Groot Gouda, vrijdag 30 november 1945

o GROOT GOUDA PER ASP 1 AP AS TBA ML Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda Administratie M J van Loon VRTTnAO 0 NOVEMBER 1945 Bur Markt 67 Üouda Tel 3098 VKIJUAU JU INV V civiDi ix iv T p 25 et Losse numm 10 et ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKETJ SPORTNIEUWS NUMMER 92 STA DSNIEUWS LANGRIJKE EXPOSITIE BIJ HERFST Eij Herfst aan ds Oosthaven exposeeren twee jonge kunstenaressen haar ieder op zich zelf belangrijk werk Claire Bonebakkcr schilderes van bloemen landschappen en portret is in haar bloemstukken op haar best Hoewel dikwijls te vlug losgelaten heeft zij toch iets schoons bereikt Een van haax geslaagde stukken is Bloemen in t avondlicht een schilderstuk on der Franschen invloed tintelend van kleur en licht Ook Herfstbouquet bloemen tegen een grijs fond meer bezonken van kleur doet warm en prettig aan Zeer bijzonder valt op een meer persoonlijk stuk Mijn oude zolderraam Walcheren waar de stofuitdrukking der flesschcn en de glazen pot met penseelen wel zeer bijzonder geslaagd zijn Minder geslaagd in dit schilderij is het landschap waarop het open raam uitzicht geeft Een fijne grijze dagstemming bracht ons het schilderij Winter bij Veere Jn het Gulpdal is een gepointileerd landschap in zonnige atmosfeer De Haven van Menton verraadt haar voorlief de voor het zonnige Zuiden hetgeen ook reeds bij vorengenoemde werken tot uiting komt Noemen wij verder nog Martien een Zeeuwsche boerin goed van expressie en spontaan opgezet had wel iets verder kunnen worden doorgevoerd Evenzoo de mansfiguxir Hein een bekende figuur uit Veere Van de aquarellen en teekeningen noemen wij in de eerste plaats Verdronken land een zeer geslaagde aquarel die een droef beeld geeft van het eens zoo mooie Walcheren Een schets Avondstemen een zwart en wit schets ttfeecUcUkt TRAIlsrïNGSEOöPEN N DE A V ACHJLLES j Zondagmorgen zal de A V xvu illes een begin maken met het houden van trainingsloopen vooi Heeren over verschillende afstantfen voorafgegaan door wandelen Het traject is gelegen in de omgeving vanden Bodegraafschestr w Ook niet leden kunnen hieraan deelnemen en kosten zijn er niet aan verbonden De afstand voor de eerste loop bedraagt 1 K M Het geheel staat onder leiding van J Gravesteijn trainer van de A V Achilles u Vertrek 9 30 uur van D Heij 4e Kade 108 NIEUWS VAN KRACHTSPORT Ter gelegenheid van haar 25ja rig bestaan verschijnt Krachtsport na eenige jaren van afwezigheid op Donderdag 31 Jan a s in den Nieuwen Schouwburg weer op het tooneel met den groot opgezetten jubileumavond Hiel zijn we weer Over enkele weken zijn kaarten voor dezen avond in voorverkoop bij de leden verkrijgbaar Weersverwachting medegedeeld door het K N M L tot morgenavond Wordt verwacht Matige wind tusschen W en Z Meest nevelig of zwaar bewolkt Droog weer Iets kouder ret je met de zakken uit den c logs winter 1944 1945 zijn w meesterstukjes Ook de Kabouis zeer geslaagd Spreekt dit £ tot den volwasser vooral de kderziel zal er dooi yx gen wi den è 1 Het is een beangtijke expositie waar we in Gouda heusch niet mede verwend zijn Wat is er in Gouda te doen I Reunie Vrijdag t m Woensdag Lunapark Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag No No Nanetta Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Meisjes achter tralies Zaterdag 1 December 2 30 uur Nieuwe Schouwburg Roodkapje en de Wolf St Nicolaas en Zwarte Piet zijn aanwezig WAT GEBÉURDE ER 30 November 1944 Proteststaking