Groot Gouda, zaterdag 8 december 1945

Hei qedUU ucut de wuU Albert Verwey was in de jaren voor den oorlog sterk onder den indruk van de langzamerhand veld winnende chaos Menige dichter en schrijver was zelf in die chaos opgenomen en gaf daaraan uiting in een stemming van bitterheid en een gevoel van ondergang Bij Albert Verwey riep de verwildering een onwillekeurigen weerstand op die wij nu wellicht beter begrijpen dan toen ze in 1937 werd uitgesproken De regels die wij hier aanhalen zijn vreemd aan overspanning of groote woorden in den bescheiden eenvoud spreekt innerlijke kracht Wie is zo sterk dat hij de chaos temt Wie kan het leed zien zonder schreiende oogen Niet wij maar daarom juist voelen we ons voorbestemd Tot rustloos pogen Gij en wij saam wij moeten doen Niet over wijs niet over koen Naar ons vermogen Wie waarlijk leeft heeft in zijn hart Ene onvernietigbare veer Eén stille kracht die iedre weerstand tart Uit Albert Verwey Oorspronkelijk Dichtwerk II Tijdgedichten Toen ik Zondagmorgen naar de kerk gmg kwam mijn overbuurman Nieuwsteeg juist ook de deur uit en zei Zo Bram ik dacht dat je s Zondags in je boezeroen zou loopen En zoo ging het de heele week maar door Allemaal omdat ik niet met een boord om en een jas aan in de krant sta Ook Gezina da s mijn vrouw vond het een schande of je geen boorden hebf zei ze Zaterdagavond meteen toen ze de krant opensloeg en er liggen nog vijf schoone van Daalmans in de kast Ik zeg maar hier in de krant schrijf ik net zooals ik ben en me het makkelijkst voel Dan moet ik er ook niet bijzitten met een stijve boord om en het Zondagsche pak aan Het is mijn bedoeling hier in het bizonder te wijzen op het goede in dezen tijd En dan zeg ik dat de burgemeester bij het installeeren van den nieuwen Raad het toch maar goed heeft opgemerkt dat de raadsleden niks mogen vóór hebben bij een ander als het aankomt op het halen van voordeelen Niet omdat het de edelachtbare heer burgemeester is die het zei Ik hoef geen mensch naar den mond te praten Maar laten ze dat ook maar eens bedenken van het Militair Gezag of al die anderen die maar auto s van den handel vorderen die ze noodig heeft en er zelf maar fijn in rondrijden al hebben ze het heel niet noodig Die in het ambt staat moet niet op gemak of voordeel uit zijn maar de gemeenschap dienen Ze n oeten zorgen dat het Nederlandsche volk vrij kan leven en de handel weer bloeit Daarom is het ook zoo goed dat de secretaris van de Kamer van Koophandel nu wethouder is en bij de gemeentebedrijven ook een verstandige zakenman aan het hoofd staat Van hen kunnen wij begrip voor de moeilijkheden van den handel verwachten De zakenman moet natuurlijk wel op zijn voordeel uit wezen Anders kan hij ook geen belasting betalen Hij moet daarom ook met zijn tijd meegaan Het is wel eens moeilijk tot hoever je als goede zakenman moet meedoen Wij hebben natuurlijk nooit wat aan de Duitschers willen verdienen maar soms móést je wel aan ze leveren en dan zorgden wij dat we er niet aan verloren Daarmee hebben we ook nog een en ander aan de zaak kunnen verbouwen en moderniseeren Maar Olivier heeft dat goed bekeken Direct na dollen Dinsdag zei hij tegen me Ik wou bij de B S eaan Ik zeg Hm is dat wel voorzichtig Vader zegt hij je kunt ook te voorzichtig zijn ik heb niet bij een Victoriabiljet gestaan en ben in geen gevangenis of kamp geweest Het eenige dat wij als goede vaderlanders hebben gedaan was ons koper radio s en auto s verbergen Is dat wel genoeg als de Koningin straks terugkomt Ik zeg Jongen jij bent een echte