Groot Gouda, vrijdag 7 december 1945

Uitspraken Bijzoniltr Gereclitsliof den door den heer P J van Bemmel over Ned Oost Indrë ons gebiedsdeel dat thans in het middelpunt der wereldbelangstelling staat En Dinsdag 4 December heeft de vereeniging het St Nicolaasfeest gevierd Des middags voor de 75 kleintjes van den Straatweg waarbij de üoede Sint zich ook hier als de goede gever ontpopte En s avonds hebben de grooten zich uitstekend vermaakt op den gevarieerden feestavond waaraan de heer F C van Dorp declamator te Rotterdam en het Krontjongorkest De Patokanen uit Gouda o l v den heer M J van Eeuwen hun medewerking verleenden Belangrijk is het prettige contact dat den laatsen tijd tusschen de bewoners en hun gemeentebestuur ontstaan is Ook voor dezen avond waren de autoriteiten uit het dorpscentrum naar het meest oostelijk deel hunner gemeente gekomen Burgemeester Albarda Wethouders en mevrouw üuwijk gemeentesecretaris en mevrouw Jenné hebben allen door hun aanwezigheid blijk gegeven dat ook de Bodegraverstraatweg van hun Gemeente is een straat die zich gaarne een deel der gemeente weet REEUWIJK St Nicolaasbal Dinsdagavond vond in hotel Zomerzorg aan de Brug een Sc Nicolaasbal plaats van de daar ge vestigde dansclub ónder leiding van den heer D Kool uit Waddinxveen De avond kan als zeer geslaagd gekenmerkt worden en vooral het bezoek van de Sint met zijn Plet bracht een ware storm van enthousiame teweeg Ieder der leden kreeg een aardige verrassing en deze varieerde van znlgflesch tot vrijster De heer Van den Berg uit Waddinxveen gaf nog een paar extra nummers in tap dance en oogstte veel lof voor de perfecte uitvoering Al met al voor de Reeuwljksche dansers een prettlgen en geaoegeiijken avond St Nicolaas op School Woensdagmiddag te half twee arriveerde St Nicolass weder op de openbare school A te Reeuwijk dorp na een afwezigheid van vier jaar De Sint en Zwarten Piet waren gezeten zooals vroeger in een auto De schoolkinderen waren dè auto al tegemoet gegaan Bij de school werd de Sint met zwarten Piet door twee kinderen naar zijn zetel geleid en nadat de Sint had plaats genomen werden door de kinderen toepasselijke liedjes gezongen Het groote boek werd weder geopend en daar stond heel wat in opgeteekend na vier Jaar afwezigheid van de Sint De kinderen werden daarop getracteerd welke tractatie de tijdsomstandigheden in aanmerking nemende goed genoemd mag worden terwijl ieder kind nog een cadeautje van den Sint mee naar huis kreeg Hoe zit het met het gedistilleerd De ondervakgroep Detailhandel in Gedistilleerd deelt in een rondschrijvven het volgende mede waarop de afd Gouda van deze ondervakgroep ons verzoekt de aandacht te willen vestigen Door verschillende mededeelingen in pers en door de rJidio zijn bij het publiek vaak veel te optimistische verwachtingen gewekt omtrent de rantsoeneering van binnenlandsche gedistilleerd Sommigen hebben hieruit den onjuisten indruk gekregen dat iedereen nu gedisttlleerd kan bestellen anderen meenden dat ieder recht op één Liter gedistilleerd i er maand zou hebben Hier en daar heeft de meening post gevat dat er van een distributie sprake is waardoor dus zelfs een bepaald recht zou ontstaan zijn om een zekere hoeveelheid gedistilleerd op te eischen Dit alles is niet juist In de eerste plaats moet vastgeseld worden dat niemand rechf heeft om een bepaalden slijter te vorderen dat hij hem gedistilleerd levert De beschikbare hoeveelheid is dermate gering dat hij een verdeeling volgens een zeker distributie systeem men per persoon boven de 21 jaar slechts 3 deciliter per jaar zou ontvangen een hoeveelheid te gering om te gaan verdeden De slijter krijgt slechts een gering kwantum un kan daaruit dus maar een zeer beperkt aantal personen bedienen en dan nog maar met geringe hoeveelheden Hol is nu de nieuwe regeling Sinds 6 October 1945 heeft de slijterde bevoegdheid het hem toegewezenkwantum gedistilleerd