André Kostelanetz en zijn orkest 18 15 Cabaret Zes en een kwart Frans Nienhuis en Joop de Leur 18 30 Het Rijk Overzee Mevr C 1 JonDe In jejan van Uphuijsen over heemsche vrouwenbeweging in Indië Vijftien minuten Wickey Stap Nieuwsberichten en reportage Het Pro Arte Kwartet met het Kwartet in F gr t van Raval Nederland herrijst Het Nationaal Instituut De eendracht van ons land Brieven van onzen Londenschen correspondent J H Huizinga Sterren van het Fransche chanson Voordracht door Else Mauhs De menschelijke stem Svlvestre trio M ensch en Maatschappij Dr P J Waardenburg Erfelijkheid en ver Componist van de week Hector Berlioz Nieuwsberichten en post scriptum Avondwijding door Pater H H Schlüten van de O L Vrouwe Parochie te Bussum 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 M 18 00 Nieuwsberichten Wij spreken met en persoverzicht 18 30 Marsch en Tango gram 19 00 Dolf van der Linden en zijn Me tropole orkest met zang van Tony van Hulst 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 Het omroeporkest o l v Marinus van t Woud 21 00 Commentaar op beleid en bewind door den Patriot 21 15 Musette romantiek gram 21 45 Avondwijding door Ds W Willemse Ned Herv Pred te Hilversum 22 00 Nieuwsberichten en parlementair overzicht 22 20 Op den drempel van den nacht 23 00 Sluiting en Wilhemus 18 45 19 00 19 30 20 00 20 15 20 30 21 00 21 45 22 15 In de laatste weken zijn in Westfalen om ruim 1 3 millioen k g aardappelen bij zwarihandelaren in beslag yenomen 22 30 23 00 23 15 Noorsche procureur fiscaal vermoord Op den Noorschen procureur fiscaal generaal Arntzen die in het proces tegen Quisling als openbaar aanklager is opgetreden is evenals op eenige zijner naaste medewerkers gisternacht door Noorsche nationaalsocialisten een aanslag gepleegd GEREPATRIEERDE ARBEIDERS Ziekteen Ongevalsuitkeeringen Krachte ns het onlangs afgekondigde buitengewoon besluit Arbeidsverhoudingen 1945 zijn werkgevers verplicht om arbeiders wier arbeidsverhouding na 9 Mei 1940 door toedoen van den bezetter is geëindigd weer in dienst te nemen als die arbeiders daar ten minste negentig dagen zonder wezenlijke onderbreking zijn werkzaam geweest De herplaatsing geschiedt uiterlijk op den tweeden dag na dien waarop de arbeider zich aanmeldt Een herplaatste arbeider die door ziekte ongeschikt is om te werken heeft recht op ziekengeld De Raad van Arbeid of de Bedrijfsvereeniging waarbij zijn werkgever is aangesloten betaalt dit Het ziekengeld wordt uitgekeerd met ingang van den dag der herplaatsing Op grond van deze regeling zullen vele gerepatrieerde arbeiders dW onijeschikt waren om te werken en die ook nu nog ongeschikt daartoe zijn in het genot van ziekengeld kunnen worden gesteld Voorts kunnen gerepatrieerde arbeiders terwijl zij door een in Duitschland opgeloopen ziekte of ongeval met totwerken in staat zijn als oorlogsslachtoffer worden beschouwd Deze arbeiders kunnen wanneer zij met van een Raad van Arbeid of Bednjfsver Zullen de Kosmische stralen de Atosmkracht nabij komen Een aantal Sowjet oaderzoekers is de mening toegedaan dat de ontwikkeling van de mogelijkheden der Kosmische stralen de Atcomkracht in belangrijkheid naar de kroon zal steken zoo wordt in Sowjetkringen alhier verklaard Uit deze bron wordt bericht dat de Sowjet onderzoekers op het punt staaö interessante ontdekkingen te doen met betrekking tot de Kosmische stralen Intensieve onderzoekingen hebben tot resultaten van verstrekkende betekenis geleld Ten behoeve daarvan zijn door de Sowjet Unie millioenen roebels uitgegeven Er is een aantal stations voor het doen van onderzoekingen opgericht Het grootste is gelegen op den berg Alagoz in Armenië Sub stratosfeerballoni stijgen regelmatig op om gegevens te verzamelen Bijzonder belangrijke onderzoekingen worden gedaan in de Pamirs het gebied van het hoogplateau dat de V eslelijke Himalaya s en de Tian Shan bergen vereenigt Al deze onderzoekingen staan onder leiding van het Instituut voor Natuurkunde van de Sowjetaccademie van Wetenschaapen Vooraanstaan le geleerden nemen aan het onderzoek