Groot Gouda, vrijdag 30 november 1945

Mnsserfs zelfverdediging De tragiek van zijn figuur belicht Met bijzonder aardig masker onbreekbaar 35 cM lang n BRANDSPUITOEFENING Maandag 3 December a s des avonds 7 15 uur zal door het brandweerpersoneel van de motorbrandspuit met motorspuit een oefening houden GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden is een meisjesmuts Terug te bekomen bij J Plak Laixdijk F 115 Verloren een want terug te bezorgen bij J Plak adres als boven N V H NIEUWS De door de plaatselijke afdeeling van Volksherstel gevoerde veeactie om de veehouders in de getroffen gemeente Ammerzoden aan het hoogst noodige vee te helpen is een succes geworden 144 veehouders hebben hieraan medegedaan en een bedrag van 20 750 werd bijeen gebracht Reeds spoedig werd door de veeaankoopcommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de drie landbouworganisaties ter plaatse vee aangekocht en wel 10 runderen op db rffarkt in Gorinchem en 37 stuks vee in Leeuwarden In den Bosch kon geen geschikt vee worden gekocht Het laat zich aanzien dat in totaal 65 runderen aan Ammerzoden als een geschenk van de veehouders uit Reeuwijk zullen worden aangeboden Voor dit succes een woord van dank aan de veehouders uit Reeuwijk die in het kader van Boer helpt Boer het juiste voorbeeld liebben gegeven WADDINXVEEN Lezing Dr P H Ritter Onder voorzitterschap van burgemee ster Albarda heeft zich te Waddinxveen een comité gevormd bestaande uit de dames Van Dort Kroon Veendorp en Hespels Bijl en de heeren Dr v d Berg Notaris van der Most en den Gemeentesecretaris Jenné De bedoeling zit voor nog in dezen winter een aantal lezingen te houden Woensdagavond had de première hiervan plaats en voor dezen avond had men den bekenden radio spreker Dr P H Ritter bereid gevonden te komen spreken De titel van zijn lezing luidde De kunst in ons leven Burgemeester Al barda heeft een welkomstwoord gesproken en prees Waddinxveen gelukkig dat men Dr Ritter dezen avond in zijn midden mocht hebben Voor een zeer aandachtig en talrijk gehoor begon Dr Ritter hierna zijn lezing die in de zeer prettige sfeer van de fraaie raadszaal werd gehouden Dr Ritter zich afvragende wat de beteekenis van dez in avond was kwam tot de conclusie dat er na vijf jaren oorlog een moedeloosheid een gevoel van teleurstelling is ontstaan Terwijl onze gedachten vertoeven bij het proces te Neurenberg bij Bergen Belsen bij de Atoombom enz is daarnaast toch ook nog de kunst die ons helpt onszelf te verhoo gen als een afglans van het Goddelijke Spreker ging vervolgens de verschillende uitingen van Kunst na Kunst is overal te vinden aan den maaltijd van een harmonisch gezin een moeder met haar kindje Overal ontmoeten wij schoonheid in proza in poëzie Dr Ritter besprak vervolgens uitvoerig de Kun st van het interieur van ons huis de architectuur het meubel de teeken kenen de schilderkunst Het zal den aandachtigen bezoekers wel zijn gegaan als den schrijver dezer regelen nu en dan staan wij verwonderd welke een visie deze man met zijn benijdenswaardig proza op de meest eenvoudige dingen heeft Voorts kwamen nog onder de loupe de muziek het lied en de literatuur Opmerkelijk was het gezegde Eén dichtregel kan soms ons geheele leven beheerschen En wij voor ons hebben op dat oogenblik gedacht aan den tekst dien wij eens in rustige letters voor ons zagen Liefde tot het schoone in alles En in dit licht gezien hebben wij dezen avond beschouwd Na de pauze heeft Dr Ritter een frag ment voorgedragen uit zijn dagboek geschreven in Buchenwalde Ook dit deel van den avond heeft ons diep getroffen en was een stukje schoonheid dus Kunst op zichzelve Burgemeester Albarda was