Groot Gouda, maandag 10 december 1945

ö GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN mX Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 100 MAANDAG 10 DECEMBER 1945 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3091 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et COMITÉ NEDERLAND HELPT INDIË te worden die de belangstelling ten volle waard is Voegen wij hierbij nog het bui Filmavond in Tlialla Naar wij van de zijde vanboven j genoemd Comité vernemen zal op teng woon sympatlneke doel dat 20 December a s in het Thalia j grondslag ligt Theater alhier vertoond worden twijfelen wij er niet aan ofFilmwerk Tanah Sabrang Het Comité Nederland helpt Inland aan den overkant welke in jj m volledig het succes beteressante film zal worden toege alen dat zij met het organiseerenlicht door den heer W S Bitter A van dezen filmavond beoogt Weezen komen oaar Nederland Maar niet in onae gezinnen Over enkele weken Lul en zij hier in Nederland aankomek de weezen uit NededandschIndiè wier ouders daarginds in fapansche intCKneeringskampen zijn overleden De mgesten van deze kinderen ondergingen hetzelfde kampleven ali hun ouders met dit verschil dat zij het er levend vanaf brachten Deze kinderen nu komen hier weid a aan in het land van hun ouders dat practisch voor hen allen een vreemd land is Jarenlang hebben deze stumperds geen ouderlijk huis meer gehad Het huiselijk leven ligt hen als een sprookjesachtig verleden in het geheugen waarna zij verlangen met een intensiteit als wij tijdens de bezetting naar onze vrijheid deden Natuurlijk moet voor deze kinderen een onderdak worden gezocht en de commissie die zich hiermede heeft belast heeft het wenschelijk geoordeeld deze kinderen in kindertehuizen onder te brengen Wij kunnen deze beslissing niet anders dan hard ja zelfs wreed vinden Na den vorigen oorlog storden onze huisdeuren wagenwijd open voor de Duitsche Oostenrijksche en Hongaarsche weezen Deze kinderen tverden juist tn het huiselijk verkeer opgenomen om de wonden van hun wees zijn niet te zeer te doen schrijnen en het geleden verlies te helpen verzachten En nu onze eigen Nederlandsche kinderen a s wees in ons land terugkeeren nu worden zij opgenomen in kindertehuizen waar zij elk uur van den dag aan hun wees zijn herinnerd worden waar zij de warmte van het gezinsleven dat ook zij kebbea gekend voortdurend moeten missen en het verlies van hun ouders des te zwaarder weegt Ondanks alle opofferingen die de leidsters van de kindertehuizen zich getroosten kunnen zij toch niet dat geven wat een familieleven vermag Wij weten dat duizenden in den lande bereid zijn om een Indische wees in hun familiekring op te nemen Wij weten dat deze kinderen beschouwd en behandeld zullen worden als eigen kinderen en zij een onbekommerde jeugd zullen hebben Ten sterkste dringen wij dan ook aan op een wijziging van het besluit van de commissie die zich met het onderbrengen van de kinderen heeft belast Het motief wat hier doorslaggevend is is het geluk van de kinderen Na het doorgestane leed in interneeringskampen hebhen deze kinderen recht on huiselijkheid in gezinsverband En wij weten dat talloozen zich oper een wees wenschen teontfermen Vergeet U niet dat U Dinsdag Uw nieuwe distributiekaart moet halen als Uw naam ligt tusschen LUBBE tot PHILIPS U befaoefi alleen Uw iwaei distrlbntiestamkaart en het inlegvel mede te neaen U kunt aan de lokettan 7 9 ea 11 vaa het Oymaastieklokaal tn de Peperstraat terecht t Khea 9 30 en 13 aar ea tasKhea 2 330 aar gepensionneerd Assistent Resident thans als medewerker verbonden aan het Indisch Instituut voorh i Koloniaal Instituut te Amsterdam Bovendien zal die avond worden opgeluisterd door het t ekende Krontjong Eitisemble Djalak Wajang onder leiding van den heer Will v d Akker dat geheel belangeloos zijn medewerking al verleenen Voor diegenen die