te verkoopen aanhet publiek Vele slijters waren nog metbevoorraad zoodat een a antal slijterseerst veel later met den verkoop begonnen is 2 De bedrijven zijn met verplicht om iemand die in 1939 klant was te blijven bedienen Dit sluit natuurlijk allerminstin dat de slijter zijn oude vaste clientèle niet meer zal blijven bedienen integendeel in bijna alle gevallen zal hij zijn oude relaties zeker voorkeur geven voor de inschrijving Inschrijving van nieuwe klanten kanwel geschieden doch heeft voorloopig alleen practisch effect voor zoover de slijter hen kan bedienen De slijter krijgt nietmeer toewijzing omdat hij een grooteraantal klanten inschrijft Aan eiken afnemer mag per maand maximaal één Liter afgeleverd worden om te voorkomen dat bij de geringe beschikbare hoeveelheid de één vrij veel zou ontvangen en de ander niets Er zullenslechts zeer weinigen zijn die aan hetrantsoen van één Liter per maand toekomen Voor bruiloften verjaardagen of andere partijen is niet voldoende voorraad in het land aanwezig om buiten dit toch al schrale rantsoeneeringssysteem iets extra s te kunnen geven De slijter heeft het eenvoudig niet en hij mag het niet aan het bovenbeschreven systeem onttrekken Ook brieven aan Rijksbureaux over dit thema zijn volkomen doelloos Uit deze bepalingen volgt dat de geringe hoeveelheden Welke er zijn zoo eerlijk mogelijk onder het publiek worden verdeeld doch dat het niet mogelijk is eenvoudig omdat er te weinig is een ieder gedistilleerd te leveren hoe gaarne de slijters dit ook zouden wenschen BINNENLAND Restanten Rijstpudding in blik zonder bon Bij de detaillisten is nog een geringe voorraad rijstpudding in blii aanwezig Het is thans toegedaan deze rijstpudding voor zoover bij detaillisten voorradig zonder bon te verkoopen Nederlandsche telefoontoestellen uit Duitschland terug Een speciale verslaggever van het A N P seint Nederlandsche P T T ambtenaren hebben gisteren te Neurenberg beslag gelegd op een aanzienlijk aantal telefoontoestellen welke door de Duitschers uit ons land waren weggesleept De toestellen met bijhehoorend materiaal bevinden zich thans op weg naar Nederland waar zij in een dringende behoefte zullen voorzien Verklaring Partijbestuur S D A P Het Partijbestuur der S D A P heeft een verklaring gepubliceerd naar aanleiding van de uitlating van Prof Lasky Voorzitter der Britsche Labour Party waarin deze zijn afkeuring er over uit spreekt dat Britsche troepen gebruikt worden om de tyrannic in Azië te herstellen en aldus de financiers in Amsterdam in staat te stellen om het volk van Java weer uit te buiten Het Partijbestuur verklaart aan geen enkele tyrannic medewerking te zullen verleenen Evenmin mag van het Partijbestuur dat steeds den strijd h eeft aangebonden tegen de macht der financiers worden te s Gravenhage Bijzender Gerechtshof te sGravenfcage Het Bijzonder Gerechtshof te s Gra venhage gepresideerd door Mr Ommen behandelde gisteren de volgende zaken W Rontberg uit Delft had zich te verantwoorden voor het feit dat hij een stadgenoot een zekere De Wit die joden in huis had gehad en naar aanleiding daarvan moest onderduiken ƒ 15 000 had willen afpersen De Wit zou ƒ 30 000 aan het verbergen van joden verdiend hebben en verdachte had 15 000 noociig als zoogenaamd zwijggeld voor twee personen van den Sicherheitsdienst Verdachte wist zich voor het Hof niets meer van het gebeurde te herinneren De advocaatfiscaal hield er bij zijn eisch rekening mede dat verdachte reeds eenigen tijd in een krankzinnigengesticht was verpleegd Hij requireerde 1 jaar gevangeni sstraf met ontzetting uit beide kiesrechten voor het leven De verdediger verzocht deze zaak aan te houden en eerst een psychiatrisch onderzoek te laten instellen Het Hof zal hedenmiddag om kwart over twee uitspraak doen in deze zaak Daarna kwam de zaak contra A D Rikxóord j ensioenhoudster te s Gravenhage die haar man zekeren Lauwaarts zou hebben