Groot Gouda, zaterdag 1 december 1945

OH ic week Ontdaan van Heide en van haat ontbloot Verlept en kleurloos als een regen van gistend vuil Zoo teekent Leo Boekraad de gevangenen die in den loop van weken en maanden in het concentratiekamp van Amersfoort door de tyrannic en ellende vaak tot in de diepte vati hun geest waren verminkt Verzet tegen het kamp leidde spoedig tot den dood Midden in dat kamp las hij op een avond in kleinen kring een aantal van zijn gedichten Door het lied voelde men zich soms weer sterk Hier volgen twee korte gedichten waarvan de één het kamp voor zich ziet als een geheimzinnig aangroeiende macht van luizen en leed terwij het andere spreekt van de geur die het lied te midden daarvan wist te verspreiden en de inwen dige kracht die het opriep EEN LIED Min Van Schaik over de Kolenvoorziening In zijn radiorede Op de Brug heeft de Min van Verkeer en Energie Th F J M van Schaik sprekende over de kolenvoorziening er gisterenavond opgewezen dat een bereiken van een dagproductie van 26 000 ton in de Limburgsche mijnen een mijlpaal in onze kolen productie beteekent Immers dit cijfer werd na de bevrijding als basis voor onze gemiddelde dagproductie aangenomen Dat dit cijfer is bereikt stemt tot vreugde maar van het passeerden van een eindstreep is zeker nog lang geen sprake Wij verwachten nog veel meer van onze mijnwerkers aldlis de Minister die vervolgens wees op de moeilijkheden van materieelen en geestelijken aard welke de productie remmen De mijnwerkers kunnen th ans vele artikelen koopen die voor anderen niet te krijgen zijn Maar binnenkort worden deze artikelen ook voor alle andere Nederlanders weer verkrijgbaar Wat de zuivering van het mijnbedrijf betreft deelde de Minister mede dat kort geleden de commissie voor de top zuivering tot stand is gekomen Spreker verklaarde zich tegenstander van het tewerkstellen van krijgsgevangenen of andere vreemdelingen in de mijnen Over de brandstoffen voor huishoudelijke doeleinden zeide de Minister o m het volgende zooals bekend is het altijd de bedoeling geweest dezen wnter 7 eenheden ervoor aan te wijzen Langen tijd is het twijfelachtig geweest of dit voornemen wel zou kunnen worden uitgevoerd Toch kan nu wel zonder al te groot risico gezegd worden dat 7 eenheden zeker een achtste eenheid hoogst waarschijnlijk ter beschikking gesteld kunnen worden Er zijn nu reeGlfj4 bonnen aangewezen De bedoeling ïs dat voor liet einde van dit jaar nog 2 bonnen zullen worden aangewezen waarmee m en dan tot etnd Februari moet toekomen Voor Maart en April zullen dan nog 2 bonnen worden aangewezen Ik weet dat deze hoeveelheden slechts het Vs bedragen van wat normaal werd gebruikt aldus besloot hij en dat men Aer zuinig zal moeten stoken om er eenige mate mee tpe te komen Maar als men weet dat voor een enkele bon bijna een volle weekproductie van de mijnen noodig is zal men begrijpen dat wij niet meer kunnen toewijzen zonder de kolenpositie van onze electrische centrales ga sfabrieken en vooral de industrieele bedrijven in gevaar te brengen Voor Ernest Dit lied ging mij voorbij voor Theun de Vries violen nu zal zich rondom mijDe luizen en het leed zijn vreugde samenscholen zij treden aan en worden wet in wat hier leven heet t Lied met zijn muiterij Wie hen den snellen groei belet behoedt ons onverholen is dood vóór hij het weet tegen ide dwinglandij van stok en duitsche zolen Leo Boekraad Valse triste KAMP meene vergunning no 5b is vereischt Voor de toepassing van de algemeene vergunning no 30 huwelijk geboorte of overlijden is vereischt a dat de houder van de geldkaart geengiraal of geblokkeerd tegoed heeft b dat het huwelijk de geboorte of het overlijden wordt aangetoond zooalsin deze algemeene vergunning is bepaald Een regeling waarbij het tegoed van de geldkaart onder bepaalde voorwaarwaarden zou kunnen worden gebruikt voor aanvulling van de linnenkast e d is in overweging Min Vos over zijn bezoek aan Londen Minister Vos heeft te Londen verklaard dat zijn bezoek aan Londen een tweeledig doel heeft n l een begin te maken met de geleidelijke liquidatie van het regeeringsinkoopbureau en een gedachtenwisseling over den handel en over financieele vraagstukken met Br Ministers De behoeften aan aankoopen door officieele instanties zal minder dringend worden naar mate de omstandigheden gunstiger worden voor een hervatting van den particulieren handel DE ZAAK VAN GENECHTEN De Bijzondere Raad van Cassatie heeft de behandeling van de zaak tegen Mr van Genechten die door het Bijzonder Gerechtshof te Den Haag ter dood veroordeeld is bepaald op Maandag 24 December des ochtends te tien uur