nader met Indië en de aldaar heerschende toestanden bekend wenschen te raken belooft dit zeer zeker een avond DE PLAZUID VIERDE FEEST 5 Mei Holland vrij was de titel van de Revue welke door het Utrechtsch KleinTooneel Zaterdagavond in Kunstmin voor de P Z H werd opgevoerd Na een kort welkomstwoord van den heer T Meilof werkte men tot de pauze een vlot programma af wat onder meer bestond uit schctjes muziek zang en declamatie en waarin het Hawaiian kwartet een groot succes oogstte Nadat de accordionnisten schlagers ten gehoore hadden gebracht zagen wij als laatste nummer voor de pauze een verdienstelijk tableau Na de pauze was het programma wel iets te lang waardoor men de minder geslaagde nummers zooals De Rebellenclub en het Recla mebureau best uit het programma had kunnen laten Eigenaardig is het dat de meeste amateurg zelschappen het verschil niet kennen tusschen een revue en het cabaret Dit was in ieder geval een geslaagde cabaretavond welke het publiek op prijs heeft gesteld Na afloop was er een geanimeerd bal met medewerking van de Jaszzprof eten die een pluim hebben verdiend maar bij een volgend optreden is een betere ladycronei wel gewenscht SPORl NIEUWS I S EN SNEEUW SPELBREKER Ijs en sneeuw zijn gisteren in vrijwel geheel Nederland spelbreker geweest in de voetbal en hoc keycompetitie Alleen in het Oosten en Zuiden kwamen enkele eerste klassers uit G S V won een wedstrijd tegen G D A Vrijwel de eenige wedstrijd die in het district Gouda werd gespeeld G D A G S V 0 3 G S V maakte gisteren G D A op eigenterrein met 3 Ü in t Als scheidsrechter v d Wiel Ide aan voerder bi elkaar roept is het G S V wei e de tos wint zoodat G D A aftrapt Er dien te worden opgemerkt dat de grensrechters beide scheidsrechters wareii zoodat deze wedstrijd is gespeeld onder leiding vaa genoemden scheidsrechter bügcstaan door neutrale grenarechter Direct neemt G ï V nat Initiatief in handen en al spoedig 2 de groenwittea welke mede door een keurig Belangrijice gift van het Prinselijlc paar voor de Hulp aan indië Het ligt in bet voornemen van het Prinselijk paar binnenkort een belangrijke bqdrage voor het bovengenoemde doel beschikbaar te stellen opgezetten aanval en een mooi schot van P Nuveiitein de leiding nemen 0 1 iJan prot eert G D A het etnii maar de G S V achterhoede geeft geen krimp Er worden op het G D A doel eenige corners genomen echter zonder succes Met G D A in den aanval kn gt doelman B em een hard schot te verwerken welke door de hardheid van het terrein bijna over zijn hoofd in het doe verdwijnt maar op schi terende wijze eet hij erger te voorkomen Kort daarna ontketend G S V een formtdabien aanval en krijgt P Nuvelstetn een prachikans waarmede hij alleen voor den G D A doelverdediger staat en naast schiet Even later k ijgt G D A voor den rand van het strafschopgeb ed een vrije trap te nemen welke naast g ac Ook de G S V midvoor krijgt een zeer goede tcans met niemand voor hem maar schiet keihard tegen den keeper G S V blijft den toon aangeven en als Vermeer wederom oed voorzet missen drie G S V ers een opgelegde kans Ja uc rust i gi vj u v ci utji ecu sLnepje op en hrt is wederom P Nuvelstein welke uit een prima oorzet van Sio ithart onhoudbaar inzet 0 2 Dit is voor G D A al te bar en ook zij la en zich niet onbetuigd en forceeren een hoekschop we ke op niets nitd aait En housiast rnlf G S V van leer en als D Stouthard den bal goed voor den doelmond plaatst zijn het wederom e n vierfal GS Vers welke voor elkaar de kans iver a fen en niemand hiervan gpbrulk maakt den stand op te voeren Kor hierna een n l en aanval van de groen witten D S outhard zet goed vobrt en J Vermeer welke er als de kippen bij Is plaats den bal achter den G D A doelverdediger 0 3 G S V overwegend sterker doet wederom eenige sneMe aanvallen op de G Ó A veste en krjjgt P Nuvelstein wederom een zeer goede