Groot Gouda, maandag 10 december 1945

9 Beter Bier Van heden af zal door de brouwerijen weer bier in den handel worden gebracht met een hooger gehalte waardoor het bier bijna op voor oorlogsche kwaliteit wordt gebracht In verband hiermede is het noodzakelijk gebleken o a als gevolg van de zooveel duurdere grondstoffen en het feit dat de prijzen nog steeds gebaseerd waren op voor oorlogsche kostenverhoudingen de prijzen te herzien De Verhooging van den prijs per glas in het café kan worden opgevangen door de per 1 September 1945 plaats gehad hebbende verhooging De flesschen bierprijzen ondergaan voor den consument echter een verhooging ÏDdor den Directeur Generaal voor de prijzen zijn derhalve voor de diverse biersoorten de volgende prijzen per flesch respectievelijk in flesschen van 30 en 45 cl als volgt vastgesteld lager bier 0 20 en 0 27 tusschen bier 0 22 en 0 30 zwaar bier 0 24 en 0 33 stout 0 23 en ƒ 0 36 Indien men een vergelijking treft tusschen deze prijzen en de voor oorlogsche diene men te bedenken dat de bieraccijns na 1940 aanzienlijk is gestegen De overeenkomsten van Bretton Woods Ingediend is een wetsontwerp tot toetreding tot de overeenkomsten van Bretton Woods Het betreft hitjr de beide overeenkomsten betreffende het Internationale Monetaire Fonds en de Internationale Bank voor herstel en ontwikkeling ontworpen op de United Nations Monetary and Financial Conference Bretton Woods Het betalen van belasting nit geblokkeerd tegoed Nieawjaarsadv rïenties Ook U wilt Uw cliënten vrienden en bekenden gelukwenschen met Nieuwjaar Doe dit pzr advertentie in Groot Gouda U bereikt dan allen die U gelukwenschen wilt Grootte der advertentie als het vakje of een veelvoud daarvAn Vul onderstaanden bon in voor 22 December en op 3 Etec plaatser wij uw advertentie X 1 vakje k f 1 25 Adres Woonplaats pf of G N of Z N doorhalen wat niet verlangd wordt Naam adre en woonplaats in blokletters s v p N E Bij tekst naar eigen keuze geldt bet normale adverteaticteiief i ai k Ruim 11 000 pakjes vloei in beslag genomen Eén dezer dagen hielden ambtenaren van den C C D op het Kerkplein te s ravenhage een kruideniersbediende staande die een onschuldig uitzienden koffer droeg Bij onderzoek bleken zich hierin te bevinden 375 dubbele pakjes agarettenvloei Na een langdurig verhoor en na een onderzoek in een perceel aan de Lavendelstraat te Den Haag kwamen nog 11 415 dubbele pakjes Rizlavloei te voorschijn Voor zoover thans reeds kpn worden vastgesteld lag het in de bedoeling de boekjes tegen een opgedreven prijs in den gifhandel te brengen f e in beslag genomen pakjes zullen m den normalen handel worden teruggebracht Aankoop Legermateriaal Nederl kocht reeds 1500 wagens en ander legermateriaal door de Canadeezen gebruikt voor de bevrijding van ons land ¥ o6r een som van bijna 2 000 000 dollar Over een verdere aankoop van een aantal tanks en artillerie ter waarde van 5 000 000 dollar wordt thans nog in Ottawa onderhandeld Een groot wapenorder in Engeland werd door Canada aan de Nederlandsche Regeering van de hand gedaan voor 500000 dollars evenals twee legerwerkplaatsen in Antwerpen met alle uitrusting Van de 10 000 vrachtwagens vah het Canadeesche leger die nog in de buurt van Arnhem geconcentreerd zijn zal waarsèhijnlijk het grootste deel aan de Nederlandsche Regeering tegen zeer lageprijzen worden verkocht De bepalingen betreffende het betalen van belastingen uit geblokkeerd tegoed zijn gewijzigd krachtens de Zesde Aanv llingsbeschikking Deblokkeering 