Groot Gouda, vrijdag 30 november 1945

BUITENLAND DOE EUROPA IN 14 DAOEN De American Expres Company is voornemens in de zomer van 1946 twee weeksche vacantie trips door Europa per vliegmachine te ój ganiseeren Althans wanneer er tegen dié tijd voldoende vliegtuigen voor het urgerluchtverkeer beschikbaar zijn aldus verklaarde Ralph T Tree President van de Am Express Cy Deze reizen zouden alle kosten inbegrepen $ 850 kosten Deze prijs is gebaseerd op de nieuwe transatlantische ré tour prijs van $ 495 door de Pan Am World Aairways berekend Voor deze va cantie reizen zal gebruik worden gemaakt van vliegtuigen van de Pan American tot Engeland Vandaar zal verder in Europa gebruik worden gemaakt van de machines der luchtvaartmaatschappijen in de landen die bezocht zullen worden In deze twee weeksche reizen is begrepen een oponthoud Van één tot drie dagen in Londen Parijs Brussel Amsterdam en Bern Maaltijden hotels en sightseeing zijn ook in de prijs inbegrepen Algeheele opheffing van Japansche luchtvaart Het Geallieerde Hoofdkwartier heeft dezer dagen de Japansche regeering ge l last tegen het einde van dit jaar ailel particuliere en handelsluchtvaartmaatschappijen die zich op het gebied van het burgerluchtverkeer bewegen te liquideeren Het luchtvaartkundig bureau van het Ministerie van Transportwezen heeft opdracht gekregen alle luchthavens lucht bakens en andere luchtvaartinstallaties op al de Japansche eilanden te ontmantelen Ook is verboden de opleiding van piloten grondpersoneel vliegtuigbouwers enz Men wil alle luchtvaartmogelijkhe den voor toekomstige agressie vernietigen WERELDTARWEPRODUCTIE IN 1945 Door het Departement van Landbouw IS bekend gemaakt dat de raming voor de wereldtarwe productie in 1945 met 50 000 000 bushels verlaagd moet worden Dit voornamelijk als gevolg van nieuwe officiëele oogstramingen in de Ver Staten Canada Italië en Britsch Indië De wereld productie voor tarwe wordt thans geschat op 5 350 000 000 bushels De we reld productie van mais wordt voor 1945 geraamd op 5 275 000 000 bushels Dit is lager dan in 1944 doch 11 boven het vooroorlogsche gemiddelde De voorloo pige raming der wereld oroductie in 1945 beloopt 22 650 000 balen of 7 lager dan de oogst 1944 45 van 24 470 000 balen De voor 1945 46 geraamde oogst is de kleinste wereld katoenoogst sedert 1935 46 OostenrijHsche Volkspartij behaalt absolute meerderheid Naar de Daily Herald meldt heeft j het buitengewoon groote aantal vrou I wen dat aan de Oostenrijksche verkiezingen heeft deelgenomen een groote rol gespeeld bij hett succes van de Katho liekö Volkspartij Bij deze verkiezingen bestond 2 3 van de kiezers uit vrouwen Volgens de Herald zijn de verkiezingsresultaten op twee zetels na compleet Hieruit blijkt dat de Volkspartij met 84 zetels de absolute meerderheid heeft gevolgd door de socialisten met 76 en de communisten met 3 zetels INDiE r Indonesiërs te Bandoeng hijschen witte vlag De Indonesiërs te Bandoeng hebben verzocht de militaire acties te doen staken De Gouveneur van West Java is met een witte vlag naar de Britsche linies gegaan en werd van de voorwaarden op de hoogte gesteld Hij kon echter geen toezegging of voorstellen doen De Britsche voorwaarden waren de volgende 1 Evacuatie van alle Indonesiërs uit een gebied dat begrensd wordt