Groot Gouda, woensdag 5 december 1945

INDIE Sliarir wil overeenstemming V Sjarir heeft de eerse van een serie we kelijksche persconferenties gegeven De belangrijkste verklaring die hij daarbij heeft afgelegd in de volgende Hij verklaarde dat hij nog steeds een mogelijkheid zag om met de Nederlanders tot overeenstemming te komen hoewel de minste e sch die van Indonesische zijde gesteld zal worden de volledige onafhankelijkheid was Veel zou bereikt kunnen worden zoo zei hij door onderhandelingen die op de volledige erkenning zouden moeten volgen Hij deelde mede dat hij bereid was met Nederland Economische verdragen te sluiten waarbij Nederland als de meest begunstigde natie zou worden beschouwd Most favoured nation is een term die vaak in Engelche verdragen wordt opgenomen om aan te geven dat het betrokken land zekere voorrechten zal genieten Red A N P Aneta Sjarir verklaarde verder dat vooropgesteld zooi moeten worden dat de Nederlanders geen politieke controle zouden uitoefenen Zelfs een Dominionstatus zou niet in aanmerking komen Op de persconverentie van Sjarir heeft hij sprekende als Premier en ook als particulier verklaard te gelooven dat de Indonesische Republiek bereid zou zijn zich te houden aan elk besluit dat de vereenigde volkeren zouden nemen aangaande den toekomstigen Status van Indonesië of dit besluit gunstig zóu zijn of niet Volgens Sjarir zouden de Nederlanders ook een zoodanig besluit willen aanvaarden Tot nog toe zijn er geen teekenen geweest die er op zouden wijzen dat de vereenigde volkeren in de tegenwoordige moeilijkheden intervenieeren aldus Sjarir Wij moeten open oog hebben voor de werkelijkheid het is duidelijk dat zooals de zaken er nu vOor staan wij in alle zaken de Nederlanders moeten raadplegen Op een vraag van een Amerikaanschen correspondent over de houding der Britten in Indië verklaarde Sjarir dat hij noch het kabinet den indruk had dat de Britten iets anders deden dan de geïnterneerden te helpen en de Japanners te ontwapenen Toen een andere correspondent vroeg of de Republiek dacht dat Groot Brittannie er aan mede hielp de Nederl Souvereiniteit in Indië te herstellen ant woordde Sjarir Neen mijnheer er is niets dat in deze richting wijst Inliciitingen over op Sumatra s Oostkust geinterneerden Mejuffrouw A Barüch op 21 November ptrfn Nederlandsch Indië teruggekeerd zal van Donderdag 6 December af eiken Donderdag van 10 tot 12 uur zitting houden in het gebouw van het Roode Kruis de Lairessestraat 105 Am I sterdam teneinde inlichtmgen te geven over op Sumatra s Oostkust geïnterneerde Nederlanders Conanunistische propaganda Eett Nederlandsche onderzeeër hield onlangs een Indonesisch schip aan in de Straat Soenda tusschen Java en Sumatra Het schip was geladen met tïropaganda materiaal dat geconfisceerd werd Een tasch bevatte repuhlikeinsche posters kranten pamfletten van de Pemoeda Jeugdorganisatie en een groot aantal nieuwsbladen van de Indonesische Communistische Partij Oogenschijnlijk is er een regelmatige stroom van propaganda van Java naar de andere eilanden Speciaal naar Sumatra waartegen de Hollanders niet bij machte zijn veel te doen Zij zijn gemachtigd propaganda mate riaal te confisceeren maar niet om de vervoerders te arresteeren die landen waar ze willen om onrust te verspreiden onder de bevolking Een sprekend voorbeeld van de kracht van deze propaganda leverde het eiland Soembawa waar op 15 Octobe de Nederl troepen welkom waren gelieeten door de bevolking De Hollanders werden echter gevolgd door de propagandisten en binnen 14 dagen wa è de heefê bevolking van Soembawa geïnfecteerd Er was een opmerkenswaardige verandering in de houding van de bevolking die buitengewoon onvriendelijk was geworden tegen de Hollanders Tijdstip vaa Dr Van Mook s komst nog