Groot Gouda, vrijdag 30 november 1945

H M DE KONINGIN TE GRONINGEN TOEN WAS U BLIJ TOEN U IETS KREEG NU KUNT U ZELFS KEUS MAKEN FINANCIEELE RUBRIEK Radio programma van hedenavond Hilversum I 18 00 Graag gehoorde Italiaansche melodieën 18 40 Sem Nijveen s Swing kwartet 19 00 Nieuwsberichten en reportage 19 30 Eddy Walis speelt 20 00 Politiek weekoverzicht door L de Jong 20 15 Disca Assortiment 21 00 Op de Brug Min van Schajk over de Koienvoorziening 21 15 Liederen van Gabril Fauré 21 30 Radio Philharnionisch Orkest o l v Albert van Kaalte m m v Herman Kuyt piano In de pauze plm 22 15 uur Mensch en Maatschappij Max J M van Poll lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal over Wat is politiek 2 23 00 Nieuwsberichten en Post Scriptum 23 15 Avondwijding door Kap J M Chr Kwanten van de Parochie van O L Vrouw te Bussum 23 30 Sluiting en Wilhelmus Hilversum II 18 00 Nieuwsberichten wij spreken met en persoverzicht 18 30 Vioolspel door Albert Sandler gram 18 50 Voor e slapen gaat met Re gina naar Droomenland 19 00 Oude muziek op gram platen 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdl rachten 20 00 Omroeporkest o l v Willem Lo hoff m m v José Candell sopraan en Frans Vroons tenor 21 00 0p de Brug Min van Schaick over de Kolenvoorziening 21 15 Lichte orkest muziek gram 21 45 Avondwijding door Ds F Kooy man Ned Herv Pred te Bussum 22 00 Nieuwsberichten en parlementair overzicht 22 20 Op den drempel van den nacht 23 00 Sluiting en Wilhelmus Handhaving van voorschriften en maatregelen Het is de plicht van de boeren en veehouders om de bepalingen en maatregelen voorgeschreven door de overheid te handhaven en zoo stipt mogelijk na te komen aldus Ir J A P Franke in een causerie op Donderdag 22 November j l in de rubriek ten behoeve van den landbouw Opheffing van maatregelen Hoewel na de bevrijding van ons land overal een groote drang is ontstaan naar bedrijfsvrijheid is het toch noodzakelijk dat de maatregelen en voorschriften gehandhaafd worden Deze maatregelen zijn niet genomen om de landbouwers te hinderen integendeel zij zijn van algemeen belang en voor het belang van den landbouwer zelf Zoodra een regeling niet meer noodzakelijk is wordt zij opgeheven zooals bijvoorbeeld kortgeleden de verplichte taxatiemarken voor paarden werden afgeschaft Op deze wijze dient men eveneens de taxatiemarkten voor gebruiksvee te beschouwen door de getroffen gebieden met een zware onderbezetting van rundvee via De Wederopbonw van den Handel Een van de meest effectieve maatregelen ter saneering van de monetaire en financiéele positie van ons land bestaat ongetwijfeld uit den wederopbouw van onzen internationalen handel Zeer summier gezegd liggen de verhoudingen immers zoo dat de beste middelen tegen zwartenhandel en tevens ter vermijding jvan inflatie gevonden kunnen worden in n spoedige en voldoende voorziening met goederen De hiervoor noodige importen zullen wij met onzen export moeten betalen Het tot leven komen van onze industrie is niet alleen in dit opzicht zoo belangrijk wij zullen voor een deel onze importen kunnen beperken indien de Nederlandsche industrie weer op volle toeren draait In dit verband zijn de opmerkingen van een man als Dr A F Philips leading man van een wereldconcern als Philips Gloeilampen bij zijn terugkeer na een vijfjarigen afwezigheid belangwekkend genoeg om er een oogenblik bij stil te staan Dr Philips zag de toekomst optimistisch in en was van oordeel dat het bedrijf mits voorzien van de noodige kolen en energie volledig in bedrijf gesteld ZOU kunnen worden De Regeering draagt overigens het hare er toe bij de fabrieken te Eindhoven zoo spoedig mogelijk n te schakelen in de productie Een Regeeringscrediet werd bereids verleend de leiding van de Philips fabrieken is al de taxatie markten eerst aan gebruiksvee schouwen Door de getroffen gebieden met van het vee te hoog opliepen Nadat hierin eenigszins voorzien was kon ook de taxa tieregeling voor gebruiksvee worden opgeheven Afschaffing van de verplichte veelevering is nog niet mogelijk daar het vleeschrantsoen in Nederland in verband met de komende wintermaanden niet verlaagd mag worden Zoolang de aanvoer van vleesch uit het buitenland niet beter wordt en de varkensproductie niet voldoende levert zoolang zal de verplichte veelevering gehandhaafd blijven Noodzaak van export Het zelf karnen slachten e d buiten de voorschriften om is ten strengste verboden Men dient hiertegen zoo ernstig mogelijk op te treden Door onttrekking van producten