1945 Staatsblad nr F 307 Bij de opstelhng der geldzuiveringsmaatregelen werd het principe aanvaard dat alle belastingen welke verband hielden met de inkomsten die na 26 September 1945 zouden ontstaan met nieuw geld zouden behooren te worden betaald De bedragen verschuldigd over een vroegere periode zouden uit geblokkeerd tegoed kunnen worden voldaan Voor de practijk was dit omslachtig omdat dan bij de belastingen welke volgens kohieren worden geheven een splitsing der aanslagen noodig zouden zijn In de beschikking deblokkeering 1945 werd daarom bepaald dat het geheele bedrag dat materieel voor 1 Januari 46 verschuldigd is uit geblokkeerd tegoed kon worden betaald Deze regeling werd gemakshalve uitgebreid tot alle belastin gen Ill verband mét het bereikte circulatievolume moet thans de deblokkeering rigoureus worden beperkt Dit heeft ten aanzien van de belastingen welke met volgens kohieren worden geheven een wijziging van de te vrijgevige regeling noodig gemaakt Voor deze belastingen is de hierbovengenoemde datum van 1 Januari 1946 dan ook vervangen door b December 1945 Bij betaling mag m deze gevallen dus alleen uit geblokkeerd tegoed worden geput voorzoover de belasting materieel voor S December verschudigd was Dit betreft bijvoorbeeld accijnzen loonbelasting vereveningsIteffing enz Materieel verschuldigd is een belasting zoodra het feit waaraan de Wet de heffing vastknoopt heeft plaats Xehad Als voorbeeld diene dat derhalve de vermakelijkheidsbelasting ter zake van voorstellingen enz welke op 5 December of later hebben plaatfe gehad iet meer uit een geblokkeerd tegoed mag worden voldaan Voor de overige belastingen is de oude regeling blijven bestaan Zij vormen dus thans een afzonderlijke groep naast de Werboven genoemde Onveranderd kunnen dan ook voortaan nog uit geblokkeerd tegoed worden voldaan a ondernemingsbelasting voor het belastingjaar 1946 en vroegere belastingjaren nog in te voeren heffingen voor eenjaren welke voor 1 Januarfi 1946 zijn geëindigd personeelbelasting inkomstenbelasting grondbelasting en de beide vermogensbelastingen over de belastingjareTi welke voor 1 Januari 1946 zijn aangevangen alsmede plaatselijke belastingen welke volgens kohieren worden geheven over de belastingjaren welkevoor 1 Januari 1946 zijn geëindigd Bevin over het probleem van het Centraal Bestuur in Duitschland De Engelsche Minister van Buitenlandsche Zaken Bevin heeft in het Lagerhuis verklaard dat de Vereenigde Staten nog geen voorstel aan Engeland gedaan hebben tot herziening van de overeenkomst van Potsdam maar dat de Engelsche regeering wanneer dit voorstel gedaan mocht worden het zeer nauwgezet en sympathiek in overweging zujilen nemen Bevin wees er tevens op dat reeds geruimen tijd voor de conferentie van Potsdam r een beslissing was genomen over de bestuursmachinerie van Duitschland en dat de Fransche regeering daarbij evengoed partij is als de drie mogendheden dié bij de conferentie vertegenwoordigd waren Amerikaansch crediet voor de Unrra Het Huis van Afgevaardigden heeft een nieuw crediet van 1 350 000 000 dollar voor de voortzetting der hulpverleening aan de verwoeste landen door de Unrra in 1946 goedgekeurd In een amendement wordt verzocht dat de Amerikaansche correspondenten in de landen die worden geholpen zonder bepei king verslagen zullen kunnen schrijven over het gebruik en de distributie van de goederen onder de bevolking Zetel in Europa te nog in te voeren heffinken voor eenmaal zekerheidsstellingen voorzoover zij dienen tot