onbekend Naar aanleiding zn het bericht dat gistermorgen in de Times verschenen is over een bezoek dat Dr H J van Mook binnenkort aan Nederland zal brengen verneemt de Ind redacteur van A N P Aneta uH gezaghebbende bron dat de mogelijkheid hiertoe inderdaad in overweeg is in Den Hcag is echter op dit oogenblik nog geen enkel bericht omtrent het tijdstip van de komst van den Luitenant Gcuverneur Oeneraal ontvangen Vermoedelijk speelt het vertrek van dr Van Mook naar Singapore in de berichtgeving een belangrijke rol Morgen zullen in Singapore twee belangrijke conferenties worden gehouden Zij zullen worden Wjgewoond door veldmaarschalk Lord AUcn Brooke Adm Mountbetten en It Generaal Sir Dempsey Concentratie van Japanners op Java maakt weinig vorderingen Volgens een officieelen zegsman maakt de conceutratie van de Japansche soldaten in drie hoofdkwartieren nog weinig vorderingen Vooral in Oost en Mid den Java is de toestand verward Japanners hebben geen contact met hun eigen troepen en het geallieerde hoofdkwartier heeft aan de republikeinsche regeering verzocht mede te werken aan een verdere concentratie van het Japansche leger en de marine De republikenische regeering heeft beloofd de zaak ter hand te zullen nemen maar zij kon geen enkele practische maatregelgarandeeren Oude rantsoenen Terpentijn niet meer geldig Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de oude rantsoenbonnen voor terpentijn niet meer geldig zijn Op deze bonnen wordt geen terpentijn meer afgeleverd Strijd in Bandoeng In een officieel communiqué wordt medegedeeld dat in het Noordelijk deel van Bandoeng georganiseerde groepen Indonesiërs met petroleumbommen naar huizen gooien Zij sloten in een huis 154 menschen op die allen levend verbranden Aanvallen op het Br hoofdkwartier werden na den komst van versterkingen afgeslagen De Nederlandsche delegatie welke zal deelnemen aan de conferenties met Admiraal Mount Batten te Singapore op Donderdag a s vertrekt Donderdagmorgen uit Batavia naar Singapore en wordt Vrijdag of uiterlijk Zaterdagmorgen in Batavia terugverwacht De Nederlandsche delegatie zal bestaan uit de volgende ledeti Dr van 1ook Admiraal Helfrich Mr van Oyen Graaf van Bijlandt en de secretaresse van Dr van Mook Mevr Stokdijk Cautie vOor Veehandelaren vervallen In verband met de opheffmg der taxatiemarkten voor riindvee per 15 November j l is de ten behoeve van het bedrijfschap voor vee en vleesch gestelde zekerheid van 5 000 k men te vervallen Omtrent de formaliteiten welke vervuld moeten worden ter beemdiging van de gestelde cauties wordt verwezen naar een in de vakpers op te nemen publicatie Inlevering Visch in blik Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat detaillisten in de provmcies Noord Holland Zuid Holland en Utrecht die nog conserven in blik welke op de vleeschbonnen verkocht kunnen worden in hun bezit hebben deze vischconserven voor 9 December a s bij hun leverancier ü i de combinatieleider der gecombineerde distributie van visch en vleesch waren tegen ontvangstbewijs moeten inleveren Slagers dienen in hun bezit zijnde vischconserven in te leveren bij hun eigen combinatieleiders Het bovenstaande geldt niet voor vischconserven die vrij verkocht mogen worden MORGEN moeten aanvragen voor schoenen worden ingediend door diegenen wier naam ligt tusschen VERMAAK VLIETSTRA De boerderij van den Jodenhater Strei cher bij Neurenberg zal worden ingericht toteen landbouwschool voor joden Het Brltsche Ministerie van Luchtvaart deelt mede dat de volgende week 2000 duiven aan Nederland zullen worden geschonken teneinde het herstel van de dulvensport in Nederland te bevoi deren Uit Salontki wordt gemeld dat Mihai Lowitij voor een geheimen zender het Joego slavlfche volk tot opstand heeft aangespoord Er kunnen