Nederiander Ga bij de BS Daar heeftie om te beginnen met de voedselvoorziening in den afgeloopen winter goed van geprofiteerd voor zich en zijn jonge gezin Want het Nederlandsche volk gaf vlot voor de ondergrondsche Dat blijft zijn eer uit den tijd van druk En ook later als oud illegaal heeft hij er voor den handel heel wat plezier van gehad Waarmee ik maar wil zeggen dat een zakenman er best voordeel van mag hebben dat hij als man voor zijn beginsel staat Weg met Duitsche verkeersborden De K N A C heeft zich tot de overheid gewend met een verzoek om te bevorderen dat de borden met de opschriften in Üuitsche taal welke thans nog op of langs de wegen en straten zoowel bulten als In de bebouwde kom zijn geplaatst zoo spoedig mogelijk worden erwijderd Gorinchem Sleewijk De K N A C bericht dat de veerdienst Gorinchem Sleewijk van Dinsdag 11 December a s tot ffl 1ider order vermoedelijk voor een week wegens de reparatie van de groote pont zal worden onderhoucjen door een kleinere boot De maximum lengte van motoren andere voertuigen welke kunnen worden overgezet is in verband daarmede teruggebracht tot 8 5 M Wat de bioscopen brengen THE DRUM In een grootsch opgezette kleurenfilm welke in de Réunie draait heeft de regisseur Raymone Massey een gegeven verwerkt waarin massaregie en inhoud de aandacht geen oogenblik doet verslappen Sabu het bekende Indische filmspelertje heeft hierin de hoofdrol als Prins Azim zoon van een vorst van een der onafhankelijke staten die aan de grens liggen van Britsch lndië met ais hoofdstad Tokot Zijn vader heeft een vriendschapsverdrag met de Britten geteekend die op hun beurt zorg zullen dragen dat geen vijandelijke stammen hem zullen bedreigen Dit is echter tegen den zin van zijn broer een eerzuchtig en wreedaardig personage Deze weet door zijn broer te dooden de macht in handen te in zijn jjeheel zijn beste krachten zal geven tot wederopbouw v n de gemeente en ondef Gods zegen in de beste harmonie moge samenwerken Hierop werd ovefgegaan tot installatie en beëedirin van de leden Bij stemming werden tot Wethouder benoemd de heeren J Ballering R K en W Boom S D A P In de commissie van het G E B werden benoemd de heeren j van Roon en C van den Heuvel In de commissie van het Bouwbedrijf werden benoemd de heeren W Schouten en Vergouw In de commissie Waterleidingsbedrijf werden benoemd de heeren J van Vliet en J vati Wensveen Ingekomen was een schrijven van de Vakcentrale Reeuwijk inhoudende het verzoek meer rijwielbanden klompen en schoenen ter beschikking te stellen Dit verzoek werd terug verwezen naar B en W om advies Een wijziging concept begrooting werd goedgekeurd Op een reeds eerder gedaan verzoek aan Ged Staten om het aantal vergunningen te verhoogen tot 14 was een schrijven ingekomen om dit aantal niet op 14 maar op 11 te stellen Op de vraag van den voorzitter of de Raad hiermede accoord kon gaan sprak de heer Van Roon zich uit om geen verhooging toe te jïassen uit overweging dat de verwildering onder het menschdom steeds uitbreid en de drank daarin geen grens biedt Ook de heer Schouten verklaarde zich tegen verhooging en achtte het thans geldende maximum voldoende uit overweging dat de thans bestaande inrichtingen het al kwaad genoeg te verantwoorden hadden en er geen concurrentie op dat gebied noodig is Ook de heer Boom verklaarde zich tegen verhooging Aïet drie stemmen tegen en 6 voor werd verhooging tot 11 vergunningen goedgekeurd De heer Ballering bracht ddnk aan de leden voor zijn benoeming tot Wethouder en hoopte het voetspoor van zijn