LEVENSMIDDELENCONVOOI De pogingen van Sjarir om de vijandelijkheden op Java te matigen hebben tot nog toe zeer weinig effect gehad in het gebied van Batavia Een groot levensmiddelenconvooi dat uit Batavia vertrokken is naar de 50 000 geïnterneerden in Bandoeng werd buiten Batavia beschoten Zes leden van de Stakka Escorte werden gedood Wat de kan genieten van de diverse attracties maar nog meer van den bedrijfsleider De eigenares van de vermakelijkheden geeft aan Eddy Cantor die door het lezen van een brochure zijn verlegenheid en angst is kwijt geraakt de betrekking van bedrijfsleider Deze baan heeft hij te danken aan het feit dat hij haar zoon door een eindexamen heeft heengesleept al is het dan op een wijze die niet direct gebruikelijk maar zeer origineel is In het begin is alles voor hem nogal vreemd maar door zijn pasverworven kennis weet hij op een komische ma er zich uit alle situaties te redden Vooral wanneer hij op de kermis terecht komt kan men om de idiootste verwikkelingen lachen Vanzelfsprekend is het dat hij bijgestaan wordt door een lieftallige secretaresse die hem met alles helpt ook natuurlijk in het Happy Ending MEISJES ACHTER TRALIES Om een kunstwerk te scheppen moet men kunstenaar zijn en naar analogie hiervan is men soms geneigd om te zeggen om een goede film te maken moet men Franschman zijn Zonder aan de filmqualiteiten van andere volken tekort te doen staat het vast dat het meerendeel van de Fransche films welke in ons land in omloop worden gebracht de toeschouwers volledig pakt Zoo is het ook met de film Meisjes achter tralies waann het probleem van men wordt niet als misdadiger geboren doch familie en BioSCOflCH brengen NO Nó NANETTE Zwak is het verhaal van den oom met de vele vriendinnen die door zijn lieftallige nichtje uit de mboeilijkheden geholpen moet worden Ondanks de bekendheid van den titel van deze film die in den Schouwburg Bioscoop draait welke titel hooge verwachtingen opwekt komt het geheel niet boven de middelmaat uit Het geheel doet wat gewrongen aan en buitengewoon goed spel is er al evengiin Anna Neagle tracht met veel vlugheid en een enkel bekend liedje er iets van te maken Maar haar taak is weinig dankbaar In het uitgebreide voorprogramma is naast het Hollandsche Nieuws een zeer interessante opname te zien van het afschieten van de V2 Een aardige teekenflim van Donald Duck en een film over het arbeidsvaardig maken van invalide mijnwerkers completeeren het programma LUNAPARK De titel van de film in de RéunieBioscoop zegt het al dat wij hier te doen hebben met een film die ons in een ker missfeer brengt waar men niet alleen SPORTNIEUWS HOCKEY Het wedstrijdprogramma voor Zondag vermeldt de vo geade wedstrijden Heeren Leonidas III G M H C I te Rotterdam aanvang 12 30 uur Dames M R H C V G M H C I te Rotterdam aanvang 1 uur De trein met deelnemers en supporteurs vertrekt om 11 29 van Gouda DISTRICTS NIEUWS Kievit Stroopers De plassenpolitie te Reeuwijk is er thans in geslaagd een drietal personen de gebr V en S v d S allen wonende te sluipwijk op heeterdaad te betrappen bij het vangen van kieviten door middel van slagpf treknetten op de eilandjes in den plas Nieuwebroek Eenige levende kieviten en lokkieviten benevens een tweetal slag of treknetten werden in beslag genomen en de overtreders bekeurd De kievit is een bij de Vogelwet beschermde vogel als nuttig voor den landbouw enz Maar door Sluipwijkers wordt al sedert jaren getracht om kieviten te vangen voor de consumptie Naar men beweert is het een fijne smakelijke vogelbout Er zijn in Nederland maar een paar plaatsen bekend waar de kievit wordt gevangen voor consumptiebout n l op de eilandjes in de Reeuwijksche en Sluipwijksche plassen en de Nieuwkoopsche plassen zoodat alleen berechting van deze delicten voorkomen bij de Kantongerechten te Oouda en te Alphen a d Rijn Soms worden en werden reeds aan overtreders hooge geldboeten opgelegd PREDIKBEURTEN ZONDAG 2 DEC Ned Herv Kerk Reeuwijk Dorp Voorra S 30 uur Cand E J C Verbeek uit lc t Namiddag 2 30 uur Ds L Vroegindeweij uit Waddinxveen Neé Hen Kerk Sluipwijk VoorBi 18 en nam 4 uur Ds E S de Lint Ie Advent ëtrej KERK a d Brug VoorHÉ lö en nam 5 uur Ds P Warmen fcoren Binnenland DeMokkeering van Geldkaarten Het Ministerie van Financiën deelt mede dat voortaan voor levensonderhoud huwelijk geboorte of overlijden van deblokkernng van tegoed op de geldkaart kan worden verkregen mits de aanvrager over geen enkele andere beblokkeeringsmogelijkheid beschikt De terugbetaling door de inleverkantoren geschiedt volgens de regelen der algemeene vergunningen nrs 5b en 30 van de Nederlandsche Bank met