Groot Gouda, vrijdag 7 december 1945

komst is wenscht den kapelaan niet te spreken De vroegere Neurenberger Gauleiter schijnt wel de meest eenzame figuui van het gezelschap geworden te zijn Hi heeft zelfs de gunst van zijn vroegere kameraden verspeeld en niemand kijltt tijdens de gezamenlijke wandelingen op het binnenplein der gevangenis naar hem om Funk moet zich erover beklaagd hebben dat hij het zwaarst gestraft wordt van allemaal omdat hij in den beklaagdenbank naast Streicher moet zitten 12 dagen pauze in Neurenberg Een speciale verslaggever van het A N Pi seint Officieel werd gisteren medegededd dat het Hof van 21 December tot 2 lan geen zittingen zal houden INDIË Dr Van Mook s vertrek naar Nederland In gezaghebbende kringen is men van meenmg dat de resultaten van de conferentie te Singapore een der beslissende factoren zullen zijn voor t al of nie vervroegd vertrek van dr Van Mook na Nederland In elk geval staat vast dj daarvoor nog geen datum is bepaald L Regeermgvoorlichtingsdiens t heeft et bericht uitgegeven dat als volgt luicl Ofschoon de mogelijkheid natuurlijk l staat dat het noodzakelijk zal zijn vt dr Van Mook om met de Nederlandse Regeering over den toestand te conferc ren is er toch voor dat bezoek nog get i datum vastgesteld Welk karakter zulk n conferentie zal dragen kan niet tevou i worden gezegd omdat de politieke toestand op dit oogenbiik nog te verwaï J is om er een duidelijk beeld van te ku nen vormen Een zekere mate van vcligheid wordt beschouwd als noodzakeli teneinde een gunstige atmosfeer u scheppen voor beter begrip en om toi overeenstemming te kunnen geraken Dr Van Mook naar Singapore vertrokken Dr Van Mook is gisteren om 10 35 uur uit Batavia naar Singapore vertrokken m het York vliegtuig van Admira Mountbalten dat voor die gelegenhei i speciaal naar Batavia werd gezonden De toestand te Batavia nog steeds niet rustig Officieel wordt bericht dat in toenemende mate op militairen en burgers Batavia wordt geschoten Minstens zeivan zulke gevallen worden gemeld gdurende de laatste 24 uur Gistermorgen is een patrouille van cV Nederlandsche militaire politie bij het b treden van de Kampong Ketapang aai gevallen waarop de Nederlanders hc vuur beantwoordden Van Nederlandscho zijde zijn geen verliezen te betreuren terwijl niet bekend is hoe groot die der Indonesiërs zijn Een belangrijke uitspraak van den Bijzonderen Ra d ven Cassatie OFFICIEELE PUBLICATIE Verf aangewezen als distributiegoed De Staatscouraht van gisteren bevat een beschikking van den Minister van Handel en Nijverheid betreffende verf en verfgrondstoffen waarin o m het volgende wordt bepaald verf en verfgrondstoffen worden aangewezen als distributiegoederen in den zin van artikel 4 der distributiewet 1939 voor zoover zij nog met als zoodanig zijn aangewezen ledere onderneming is verplicht zich voor een door den directeur te bepalen en bekend te maken datum als zoodanig schriftelijk bij het Rijksbureau voor Chemische Producten aan te melden Het is verboden zonder schriftelijke vergunning van den directeur of van het daartoe door dezen aangewezen orgaan verf of verfgrondstoffen te bereiden té koopen te verkoopen te verbruiken of te vervoeren De Minister kan richtlijnen vaststellen voor het verleenen dezer vergunning Alle ondernemingen die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze beschikking bij de sectie verf en verfgrondstoffen van het Rijksbureau voor Chemische Producten ijft ingeschreven worden geacht bij het Rijksbureau te zijn ingeschreven Deze beschikking verstaat onder onderneming den fabrikant of den importeur van en den handelaar in verf of verfgrondstoffen alsmede den verwerker van verfgrondstoffen en den schilderspatroon Strafrecht en de algemeene bepahngen hjnje jus ongeveer 10 van haar voorder wetgeving van het Koninkrijk wel iswaar