door de spoorlijn OostWest dit vóór 29 November 12 00 uur Indonesiërs d ie daar na dien tijd nog verblijven zullen worriAnneergeschoten e 2 Burgers rtiogen niet binnen twpp honderd meter van een Britsche of i panscha post komen Manlijke Indonesilt die zich bij wegversperringen ophouden zullen worden neergeschoten OFFICIËELE PUBLICATIE ENQUÊTE SUIKERBIETENOOGST 1944 Het Bedrijfschap voor suiker afd Zi St Josefstraat 138 te Tilburg maakt £ kend dat de enquêteformulieren uiteriiik 1 December 1945 in het bezit dienen te zijn van genoemde bedrijfschap Foritmlieren na dezen datum ontvangen worden niet meer in behandeling genomen Zij die geen enquêteformulier ontvingen dienen zich onmiddellijk schriftelijk aan bovenstaand adres te melden onder opgave van naam volledig adres district trictregistratie registratieof lidnummer alsmede met welke fabriek en gecontracteerd of waarvan lid Uitbetaling zal uitsluitend aan de hand van deze enquête formulieren geschieden MORGEN moeten aanvragen voor schoenen worden ingediend door diegenen wier naam ligt tusschen SCHRAVE DE SOUTER ST NICOLAAS IS VERHEUGD nnpw i Ir BEVRIJD NEDERLAND ZIJN rNKOOPEN DOEN Natuurlijk zult U thans ook waer dit gezellige FamiliefeestU krljgT i i ren waar chocolade en snoepgoed tnoac ecUookcdwcu aacdig eei d Hierin vindt U In onze zaak weer als vanouds een uitgebreide keuze Bekijkt U onze etalage maar eensl Voor de ouderen zijn zelfs ook weer aardige cadeaux beschikbaar en bovendien hebben wij voor de Si Nicolaas nog twee verrassingen voor U Ten eerste Buiten de gewone tijden van 9 12 en van 2 6 uur zijn wtj vanaf Zaterdag 1 Dec tot en met Dinsdag 4 Dec weet T j s avonds geopend en wel van 8 10 uur Ten tweede Om U zooveel mogelijk tegemoet te komen kunt U Uwaankoopen bij ons die een bedrag van f 10 te bovengaan giraal betalen door t verschrijving op onze bank rekening bij de Fa Goedewaagen Bankiers Gouda ZooaU U ziet atccda tot Uw dienst l Th Allebrandi Hmj I Til 3418 inJl In plaats van kaarten Verloofd JO TAMMER en THEO v ARDENNE Gouda 2 December 1945 St lobitraat 8 Turfmarkt 90 Recei tle St Jobstr 8 van 3 4 uur Allen die iets verschuldigd zijn aan of onder hun berusting hebben van dan wel te vorderen hebben van J A T d Klis Wieicwialst 43 Gonda worden verzocht daarvan ten spoedigste opgave te doen bij den onderstaanden Beheerder De Beheerder Mr W RUTGERS Oosthaven 51 Gouda 28 November 1945 Juffrouw gevraagd voor verstillen in keosen sleppee in groot gezin met volle kost Br onder no 2030 bur v d blad Voor de boterham t Heerlijke Smeerleverworat £ g 165 gram per raatioea B terhBaiWOnt 195flr p l rantiocn Fa C KAARS Weatluivcn36 Tel 2912 Gouda Kaarsenfabriek vraagt JONGSTE BEDIENDE Bezitters van M U L O diploma hebben voorkeur Als U soepgroenten koopt let dan op de cellophane verpakking Alleen v LOON a aoepgroentea zi n de echte Vraagt ze Uw winkelier I Waar blijft rV oödic i GEVRAAGD voor direct een aankomend KANTOOBBEDIEIIDE L V d BEEK Grossiers N V Roozendaal H Gouda WIE HEEFT woningruimte voor twee menschen Goede stand Br onder no 2052 bar v d blad r Schouwburg Bioscoop BOELEKADE GOUD A Van Vrijdag 30 Nov tot en met Woensdag 5 Dec ANNA NEAGLE in de dolvermakelijke film vol vroolijkeverwikkelingen NANETTI De film waarbij U zich heerlijk zult amuseeren Uitgebreid