Groot Gouda, donderdag 6 december 1945

Wat znllen Ie verkiezingen brengen Misdadige grofheid Radio programma van hedenavond 18 00 18 30 18 45 19 00 19 30 20 00 20 15 HILVERSUM i 301 M Jan Corduwener Non Stop m m v Jane Bron Kwartier van den Arbeid J v d Akker Geestelijke en cultureele heropbouw Jude hekenden door Tony Schifferstein piqno Nieuwsberichten en reportage Ensemble George Frank Nederland Herrijst Mr Dr W v d Grinten Vijanden en landverraders Radio Philharmonisch Orkest o l v Albert van Raalte m m v Maria Curcio piano 22 15 In de pauze ± 21 00 uur Cultureele agenda J W Acda Wensch ïn maatschappij J Berends over Ontvankelijkheid voor het Cultureele 22 30 23 00 23 15 23 30 Jp den drempel van den nacht Nieuwsberichten en post scriptum Avondwijding Ds J J Thomson Ned Herv Pred te Baarn Sluiting en Wilhelmus HlLVEl UM I 415 M 18 00 Nieuwsberichten Wij spreken met Persoverzicht 18 30 19 00 19 30 20 00 20 30 21 00 21 15 21 45 22 00 22 15 22 45 23 00 Ensemble Nina Dolcè Jaap Stotijn hobo en Cor van Boven piano Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten Cantabile De orkesten van het Paramount Theater en Louis Levy De Regeermgsvoorlichtingsdienst antwoordt Sylvestre Trio Avondwijding Pater H Paalvast Priester v h H Hart te Den Haag Nieuwsberichten Het orkest van de week Harry James Vioolspel gram Sluiting L ri Wilhelmus Twee millioen voor Buitenlandsche boeken Twee millioen gulden per jaar heeft de regeering beschikbaar gesteld voor den import van boeken tijdschriften etc Dat is nog niet het tweederde deel van onze vooroorlogsche behoefte Het op gang gekomen goederen en betalingsverkeer maakt de boekeninvoer mogelijk Om nu de voor dit doel beschikbaar gestelde deviezen zoo efficient mogelijk te besteden om voor minder deviezen meer boeken te krijgen is het wenschelijk dat men den boekhandel inschakelt en is het noodzakelijk dat de boekhandel ter verkrijging van de noodige invoer en betalingsvergunningen zich wendt tot de stichting Boeken Import Bureau Dit B I B werd voor eenige weken tot dit doel geconstitueerd en is gevestigd in het gebouw Het Boekhuis aan de Heerengracht 124 128 te Amsterdam Als algemcene richtlijn heeft dit bureau reeds vastgesteld dat 80 procent wetenschappelijke tegen 20 procent andere uitgaven mogen worden geïmporteerd Valuta s kwamen beschikbaar voor aankooppen in U S A Engeland Zweden en meer dan voor deze drie landen in België Met Zweden is een handelaccoord tot stand gekomen waarin een half millioen Zweedsche kronen werd opgenomen voor boeken Voor Frankrijk en Zwiteserland worden spoedig toewijzingen verwacht Contingenten voor andere landen kunnen niet worden verstrekt In het algemeen wordt hierbij uitgegaan van den regel dat eerst in de dringendste behoeften wordt veorzien Een 100 tal de belangrijkste boekhandelaren en importeurs kan binnenkort bericht verwachten welke bedragen contigenten voor de verschillende landen hun zijn toegewezen Zij kunnen dan op voorwaarden van technischen aard als clearingsmogelijkheden e a rechtstreeks in het buitenland bestellen geen invoervergunning behoeft door hen te worden aangevraagd Hun rekeningen betalen zij in guldens aan het B I B De overige handelaren en eventueel in bijzondere gevallen + particulieren moeten vooraf een invoervergunning aanvragen overigens wordt door deze catagorie dezelfde werkwijze toegepast Op den boekhandel rust de verantwoordelijkheid voor de juiste besteding van de weinige deviezen die slechts beschikbaar kwamen voor de reikhalzende tegejnoetgeziene en nu voor de wetenschap industrie en handel weldra beschikbare buitenlandsche publicaties Voor een proefstemming en een voorspelling van den uitslag der a s verkiezingen is de tijd allerminst