een waarborg vormen voor de vrijheid der Staatsburgers in de regeling van hun gedrag binnen de grenzen van het recht maar geen vrijbrief kunnen scheppen voor het in abnormale tijden plegen van handeligen die ieder normaal burger kan begrijpen als ongeoorloofd en misdadig daar zij de veiligheid zelfs het bestaan van den Staat aantasten of het recht de veiligheid zelfs het leven van medeburgers in gevaar brengen dat om deze reden ook de omstandigheid dat de afkondiging van de besluiten niet op de normale wijze heeft plaats gehad geen onoverkomelijk bezwaar oplevert voor de rechtsgeldigheid van een Radio programma van hedenavond HILVERSUM I 310 M 18 00 Pianospel gram 18 30 De Schoolmeester presenteert gram 19 00 Nieuwsberchten en reportage 19 30 Ted Powder en zijn orkest 20 00 Buitenlandsch weekoverzicht door L de Jong 20 15 Eddy Walls spelt Intermenzo Suzy Solidor zingt 21 00 Op de Brug Dr G v d Leeuw Min van Ond Kunsten en Weten9 kappen 21 15 Concert op het orgel van de Kathedraal te Utrecht door Hendrik Andriessen 21 45 Werken van Edvard ürieg 22 15 Mensch en Maatschappij Max J M V Poll over Wat is politiek 22 30 Op den drempel van den nacht 23 00 Nieuwsberichten en post scriptum 23 15 Avondwijding Dr W Lodder Ned Herv Pred te Bussum 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM H 415 M 18 00 Nieuwsberichten Wij spreken met Persoverzicht 18 30 Hawaiian Medley 18 50 Voor je slapen gaat 19 00 Piet Böhn Baritori Lily v Spen gen piano 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 ümroepporkest o l v Marnius van t Woud m m v Toon van Dongen hobo 21 00 Op de Brug Zie Hilversum I 21 15 Zige ifner orkest van Magyar Imre 21 45 Avondwijding Ds J de üroot Ned Herv Pred te Driebergen 22 00 Nieuwsberichten 22 15 Dansmuziek 23 00 Sluiting en Wilhelms De wettigheid van het doodvonnis van Max Blokzijl De kwestie van de doodstraf voor politieke misdadigers heeft reeds vele pennen in beweging gebracht en reeds veel is daarover vooral in de kringen der juristen gediscussieerd in verband hiermede is Dinsdagmorgen door den Bijzondere Raad van Cassatie gedane uitspraak inzake Max Blokzijl van groot belang In zijn antwoord op het verweer zegt de raad overwegende dat de regeering in den noodtoestand geschapen door de bezetr ting van het Rijk van Europa die het grondwettelijk voorgeschreven overleg tusschen de Kroon en de Staten Generaal volsrtekt verhinderde bevoegd wat de door de bijzondere omstandigheden geboden maatregelen van wetgevenden aard bij K B te treffen dat deze noodtoestand het ter hand nemen van het onderwerp van het besluit buitengewoon strafrecht door de rei eering rechtvaardigt en zij bij het uitvaardigen van de artikelen haar bevoegdheid niet heeft misbruikt noch uit den tekst van artikel 100 Wetboek van Strafrecht noch uit zij o wordingsgeschiedenis blijkt dat aan dit artikel een strekking moet worden toegekend welke in zou houden dat ook voor den noodtoestand die door de volledige bezetting van het Rijk in Europa is ontstaan de bevoegdheid van de regeering tot het uitvaardigen van voorschrift op strafrechtelijk gebied binnen enge grenzou moeten blijven Ook in het arrest tegen Jacobus Breedveld dat eveneens gistermorgen geweien heeft de raad zich i n dien zin uitgesproken In dit larrest wordt n l o m gezegd overwegende dat de taak des rechters bestaat in toepassing van het recht in concrete gevallen dat de rechter alzoo de gelding als recht der toe te passen normen heeft te onderzoeken en hij dus ook de verhouding der normen onderling heeft vast te stellen tenzij hem deze bevoegdheid wordt ontzegd gelijk in enkele artikelen der gemeentewet is geschied dat de in 1943 in Londen uitgevaardigde Kon Besluiten bepalingen inhouden welker vastelling in normale omstandigheden behoort tot de bevoegcfheid van oen gewonen wetgever dat echter