aan de distributie wordt een eventueele rantsoenverhooging tegengehouden Door dergelijke handelingen brengen de landbouwers meermalen hun eigen positie en die van Nederland als landbouwers in gevaar Als voorbeeld noemde Ir Franke de aardappelvoorziening Wij moeten aardappelen exporteeren ter verkrijging van een tegenwicht voor den import van andere artikelen en grondstoffen in dit verband m oet Nederland door het beste product te brengen reeds nu een plaats veroveren op de buitenlandsche markt Er werd opgemerkt dat van de nieuwe oogst pootaardappelen momenteel 140 000 ton voornamelijk naar Frankrijk België Italië wordt geëxporteerd Indien men aardappelen voor consumptie gaat onttrekken wordt de voorziening voor de consumenten in gevaar gebracht Een rantsoenverlaging tengevolge hiervan brengt met zich mede dat een gedeelte van de pootaardappelen voor consumptie wordt gebruikt wat moeilijkheden veroorzaakt voor den export en bij de potervoorziening in het binnenland De pluimveehouder moet eieren inleveren in verband met een eventueelen export waardoor spoedig weer een loonende exploitatie van de plunmveebedrijven mogelijk zal zijn MfTfuntCUtTIM CAD M LftPCKftOiE rt Ir Franke eindigde zijn causerie met de landbouwers en veehouders er nogmaals op te wijzen om zich aan de bestaande voorschriften en maatregelen te houden Dit helpt de overheid in haar streven naar den wederopbouw van een gezonden boerenstand die in staat is op de buitenlandsche markt een afzetgebied te veroveren genoodzaakt Belgische arb eiders aan te nemen om de vraag naar werkkrachten tegemoet te komen Er zijn thans 14 000 man personeel te werk gesteld terwijl dif aantal opgevoerd zal worden tot 20 000 en tot slot worden de in het buitenland zoo goed bekend staande producten reeds weer uitgevoerd Op deze wijze door export zelfs naar landen als Perzië en laatstelijk Ierland om een paar voorbeelden te noemen hervatten de Eindhovensche fabrieken haar taak als deviezenbron en dragen daarmede het hare bij tot de mogelijkheid door importen onzen goederenhonger te stillen uit Financiéele inlichtingen van de Rotterdamsche Bankvereeniging N V Jan Musch 70 jaar Op 22 December zal de bekeade acteur an Musch zi n 70 ten verjaardag vieren In de overtuiging dat duizenden landgenooten gaarne in de gelegenheid zouden worden gesteld den jubilaris dien dag een bewijs van hun waardeering te geven heeft zich te Laren N H waar Jan Musch woont een comité gevormd met het doel geld in te zamelen Dit comité bestaat uit de heeren hr H L M van Nispen tot Sevcnaer Burg van Laren voorzitter Mr F W C H Oldewelt adv en proc A Roland Holst literator Bram Mcnjes musicus Han Wezelaar beeldhouwer en Adriaan Lubbers kunstschilder als secretaris penningmeester H M de Koningin is Woensdag niet per vliegtuig zooals te voren was gemeld maar per auto uit Den Haag te Groningen gearriveerd Aan de grens der gemeente werd zij verwelkomd door den Commissaris der Koningin den heer E H Bbels en door den burgemeester den heer Mr P W J H Cort van der Linden De Vorstin reed door de met vlaggen getooide stad naar het centrums waar zij de dóór den oorlog aangerichte verwoestingen in oogenschouw nam Voor de Synagoge in de Foikingestraat werden bloemen aangeboden terwijl H M zich eenigC oogenblikken onderhield tpet enkele leden van den kerkeraad der Nederlandsch Israëlietische gemeente BINNENLAND Bent U voor Lijfstraffen In het kader van een opinie peiling omtrent de behandeling van N S B ers en collaborateurs welke door de Nederlandsche Stichting voor Statistiek is ingesteld werd aan een representatief deel van het Nederlandsche volk ook gevraagd Mogen misdragingen in de kampen der veroordeelden gestraft worden met lijfstraffen Dit onderzoek wees uit dat de groote meerderheid 72 van ons volk tegenstander is van de toepassing van lijfstraffen ook in het hier bedoelde geval Tegenover deze groep staat een minderheid van 25 der bevolking die er onder deze omstandigheden voorstander van is terwijl 3 der bevolking zich van het uitspreken van een oordeel onthoudt De Radio geeft Engelsche les James Brotherhood gaat den luisteraars weer Engelsch leeren Op Dinsdag 4 December a s des avonds 18 30 uur over Hilversum I geeft hij zijn eerste les voor beginners De volgende lessen zullen steeds op denzelfden tijd Dinsdags worden uitgezonden De lessen voor gevorderden komen op Zaterdag aan de beurt Zaterdag 8 December om 15 30 uur opent Herrijzend Nederland voor hen de cursus Engelsch St Nicolaas verjaardag in