gekomen daar het nog geheel onzeker is in welke groepeeringen onze kiezers straks ter stembus zullen trekken Het is echter wel de moeite waard dat in het kader van het overleg der partijleiders ook de stem van het kiezersvolk wordt vernomen Derhalve heeft de afdeeling Opinie Onderzoek van de Nederlandsche Stichting voor Statistiek in November 1945 een opinieonderzoek ingesteld naar de politieke stroomingen welke zich onder het kiezerscorps 25 jarigen en ouder openbaren Aan een aantal personen tezamen representatief voor het geheele kiezerscorps werden de volgende vragen gesteld Zoudt U bij de eerstvolgende verkiezingen Uw stem willen geven aan één van de voor den oorlog bestaande partijen een combinatie van deze partijen of aan een nieirwe partij Het resultaat was dat 53 den wensch uitsprak op één der oude partijen te stemmen 17 voelde voor een combinatie van partijen Een nieuwe partij waarbij ook aan een radicale hervorming Openstelling gedeelte Rijksweg Rotterdam Maassluis Den Haag De K N A C bericht dat het gedeelte van den Rijksweg No 20 d w z van den weg I otterdam Maassluis Den Haag van den Broekweg in de gemeente Vlaardingen tot aan den Maasdijk in de gemeente Maasland voor het verkeer is opengesteld Dit gedeelte is aangewezen als hoofdverkeersweg en is gesloten verklaard voor het verkeer in beide richtingen met rijwielen bespannen yoertuigen handwagens en voor rij en trekdieren en vee De kwesties gerezen naar aanleiding van het besluit Politieke Delinquenten Jnder leiding van den Minister van Justitie had dezer dagen te zijnen Departemente een bijeenkomst plaats waaraan o a deelnamen de Directeur Generaal voor bijzondere berechting de hooge autoriteit in het Zuiden des lands belast met de fiatteering van Tribunaaiuitspraken de Pres en de Procureur Fiscaal bij het Bijzonder Gerechtshof te s Hertogenbosch benevens Presidenten en Voorzitters van Tribunalen in Noord Brabant en Limburg De bijeenkomst had ten doel een bespreking over kwesties die gerezen waren naar aanleiding van de inwerkingtreding van het besluit Poliieke Deliquen ten 1945 Bij deze gelegenheid werd ook van de zijde der aanwezige Tribunaal Presidenten betreurd dat terwijl de gerezen bezwaren nog niet in een door deze Presidenten gewenschte samenkomst konden worden besproken en de Minister zijnerzijds een standpunt niet kon hebben bepaald in de dagbladen de brief werd openbaar gemaakt waarin de President ten meenden bij voorbaat hun aftreden te moeten aankondigen indien met hun bezwaren geen rekening zou worden gehouden Tijdens de besprekingen trad opnieuw aan den dag dat in de Zuidelijke provincies de ontwikkeling op het gebied tier bijzondere berechting nagenoeg tegengesteld is geweest aan die benoorden de rivieren In het Zuiden zijn eerst de Tribunalen ingesteld die daar nu ook meerendeels een klein jaar functioneeren terwijl het Noorden na de bevrijding eerst de Bijzondere Gerechtshoven in het leven zijn geroepen Uiteraard echter moet er in het geheele land eenheid van wetgeving zijn zoodat de Minister van justitie dan ook niet kon toezeggen op korten termijn een wijziging in het nieuwe besluit te bevorderen Wel werd er de nadruk op elegd dat het besluit Politieke Delinquenten 1945 is een overgangswetgeving als hoedanig het ook reeds van den aanvang af door de Regeering is beschouwd In het Zuiden bestaat een uitnemende samenwerking tusschen den Proc Fiscaal bij het Bijz Gerechtshof en de Tribunalen Deze feitelijke toets werd als grondslag genomen voor binnenkort aan de andere Procureurs Fiscaal door den Minister van Justitie te zenden aanwijzingen meer bijzonder betrekking hebbend op de erkenning en eerbiediging van de zelfstandige bevoegdheid der Tribunalen om ter openbare