voorganger te volgen hoewel dit voor hem een zware taak zal zijn Ook Wethouder Boom bracht dank voor zijn benoeming en hoopte in het welzijn en vooral ook voor de arbeidende bevolking veel té kunnen doen De heer Schouten vroeg inlichtingen over de verhooging van den lichtprijs en vroeg ook om wat meer straatveriiching B en W zHllen dit bezien maar gebrek aan materiaal en rantsoeneering is aan een en ander niet vreemd nemen en probeert de Engelschen uit zijn land te verdrijven Aanhangers van het vermoorde stamhoofd hebben Prins Azim Sabu in veiligheid weten te brengen Sabu is echter bezorgd dat de Engelschen waarmede hij zeer bevriend is geraakt leed zal worden aangedaan en houdt contact met zijn blanken vriendje die als trommelslager in het leger dienst doet Van hem heeft hij ook het trommelslaan geleerd wat goede diensten bewijst wanneer hij zonder dat hij het zelf weet groot alarm slaat Inmiddels is er versterking verschenen van het Britsche en Britsch Indische leger die een einde aan de macht van den wreeden vorst maakt De film eindigt met het afnemen van een parade door den Prins en de Engelschen van een Schotsch Regiment dat in deze film een belangrijk aandeel heeft waarbij vooral hun kleurrijke uniformen opvallen en een BritschIndisch Regiment Vooraf gaat fet Nederdandsch nieuws en een leuke JV ickey Mouse teekenfilm MIJN ZUSTER EILEEN Een verhaal met veel verwikkelingen en vroolijke situaties doch zonder veel inhoud Daarmede zouden wij de film in het Thalia Theater van deze week het best kunnen aanduiden Twee zusjes irit de provincie waarvan de eene schijfster en de andere actrice is gaan hun geluk beproeven in New York Zij komen in een sousterrain terecfit waar de meest zonderlinge personen in en uit loopen Daar komt nog bij dat onder het huis een ondergrondsche spoorweg wordt aangelegd wat met explosies gepaard gaat zoodat de meisjes niet bepaald in een rustige omgeving terecht komen Eileen weet echter door haar charme de noodige relaties te kweeken zoodat tenslotte haar zuster Ruth niet alleen een betrekking maar ook een echtgenoot vindt Wat er allemaal gebeurt voor het zoover is het zou ons te ver voeren het allemaat op te sommen Rest ons nog te vermelden dat in het voorprogramma behalve het gebruikelijke Hollandsche nieuws een aardige teekenfilm van Scrappy te zien is HET SCHUIM DER ZEE Deze week zien wij in den Schouwburg Bioscoop den bekenden Franschen acteur lean Gabin die wij reeds tallooze malen in Fransche films mochten bewonderen in het Amerikaansche filmwe k Het Schuim der Zee Met genoegen kunnen wij vaststellen dat ook in deze omgeving een all round artist als Jean Gabin van een film iets weet te maken Als tegenspeelster zien we Ida Lupino het meisje dat aanvankelijk zelfmoord wilde plegen door Bobo Jean Gabin gered wordt en na vele moeilijkheden die het paar in den weg gelegd worden tenslotte zijn vrouw worden Het grootste deel van deze moeilijkheden is te danken aan Klein Duimpje inwelke rol we Thomas Mitchell terugvinden die als minderwaardige chanteur teert op de arbeidskracht van Bobo en er alle belang bij heeft dat hij voor hem blijft werken en niet zal trouwen Als wij U er dan nog bij mededeelen dat deze film zich onder zeelui in een havenkwartier afspeelt dan begrijpt U tevens de vele sensationeele verwikkelingen waartoe dit alles aanleiding kan geven Toch hopen wij spoedig Jean Gabin weer in een Fransche rolprent te zien want daarin komt hij toch ongetwijfeld beter tot zijn recht Zuivering en Rechtsherstel De Mininster van Binnenlandsche