van 12 uur te Eindhoven tegen de voedselschaarschte In Barchem en Lochem gelegerde SSmannen rijden bij een feestje met een buitgemaakte Am tank schietend eta handgranaatwerpend door het dorp Het S D gebouw aan den Hecipraadslngel te R dam gebombardeerd 1943 Scheermesjes op den bon Tsjang Kai Ts ek Roosevelt en Churchill te Cairo 1941 Verloven te Singapore ingetrokken Roosevelt breekt vacantie af 1939 Russische troepen overschrijden te 9 15 uur de Finsche grens Bommen op Helsinki Duitschland verklaart neutraal te zullen blijven Maarschalk Mannerheim benoemd tot Finsch opperbevelhebber De heer Herfst heeft alks opartistieke wijze de juiste plaats gegeven F J P V d E GIFHANDELAREN ENKELE REIS VEENHUIZEN Dat het ernst is met het bestrijden van den gifhandel kan men afleiden ui de straf die wordt opgelegd M van de Varkenmarkt die in het bezit bleek van 900 Engelsche sigaretten werd op transport gesteld i aar Veenhuizen Dit is nummer drie Nog voor kort zijn ook R uit de Geuzestraat en H uit de Slapperdel voorloopig naar deze strafkolonie verhuisd waar zij voor het misbruiken van de pas verworven vrijheid en over hun onsociale practijken na kunnen denken ONWETEND ZONDIGT MEN NIET Dam vereeniging Damlust De uitslagen van de 13e ronde van de competitie van Damlust P Versloet G J Barbier 2 0 J Blokland P Schouten l l A de FraBkrijkcr J Blokland i 1 A Kool S I Schrooder 2 0 H van Haaren P Schouten 0 2 M Zijlstra H van Eijk 2 0 C Molenaar A Rodenbach 2 0 P Zwart C de Pater 1 1 P Tpm J Backer 0 2 1 C de Bru o l Blokland 0 2 W Verhoeven N Gerhards 2 0 BURGERLIJKE STAND Geboren 24 Nov Michiel J z v J v d Berg en M J v Piershil Lethmaetstr 32 27 Nov Jacobus L G z v ü I Kalmeiier en M M Overkamp Turfsingel69 28 Nov Cornelis z v M B Verlaï n en W de Mooij Nieuwe Haven 330 I Ondertrouwd 28 Nov G H Groen en I G W Wisselink Getrouwd 27 Nov Th W Erberveld en A M Verweij W F Spruijt en W Zwanenburg 28 Nov H v d Eng en A Roodbecn W H v d Ende en S Vahapova F Dijkstra en P M Stalenberg P de Bfum en N G Eerland A A L Spierings en G P M v Hofweegen C P v Leeuwen en E J Brouwer Overleden 24 Nov P J Boot oud 76j geh met P M Happel 26 Nov K van Klaren oud 79 jaren ongeh 27 Nov L Wisse oud 49 jaren geh met A M Heerkens DISTRICTS NIEUWS BILJARTNIBUWS VAN D O S De resultaten van de deze week gespeelde wedstrijden zijn als volgt D O S 3a Doele 3b 2 6 D O S 2 Belverdère 2 6 2 In de wedstrijd D O S 2 Belverdère 2 opende Nonner de score Hij speelde een zeer productieve partij en maakte in de 25e beurt de laatste 4 car met een moyenne van 2 64 De daarop volgende partij werd gespeeld door A Hoogeveen v doch met slechts enkele punten verschil moest hl zijn tegenstander de eer geven De stand was dus gelijk Nic van Niekerk wist echter in een f oed gespeelde partij de balans ten gunste van D O S te doen doorslaan waarna Cor de Jong aan alle onzekerheid een emde maakte door met waarlijk fantastisch zuiver spel zijn partij met groote winst te beëindigen Hij maakte zijn partij uit in slechts 15 beurten met een moyenne van 4 40 D O S 2 bezet de 2e plaats op de ranglijst met slechts 3 punten verschil op No 1 D O S 3a had een slechten dag en verloor Alleen Jan Oosterwijk won zijn partij en redde daardoor de eer van zijn team De gedeeltelijke standen zijn Ie klasse Per Aspera 1 41 7 Belvedère 1 31 7 D O S 1 30 7 2e klasse De Spil 2 33 7 D O S 2 30 7 3e klasse Thalia s Vr 3a 42 8 Belvedère 3 40 8 D O S 3b 36 8 Programma Donderdag 29 Nov t Zuid 2 D