Groot Gouda, maandag 3 december 1945

OFFICIEELE PUBLICATIE Roomtoroodjes en Chöcoladebroodjes Het voorlichtingsbureau van den Voedingsraad deelt mede Ze zijn er weer de roombroodjes zelfs op de perrons zijn deze te koop voor de hongerige reizigers Men koopt wel graag roombr oodjes maar maakt deze vrijwel nooit zelf waarom niet De bereiding is eenvoudig en het zelf gemaakte product is een stuk goedkooper Kinderen zullen deze zoetigheid zeker op prijs stellen Naast de gezonde broodbelegging zooals geraspte rauwe wortel radijs en ramenas die in dit jaargetijde op tafel niet ontbreken mogen is voor een keer een room broodje niet te versmaden Een wat denkt U van de chocoladebroodjes op een ver jaarstafel of als tractatie op een avondje als de koek en koekjes op zijn Deze gaan er zeker in als koek Roombroodjes 8 kleine broodjes voor een a bon Yn liter melk 12 gr 2 eetlepels bloem 2 lepels eipoeder of in plaats van bloem en eipoeder ruim 3 lepels custardpoeder 25 gr 2 eetlepels suiker In een steelpannetje de bloem het eipoeder of het custardpoeder met de suiker vermengen en met alle melk aanmen gen De vja al roerende aan de kook brengen én even laten doorkoken de broodjes halveercn een helft met een dikken lepel vla bedekken en de andere helft er op drukken de vla mag wat naar buiten puilen Chocoladebroodjes Hetzelfde recept als voor roombroodjes volgen Voor de vla een lepel cacao en naar smaak nog iets suiker toevoegen Men kan deze dikke roomvla of chocoladevla ook in een schaaltje overdoen enals broodbelegging die dik gesmeerdmoet worden presenteeren Toewijzingen voor Detaillisten Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de plaatselijke distributiediensten in de week van 2 t m 8 December a s voor onderstaande artikelen toewijzingen zullen uitreiken voorzien van de daarachter vermelde nummers zo ut 470 471 peulvruchten 472 jam 473 brood 446 Am bloem 447 inl bloem 448 reductie 449 zout vermicelli 474 grot 475 eieren artikel 37 melk 476 477 vleesch ontvangstbewijs met vleesch zegels vle eschwaren artikel 52 aardappelen 478 479 De toeslag bedraagt voor peulvruchten jam vermicelli en gort 50 en voor de overige artikelen waarvoor de evenredige bevoorrading geldt 10 Bovenstaande toewijzingen zijn met uitzondering van die voor melk en aardappelen geldig voor detaillisten van 9 t m 22 December a s Voor grossiers van 9 December t m 5 Januari a s De toewijzingen voor melk en aardappelen zijn geldig van 9 t m 15 December a s De toewijzingen 446 t m 449 zijn geldig t m 15 December Grossiers in tabak ontvangen in bovengenoemde week een toewijzing Q 16 of G 17 op basis van de ingeleverde coupures 426 vermeerderd met 10 Inlevering kan uitsluitend plaatsvinden in veelvouden van 100 rantsoenen Toewijzingen fruit Het Centraal Distributtekantoor maakt bekend dat handelaren in fruit ir het noorden des lands de van hun Iclanten ontvangen bonnen f 02 der frultkaart tp akt op op plakvellen op Maandag 3 of Dinsdag 4 December a s bl de plaatselijke distributiediensten moeten inleveren De diensten zullen toewijzingen no 481 uitreiken welke de handelaren van 5 t m 7 December a s bij het plaatselijk verdeelkantoor of bij gebreke hiervan bij de grossierscomblnatic waaronder zij ressorteeren moeten inleveren ter verkrijging van toewijzingen Met deze toewijzingen kunnen de handelaren zich bevoor radrn gedurende het tijdvak van 9 Decei ber t m 5 lanuari a s Toewijzingl n zuidvruchten Onderstaande publicatie is alfeen bestemd voor de provincies Noord en Zuid Holland Utrecht Gelderland Overijsel Drente Fries ialnd en Groningen i Iet Centraal Distributiekantoor deelt mede dat op de aan grossiers in zuidvruchten uitgereikte roewijzingen g 22 en g 25 50 gram gedroogde zuidvruchten per rantsoen zullen worden afgeleverd in plaats van 