Groot Gouda, dinsdag 4 december 1945

Iran beantwoordt de Nota der Sowjet Unie Het Iraansche Ministerie van Buiten landsche Zaken heeft de nota der Sow jet Unie beantwoord Het antwoord is gesteld in verzoenende bewoording De verwachting wordt uitgesproken dat de Sowjet Ambassade zoo spoedig mogelijk mededeeling zal doen van door de Sow jet Unie voorgenomen stappen welke zullen strekken tot volledige vrijheid van handelen voor de Iraansche regeering ten opzichte van de Noordelijke provinciën en tot volledige vrijheid van transport van Iraansche troepen in het algemeen en van de troepen welke bij Sjarit abad door Sowjet eenheden worden tegengehouden in het bijzonder De Nota eeft uiting aan de voldoening der Iraansche regeering over de belolte van non interventie door de Sowjet Unie gedaan De Iraansche regeering rekent erop dat na het terugtrekken van de vreemde troepen uit Iran geen verdere onaangename stappen door de Sowjet Unie zullen worden ondernomen welke de onschokbare vriendschap tusschen beide landen zouden kunnen verstoren Daarom dringt de nota nogmaals aan op spoedig vertrek van de vreemde troepen uit Iran Record tocht van vliegtuig moederschip Het Anierikaansche vliegtuigmoeder schip Lake Champlain dat Maandag dokte heeft den Atlantischen Oceaan vanaf Gibraltar overgestoken in 4 dagen 8 uur en 51 minuten Dit beteekent een nieuw record Het vaartuig legde 3360 3 zeemijlen af met een gemiddelde snelheid van 32 048 knoo pen Het vorige record was 31 69 knoo pen en stond op naam van de Britsche luxe stoomer Queen Mary in 1938 Voormalige Commandant van Auschwitz gearresteerd Naar de B B C meldt hebben de Ame rikaansche autoriteiten in Oostenrijk den voormaligen commandant van het concentratiekamp Auschwitz Krausen ge INDIE Evacuees naar Nederland Zaterdag waren reeds ongeveer 1100 evacuees aan boord van de Nieuw Amsterdam gekomen Het betreft meest vrouwen en kinderen Het c s Glenroy en s s Staffordshire worden morgen of overmorgen met evacues voor de Nieuw Amsterdam uit Batavia te Singapore verwacht Europeanen nemen de zaak in eigen handen Volgens berichten uit Bandoeng nemen de Europeanen daar de zaak meer en meer in eigen handen Jonge Europeanen hebben veertien Indonesische voedsel auto s overvallen en het voedsel naar de kampen gebracht Verschillende winkels werden door hen met geweld geopend daar de voedseltoestand buitengewoon ernstig is De winkels waren binnen een uur uitverkocht Nadat een van hen vermoord was hebben Ambonneezen de extremisten in het Kosambi gebied aangevallen en twee Indonesiërs gedood Dringend verzoek uit Bandoeng Een aantal vooraanstaande inwoners van Bandoeng hebben zich in een petitie namens alle bedriegde personen op Java gericht tot ieder en tot elke organisatie die bereid en in staat is om te helpen zonder onderscheid van ras of huidsklair De petitie wijst op den ondragelijken toestand te Bcndoeng waar dagdijksdi het aantal evacuees dat de teekenen van Beri Beri en Pellegra vertoont grooter wordt Dit wordt veroorzaakt door het ernstige voedseltekort dat gevolgd is op de algemeene boycot die de terroristen op de goedmeenende Indonesiërs en Chi neezen hebben gelegd Verder wordt gewezen op de onv Sdoende militaire bescherming hoewel het verzoekschrift de heldenmoed die getoond wwdt door kleine op