aangebracht bij den Sicherheitsdienst Verdachte zou volgens enkele P O D atnbtenaren verklaard hebben dat ze mishandeld werd door haar man en hem eerst bij de Nederlandsche politie had verwacht dat het aan uitbuiting door deze van de Javanen medeplichtig zal worden Dat het Partijbestuur in de Indonesische kwestie in hoofdlijnen achter de huidige vooruit strevende en democratische Nederlandscche Regeering staat is dan ook omdat deze ten duidelijkste stelling heeft genomen tegen de reactie die in sommige persorganen en universitaire kringen tot uiting komt waarbij zij niet geaarzeld heeft het ontslag van den O G te aanvaarden omdat hij niet dezelfden vouruitstrevenden koers vertegenwoordigde die zij voor de toekomst noodzakelijk acfit Het Partijbestuur heeft besloten deze verklaring ter kennis te bren Bureau roerende goederen van vijanden en landverraders In overeenstemming met het Nederlandsche Beheersinstituut bureau s Gravenhage zullen alle kantoren ook de Kwartierbureaux van het bureau roerende goederen van vijanden en landverraders voor s Gravenhage e o met iiigang van 6 December a s tot nader order gesloten zijn voor het publiek zulks ter uitvoering van de dqor den Raad van Rechtsherstel bepaalde overdracht aan het Nederlandsche Beheersinstituut van de bewaring en het beheer van roerende goederen door de bureaux roerende goederen van vijanden en landverraders in den lande Winterexamen Hoofdacte Schriftelijk examen Vrijdag 21 Dec Aanvang mondeling examen Donderdag 27 December Examen mogen doen a Voor het geheele examen sn gedeelte A allen die in 1943 of eerder de onderwijzersakte hebben verkregen b Voor gedeelte B allen die in 1944 of eerder de ohderwijzersakte hebben verkregen In te zenden stukken onderwijzersakte geboorteakte en reeds verkregen verklaringen voor gedeelte A of gedeelte B literatuurlijsten voor taal en opvoedkunde speciale onderwerpen voor geschiedenis en aardrijkskunde Alle vanaf 1940 tot 1944 voor gedeelte A of gedeelte B afgegeven verklaringen zijn voor dit examen geldig Aanmelding uiterlijk Donderdag 13 December bij den voorzitter der commissie waar men examen wenscht af te leggen De keuze der commissie is vrij Voorzitters zijn o m Commissie te Amsterdam P Tazelaar insp L O Oosterpark 53 Amsterdam Commissie te Rotterdam S Brandsma insp L O N Ruyschstr 14 Rotterdam Commissie te Utrecht R V Gaasbeek insp L O Maliesingel 46bis Utrecht Gratie gevraagd voor Max Blokzijl De verdediger van Max Blokzijl heeft op de Griffie van het Haagsche Bijzonder Gerechtshof een verzoek om gratie ingediend Over dit verzoek zullen zoowel het Hof als de Bijzondere Raad van Cassatie advies aan H M de Koningin moeten uit rengen aangegeven maar toen hulp te lang uitbleef haar echtgenoot bij deh S D had aangegeven omdat hij zwarth a adelaar was en tevens in het bezit van vuurwapens Lauwaarts werd in het begin van 1945 gearresteerd en is vermoedelijk in het kamp Amersfoort gestorven De getuigen a decharge verklaarden dat de gewezen echtgenoot van verdachte inderdaad een bruut was en het huwelijk heel ongelukkig Verdachte had echter toch nog van haar man gehouden zelfs na de officieele echtscheiding Lauwaarts was reeds vier maal gehuwd geweest en een der voorgangsters van verdachte die als getuige werd gehoord verklaarde dat zij haar vroegeren man in een gevecht met een persoon in Duitsche uniform had aangetroffen in de Heerenstraat alhier Deze had na het gevecht gezegd die vent krijg ik nog wel Verdachte ontkende voor het Hof het haar te laste gelegde De eisch tegen verdachte luidde 5 jaar gevangenisstraf met levenslange ontzetting uit actief en passief kiesrecht De verdediger Mr Huygens bracht in een uitvoerig pleidooi naar voren dat verdachte vermoedelijk zooals zij zelf verklaarde bij den P O D schuld had bekend omdat zij vreesde dat haar moeder de geheimzinnige figuur in deze zaak Lauwaarts had aangebracht m verdachte haar