zitting van het Tribunaal van een der bestaande partijen mag worden gedacht werd door 16 f der ondervraagden gewenscht terwijl 14 zich i v jen oordeel had gevorm d De meest uitgesproken voorkeur voor één der oude partijen treedt op bij de volgende groepen communisten 75 S D A P ers 67 en stemmers op de R K Staatspartij 67 De grootste onzekerheid en ook het sterkste verlangen naar een nieuwe partij openbaarde zich in de gelederen van de Liberale Staatspartij de Vrijzinnig Democraten en bij de ad spirantkiezers n l resp 22 24 en 22 van deze groepen zijn voor een nieuwe partij resp 23 20 en 22 van déze heeft zich nog geen meening gevormd Het combinatieVerlangen komt relatief het krachtigst naar voren bij 30 van de Anti Revolutionnairen en 26 van de ChristelijkHistorischen Christelijk Nationale Volkspartij en voorts bij 25 van de VrijzinnigDemocraten Van de arbeiders en boeren blijkt ongeveer 60 aan de oud e groepeeringen vast te houden Bij de intellectueelen en hen die leidende functies vervullen is er een uitgesproken voorkeur voor verandering 30 verlangt naar een nieuwe partij 23 voelt voor een combinatie van partijen te besluiten delinquenten Ln vrijheid te stellen Het bezwaar derhalve van de zijde der Tribunalaalpresidenten geuit dat de Tribunalen niet zelfstandig een delinquent in vrijheid kunnen stellen doch van hun besluit tot in vrijheidstelling den Procureur Fiscaal in kennis moeten stellen achtte de vergadering door deze toezegging van den Minister practisch te zijn ondervangen BUITENLAND De Zetel der Vereenigde Volken Een der technische commissies van de voorbereidende commissie der Vereenigde Volken heeft Dinsctagmiddag besprok en waar het hoofdkwartier der Vereenigde Volken gevestigd zal worden Men kwam overeen dat de politieke situatie van het gastland en het karakter van zijn pers en de polieke opinie in overeenstemming moeten zijn met den geest van het handvest Het hoofdkwartier moet van de geheele wereld uit gemakkelijk toegankelijk zijn De onmenschelijkheid van de maatregelen die de Duitschers In het verloop van den oorlog hoe langer hoe meer troffen heeft het verzet in Nederland pas algemeen en diep overtuigend gemaakt Het griefde diep dat willekeurige menschen op straat werden neergeschoten al hadden ze niets te maken met een sabotage waarvoor dat heette te gebeuren en dat velen als slaven en vee werden weggesleurd en naar Duitschland gebracht Nog grondiger misschien was de afschuw toen de gruwelen van de concentratiekampen die tijdens den oorlog zooveel mogelijk stil waren gehouden in hun vuile verdierlijking aan den dag kwamen Zoolang het scheen te gaan over andere staatkundige opvattingen waren velen in beginsel tegenstanders maar de weerzin die de bezetting als vuil wilde afschudden rees pas algemeen door de practische schending van de menschelijkheid Daarom is het zoo bitter erg dat onmenschwaardige behandeling ook binnensluipt in de maatregelen die juist ten doel moeten hebben het barbarisme te be strijden Daarom zou het geval wajirvan wij uit goede bron hoorden niet mogen voorkomen E n man van bijna zeventig jaren wel een overtuigend N S B er maar een intellectueeldie practisch geen kwaad heeft gedaan vverd geinterneerd Daarin is natuurlijk niets onrechtvaardigs Hij ging in zijn zomerkleeren Na eenige maanden kreeg hij in het kamp dikke handen en voeten hongeroedeem Dit zou niet mogen voorkomen Erger nog is dat hij van week tot week zoo moest blijven doorzeulen en dat hij pa in de ziekenafdeeling kwam door en een radiostation en een vliegveld bezitten De taal van het land moet eenvan de voertalen Fransch en Engelsch der organisatie zijn De groei van de Sovjetrbevolking De Russische bevolking nenoct than zoo snel