zich zelf staande eenheden zeer prijst Ons is niets anders overgebleven dan ons voor te bereiden op nog ergere dingen tenzij er iets gedaan wordt Zendt meer soldaten Als er geen Britsche beschikbaar zijn sta dan toe dat Nederlandsche militaire eenheden aan land gran Als dat ook onmogelijk is laten de Vereenigde Staten ons dan helpen De petitie roept de opofferingen die Nederland de laatste jaren gedaan heeft weer in de gedachten en zegt dat deze het recht geeft om te vragen dat tenminste de kinderen en de ouden van dagen zoo spoedig mogelijk geëvacueerd worden OFFICIEELE PUBLICATIE Distributie van Klompen Het C D K deelt mede dat handelaren in klompen de van het publiek ontvangen klompenbonnen moeten opzenden aan hun leverancier waarna deze de klompen zullen afleveren De klompenfabrikanten moeten de van van de handelaren ontvangen bonnen inleveren bij den distri butiedienst De bonnen moeten gescheiden naar de soort op afzonderlijke op plakvellen geplakt worden Inlevering dient te geschieden met een ontvangstbewijs MD 342 02 De klompenfabrikanten zullen toewijzingen van materialen ter vervaardiging van klompen ontvangen Zij moeten deze toewijzingen via de rayonleiders der Vakgroep Kiompenindu strie toezenden aan de Bedrijfsgroep Houtindustrie Vragen omtrent de herbevoorrading met hout moeten gericht worden aan de rayonleiders der Vakgroep Klompenindustrie Intrekking deblokkeeringsvergunningen Het Ministerie van Financiën deelt mede de Nederlandsche Bank heeft de volgende algemeene deblokkeeringsvergunningen met ingang van I December ingetrokken 4 kdÖ pen van levensmiddelen die worden gedistribueerd 8 koopen op veilingen van groenten fruit bloembollen en bloemen 9 deblokkeering van veilingen 10 uitkeering van betaalmiddelen aan sanatoria e d 12 koopen van tabak 14 oude materialen en afvalstoffen 18 koopen van bloembollen 19 koopen van hout 21 koopen vamicie ren 24 koopen van bedrijfsautomobielen 32 kooppen van zaaizaad en poot goed 35 koopen van boomkweekerij producten 38 koopen van granen zaden en peulvruchten De int rel king dezer algemeene vergunningen moet men zien in samenhang met de herziening van de regeling betreffende credietgeving en debetrekeningen ij Nieuwe Waschtarieven Het Directoraat voor de prijzen deelt mede dat de tarieven voor waschbehan deling thans in een algemeene reget Hg zijn vastgelegd De wasscherijen mogen naar keuze op 9 Mei 1940 geldende tarieven met 50 verhoogen of hun op 18 September 1944 geldende tarieven Piet 25 ledere witwasscher en waschvc zender moet de voor hem geldende prijzen zoo spoedig mogelijk door middel van een prijscourant of een andere bekendmaking aan al zijn klanten mededeelen Wanneer de wasch per kg wordt berekend mag voor natwasch niet meer dan ƒ 0 25 tot ƒ 0 35 worden berekend voor droogtoegeslagen wasch ƒ 0 32 tot ƒ 0 40 voor mangelwagch ƒ 0 30 tot ƒ 0 45 voor perswasch ƒ 0 40 tot ƒ 0 55 en voor geheel opgemaakte wasch ƒ 0 45 tot ƒ 0 60 Ook den prijs voor de waschbehande ling per stuk moeten de witwasschers en waschverzenders aan hun klanten mededeelen Handel in Metalig Voor invoer door den particulieren handel van metalen materialen halffabrikaten en afgewerkte producten wit Engeland België Luxemburg en Frankrijk worden thans weer aanvragen in behandeling genomen Voor nadere