deel zooals professor Peter Kapitza directeur van het Instituut voor Natuurkundige Wetenschappen en deskundigen ten aanzien van de Atoomkracht professor Dimitrl Skobeltsyn die de leiding eeft van het Instituut van de Natuurkundige Afdeeling en belast is met het onderzoek naar de Kosmische stralen en proffessor Alexei Zhadanof een Natuurkundige uit Leningrad en een pionier op dit gebied Wel Iraansch Sojet Russisschc besprekingen In een geheime zitting van de Iraansche Kamer heeft Minister p esldent Hakimi verklaard dat de besprekingen met de SowjetUnie werden voortgezet Hij verzocht de Kamer geen vragen hieromtrent te stellen voordat definitief resultaat bereikt zou zijn Voorts deelde hij mede dat de regeering zou aftreden indien zij er niet in zou Naar verluidt zou de Sowjet Russische Vo kscommissansvan Buitenlandsche Zaken de Iraansche Regeering te verstaan hebben gegeven dat Moskou in aanmerkelijke mate sympathiek staat tegenover de eischen welke in de verklaring van de z g Algemeene Volksvertegenwoordiging van Iran Averbeitjan naar voren zijn gebracht Deze verklaring waarUi gedreigd werd met de strijd voor de wilden niet weggaan omdat zij dit land als hun vaderland beschouwen maar nu kunnen zij niet langer wachten De heer Gutwirth richtte zich tot den vertegoiwoordiger van het Indonesische Roode Kruis toen hij zeide we hebben de Indonesiërs Roode Kruis voorraden en een deel van onze fondsen aangeboden maar het aanbod is afgeslagen Misschien wenschen zij onze hulp niet uit vrees voor critiek der extremisten Hierop verklaarde dp Indonesische vertegenwoordiger glimlachend dat het Indonesische Roode Kruis hulp van de Rapwi Imjgt Gutwirth antwoordde dat verheugt me Altijd als uw Roode Kruis steun noodig heeft wUlen wij U helpen Na uiteenzetthigen vrn den heer Ug en mevr Fokkema zrt de vertegenwoordig vm het Indonesische Roode Knus tenslotte op verschillende plaatsen zijn Iflp scche Roode Kruis werkers door Bntsche soldaten beschoten eeniging uitkeering krijgen en buiten staat zijn in hun levensonderhou te voorzien op grond van een beschikking van 12 April 1945 een uitkeering ontvangen Genoemde beschikking is ook van toepassing op arbeiders die weigerden naar Duitschland te gaan hier ondergedoken zijn geduryide dien tijd of door een ongeval getroffen werden en daardoor niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien BUITENLAND Radic telegraafverkeer met schepen De Directeur Generaal der P T T maakt bekend dat sinds eenigen tijd het radiotelegraafverkeer het schepen hervat is zij het dan ook aanvankelijk in beperkte mate Met alle Nederlandsche schepen is thans weer radiotelefrafisch verkeer op alle wereldzeeën mogelijk De telegrammen kunnen worden aangeboden bij de P T T kantoren die alle nadere inlichtingen verstrekken GIRALE OVERSCHRIJVINGEN BH BOERENLEENBANKEN Het Ministerie van Financien deelt mede Landbouwcredietinstellingen aangesloten bij de Centrale Banken te Eindhoven en Utrecht zullen voorloopig voor bedragen van 100 en minder geen overschrijvingen uitvoeren voor zoover deze geschieden ten laste an girale en vrije rekeningen Overschrijvingen ten laste Van geblokkeerde rekeningen die op grond van deblokkeeringsbeschikkingen of deblokkeeringsvergunningen zijn toegpelaten zijn niet aan genoemde grens gebonden De xesdc dag te Neurenberg Sidney Alderman de waarnemend Am aanklager opende den zesden dag van het proces met aan het hof een kaart van de naziagressie voor te leggen Hierop werd eiqehteld hoe Duitschland eerst Oostenrijk daarna het Sudetenland en de rest van Tsjecho Slowakiie opslokte en ten slotte Polen overviel Alderman zeide Wij zullen de voorbereiding tot de agressie aantoonen en dan de aanvallen op Oostenrijk Tsjechs Slowakije en Polen behandelen om vervolgens te komen tot de uitbreiding van den oorlog in den algemeenen agressie t w tegen de Scandinavische en lage landen aan de zee de Balkan de Sowjet unie en ten slotte de satAenwerking met Italië en tJapan alsmede dfi agressie tegen de Ver Staten De aanklachten betreffende Scandinavië de lage