in omstandigheden waarin e regelmatige werkzaamheden der wetgevende macht onmogelijk is geworden e noodzakelijkheid kan blijven bestaaa at voor den Nederlandschen Staat of en zijner deelen maatregelen van wetgevenden aard worden vastgesteld dat wanneer in dergelijke omstandig BUITENLAND Doodstraf geëischt tegen Jamasjita Tegen Jamasjita den voormaligen commandant op de Philippijnen is gisteren de doodstraf geëischt Aanbevolen werd de dood door ophanging Het vonnis 2al heden worden uitgesproken Aanval op Engelsche binnenlandsche politiek Het Engelsche Lager Huis is sinds gisteren het tooneel van felle debatten als gevolg van een door de conservatieve partij ondernomen eersten grootscheepschen aahval op de binnenlandsche politiek van de Labour Regeering ÜudMini ster Littelton heeft gisteren een motie van afkeuring ingediend waarin hij de Regeering ervan beschuldigt dat zij de voor de hand liggende vraagstukken zooals de demobilisatie de hqisvesting en de financiering ten achter stelt bij de plannen der Nationalisatie die niet op een onmiddellijke uitvoering wachten Gisteren werd net woord gevoerd door Winston Churchill als leider van de Oppositie en voorts door den Premier Attlee en door Herl ert Morrisson den Lord President of the Council Treedt Hirohito af Na uit gezaghebbende bron te Tokio verluidt wordt de Kroonafstand van Hirohito in het voorjaar verwacht Reeds zouden in het paleis strikt geheime voorbereidingen getroffen worden voor dit groote gebeuren Hirohito zal opgevolgd worden door zijn 13 jarigen zoon voor wien een regentsch ipsraad zou moeten worden ingesteld Generaal Mac Arthur heeft gisteren de arrestatie bevolen van Prins Konoje en van een aantal vooraanstaande Japanneezen Onder hen bevindt zich o a de Japansche Ambassadeur te Berlijn heden de wettige regeering in staat is deze normen vast te stellen zij daartoe bevoegd moet worden geacht dat tijdens de vaststelhng der bovengenoemde Kon Besluiten alf gevolg van de bezetting van het Rijk van Europa en de verplaatsing van den zetel der regeering de feitelijke onmogelijkheid bestond van gemeen overleg tusschen Kgning en StatenGeneraal en dientengevolge een noodtoestand was ontstaan die uitoefening van de wetgevende macht door den Koning alleen rechtvaardigde nu ook de StatenGeneraal niet bijeen kogden komen dat met betrekking tot de uitoefening van deze regelende macht door de regeering in noodtoestand de rechter niet heeft te treden in de beoordeeling van de doelmatigheid der tot stand gebrachte regelingen maar hij zich heeft te bepalen tot het onderzoek van de vraag of de noodtoestand het tqr hand nemen van de materie door de regeering rechtvaardigt en zij alzoo geen misbruik van haar gezag heeft gemaakt dat de raad van oordeel is dat de regeering bij het tot stand b5 engen der bovengenoemde K B s haar bevoegdheid niet is te buiten gegaan dat toch in verband met de door den gewonen wetgever niet voorzienbare gebeurtenissen en gedragingen bij en ge durende de bezetting en de daardoor bij de bevolking gebekte verbittering in verband ook met den bijzonderen aard en het groote aantal der toen gepleegde strafwaardige handelingen in het belang der openbare orde rust en veiligheid moest worden voorzien in een snelle en goede berechting waarvan de materie der eventueele uitbreiding en verscherping der strafmaatregelen een onderdeel vormt norm dat toch als gevolg van den noodtoestand de gewone afkondiging onmogelijk was en het te beoordeeling der regeering staat telkens de meest doelmatige wijze van bekendmaking te kiezen r dat artikel 1 van het Wetboek van Het proces te Neurenberg Een speciale verslaggever van het A N P seint Professoren die hier aanwezig zijn om psychologische studies te maken hebben opnieuw een uitvoerig rapport uitgebracht over den toestand van Hess na zijn opzienbarende