bijzonderheden wordt verwezen naar de desbetref fende uitgebreide publicatie in de vat pers De handel in Riet Het Bedrijfschap voor griend n riet maakt bekend dat voor den verkoop van riet te velde en van gesneden riet thans voorschriften zijn vastgesteld gelijklm dend aan die welke voor den verkoop van griend hout te velde en van gesneden griendhout gelden en welke reeds zijn bekend gemaakt Eigenaren van percee len riet zijn mitsdien voortaan vrij in de keuze der koopers mits deze in de jaren 1936 tot en met 1941 een of meermalen riet te velde hebben gekocht of geduren de een of meer dier jaren perceelen riet op langen termijn in pacht hadden De tot dusverre geldende prijsvoorschnften blijven van kracht en zeör scherpe conróle zal op naleving dezer voorschriften worden uitgeoefend Het gesneden riet mag zonder inneming van aankoopvergunningen worden verkocht aan erkende handelaren in of verwerkers van riet De distributie van teenhout van den oogst 1944 1945 of oudere oogsten zal worden afgewikkeld op den ouden voet S chillen t ewaren In een schrijven aan de Gemeenteraden heeft het Rijksbureau voor Voedselvoorziening medegedeeld dat het met het oog op de veevoederpositie voor de a s winter wederom noodzakelijk is dat zooveel mogelijk a ppelschillen aardappelschillen en etensresten worden ingezameld In verband daarmede wordt er nogn aals de aandacht op gevestigd dat het onverantwoordelijk is om schillen en etensresten in de vuilnisbakken te deponeeren In het belang van de veevoedervoorziening en dientengevolge van de melken vleeschvoorziening is het dringend ge wenscht de schillen en etensresten afzonderlijk te bewaren eji deze geregeld af te geven aan den schillenophaler Toewtizingeii Sp solie Het centraal distributiekantoor deelt mede dat detaillisten de bonnen 328 en 422 voor 2 dl plm 180 gram spijsolie in de w ek van 2 t m 8 December a s bi de pladne lijke distributie diensten in moeten leveren ter verkrijging van toewijzingen no 482 Eves tueelc restaniboonen moeten aan de grossiers worden doorgezonden Grossiers kunnen deze bonnen in de week van 9 t m 15 Óecember a s bij de plaatselijke diensten inleveren voor een toewijzingen no 482 De toewijzingen 482 zijn geldig voor detaillisten van 9 tot en met 22 December voor grossiers van 9 i December t m 5 Januari a s MORGEN moeten aanvragen voor sclioenen woeden ingediend door diegenen wier naam ligt tusschen VEGT VERLOOY VOOR DE FEESTDAGEN Ansjovisfileis diverse soorien vischconserven flacons zure Augurken Piccalilly en bussen zoeizure Augurken losse Zilveruiijes zoeizure Uien schijven zure Augurken enz Verkoop gok aan wederverkooptrs en verwerkers Vraagt offerte SCHARLCMAN s Visch en Zuurhandcl LANGE TIBNDEWEG 75 Tel 3202 WIJDSTBAATH Expeditiekantoor vraagt een BEDIENDE Brieven oa4er No 2053 bureau van dit blad Dagmeisje of werkster voor enkele dagen per week gevraagd BERTELS Krugerlaan 35 Te koop een Radio toestel Nieuw Brieven onder no 2195 bureau van dit blad A S Donderdagavond aanvang 8 uur spreekt D V in Gebouw Zcngeatraat 38 DS H CLEEP oper Mozikale medewerking Toegang vr De Vtljc Bvang Gemeenic Gevraagd per 1 jan 1946 een BOERENKNECHT goed kunnende melken A DE VRIES G 94 Beijersche Stolwijk Verhoog Uw kennis I t Verbetert Uw positie Voor desk schr opl In Alfl ontw Ned Taal