100 gram De aap detaillisten verstrekte en nog te ver strekkcp toewijzingen 425 en 468 blijven recht geven op 100 gram gedroogde zuidvruchten per rantsoen Wandtegels Het Rijksbur van Keram Prod maakt bekend da t een nieuwe distributieregeling voor vtrandtegels 15 x 15 cm is getroffen Alle voor 1 December 1945 afgegeven bontien en machtigingen worden ingetrokken Afleveringen mogen uitsluitend geschieden op de bekende machtigingen tot aankoop cheques van den wederopbouw de Provinciale plaatselijke en streekblireau s of andere contingenthouders welke later dan 1 Dec 45 zijn gedateerd Door het Rijksbureau zullen aan de producenten voorschriften worden verstrekt voor de verzending van tegels aan den handel Deze regeling geldt voor het geheele land Alle bijzondere regehngen wjn dus met ingang van 1 Dec eveneens vervallen Nadere bijzonderheden worden in de vakpers bekend gemaakt Dispensaties Landbouwmachines Het Rijksbureau Metalen heeft voor het koopen verkoopen en afleveren van verschillende ongebruikte machin is werktuigen en apparaten voor den Landbouw Tuinbouw of Veehouderij dispensatie van de desbetreffende verboden gegeven In I de vakpers worden alle bijzonderheden len uitzonderingen bekend gemaakt Contractprijzen voor suikerbieten zaad en voederbietenzaad De contractprijzen voor oogst 1945 vaa suikerbieten zaad zijn vastgesteld op f bO en voor voederbietenzaad van het groenkraag type op f JO het Barrestype op f 75 en het jtömpvoettype op f 80 alles per 100 kg Voorschot biscuits Het hoofdbedrijfschap voor akkerbouwproducten deelt mede dat het tweede voorschot biscuits hetwelk grossiers van fabrikanten hebben ontvangen volledig in voorschot aan detaillisten kan worden verstrekt De artikelen gebak en biscuits moeten echter tegen toewijzingen worden afgeleverd DISTttlBUTIE NIEUWS Bon voor Honden en Kattenbroorf Het Ministerie van Landbouw Vissche rij en Voedselvoorziening deelt mede van 1 tot en met 31 December a s wor den op bon no 8 van de noodkaarten voor hondenen kattenbrood met de serieletters b t w d 1 r c zenbk alsmede op bon no 8 met opdruk Asyl de gebruikelijke hoeveelheden honden en kattenbrood of meel beschikbaar gesteld Na 31 December is bon 8 ongeldig Volgens mededeellng van het Amer ministerie van Bultenlandsche zaken vinden tusschen de Ver Staten de Sowjet Unie en Engeland besprekingen plaats over een her ziening Van de Italiaansche wapenstilstands voorwaarden MORGEN moeten aanvragen voor schoenen worden ingediend door diegenen wier naam ligt tusschen TAAL VEERMAN Wegens sterfgeval is onze zaak Woensdag 5 Dec GESLOTEN ƒ ALDERSHOF v h G J Bergsma Westhaven 38 Gevtaagd DIENSTBODE o £ Hulp in de Huishouding Mevr PRUYMBOOM Markt 39 Nette Werkster of Meisje voor halve lagen gevraagd Aanmelden Krugerlaan 69 TE KOOP PIANO Brieven onder no 2192 bureau van dit blad Wie wil nnijn woning te Boskoop ruilen voor woning te Gouda f 4 50 é 5 00 per week Adres Nooth v Goorstraat 32 K tUUdenSM ihuU tatctt Uofhen Even 2277 bellen Vlug en Vaardig Gouwe 128 156 Smotttzetter in Den Haag op gunstige arbeidsvoorwaarden Brieven onder no 11129 aan Adv Bur Th J Geurst Co Jan Hendrikstraat 78 Den Haag Kaarsenfabriek vraagt JOIS STE K BEDIENDE M U L O dipl voorkeur r SCHILDERESSEN gevraagd Goedewaagen s Koninkl Fabr Jaagpad 8 V y Nationaal Jongeren Verbond U kunt morgen Dinsdag avond in Concordia kennismaken met het N J V v erk door middel yan 1 SPREKER FILM en TOONEEL Komt allen I Toegang vrij Aanvang 7 30 uur Coed voor twee plaatsen LAATSTE ST NICOLAAS VOORSTELLING a s Woensdagmiddag half drie in den Nieuwen Schouwburg l eerlands groeten revue komiek SIEM NIEUWENHUIZEN in een kinderklucht v aar de vonken afvliegen BOBBE RTJE BLOEDWORST REDUCTIEBON op vertoon hiervan betaald U op de rang van f 1 50 SLECHTS f 1 en