dekking van de onder a b c en d bedoelde belastingen Tijdens de algemeene besprekingen te Londen over het vraagstuk van den zetel van de OrgSnifeatie der Vereenigde Volkeren heeft de Nederlandsche afgevaardigde de heer Pelt zich uitgesproken ten gunste van den zetel in Europa Als beweegreden voerde spreker o m aan dat het voornaamste waaraan de zetel moest voldoen deze was dat de omgeving een maximum aan objectiviteit zou garandeeren Er dient echter rekening mede te worden gehouden dat de voornaamste verantwoordelijkheid op de schouders rust van de vijf permanente leden van veiligheidsraad hetgeen de groote mogendheden zijn Elk hd van den raad moet rekening houden met het parlement en met de openbare meening in zijn land BUITENLAND De Big Three De Amerikaansche Minister van Buitenlandsche Zaken Byrnes verklaarde gisteren tijdens zijn persconferentie dat de verklaring van President Truman dat hij de internationale vraagstukken liever door de Vereenigde Volken dan door een nieuwe bijeenkomst der Big Three zag opgelost onjuist is geïnterpreteerd Truman bedoelde § lechts te zeggen dal een bijeenkomst van Attlee Stalin en minder geschikt leek en Na de Nederlandsche afgevaardigden kwam de Belgische Minister van Buitenlandsche Zaken aan het woord die ook namens zijn regeering verklaarde aan Europa den voorkeur te geven Tass bericht over de Driemogendhedenconferentie Naar vernomen wordt zal op 15 December te Moskou een ontmoeting plaats hebben tusschen de Ministers van Buitenlandsche Zaken van Oroot Brittannie de Sowjet Unie en de Vereenigde Staten Deze bijeenkomst is gearrangeerd in overTruman hem minder geschikt leeK en eenstemming met het op de conferentie hiï heeft hierbij niet het oog gehad op van Jalta genomen besluit waarbij werd voorzien in bijeenkomsten van de drit Ministers van Buitenlandsche Zaken om de drie maanden De bijeenkomst biedt aan de Regeeringen van Groot Brittannie Amerika en de Sowjet Unie i e mogelijkheid op informeele wijze de kwesties welke van actueel belaing ijn voor deze drie landen te bestudeerpn alsmede inzichten betreffende de controle over de atoomenergie uit te wisselen Opgemerkt zij dat blijkens het hiervoor doorgegeven Reuterbericht over de conferentie Reuters diplomatieke correspondent van meeing is dat de kwestie van de atoomenergie m t in behandeling zal komen de conferentie van Ministers van Buitenlandsche Zaken Byrnes voegde er aap toe dat hij persoonlijk niet inzag hoe de Vereenigde Volken het werk van het opstellen van de vredesverdragen zouden kunnen doen Hij heeft de hoop nog niet opgegeven dat de vredesconferentie zooals die door de Vereenigde Staten is voorgesteld bijeengeroepen zal worden Beheer van Japan Bij de onlangs in Amerika gehouden proefneming volgens het Gallup systeem sprak 60 van het publiek zich uit vooi de huidige inrichting van het beheersysteem van Japan terwijl 27 de voorkeur gaf aan bestuur door een geallieerden raad Frankrijk en de a 8 Driemogendhedenconferentie De Fransche Regeering is niet verrastdoor het bericht van de aanstaande driemogendhedenconferentie Het schijnt dat zij Vrijdagmorgen officieel van het Voornemen op de hoogte is steld Tot nogtoe heeft de regeering zich van commentaar onthouden Het ligt evenwel voor de hand aat aeFransche regeering met gemengde gevoelens de beslissingen welke buiten haar om zullen worden genomen en welk wellicht kwesties zullen betreffen die voor Krankrijk van vitaal belang zijn tegemoet ziet Uiteraard gaat het hierbij in het bijzonder om