O S 2 D O S 3b Thalia s Vr 3 a Vrijdag 30 Nov D O S 1 De Tun nel 1 A De ontmoeting D O S 1 De Tunnel 1 is verzet van Maandag 26 Nov op Vrijdag 30 Nov in verband met een herdenkingsfeest van De Tunnel Daar de eerste speler Reijnders nog steeds verpleegd wordt is Han Hoogenboezem aangewezen zijn plaats in te nemen Wij zien met spanning uit naar deze voor de eerste plaats van belang zijnde match Donderdag 6 Dec a s zal voor de leden en donateurs een gezellige av nd worden gegeven De aanvang is bepaald op 8 uur in Hotel Zomerzorg en alleen toegankelijk voor leden met hun dames en donateurs De echtgenoote van den heer O uit de Peperstraat had een stamkaart van haar man nog in haar bezit terwijl deze door denP O D in bewaring was gesteld Heel naief haalde zij alle distributie bescheiden op deze kaart terwijl haar man met vollen kost en inwoning een goede verzorging en verpleging gjenict Neen mevrouw dat gaat niet SHAG IN BESLAG GENOMEN mmg Boomen tegen het duin zijn groots opgezet Voorts biedt de schilderes ons nog een aantal goed geslaagde Tiansfiguren Is de expositie van Claire Bonehakker reeds belangwekkend zeker is ook het geëxposeerde van Hans Gré belangrijk Wat wel zeer goed in haar werk is dat er een tintelend leven en actie is in haar oeuvre zoo geheel anders dan vai haar medeexposante Hans Gré toont ons n l naaldwerk en platwerk Wat zij met kleine stukjes goed en met een enkel stukje leer vermag te scheppen is ons een raadsel Een enkel kippetje een gans een eend het is alles op zichzelf een meesterstukje Er zit leven en actie in haar onderwerpen vooral het boertje met de ganzen en het wanddoekje van de Etenhalers het beruchte kar Voorwaar het mooiste geschenk in St Nicolaastiid is een werkstuk van êecucUttdeHDcuMaaüheid Ruim 1 Kg shag werd in beslag genomen bij M in de Graaf van Eloisstraat Ook zijn moeder de Wed M hielp bij het verkoopen o a R uit de Karakietstraat en van t H uit de Gr van Bloisstr kochten a f 2 50 per 50 gram In Brabant had M IV2 K J a f 60 gekocht SPOORMANNEN VRAGEN UW AANDACHT Op Zaterdag 1 Dec a s houdt de R K HerstelHngsoordvereeniging voor Spooren Tramwegpersoneel Mgr Mutsaers een speldjesdag In 194 moest deze vereeniging welke zich niet wenschte te laten gelijkschakelen verdwijnen het N A F nam alles over Kort tevoren werden haar schitterend ingerichte en prachtig te Venlo gelegen herstellingsoorden door de Duitschers gevorderd REEUWIJK DOOR DE DUISTERNIS MISLEID Een dezer dagen had mej Van Leeuwen uit Randenburg toen zij van haar werk huiswaarts keerde door de duisternies misleid het ongeluk naast de draai van haar woning in de sloot te loopen en kopje onder in de wetering te verdwijnen Haar hulpgeroep werd gelukkig gehoord door de huisgenooten en de buren die spoedig daar behouden op het drooge bracht t Is te hopen dat de straatverlichting spoedig zal worden ontstoken ter voorkoming van verdere ongelukken BUROELIJKE STAND Overleden Adrianus Martinus oud 10 mnd z van A Slootjes en C Stolwijk De oorlog liet diepe sporen achter van het hoofdgebouw staan de muren en het dak nog verder is alles gesloopt en verdwenen het kinderpaviljoen werd door de terugtrekkende Duitschers moedwillig opgeblazen Met dezelfde voortvarendheid waarmede het spoorwegpersoneel bet bedrijf weer op gang brengt u4llen zij hun sociale instellmgen weer opbouwen Zij doen daartoe een beroep op uw medewerking Koopt morgen een speldje s Vele kleinen maken één groot De herstellingsoorden te Venlo zullen herrijaen