op de rang van f I SLECHTS I 0 75 Vreugde van het begin tot eind St Nicolaas en zwarte Plet nemen afscheid van de Goudsche jeugd 11 Voorziet U t dlg van plaalibewi zen Woenidagoclitend van tien tot 12 aur aan de zaalverkrilgbaar PTT Aangifte radio ontvangtoestellen Alle houders van radio ontvangtoestellen en zü die een aftakking van een radiotoestel van een ander hebben moeten in den loop van December aangifte doen bi een postinrichting geen postagentschap Tot vervoer of in opslag aanwezige radio ontvangtoestellen vallen hier bulten De aangifte formulieren zün kosteloos verkrijgbaar bij de postkantoren In December zijn aan de beurt 6 Dec Poq t m Rob Roc einde R S t m Sc Sd t m Stok Stol t m Toom 7 Dec Dec Dec Dec Dec Toon t m Ver Dec Ves einde V Dec W t m Wil Dec Wlm einde W Dec X IJ en Z Thee en Koffiehandel vraagt voor Gouda en omg EEN HULPREIZIGER voor enkele dagen per maand Voorkeur genieten zij die goed zijn ingevoerd bij de kruideniers en of in de streek groote bekendheid hebben Brieven met uitvoerige inl onder no 2101 Bureau van dit blad U kunt weer s avoniis winkeleo HEDENAVOND van 8 10 uur GEOPEND Tb AllebraBdi Kleiweg 78 Luxe en Huish arlikelen Speelgoederen Te koop gevraagd Een i g st z Bontmantel m 44 geen veulen Brieven met prijsopgaaf onder no 2128 bureau van dit blad Te huur aangeboden 3 a 400 roede TUINGROND Br onder no 1850 bur v d blad GEVRAAGD nette wericster voor het schoonhouden vaa kantoren Zich te vervoegen GOUWE 150 GOUDA NET fflElSJE gevraagd voor heele of halve dagen Zondags vrij G L v KOOIJ Karnemelksloot 2 een dienstbode gevraagd bij v d Werve Graaf Florisweg 26a Liefst boven de 18 aar Gevraagd EEN MEISJE voor heelc of halve dagen of EEN WERKSTER BERTELS Krugerlaan 35 DAGMEISJE gevraagd in klein gezin Turfmarkt bij MEVR DE MOL net meisie gevraagd voor halve dagen tot 2 ö 3 uur ZWARTEW EG 30 Voor terstond gevraagd een fUnke dienstboile M DE BRÜil Karnemelkstoot 84 Waar blijft giMdic Openbare Leeszaal Nieuwe leden voor 1946 betalen tot 1 Januari nog f Weggeloopen Zaterdag 1 Dec 4 uur jonge Bouvier mist het rechteroog Tegen belooning terug te bcz bij Tandarts BEZEMER X V Itersonlaan 2 Gouda P V P tjes TER RUILING btandttof fuiUn voor ecu wandjlwagMt Brieven no 1950 bureau vaa dit blad Badmutf voor Meltjeikleedlng leeft 2 i Jaar of apcclgeed Br no 198r bur v d bl brulae laar e m 24 plui rubber laarsjei m 27 voor laaisjei oiaat 31 A van der Went Stolwijkeraluls B V nieuwe mciajeaschoenen molières maat 36 voor m 38 Mr D J van Heu de traat M loo goed als nieuwe Dameslaarien m é 41 tegen een paar bruikbare Be 28x 1 Brieven no 1999 bur van dit blso kinderwagen met woUep babycape vooree goed vloerkleed F W Reitxetraat 35 kinderfietsje driewieler tegen poppenw 8 kinderschoenen m 25 Ugen kindercape koop handweefdivankleed prima luidspre nieuwe schaatsen en een e ectr scheeripi 9 Zoatmanpieln 8 damesschoenen m 39 voor xes wollen l l Kievietscraat 7 zwarte lederen pumps m 39 voor B baby pop V d Berjj van der Palmstr U autoped met luchtbanden voor accotdeoo 3 of 4 rijen iets defect geen beiwaar Derde Kade 2U bruine jongenajas i g B n H V lO meisjeamantel 15 L v Wijagaardeatr en jongenajas 15 aar voor een jong 19 30 j I aaellaan 169 celluloid schiMpadpop tegen t schaatsen Verschoor Reigerstraat 2W nieuwe jongeostrui leeft 10 jaar v jonj schoenen of 2 knot wol W Anker Stolwijkeraluia B wie ruilt m n kleine capaciteit haard voor groote capac haard J P Heljeatraat vierpits oliealel voor een paar dameaachoeo naat 40 lage hak Gouwe 182 mtlsjcsacbocnijes m 25 xwart lak t g voor melsjesacboenen m 27 K van Ie Hieronymua v Alphenttraat PERSONEELAANGEBODEN Meisje 21 jaar voor winkeljuffrouw dcrdag en Zaterdag Brieven onder no bureau van dit blad TE KOOP aangeboden Old Finlsch naalboz nieuw Katteaaias