Zaken heeft ingevolge het advies van de commissie van advies bedoeld in het Zuiveringsbesluit 1945 gerekend met ingang van 9 Mei 1945 ontslag uit zijn functie verleend aan C j W H Stakenborg als burgemeester van Waddinxveen BINNENLAND OP DE BRUG Minister van der Leeuw over de toekomst van onze Beschaving In zijn radiorede Op de Brug sprak sprak Minister van der Leeuw gisteravond over de toekomst van de Nederlandsche beschaving Hij constateerde dat ons vaderiand niet enkel in materieel en financieel opzicht geschonden uit den oorlog was gekomen maar ook in cultureel opzicht Sprekende over de aangekondigde vernieuwing van het onderwijs verzekerde spreker dat hierin hard wordt gewerkt De Minister wees erop dat geen wettelijke regeling hoe voortreffelijk ook de vernieuwing van het onderwijs tot stand kan brengen Zij moet tot stand komen in de geesten van hen dit het onderwijs geven en van hen wier kinderen het wordt gegeven Daarom is elk experiment op ondewijsgebied mits wel overwogen waardevol Hoe meer dus de scholen vernieuwing practisch ter hand nemen hoe spoediger zij tot stand kan komen Prinses Juliana spreekt voor Nederland helpt Indië In verband met een grootscheepsche actie tot hulpverleening aan Ned lndië heeft H K H Prinses Juliana gisteravond een radiorede uitgesproken waarin zij allereerst memoreerde de spontane wijze waarop Ned lndië na den overval op Nederiand als een nian opstond en een liedrag van bijna 3 milioen gulden ter beschikking stelde voor de oorlogvoering en de slachtoffers in Nederland Thans zal Nederiand in de hoogste eensgezindheid datgene tot stand moeten brengen waarop de land en rijksgenooten in Indie rekenen Weliswaar neemt de overheid een belangrijk deel van de zorg voor hen die naar Nederland komen of in Indië blijven op zich maar daarnaast blijft er veel dat toch even noodzakelijk is en dat alleen door particulier initiatief geschieden kan Ten einde de vele nooden te lenigen hebben het comité Nederiand helpt Indië Nederlandsche Roode Kruis De Vereen Oost en West SIMAVl en Nederlandsch Volksherstel de handen ineen geslagen Na de Prinses spraken oud Minister Welter en de Directeur Generaal van het Ned Roode Kruis en de heer van Kettwich Verschuur Het ligt in het voornemen van het Prinselijk paar binnenkort een belangrijke bijdrage voor het bovengenoemde doel beschikbaar te stellen S S Orestes De grootste zeeboot van Europa het S S Orestes van de K N S M is Woensdagavond uit Dublin vertrokken met een lading van 624 lersche runderen en 24 paarden Aan boord van het schip bevindt zich de heer Weenink Con sulGeneraal van Nederland in Dublin Weer Spaarbankboekjes In September j l hebben de P T T kantoren als kwitantie voor stortingen op de Rijksspaarbank de z g modellen A afgegeven Thans wordt medegedeeld dat deze modellen A voor 1 Januari a s door boekjes moeten zijn vervangen Men dient zich daartoe met het model A te vervoegen aan het P T T kantoor waar dit werd afgegeven Tribunaal Tilburg Het Tribunaal te Tilburg heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen den vertegenwoordiger Albertus J H C Jansen aldaar die lid was van de N S B en als vrijwilliger van het Legioen Nederland aan het Oostfront heeft gevochten Hij werd veroordeeld tot tien jaar interneering ontzetting uit het recht om ambten te bekleeden bij de gewapende macht te dienen en het kiesrecht uit te oefenen WANDELSPORT Actie Vierdaagsche Afstandsmarsch Woensdag is te Nijmegen een groote actie begonnen voor het bijeenbrengen van een Waarborgfonds voor de Vierdaagsche Alle