voorprogramma met een leuke teekenfilm Toegang alle leeftijden Aanvang der voorstellingen Vrijdag 7 u en 9 15 u Zaterdag 7 u 9 15 u Dinsdag 7 u en 9 15 u Woensdag 7 u en 9 15 u Maandag 3 u 7 u en 9 15 uur Zondag 4 voorst 3 u 5 u 7 u en 9 15 uur Plaatsbespreken 1 uur voor iedere voorstalling I Plaalskaarlen voor de VISSCHEDIJFILM in de f Nieuwe Schouwbure op Donderdao 6 December J rvw k k 1 I X 1 1 i zijn geheel uilverkochf j 1 Binnenkorl worden opnieuw 2 Middagvoorsiellingen en 1 Avondvoorslellinê gegeven ABONNEERT U OP GROOT GOUDA Deze week iets bijzonders voor de boterliam i Ronder Rookvleesch 24 et per ons IV2 ons per bon Hamworst 19 et per ona 195 gr per bon J Aldershof vh G J Bergsma Westhaven 38 vlak na ast Postkantoor Gouda Telefoon 2201 Vcrkoopcr gevraagd voor Heerenklecdingmagazijn Schriftelijke sollicitaties onder opgaaf van vorige werkkringen verlanod salaris enz te richten aan Pa BOSCH QUANT A lphen a d Rijn Mop komt weer een TMSI ON üitTJl Besteedt liem dan ZOO GOED MOGELIJK Dat kunt U bij Gouda s oudste Tabakszaak Fa D G VAN VREUMINGEN t WIJDSTRAAT 20 Telefoon 3217 GOUDA Uw maaltijd is pas GOED met VLEESCH van P S i Vet b het vleesch SLAGER RIDDERSMM dus ook U deze week naar GOUWB 1S6 Gouda Telefoon 2067 U H k UiUeUecS I Aangeboden pim 150 POPPENLEDIKANTJES groen geschilderd 2 pers model Te bevragen SCHILDERSATELIER GOUDA HAMMBR Bellaayatraat 23 Go da REDMIE THEATER Directie T J van der Tooren Middag ca AToodroorttellingco U heeft gelachen om George Formby U heeft gebrul om Joe E Brown U genoot van Charlie Chaplin Vanaf Vr dag 30 Nov tm Woensdag 5 Dec zult U gillenJJ van den lacht om de dolle situaties van den beroemden Amer komiek Eddie Cantor in en Sally Eylera LUNAPARK Strike ne pink Muziek Actie Tempo Show en een orkaan v d meest komische scene s in een enbrm Lunapark Vooraf Micky Mouse Machincmcnacli de nieuwste actualiteiten speciale reportage Opening Staten Generaal 1ste vertooning in Gouda Toagang boven 14 Jaar Vrijdag 7 u en 9 15 u Zaterdag 3u 7 XX en 9 15 u Zondag 3 u 5 u 7 en 9 15 u Maandag en Dinsdag 3 u 7u en9 15u Attentie Woensdag 5 December 3 uur en 7 uur Verwacht THB DRUM fALARM IN INDIE De ecrite Amerlkaansche kleurcafllm Gevraagd prima bankefbakker kok Se bediende en een meisje om af tewasschen vroeger y B eek Net Meisje gevraagd voor halve dagen Allebrandi Kleiwig 98 THALIA THEATER Kleiweg 103 Tel 2230 Gonda Van Vrijdag 30 Nov tot en met Woensdag 5 December Annie Ducaux en Roger Duchesne in het machtige filmwtrk MEISJES aehUt TRALIES Regie Leonide Mogay Een Film die de oogen der Justitie deed open gaan van ongekende kracht en ontroering die nog steeds overal stormloopt die U beslist moet gaan zien Toegang boven 18 jaar Aanvang der voorstellingen Vrijdag 7 u en 9 15 u Zaterdag Zondag Maandag en Dinsdag 3 u 7 u en 9 15 u Zondag 3 u 5 u 7 u en 9 15 u Woensdag 5 Dec 1 voorstelling aanvang 7 uut Strijksters gevraagd DE PELIKAAN Amerika 21 TER RUILING Winterjaa blauw nieuw oude Icwalite rail aangeboden voordamesHetf behoorlill banden v d Palmttiaat 74 2 poccelcincn klnder tbeeiervieijes 3 allomlnlum pannetjea 1 eeUervle voorspoortrelo P ralli genegen bi te bet Te koop box DaCoftakadt DIVERSEN Engtlid Wenicht U bit letraar 25 i etr Eng vlot Eagclwdi te keren Brievt onder no 060 bureau van dit blad