kans maar dan is het de G D A doelman die èchit erend wegwerkt Als er nog vijftien min ten te spe en zijn gelooft G S V het wel n k üaen wü een pel te zien van kat en muis H p n O A ook werkt in den stand komt a en wijzig ng en fhiit scheidsrechter V d Wi I het inde an dezen buitengewoon go H a P elf en wedstrijd vwn de groenwitten Een ove winnina volkomen verdient voor onze Ooud sche stadoenooten DTSTRTCTS NTEUWS Uitvoering De tooneelvereeniging V I O S te Reeiiwijk eeeft op Donderdac 13 Dec a s in Hotel De Sport aan de Brug een uitvoering Van het b ij spel in vier bedrijven Gezworen Kameraden van Ed j iVl Terlingen De opbrengst vari deze uitvoering komt ten goede aan het Ned Roode Kruis Door de gladheid De bran4stoffenhandeIaar E die met een met 1500 K G brandstoffen beladen wagen tegen een der hooge bruggen in de afd Oud Reeuwijk wilde oprijden trof het ongeluk dat het paard wegens de gladheid van den weg uitgleed waardoor de wagen terugliep en in de sloot terecht kwam Er gingen ruim 500 K G brandstoffen verloren WtuUdcU Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwaï ht Langs de Waddenkust licht overigens matige vorst N O wind overig bedekte lucht pi lichte sneeuw Verdere vooruitzichten laat ons aanzien dat de vorsl nog eenige dagen zal aanhouden Wat is er in Gouda te doenl Reunie Vrijdag t m Woensdag Alaim in Indië Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Dinsdag Het schuim der Zee Thai la Theater Vrijdag t m Woensd fl Mijn zuster Eileen Gebouw Daniël Groeoendaal voorzaal lederen avond vanaf 7 uur ontspannings avond Woensdag 12 December 7 uur Reunie bovenzaal Ds J Borger Het zelfstandig worden der vrouw in verband met De mensch van morgen Idem Nieuwe Schouwburg OparaCoBcert Donderdag 13 December 8 uur Kunstmttit G S V Revue WAT GEBEURDE ER 9 December 1944 Bitche veroverd aan den weg Saarbrücken Karlsruhe Razzia s in Delft en Amersfoort 1941 Mexico verklaart Japan den oorlog Hongkong door de Japanners ngesloten 4000 Duitschers en ItalianenIn de Ver Staten in arrest 1940 Wavell offensief in Egypte Mutaties bij het vloatbevel in Italië 10 December 1944 Britiche leger n de Betuwe genoodzaakt stellingen iets terug te nemen door Duitsche dijkdoorbraken Dultscli bruggenhoofd bij Venlo opgeruimd Verduistering in Engeland afgeschaft Roode Kruisschlp uit Lissabon zal J I M J 1 I U 1942 Nieuwe Japansche landingen op eilanden van de Phi4tppifnen waar U S A troeper nog weerstand bieden 1941 Japansche landing opde Phillippijnen De Britsche slagschepen Prince ofWa es en Repulse tot zinken gebracht Churchill verklaart Japan denoorlog 1939 20 graden vorst aan het Rus isdiFin che front De Russen komen slechts langzaam vooruit De eerste Britsche soldaten in de Maginotllnie BINNENLAND Naar verplicht Verkeersonderwiji Naar de K N A C verneemt is in d laatste vergadering van de Verkeers politiecommissie waarbij zijn aangeslo teYi de chefs der verkeerspolitie van Arasterdam Arnhem Groningen Eindhoven Den Haag Haarlem Rotterdam en Utrecht besloten den Minister van Onderwijs Kunsten en Wetenschappen te verzoeken het verkeersonderwijs als verplicht vak in het leerplan der openbare en bijzondere lagere scholen op te willen nemen Reeds herhaaldelijk heeft de K N A C ook lang voor den oorlog op het belang gewezen van verplicht verkeersonderwijs nog onlangs n l heeft de K N A C zicli in een ad es aan den Minister van Onderwijs uitgesproken voor de wenschelijk heid van spoedige invoering van dit onderwijs Gezinsverzorgsters staan op de bres Vijftig Bredasche meisjes die Jhaar krachten willen schenken aan den socialen wederopbouw van ons land hebbea in Breda haar diploma ontvangen van de school voor socialen gezinszorg Bo vigne de instelling van Mgr Frencke die zich ten doel stelt het hulpbehoeve de gezin te hulp te komen I e diplomauitreiking geschiedde met eenige ptecktigheid