mededeeling dat zijn geheugen hem weer ter beschikking sta jit Zij achten het aannemelijk dat het samenzijn van Hess met zijn oude kameraden hem ertoe gebracht heeft zijn zorg vuldig Ojïfte uwde verdediging in elkaar te gooien voordat hij zijn verklaring aflegde hadden waarnemers zijn grootere belangstelling voor het proces opgemerkt Hess nam zelfs af en toe de koptelefoon en las aanzienlijk minder De professoren wijzen echter op het gebrek aan stabiliteit in Hess gedrag sedert zijn vlucht naar Engeland Zijn geestelijke afwijking heeft zich op velerlei manieren geuit en zij verwachten daarom in verloop van het proces nog nieuwe moeilijkheden met Hess Hess heeft den gevangeni sprediker gezegd dat hij de kerkdiensten niet wil bijwonen om niet te laten schijnen of hij door angst tot religie komt Frick en Jodl bezoeken ook geen diensten en Goering is slechts de eerste maal geweest De katholieke diensten wqrden regelmatig bijgewoond door Seyss Inquart Frank Kaltenbrunner en Von Papen Streicher die ook katholiek van af Oneenigheid over de bezetting van Duitschland Volgens Radio New York zijn tusschen Engeland de Sovjet Unie Frankrijk en de Ver Staten besprekingen begonnen welke een vermindering beoogen van het aantal der bezettingstroepen in Oostenrijk Naar verder wordt gemeld heeft de SovjetUnie voorgesteld dat de bezettingtroepen van elk der vier bezettende frioo endheden tot denzelfden omvang zullen worden beperkt Op een Woensdag gehouden persconferentie heeft Generaal J Mc Norney de opvolger van generaal Eisenhower als bevelhebber der Amerikaansche bezettingstroepen in Duitschland erop gewezen dat tenzij er een centraal bestuur in Duitschland komt hij vreesde dat zijn arbeid zeer moeilijk zou zijn Hij doelde hiermede op den Franschen tegenstand tegen de voorstellen inzake het invoeren van een centraal bestuur in Duitschland en de naar aanleiding hiervan afgelegde Amerikaansche verklaring dat de Amerikanen wellicht genoodzaakt zouden zijn de bezetting van Duitschland te beëindigen indien geen overeenstemming met de Franschen zou worden bereikt Mac Norney wees erop dat hij hoopte dat een dergelijke stap vermeden zou worden terwijl hij van meening was dat het bezoek van een Fransche missie aan de Ver Staten tot gevolg zal hebben dat Frankrijk waarschijnlijk deze aangelegenheid opnieuw zal overwegen Een globale schatting van Rusland s verliezen aan menschenlevens De Observer maakt eenige cijfers van het Parijsche Instituut voor onderzoek van de Sowjet economie over de oorlogsverliezen der Sowjet Unie bekend De Sowjetregeering heeft tot dusver geen totale cijfers gepubliceerd Het Parijsche Instituut schat het aantal dooden alleen al op 17 millioen Van dezen zijn 7 millioen militairen die op het slagveld of tengevolge van verwondingen overleden zijn De overige 10 millioen behooren tot de niet militairen 5 millioen burgers zijn gesneuveld en 5 millioen tengevolge van honger uitputting oi deportatie door de Duitschers omgekomen Het aantal gewonde soldaten wordt op 11 t millioen geschat Volgens deze bron zou de Sowjet oorlogsche bevolking verloren hebben Op welke gegevens het Parijsche Instituut zijn cijfers baseert is niet bekend maar de Observer vermoedt dat ze niet ver bezijden de waarheid zijn Atoomenergie voor industrtëele doeleinden De Standard Oil Company van New Jersey zal onderzoekingen naar de mogelijkheid van het gebruik van atoomenergie voor industrieele doeleinden doen uitvoeren door een groep geleerden op het gebied van de theoretische physica onder leiding van Dr Karl Cohen een van de bekende atoombomgeleerden Het centrum voor deze wetenschappelijke onderzoekingen zal gevestigd warden in een nieaw laboratorium dat de Standard Oil zal bouwen in Linden New Jersey Dr Cohen is 32 jaar en een specialist op het gebied van de theoretische physica