toe dat bij dezelfde voortgang de Soviet Unie in 1970 250 millioen zielen zal tellen De laatste telling voor d o oorlog leverde een getal van 174 millioen op Slndien was het aantal reeds laet 20 millioen toegenomen Dit jaar wordt het aantal Russische geboorten op het drievoudige van vorig jaar geschat Abortus is nu verboden in Rusland terwijl voorbehoedmiddelen ontraden worden Bovendien zijn strengere voorwaarden voor echtscheidingsprocessen afgekondigd terwijl het gezinsleven meer en meer bevorderd worde Moskou weigert doortocht aan Iraansche troepen De Ambassade der Sowjet Unie heeft de regeering Vaniran een nota doen toekomen bevattende de categorische weigering van de Sowjet Unie om aan de Iraansche troepen die te Sjarifabad worden opgehouden doortocht te verleenen naar Azerbeidsjan De Ambassadp herhaalt dat zij haar definitieve antwoord heefb gegeven in de nota van 26 Nov j l De vrouw van Himmler zal worden onedrvraagd in Neurenberg De vrouw van Himmler wordt in d gevangenis te Neurenberg vastgehoudei Zü zal worden ondervraagd en als getuige optreden indien de ondervraging belangrijke mededeelingen over haar m en zij de activiteit van haar man en zij i medeplichtigen onthult Ze heeft medegedeeld dat Himmler haar weinig ovci zijn leven heeft gezegd en dikwijls voo lange perioden verdween Wanneer h thuis was leed hij aan een periodie j ziekte die hem voor dagen aan bed kluis terde Zij verzorgde hem dan als ieder goede vrouw zoo vertelde Himmler echtgenoote Credietovereenkomst met Canada De Canadeesche Minister van Financiën lisley hééft bij het Canadpesche parlement een wet aanhangig gemaakt tot het verleenen van export credieteii aan Nederland en Nederlandsch Indié tot een bedrag van 150 000 000 dollars Het crediet aan Nederland bedraagt 25 millioen dollar en zal later verhoogd worder tot 85 miUioen dollar De 25 millioen dollar zullen loopen over een periode vai twee tot vijf jaar en het geheele bedrai zal worden terugbetaald in tien halfjaarlijksche termijnen tegen 2 4 Aan d NederlandschIndische Bank wordt als agente van de Nederlandsch Indische rigeering een crediet verstrekt van 50 mil lioen dollar boven de 15 millioen die reeds beschikbaar zijn gesteld aandrang die van buiten het kamp door familie en vrienden die goed zijn wei d geoefend Van zoo iets schrok een Nederlander toen hij het voor het eerst hoorde over de kampen van Ommen en Amersfoort onder leiding van Duitsch geboefte Nu is het winter en nog loopt deze ge interneerde in zijn dunne zomerdrach De noodige warme kleeren zijn in zijn huis dat met meubelen en al door anderen wordt bewoond Een voorbarige maatregel de man wordt hierdoor als veroordeelde behandeld hoewel de berechting maar steeds op zich laat wachten maar we laten dat punt maar rusten In elk geval zijn de kleeren nog zijn eigendom Maar wat een instanties zijn er noodig om er bij te kon en Over zijn zaken is een beheerder aangesteld die meewerkt ook de kampcommandant geeft tenslotte zijn toestemming maar nog een derde instantie blijkbaar het bureau roerende goedéren geeft nog altijd zijn medewerking niet Zoo duurt het nu al twee maanden lang Is dat noodig Is het misschien de stompe ongevoeligheid van een bureau dat registreert en niet afgeeft of dat zelf geen weg meer weet in zijn correspondentie en registratie De natuur is vlotter en stipter en geeft de dieren bij de naderende kou tijdig hun winterdracht Zeker het zijn maar N S B ers Maar ook zij mogen door slofheid en onverschilligheid geen honger en kou lijden Wie verantwoordelijk is en dat niet erg vindt lijdt aan dezelfde misdadige grofheid als de S S man die vond dat het maar Joden waren Opnieuw bekruipt weerzin den mensch die het hart op de rechte plaats draagt