landen en den Balkan zullen worden ingediend door den Britschen openbaren aanklager Alderman overhandigde het hof het z g boek der verdragen o a het verdrag van Versailles en zeide hiermede te voorschijn te komen om het Hof in staat te stellen zijn verklaringpn te volgen over hcfqeen in Duitschland tusschen 1931 en 1936 is gebeurd Versailles was een hinderpbal voor die Duitschers die oorlog wilde maken Derhalve was het onontbeerlijk dat Versailles uit den weg werd geruimd de drie eerste Duitsche stappen daartoe waren De terugtrekking uit de ontwapeningsconferentie en uit den volkenbotd De militaire dienstplicht 3 De herbezetting van Rijnland Deze stappen werden gevolgd door de volledige herbewapening Daarna las Alderman een stuk voor uit een rede van lodl gehouden te Munchen in November 1943 waarin deze o a zeide Alle lafaards trachten een uitweg te vinden Zij zeggen dat wij moeten onderhandelen maar er kan alleen sprake zijn van strijd tot het einde Alle soldaten dienen de rol te beseffen gespeeld door het Nat Socialisme bij het wederopwekken van den wil om te vechten Hiermede zoo vervolgde Alderman heeft odl zich volkumen met de nazis vereemelviad VrouwenoplavadoeflberoepopileWerelil Op een persconferentie hebben de voorzitter van het Bataviasche Roode Kruis de heer A Gutwirth vertegenwoordigo van de Zwitsersche regeering de heer A H Hg en mevrouw G H J Fokkema vertegenwoordigster van de vrouwen uit Üiterneeringskampen een dramatisch beifoep gedaan op de geheele wereld oqu ijstand te verleenen in de evacuaKe van de 200 000 menschen op Java wier levens constant gevaar loopen Op deze conferentie werd ook de tekst van de petitie die aan Van Mook is aangeboden aan de pers verstrekt De heer Outwirth onderstreepte dat de aanbieders van deze petitie geen enkele regeermg waien becritiseeren maar slechts feiten noemen Hij deed in het bijzonder beroep op Amerika om zoo 0€dig w elijk te heJpen Wat wij noodig hebben zijn schepen om de vrouwen lantaren en andere bedreigdeii near veihger oorden te br tgea De meesten vwi ben zg nationale autonomie is door de Isvestia onder een S kolomskop gepubliceerd en nam in dit blad meer plaat in dan het versUy van het proces te Neurenberg Brood zonder bon in Noorwegen Van 1 December af zal het brood m Noorwegen zonder bon verkocht mogtn worden evenals verschillende soorten gebak Op denzelfden dag zullen de restauran s voor het eerst geen bonnen meer behoevi n in te nemen voor brood en boter die bij lc maaltijden worden gereserveerd INDIË Vierduizend Indonesiërs dakloos De Bandjir van Zondag j l heeft vierduizend Indonesiërs dakloos gemaakt en twi e kampongs vermeld Toestand te Bandoeng zeer gespannen Naar wij vernemen is de toestand te Bandoeng nog steeds zeer gespannen Al het werk van de Rapwi en het roode kruis is volkomen lamgelegd Het is zelfs voor de werkers van deze organisaties zeer gevaarlijk om zich op straat te begeven daar er uit huizen geschoten wordt maar het onveiligst schijnt nog te zijn het rijden met een Rapwi auto door de stad Lnchtaanvallca op Ambarawa en Djokjakarta Vier Thunderbolts hebben aanvallen gedaan op doelen ten Zuidwesten van Ambarawa Twee auto s werden in brand geschotea Vier Mosquito s waar wan twee met raket bommen waren uitgerust hebben voor de tweede maal Djokjakarta aangevallen De twee andere Mosquito s wierpen vijfhonderd ponds bommen Luchtaanval op Ambarawa Semarang is door Britsche torp dojagers beschoten Honderd soldaten van den kruisser Sussezdoen daar wachtdlensten Een patrouille werd uitgezonden naar Oengaran welke plaats in handen der Indonesiërs bleek Zonder verliezen kon de patrouille zich op Semarang terugtrekken In Bandoeng treden eveneens patrouilles tegen benden op Volgens de berichten zijn groote aantallen Extremisten te Tjimahl aangekomen De weg tusschen Bandoeng en Tjimahi is nog steeds versperd waardoor het zenden van voorraden van Batavia naapSandetits ltgesteld is moeten wordenw fqiito vUegrataen hebben de strat H en huizen van AmbarMva aangevallen en voorraden voor de geinteNxerden neergeworpen