den toekom tigen Status van West Dultschland In welingelichte kringen te Parijs meent men te weten dat drie punten vooral op de conferentie ter sprake zullen komen 1 het vinden van een uitweg uit le geschillen welke de vorige conferentie te Londen hebben doen mislukken 2 het vinden van een overeenkomst inzake het geheim van de atoombom 3 het treffen van voorbereidingen voor een algemeene vergadering van de Vereenigde Volken waar de vredesvoorwaarden moeten worden vastgesteld Gelieve te plaatsen Naam nij neen nicruij mci iiv i s r r r7ion n hiiPBntnmcfpn van rlp HriP INDIË VAN MOOK KOMT NAAR NEDERLAND Naar wij van wel ingdichte zijde vernemen zal Luitenant Gouv Gen Dr H J van Mook T ver enkele dagen naar Nederland vertrekken om besprekingen met de regeering te voeren Twee afdeelingen Indonesiërs hebben Zaterdagnacht het havengebied van Tandjong Priok aangevallen Zij warengewapend met geweren machinegeweren granaten en waarschijnlijk met mortieren Na korten tijd werden zij verdreven door Britsch Indische troepen dig geen verliezen leden In de buurt van Kramat werd een patrouille ingesloten door Indonesiërs Zij werd door een compagnie Patiala s ontzet Admiraal Patterson is gisteren te Batavia aangekomen en zal zich weer naar zijn vlaggenschip begeven Te Bandoeng traden Ned troepen op tegen Nederlandsche plunderaars van wie er twee eenige huizen in brand hadden gestoken als represaille Er vinden steeds ontvoeringen plaats In een door de RepubRkeiosche Regeering over het bezoek van Sjarrifoedin aan Bandoeng gepubliceerd communiqué dat aan den Minister en plaatselijke autoriteiten overeenstemming was bereikt over alle punten wordt toegevoegd dat overeengekomen was dat het geheele geschi over Bandoeng rechtstreeks door de Centrale Republiekeinsche Regeering zal wornog steeds ontvoeringen plaats den behandeld Een gezaghebbende Britsche woordvoerder heeft gisteren verklaard dat als gevolg van de conferentie vaji Singapore de opdracht van Gen Christison in Ned Indië aanzienlijk is uitgebreid Ctitlstison heeft nu de bevoegdheid met tot zijn beschild tng staande strijdkrachten in een zoo groot mogelijk gebied de orde te herstellen en te handhaven om het mogeUjI te maken dat een constitutioneel hervorming en een zekere mate van zelfbestuur der Indonesiërs in het kader van het Koninkrijk der Nederianden tot stand kan komen en besprekingen daarover gehouden worden op een geregelde en wettige wijze zonder vrees of geweld Inmiddels herhaalde Van Mook dat de deur voor besprekingen nog steeds openstaat en hij zei verder Ik zie veel grootome mogelijkheden dan vorige week of weken terug voor een ieuwe én cfirecte samenkomst van Nederianders en Indonesiërs op korten termijn Nieuwe Britsche Politiek in Indië Naar Reuter s dJ rfomatieke correspondent meldt hebben welingelichte kringen te Londen met verbazmg het bericht dat Engeland een nieuwe jjolitiek in Indonesië gaat volgen ontvangen De beslissingen die tijdens de conferentte te Singapore zijn genomen zijn duklelijk een aangelegenheid voor de plaatseüjke rniiitaire autwiteiten voor zoover zij slechts betrekking hebben op de militaire situatie De aanduiding echter dat de oorspronkelijke taak het ontwapenen der Japanneezen en het handhaven der orde is ttitgdjrdd heeft te Londen verbazing gewekt Het is dukietijk aldus deze correspondent dat de Britsche offidede politiek in laatste faistantie in Londen wordt bepaald en dat deze niet door militaire autoriteiten hoo hoog deze ook mogen zijn kan worden veranderd