dien verstande evenwel dat bij voldoen aan de gestelde voorwaarden het geheele nog op de geldkaart beschikbare fcfedrag in eenmaal mag worden uitberaald De geldkaart wordt in dat geval ingetrokken Bij de toepassing der algemeene vergunning nr 5b levensonderhoud moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan a dat de houder van de geldkaart geenvrij giraal of geblokkeerd tegoedheeft b dat de houder van de geldkaart deverklaring aflegt die volgens de alge De Spellingkwestie Gisterenmiddag hééft de heer Buisseret Belgisch Minister van Openbaar Onderwijs te Bruss l de gemeenschappelijke BelgischNed spellingscommissie geïnstalleerd De Minister heeft in het bijzonder de Nederlandsche leden begroet en den wensch uitgedrukt dat de commissie spoedig tot algemeen Nederlandsche oplossing zal kotneq in deze uiterst kiesche aangelegenheid De Nederlandsche afvaardiging staat onder leiding van Dr G Bolkestein oud Minister van Kunsten en Wetenschappen I ÖP DE BRUG Ja ik kom daar zoo in eens maar in de krant binnenvallen Van mijn vak ben ik heefemaal geen schrijver en ik weet niet hoe dat bij de krant de gewoonte is Maar een mensch denkt wel s wat en hij zegt wel s wat en als ie dat zou neerschrijven dacht ik zoo wordt het een artikel en kan het in de krant Nu dacht ik dat het maar het beste was dat ik ik zal dan maar zeggen als schrijver net zoo deed als in het gewone leven en me eerst eens voorstelde Ik ben Bram Brantze brandstoffenhandelaar Dat wil zeggen ik doe er niet zooveel meer aan maar ik heb nog kapita l in de zaak en mijn zoon Olivier drijft handel Al zeg ik hetzelf in den bra handel doe je heel was levense Ik weet bijv precies hoe de menscl de afgeloopen jaren op allerlei manTFren San brandstof probeerden te komen Ocl en je hielp ze wel een handje mèar je vond ook wel nou dat had ik niet ge dacht dat die dat nou met zoo n achterom zou probeeren Maar daar schrijf ik niet over in de krant Ik zeg altijd tegen Olivier er komt weer n andere tijd je clientèle moet je netjes behandelen Als brandstoffenhandelaar heb ik ook mijn ambtsgeheimen Ik ga ook liet schrijven over Individu en gemeenschap en De plaats van de illegaliteit in de Tweede Kamer Dat is allemaal lieel mooi maar ik wou bij de werkelijkheid blijven Het gaat dus over Gouda en de buurt er omheen en alleen wat ik daarvan meemaak Het is goed om dat eens neer te schrijven want soms kan ik er met me zelf geen wijs meer uit worden En als je d r over denkt kan een ander er misschien ook wat aan hebben Zoo kom ik er toe om in de krant te schrijven Mijn vrouw zegt Bram wat ga je nou beginnen Het is veel te gevaarlijk Het kan ze niks schelen wat jij denkt en als het ze wel kan schelen weten ze meteen ook al hoe ze het willen en d rWeten ze het immers toch altijd al b er Hoe lees je zélf de krant nou Ik zeg Ik dacht s wat e schrijven zoo over het dansen tegenwoordig en Voor ik meer kon zeggen legde ze de sok van me die ze aan t stoppen was stond op en kwam naar me toe Wil je dan direct heelemaal ruzie hebben met iedereen Als je d r vóór schrijft heb jt zoo de CHristelijke Voetbalbond en verleden Zondag tegen en als je d r téde burgemeester en de dominee van eergen schrijft krijg je te doen met al diemenschen die dure dansles aemen en het geld in het water hebben gegooid als jijmeehelpt dat ze toch haast niet kunnengaan dansen r Ze ging weer zitten en zettt de bril weer op maar was te veel verstuur om rustig de draad door mijn kapotte sokken te bljjven halen Ik zal er nog eens over ëeiiken zeg ik misschien schrijf ik das eerst ecne over een maliicelijker onderwerp bijv De zuiveNng te Gouda Mijn vrouw liet de sok uit baar hand vallen en keek me over haar kril diepverwijtend aan milieu zijn hier voor een groot deel verantwoordelijk voor het thema is Het gaat in deze film om den strijd tusschen een oude directrice van een meisjestuchtschool die het principe van verbeteren door ijzeren ucht huldigt en een jongere directrice die door liefde mildheid vreugde de meisjes tot betere gedachten wil brengen Het temperamentvolle spel den Franschen zoo eigen geeft aan deze rolprent een speciale bekoring Corine Luchaire geeft een prachtige uitbeelding van het weerbarstige tuchtschoolmeisje terwijl de bekende filmster Annie Ducaux met haar tegenspeler Duchesne borg itaan voor een goe spel Doch zij zijn niet de eenigen die dieze film tot een film van goede kwaliteiten maakt De talrijke spelers vervullen c verdienstelijke wijze hun rol Ongetwijfeld zullen de vele toeschouwers die deze film gaan zien geboeid zijn door haar inhoud Rest ons nog te vermelden dat deze film in Thalia Theater is te zien