zeker de tolk van alle aanwezigen toen hij aan het einde van dezen prachtigen avond Dr Ritter dank bracht voor het gebodene Moge de opzet van het comité dat dezen avond organiseerde slagen en mogen meerdere zulke avonden van wijding en kunst tezamen hiervan het gevolg zijn Officiëele Publicaties BETREKKEN GRINT ZEMELEN Het Bedrijfschap voor Veevoeder maakt bekend dat het met ingang van 21 November 1945 tot wederopzegging is toegestaan dat veehouders op hun toewijzingen grint zemelen betrekken In den middag kreeg Mussert gelegenheid een eigen verdediging te voeren Mussert geeft eerst een historisch beeldvan het verloop van de gebeurtenissenen zegt Het was in 1940 mogelijk dat Hitler den oorlog zou winnen Het wasmijn taak te voorkomen dat Nederlandzou worden ingelijfd en dat heb ik getracht te bereiken met mijn voorsteleen Germaansche Statenbond Wil me een Statenbond vormen dan moet m ets van zijn souvereiniteit afstaan Madoet men dit ook niet op het oogenbli zegt Mussert Mijn standpunt zooalsdat altijd verdedigd heb is dit dat de slechtste Nederlandsche regeering in Den Haag mijn liever was dan welke andereook Ik heb dat nooit kunnen bereiken doch welke macht had ik achter mij enkele 100 000 goedwillenden was alles Enals ik een ijdeltuit genoemd wordt danwil ik slechts opmerken dat ik in 1940 slechts één opmerking had behoeven temaken om als stadhouder van Himmler aan de macht te kunnen komen Mijn pogingen om als regent op te treden moetU zien als mijn pogingen om die Duitsche kliek die het volkomen begrijpelijk overigens heel wat plezieriger vond inDen Haag dan in Polen te doen inkrimpen en hun de macht te ontnemen Het is juist dat ik actieve deelneming in de Duitsche oorlogvoering heb bevorderd I maar dat deed ik om de Himmler kliek in Nederdand den wind uit de zeilen tenemen en ons te beveiligen voor hetAziatische gevaar I Het doel van onzen strijd was te vodr j komen dat Nederland zou vallen onder de willekeur van Himmler en de offers die daartoe noodig waren heb ik laten brengen door eigen menschen Ik heb mij verzet tegen de invoering van den algemeenen dienstplicht Het Duitsche Nationaal Socialisme heeft een eigenschap gehad en dat was zich gehaat te maken op een talentvolle wijze Duitschland heeft dan ook volkomen gefaald in de poging om van Europa een eenheid te maken Ik hoop dat het Engeland zal lukken Eén ding wil ik nog zeggen Hitlelwilde dit Imperialisme dat Duitschland s optreden kenmerkt niet Het was zijn omgeving die haar wil doorzette Ik heb de Nederlandsche koloniale belangen steeds voorgestaan Het was de N S B die steeds gevochten heeft voor een versterking van de verdediging van Indië En daarom kan ik U ook nu zeggen dat het geld waarvan de N S B propaganda maakte en waarover zooveel is gezegd uit Indië kwam omdat men daar voelde dat wij de N S B het waren die bereid was Indië altijd te steunen Toen Indië bezet was was Japan voor ons daar de vijand en niet Engeland Volk en Vaderland heeft altijd volgehouden dat er geen kolonie beter bestuurd was dan Insulinde door de Nederlanders Dan geeft Mussert een uiteenzetting over de doelstellingen der N S B Het is bitter hard geweest voor ons dat aan ons getwijfeld is en wij gewantrouwd werden omdat wij geloofden in het Duitsche Nationaal Socialisme en het Fascisme Wij hebben ons vergist in het Duitsche Nationaal Socialisme zooals wij dit hebben leeren kennen van den Duitschen bezetter Een groot verschil tusschen het Duitsche en het Nederlandsche NationaalSocialisme was dat wij Nederlandrs geen Staatsabsolutisme wilden Ik heb nooit Nederlandsch kunnen zijn tijdens de bezetting Maar ik heb altijd getracht Nederlander te zijn en ik geloof dat