moeder verdere moeilijkheden wilde besparen Hij schilderde verder het vreeslijke huwelijksleven van deze vrouw achtte het ten laste gelegde geenszins bewezen en verzocht het Hof in deze zaak vrijspraak De juweelendiefstal tijdens de beiettiiii Het artikel in ons blad van Woensdag j l over den juweelendiefstal tijdens de bezetting heeft nog al wat stof doen opvi aaien Gaarne geven wij plaats aan de volgende ingezonden stukken welke buiten verantwoordelijkheid van dé redactie worden geplaatst INGEZONDEN Saiten veraatwoordehjkheiil van de redaaie Geachte Redactie Met dank voor de plaatsruimte zend ik U het volgende stukje Mijn oog viel op den Juweelendiefstal in Uw blad van 5 dezer en nu wilde ik eens vragen of het er iets toe doet in wat voor millieu men is opgevoed om rechtvaardij te worden veroordeeld Of neemt men het tegenwoordig maar niet zoo nauw in herrijzend Nederland Want ik vind deze straf hier misplaatst tegenover vele anderen die betrekkelijk veel minder op hun kerfstok hebben Ik kan mij als arbeidersvrouw nitt voorstellen dat er nu werkelijk niemand is die dat tiie t inziet of inzien wd Ik ken vele menschen die enkel maar N S B er waren of voor de Organisation Todt werkten en nu tien en meer jaren gevangenisstraf krijgen En vele menschen zitten al maanden in de gevangenis betrekkelijk voor piets en daar wordt niets voor gedaan Een juweelendiefstal noemt men onbelangrijk orodót dat een vrouw is uit den illegalen tijd Dan kan ik wel vrouwen die niet tn de illegaliteit zaten maar waar U veel neer respect voor z6u hebben dan voor zoon dame Nu denkt U misschienr met een vjerkante N S B ster te oen te hebben maar dat laat mij koud En ik Vraag nu aan alle Gouwenaren Wat is recht in Nederland Mej van Dijk Koster Snoystraat 19 Geachte Redactie Met zeer groote belangstelling nam ik kennis van een verslag in Uw veel gelezen blad van Woensdag 5 Dec j l en wel over de behandeling door de Airondissemects Rechtbank te Rotterdam van den luweclen diefstal tijdens de bezetting door Mevr K Het laatste gedeelte van dit veislag luidt aldus Nadat de Rechtbank zich In de Raadkamer heeft terug getrokken wordt Mevr K onmiddellijk in vrijheid gesteld terwijl de uitspraak over 14 dagen zal plaats vinden Het is juist dit gedeelte wat de bijzondere aandacht trekt Als men even Indenkt hoeveel duizenden menschen met oneindig minder schuld als deze Mevrouw nu reeds maanden vast zitten velen zelfs als wezenloozen als zenuwzieken rondloopea in kampen en zonder eenige verwarming in barakken en glaslooze woningen de lange avonden moeten doorbrengen dan vraag ik mij af waarom dit verschil Is het niet ten hocgstc tijd dat ook deze menschen onmiddellijk in vrijheid worden gesteld en thuis in eigen gezin de uitspraak afwachten Zou de Nederlandsche Stichting voor Opihie ondcrjoek ook hiervoor een opinieonderzoek willen instellen Met hartelijken dank voor plaatsing van bovenstaande regels C Noordegraaf Wijditraat 22 JEDEeUllfl HELPT IIIDIE HET BEZOEK DER AMBRIK PROFESSOREN Het gezelschap der 36 Amerikaansche Professoren dat momenteel ons land bezoekt heeft gisteren onder auspiciën van den Regeering s Voorlichtingsdienst een viertal excursies door Nederland gemaakt In groepen werden bezoeken gebracht aan de Wieringermeer Arnhem en Nijmegen alsmede aan de plaats waar Generaal Von Blaskowit in begin Mei capituleerde Voorts werdan bezocht Rotterdam en omgeving het Vredespaleis te sGravenhage en Amsterdam Leiden en Delft Het bezoek der Amerikaansche Professoren werd gisteravond besloten met een diner in hotel Des Indes te Den Haag op uitnoodiging van de Nederlandsche Regeering De commissie van Minister van Onderwijs Kunsten eji Wetenschappen Prof Dr G van der Leeuw presideerde de tafel Ook Z K H PrBernhard nam aan den maaltijd deel evenals de Amerikaansche Ambassadeiir Dr Stanley Hombeck en de heer PhHiP Hiss Directeur van den Amerikaanscneii Voorlichtingsdienst