den Aether Herrijzertd Nederland heeft voor Woensdag 5 December een uitgebreid St Nicolaasprogramma samengesteld ivaar men op Hilversum I naar zal kunnen luisteren Tusschen 15 15 uur en 23 00 uur is St Nicolaas druk met de radio De kleintjes de rijpere jeugd de ouderen allen komen aan de beurt Zoo is er om 15 15 uur de uitzending van een hoorspel voor de kleinen getiteld St Nicolaas krijgt hulp Om 16 30 uur is het groote moment daar dat de goede Bisschop persoonlijk in de studio verschijnt en de Hilversumsche jeugd om zich heen verzamelt Om 19 15 uur is er nog eens een jeugduitzending onder het motto Wij vroegen het aan den echten Sint Tusschen 2Q 25 en 23 00 uur maar zoo dat de viering in het gezin als het ware in het radioprogramma ni is verdisconteerd passeeren korteyfadiospelen aan St Nicolaas gewijd revue O a gaat een hoorspel van S de Vries jr Sinterklaas in moeilijkheden om 21 00 uur De stemmen goocheIaar Koos Koen gaat op zoek naar Sinterklaas om 21 40 uur Een cabaret programma verzorgd door Benny Vreden begint om 22 00 uur De post met Kerstmis De P T T maakt bekend dat op de beide kerstdagen de dienst als op Zondag zal worden uitgevoerd In de midciaguren ontving de Koningin verschillende personen zoowel uit de stad als uit de provincie die haar inlichti igen gaven omtrent den toestand op verschillend gebied voor en na de bezetting Ook Donderdag zette H M de besprekingen voort waarna zij s middags na een rijtoer door de stad weer naar Den Haag terugkeerde Gedeeltelijke baitenwerking stelling overbruggingsnitkeering Oe Minister van Sociale Zaken heeft besloten de regeling der overbrugglngsuitkeering voor timmerlieden metselaars straatmakers en loodgieters onmiddellijk voor htc geheele land buiten werking te stellen BUITENLAND HeenlngsrerschÜ In Toor berildende commissie Het eerste teeken van een belangrijl meeningsverschil in de voorbereidende commissie der Vereenigde Naties kwan hedenochtend aan het licht in het Teel nische comité voor het Trusteeshin Gromyko de afgevaardigde van de Sovjetunie zette het bezwaar van zijn lanl uiteen tegen het voorsel vervat in het rapport van het uitvoerend comité voor oprichting van een orgaan der Vereen de Naties ter behandeling der kwestie vr i het Trusteeship Gromyko vermeldde ó volgende punten 1 De Sowjetregeering kan het voorstel voor eenig tijdelijk orgaan voor Tri schip niet aanvaarden en wel omdnt voor de oprichting daarvan geen voorziening is getroffen in het Hanc vest der Vereenigde Volken Zulk ec i i lichaam zou derhalve onconstitutiü neel zijn De Sowjetunie erkent dat de alge meene vergadering wanneer zij bijeenkomt hulporgaan voor de hoofdlichamen van de Vereenigde Natieskan oprichten maar is van meeing dat het voorgestelde Trusteeshipco mité in geen enkel opzicht een hulporgaan is doch een vervanging vochet Hoofdorgaan den Trusteeship raad Een tijdelijk Trusteeship comité zoiniets te doen hebben ddar er no geen gebieden onder het Trusteeship van de Vereenigde Naties zijn geplaatst De door Gromyka geuite bezwaren had men algemeen verwacht Voorbereidende Commissie der Vereenigde Naties Voorstel der Nederlandsche Delegatie In de zitting van de Voorbereidend Commissie der Vereenigde Naties heen de Nederlandsche Delegatie een voorste ingediend voor de oprichting van ee i Permanent Comité voor Vrede en Veiligheid uit de aWemeene vergadering va i de Organisatie der Vereenigde Naties De Bismarck was het grootste slagschip der Wereld Door middel van documenten betrekking hebbend op de Duitsche marine welke ter sprake kwamen in de ziting van Dinsdag te Neurenberg is het my tieke waas waarin het Duitsche slagschip Bismarck was gehuld weggevaagd De Duitschers beweerden indertijd dat het slagschip 35 000 ton mat Nu is voor het eerst gebleken dat de Bismarck 56 000 ton mat en daardoor het grootste oorlogsschip ter wereld was INDI Soerabaja bezet door Geallieerden Het Geallieerde Hoofdkwartier te Batavia deelt mede dat Soerabaja de derde stad van Java nu volledig door de geallieerde troepen bezet is Vanuit de lucht heeft men gisteren een evacuatie op groote schaal van Indonesiërs uit de stad waargenomen De Indonesische artillerie heeft het gisteren zwaar e verduren gehad Reeds Geallieerd Bestuur in Soerabaja In Soerabaja is reeds een Plaatselijk Geallieerd Bestuur gevestigd T n Zuiden van de stad hebben de militaire operaties nog steeds voortgang De Indonesiërs trekken zich terug en nemen vrachtauto s met burgers met zich mede Het gebied om Darmo is onder water gezet