men mij in het algemeen beter begrepen had als ik geen NationaalSocialistische maar bi voorh eeld een Nederlandsch of Volks Socialistische beweging had gevormd Ik heb eerbied voor de ondergrondsche strijders niet voor de ondergrondsche schuilerS Ik heb gedaan wat mogelijk was om de gijzelaarste beschermen omdat ik dit gijzelaarssysteem onredelijk vond De plicht der goede vaderlander was ons land en volk zoo goed mogelijk door de bezetting heen te brengen Dat hebben wij getracht te doen Het was steeds weer hetzelfde Wjj kozen de zijde van Italië in zijn strijd tegen Abessinië omdat een nederlaag van een Europeesch volk ook voor ons als Koloniale mogendheid van belang was DE GEKRUISTE ARMEN Dan spreekt Mussert over het feit dat leden der N S B geen ambtenaar en geen officier konden zijn Dit is ook de oorsprong van de befaamde gekruiste armen fabel Omdat wij uit het leger zijn gezet moeten wij met gekruiste armen toezien heb ik verklaard voor een journahst die dit echter een beetje veranderd heeft Sedet 1937 mocht ik geen afdeehngen van de N S B meer in het buitenland pen en dus kan men mij niet verantfdelijk stellen voor hetgeen door Nelanders in het buitenland is gedaan er Nederlanders die in Duitschland jonden met de Duitsche Weermacht lebben gevochten is buiten mijn verantwoording omgegaan Dan bespreekt Mussert zijn plan voorgelegd aan Hitler om de joden naar Guyana te zenden hetgeen hem den naam van jodenknecht bezorgde Het feit dat Hitler een onafhankelijk Nederland voorstond naar ik meende is de reden dat ik doorgezet heb Het is voor mij een lijdensweg geworden welke ik thans mijn ergsten vijand niet zou toewenschen DRIE SOORTEN DUITSCHE POLITIEK Er bestonden drie soorten Duitsche politiek annexatie uitbuiting en vriendschap Ik stond voor de moeilijkheid met de enkelen die den vriendschapspolitiek voorstonden de beide anderen de uitbuitingspolitiek van Goering en Fischbeck en de annexatie politiek van Himmler en Rauter te bevechten Hitler vertegenwoor digd hier door Schmidt wilde vriendschap Schmidt heeft den moed gehad den strijd aan te binden en is er vooi gesneuveld vermoord door de S S Na September 1944 is het pas heelemaal duidelijk geworden dat Himmler in Duitschland den strijd won en ton was voor mij het gevecht afgeloopen Hèt is dan ook heel pijnlijk te hooren dat ik Nederland onder vreemde heerschappij heb trachten te brengen Ik heb getracht er voor te zorgen dat er voor Nederland een plaatsje aan de conferentietafel was indien Duitschland won dat was een Nedëflandsche daad Wat betreft njijn besprekingen met Adolf Hitler welke ik viermaal heb gehad kan ik U zeggen dat ik nooit voor mijn plezier of ijdelheid naar hem ben toegegaan Ik was de pleitbezorger en als de Rijkscommissaris het beVel van Hitler steun de politiek der N S B en niet de annexatiepolitiek niet opvolgt is dat niet mijn schuld Dat ik mij heb laten noemen leider van het Nederland sche volk is gebeurd omdat ik daarmede de officiëele erkenning van Hitler kreeg dat er een Nederlandsch volk bestond en niet een weggeloopen Duitsche stam zooals de annexionisten dat zoo graag noemden Na den dood van Schmidt was het mij niet meer mogelijk in direct contact met Hitler te komen Himmler heeft toen gezegd met Mussert reken ik wel af na den oorlog Wat ik heb kunnen bereiken is niet veel geweest maar alles wat ik heb kunnen bereiken is winst geweest riep Mussert uit De Landwacht is fatsoenlijk bedoeld geweest zegt Mussert daarna maar men heeft er iets heel anders van gemaakt tegen mijn wil in Ik heb de actieve deelneming in den strijd tegen Rusland bevorderd terwille van het Vaderland Vijf jaar lang heb ik moeten zwijgen eenmaal luide