voorden geplaatst in de Schilders en Decoratie ateliers van de N V Koninklijke Plateelbakkerij Zuid Hollan te Gouda volwasfen en aankpmende schilders en schilderessen alsmede jeugdige personen ter opl in het vak Aanmelding ten kantore eiken werkdag van 9 12 uur en van 1 30 tot 5 30 uur en op Zaterdag tusschen 8 30 en 12 uur AuUa BETER BRIEFONDÈRWIJS Joarnelistiek en Pnbllcitelt leergangen o l v dagbladdirecteur Dr WURMSER en F DE SINCLAIR Engelsch Franich Duitsch Ned en Corre8p middenst diploma steno boekhouden opl Practijkexamens ACADEMIEVOOR INDIVIOUEELSCHR ONDERWIJS SECRETARIAAT LUSTHOPSTRAAT 6 ROTTEROAH Coopon no 354 Giratla proefles leerveki Bnitengewooe Algemeenc Vergadering van Aandecihoudcra der N V Goadsche Watcricidiag Maatachapp te houden op Vrijdag den listen December 1945 om 11 uur v m ten kantore der Vennootschap Turfmarkt no 36 te Gouda In deze vergadering zal een voorstel tot statutenwijziging worden behandeld De agenda der vergadering ea het voorstel tot statutenwijziging liggen ten kantore der Vennootschap voor aandeelhouders ter inzage De Directie WIE RUILT I een gemeentewoning Kort Haar lem poor woning beneden of bovenwoning in t Centrum Huurpr f 5 50 f 6 50 Br onder no 2224 buresft vao dit blad Pianist Klarinettist vraagt vraagt eenig nette jongelui om een amateursorkest te beginnen Geen beroeps Adres Kon Wilhelminaweg 190 Kraamverzorgster of verpleegster gevraagd begin Mei Br onder no 2205 bur v d bl Bakkerij v Aalst vraagt een flinke WinkBljolfroow niet beneden de 18 jaar Zij die eenlge administratievekennis hebben genieten devoorkeur Accountant vraagt actieve Jonge ASSISTENTEN alsmede prima 2 Assiftent Vaste prettige werkkring voor accurate werkers Brieven onder no 2105 Advertentie Bureau Jac Duits Dordrecht De Wederopbouw is begonnen en over enkele jaren zullen er overal in Nederland nieuwe woningen staan modern ingericht naar alle eischen van den tijd Z il ééo van deze woaiogen Uw eigendom zijn Hel kan wanneer U den weg weel den weg die leidt naar de Nationale Bouwkas N V TE s GRAVENHAGE Laan v Meerdervoort 7b Telefoon 394270 de onderneming die U in eenige jaren in hel bezit slell van een Kent elooze Hypotheek Zoodra Uw huis gereed is betaajl U ons met een bedrag gelijk aan de maandelijksche huur af en U kuni zelf uitrekenen dat dit dan binnen afzienbaren lijd Uw eigendom is Inlichtingen Inspecteur Vraagt gratis pcOSpectUS H PIJKMAMS Bellevoysstr 5h Rotterdam j BANKINSTELLING vraagt geschoold maoQel of vrouwelijk personeel met diploma boekh voor zelfstandig werk in haar Giroea RekeningCourant afdeeling Leeftijd 20 30 jaar Bij gebleken geschiktheid promotiekansen Brieven handschrift met uitvoerige inUchtingen en opgave van verlangd salaris onder no 2243 bureau van dit blad flioke winkeljttffrouw en jongen van ongeveer 18 jaar SCHUTTELAAR Zoutmanstraat Adrtt Naam Net meisje gevraagd van 8 5 u met kost Verdere hulp aanwezig MEVR MOEREL Crabcthstraat 46 tiffroaw gevraagd op rustig Wein kantoor te Gouda voor lichtekantoorwerkzaamheden Gelegenheid tot studeerea of dergelijke in vrijen tijd Brieven met verlangd salaris onder no 2255 bureau van dit blad Strijksters gsTraagd DE PELIKAAN Amerika 2 iC€W Treed in connectie met Humorist Conferencier JAC DE GROOT Regisseur Grimmeur Opmaken van gelegenheidsliederen Corrctpendentlc adrct JAC DE GROOT C V bni WUlcB TombefgMfMI 6 Gouda Nette Wed 50 J P O b z a al Huishoudster huiselijk en ftoed kunnende koka Liefst bij klein gezin goede stand Br onder no 2241 bur v d blad Te koop mooi kacheltje merk Godin Sterke trap 12 treden z g 3 Tweede Kade 37 Te koop aangeboden 4 fauteuils met kloostert 2 fauteuils 1 kachel model Triton Hoerdompstraat 10 DIVERSEN Bnflelidj Wtniciit U bl leeraar 25 et Eafl iot Eagalicli U leert W ondw DO 3060 borwo ▼