Handschr verb E H B O cursus Radio Electro Auto en Vliegiuigtechniak Bouwkunde Maleisch Teekenen enz naar Instituut ISTHOi BildcrdijidMui 13 HILVERSUM FEESTAVOND H H Bestuurders van ver eenigingen zoekt gij nog een goed nummer yoor Uw feestavonden Schrijft dan onder no 2217 bur van dit blad Wegens Huwelijk der tegenwoordige gevraagd een NET MEISJE Huishoudster P G MEVR BERLIJN St Anthoniestraat 8 Tcchn vraagt Zit Slaapkamer of zit en slaapkamer met pension Brieven oneer letter K Advertentie bureau Firma v d BROEK en ADOLFS Gron straat 5 Enschede Dringend hulp in de haishoadiog gevraagd in gezin met 6 kleint kinderen Loon 10 è 15 gulden per week met middageten liefst boven de 25 j Zondags en een middag vrij werktijd van 8 tot 5 uur MEJ VAN DER HEIDEN Turfmarkt 56 Gouda MEISJE GEVrnGD vQor halve dagen PUNSELIE Verlengde Ilssellaan 150 Te koop gevraagd t door gedupeerde uit Arnhem 1 pers opklapbed of divan haard ol kachel zeil enkele clubs ofbiizeisloehjes rond iafelfie boekenkasl of ihee kasl kleed of kleine kleedjes gordijnen lamp enz Gansstniat 6 of Kleiwig 65 Expe ditie ondernemin g A T O van Gend Loos praagt voor onmiddellijkeindienst treding een fonsste bediende in het bezit van Mulo diploma Brieven oader no 2230 bureau van dit blad U kunt weer 27 HEDENAVOND van 8 10 uur GEOPEND Tb Allslirandi Kleiweg 78 Luxe en Huish arlikelen Speelgoederen Weggeloopen een Russische Hazewind Barois luisterend naar den naam Cisca Terug te bezorgen bij VAN HEYNINGEN St Anthoniestraat Bloemenmagazijp De Lelie 2 l TE KOOP AANGEBODEN Pltrlcfei wieg Krugerlaan 104 Lcdertn clubfauteuil ea x g a n betnkappta te bevr uilali lltend Dioadag an Uondud Gebr de Vreugt Stolw lceralula Damcawlotcr aa oude kwaliteit m 42 Gaosatraat 11 Z g a a kmdcrlcdikaot Teveas te ruilcacta paar D achoeaea ai 38 voor kiaderichoeatjea m 2t Kaaaalatraat 2 Aquarium t80 35 2S met gondviiicheii Te bevragea Zeugestraat 40 Eea groote ea een kleine eiken boektakait Zeugeitraal 40 enkele parea damca hoeren en kiodet achoeacn Mulienpoort ll plaatijzeren ledlkaat ea atroomatrasaen moderne zw dameihoed Vlamingstiail i Gramopboon met lüataieke platen Te koop gevraagd een 3 plts kookatel G V Baaca Reeuwijk E U Nieuw dreaioir t 125 ook bi overaehf Ilaaellaaa 10 Kinderwagea Te bevr Moordr Verlaat 16 Paplcrwol licht ia t gewicht Speciaal voor verpakking van diverae artikelen ett br bare Waar De Ster Gouda Telefoon 2700 Bollen touw voor kleine pakjea 40 tt p bol Ood touw $ 0 et p kg Naaleratraat 8a 10 12 ea 2 4 Philipa Perm Din Laldipreker pracht gelald pr a f50 Tekevr D v Bekkum Heereaattaat IJ8 Gouda Tevena Uw adrei voor radloreparatle i fautealla met klooatertafel liga n kachd model Triloo 1 ijzeren ledikant m ipl Te bevr Hoerdompatraat 101 Wit kaatpapier cloaetpapier Boodichappa taaichca vanaf f 5 Naaieratraat 8a JO 12 en 2 4 een Idnderwagcn Lemdulatecf 3 Heerenbroek leer flinke maat De Bruin Uzaruakade 13 Imperial achriffmachlne IJaaellaao H Ukelele electr haw gnitaar guitaar maad baa o Ook tuilen voor betere g L a Graveabroekicheweg E M9 Ree Z ga B Stofzalger aleemodel tegeo aann bod Kon WiUieJmiaaweg 217 Moderae waadclwagca oade kw o aoleawicg op wielen Kon Wilhelminaweg 217 bö t R Joagenajaa oude kw leeft 6 17 Ja pctraleumvergaaacr voor kookdoeleiadea CB 1pita gaastel KatckicUlraat t