protesten Ik had het graag gedaan maar ik kon niet Dit is mijn tragiek geweest Ik heb als idealist gehandeld Ik hebgedaan wat mijn plichtsgevoel mij voorschreef Ik weet dat mijn leven in han den is van het Hof Ik blijf den Vader1land getrouwe tot in den dood 1 De President bepaalde de uitspraak van het Hof op yandaag over 14 dagen dus op 12 December a s BINN NLAND FINANCIE ELE POSlTIÈ OVERHEIDSPERSONEEL De onlangs door den Minister van Binnenlandsche Zaken ingestelde commissie die tot taak heeft van voorlichting te dienen omtrent de vraag welke verdergaande voorloQpige maaregelen in afwachting van een algeheele herziening van het rijksbezoldigingsbesluit 1934 zouden dienen te worden genomen ter verbetering van de financiëele positie van het burgerlijk rijkspersoneel heeft onlangs haar eerste advies uitgebracht In dit eenstemmig advies wordt naar wij vernemen het treffen van de volgende maatregelen aanbevolen 1 UJ a i KLEIWEG 25 GOUDA 1 Invoering te rekenen van 1 September 1945 van een tijdelijke overbruggingstoelage ten bedrage van 240 per jaarof 4 80 ner week voor gehuwden enongehuwde eenige kostwinner en van 120 per jaar of 2 40 per week voorde overige ongehuwden voorzoover zij den 21 jarigen leeftijd hebben bereikt geadviseerd wordt de toelage niet toe te kennen aan hen wier basisbezoldiging f 12000 per jaar of meer bedraagt Omtrent de zoogenaamde jeugdbezol diging zal den Minister van Binnenland sche Zaken nog een afzonderlijk advie s van de commissie bereiken 2 Invoering te rekenen van 1 September 1945 van een gegarandeerde bezoldiging voor hen die den 21 jarigen leeftijd hebben bereikt welke zou moeten bedragen voor Gehuwden n ongehuwde eenige kostwinners in een standplaats der lé klasse 1800 pr jaar of ƒ 34 56 per week In een standplaats der 2e klasse f 1675 per jaar of 32 16 per week In de overige standplaatsen ƒ 1550 per jaar of 29 76 per week De overige ongehuwden In een standplaats der Ie klasse f 1400 per jaar of ƒ 26 88 per week In een standplaats der 2e klasóe 1325 per jaar of 25 44 per week In de overige standplaatsen 12 W per jaar of 24 per week In verband met de uitvoering dezer garantie wordt voorgesteld de bepaling krachtens welke aan huwende ambtenaren een uitkeering van ƒ 360 ineens wordt verleend behoudens een overgangsbepaling m te trekken 3 een soepeler regeling met ingang van 1 Januari 1946 voor een overgang van de oude bepalingen omtrent de minimum kindertoelage welke voor l Mei 1945 200 per kind per jaar bedroeg naarde nieuwe bepalingen waarbij het minimum op 150 werd gebracht waarop het herziene rijksbezoldigingsbesluit in werking zal treden Zijn wij wel ingelicht dan bestaat er gegronde reden voor de verwachting dat dit advies door de regeering zal worden aanvaard Charlotte Kohier heeft Auto ongeluk De bekende actrice Charlotte Kohier die Zondag 25 November in den grooten schouwburg te Enschede Judith s Hooglied zou voordragen heeft Zaterdag aldaar een auto ongeval gehad tengevolge waarvan zij een hersenschudding opliep Daar zij voorloopig nog niet vervoerd mag worden wordt zij thans verpleegd in huize Ravenhorst te Enschedé Gedurende de maand December zal Charlotte Kohier niet kunnen optreden A ondeling examen paedagogiek getuigschrift De Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen maakt bekend dat de mondelinge examens voor de get lë schriften bedoeld in artikel 38 eerste lid van de Nijverheidsonderwijswet z g paedagogisch getuigscrift behoorende bij de akten N HjjJ T N K N U N 4 en N 5 dit jaar llen worden afgenomen op Donderdrff 13 en Vrijdag 14 December a s i riiet gebouw van de RK Am bachftPhool St Joseph Lamgroen H s Gravenhage ABONNEERT U OP GROOT GOUDA