Groot Gouda, donderdag 13 december 1945

Publiek Rechtelijke Bedrijfsorganisaties De regeering is van meening dat een nieuw publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie moe orden opgebouwd met organen die in staat zijn het geheele sociaal economische bel€id voor zoover niet de centrale overheid dit zelf in de hand moet houden over te nemen Als sluitstuk van de bedrijfsorganisatie zal een regeling moeten worden getroffen voor de rechtspraak op overtredingen van de verordeningen van de bedrijfschappen de bedrijfsrechtspraak op overtredingen van de bedrijfsschappen de bedrijfsrechtspraak en de administratieve rechtspraak toewijzing van grojldstoffen aan de afzonderlijke takken van bedrijf het financieele beleid de sociale maatregelen en een aantal verdere punten in de economische politiek in den ruimsten zin des woords Een ontwerp van wet strekkende tot instelling van het Centraal Planbureau wordt bij de Tweede Kamer ingediend Zuivering Kunstenaars en Wijziging Kieswet De Regeering koestert geen plannen voor eenig vervoermonopolie De met betrekking tot de zuivering van kunstenaars in het algemeen welke tot nu toe is geschied vanwege het M G zal binnenkort een voorstel tot wetelijke regeling worden ingediend Een wetsontwerp tot wijziging van de kieswet is in verregaande staat van voorbereiding Gehoopt en verwacht wordt dat dit voor het einde van het jaar aan de Tweede Kamer kan worden aangeboden Bin Opstelling Welvaartsplan t Ten einde te geraken tot een juiste aanwending van aHe productieve krachten des lands en van de ter beschikking komende buitenlandsche credieten acht de regeering de opstelling van een nationaal nenkort kan een instelling van een com welvaartsplan noodzakelijk Dit plan zal als richtsnoer moeten dienen bij de bepaling van het regeeringsbeleid Ten aanzien van den invoer den uitvoer en de missie worden tegemoet gezien welke de regeering zal adviseeren omtrent een spoedige gezondmaking van de gemeentefinanciën De haven van Amsterdam Waar het lied van den arbeid klinkt lig verbazen Wat doet die man Hij geeft aanwijzingen aan den kraandrijver die vanaf zijn plaats niet in het ruim kan kijken Wanneer U dan weet dat zoo n grijpkraan van 8 tot 11 handels heeft begrijpt U ook hoeveel gebaren er aan te pas komen om hem de juise handeling te laten verrichten Even gaat U ook kijken bij de tanks waarin de palmolie verscheept wordt Met stoomleidingen is de olie warm gemaakt 70odat de vloeibare massa opgepompt kan worden Op kleine vlotten varen enkele mannen in de heete zoetige atmospheer r ond alleen gekleed in een overall Hnn taak is het afkrabben van de wanden van de tank zoodat er zoo min mogelijk verloren gaat Wanneer U weer langs de loopplank naar den wal gaat schudt U nog even de hand van den ploegbaas waar U daarnet mee gesproken heeft Het is een eeltige harde knuist die aan een kolenschop doet denken Maar een hand die hard is geworden in het werk dat hem steeds weer nieuwe bekoring brengt Het lied van den arbeid klinkt ook in zijn ooren De man aan het luik maakt een vreemd gebaar met zijn hand de kraan trekt op kabels schuren langs de randen van het ruim en een vracht komt met een wijden zwaai omhoog Kijk uit mijnheer is de niet geheel overbodige waarschuwing die U wordt toegevoegd Geboeid als U heeft staan te kijken in de diepte van het scheepsruim heeft U niet bemerkt dat een anderehijsch over Uw hoofd zwaaide Hier is een schip aan het lossen Dat beteekent drukte lawaai gejacht en dus leven Tot aan het watermerk lag he schip toen het voor de kade meerde Het dwingt bewondering af voof het vakmanschap van den stuwador wanneer men de luiken van de ruimen open ziet gaan Tot het laatste hoekje is benut Netjes liggen de pakken tabak de balen koffie en de kisten thee en rubber in het ruim gestapeld De tabak als teer artikel bovenop En heelemaal onderin het los gestrote bauxiet aluminiumerts Ergens op de kade in een klein rommelig kantoor zetelt de walbaas De man die de leiding heeft van dit alles Hij geeft instructies voor diverse ladingen Hij dirigeert al deze goederen naar de loods of naar de schuiten en lichterschepen die langszij liggen Het duizelt U wanneer U de havenarbeiders bezig ziet Oogenschijnlijk grijppen zij de kisten en balen voor de hand weg maar in werkelijkheid wordt er terdege gelet op de merken zoodat de partijen meteen worden gesplitst Even denkt U zich in de plaats van den walbaas die hier leiding moet geven en onwillekeurig maakt U de opmerking Dat zou ik niet klaar spelen Iets fascineerends gaat er uit van dit bedrijf En wanneer s avonds het duister valt en groote lampen in den mast en in de ruimen een spookachtig licht werpen op dit leven dat maar niet tot rust schijnt te kunnen komen valt er toch iets van romantiek over de haven Het lied van den arbeid Juist nu voelt U wat dat wil zeggen Hier is een omgeving die toch overigens niets romantisch in zich heeft Hard is het er en de taal die hier gesproken wordt is een harde taal Toch schuilt er onder al dat volk dat zoo dikwijls voor stug wordt gehouden een grooten zin voor humor Knoopt U eens een praatje aan met dien ploegbaas in zijn korte jekkertje Zijn stem is zwaar en doordringend Wwars door al het lawaai geeft hij aanwijzingen Als hij even tijd vindt zal hij U tusschen het werk door verhalen kunnen doen die meestal gebaseerd zijn op het verleden Hij zal U namen noemen van zijn collega s bijnamen dan alleen en ü vertellen van Jan die toen en toen op kantoor kwam vertellen dat zijn maat Piet zoo vreemd deed Hij kan me niet meer zee die Piet bleek toen in het ruim gevallen te zijn en bewusteloos op de lading te liggen Het is trouwens een opmerkelijk verschijnsel dat juist die menschen die al jaren lang meeloopen zoo sterk teeren op het verleden toen ze bijvoorbeeld een schip in recordtijd losterf Dat was werk mijnheer Inusschen is er een drijvende grijper langszij gekomen die het erts zal overladen in een lichter De man die zulke handgebaren maakte aan het ruim heeft zijn plaats weer ingenomen Wat U nu aan gebarenspel te zien krijgt zal U stel BUITENLAND De verwoestingen in Zeeland eni Brabant Thans zijn de juiste cijfers bekend over de oorlogsverwoestingen in Zeelanden Brabant Op een totaal aan woningen van 7052 in West Zceuwsch Vlaanderen werden er 2753 verwoest 1245 zwaar beschadigd en 1420 licht beschadigd Hieruit valt dus wel te zi n hoe deerlijk gehavend de West ZeeuwschVlaamsche streek er uit ziet Wat Walcheren aangaat opeen totaal van 19 180 woningen zijn er 3711 geheel verwoest 7669 zwaar beschadigd en 3639 licht beschadigd Voor Brabant zijn de cijfers uit WestBrabant het meest sprekend QP cn totaal aan woningen van 29 000 werden er hier namelijk 1513 geheel vernield 2703 iwaar beschadigd en 10732 licht beschadigd Voor midden Brabant zijn de cijfers gunstiger Van het totaal aantal woningen van 63141 werden er 987 geheel vernield 2994 zwaar beschadigd en 24248 licht beschadigd Verhoudingsgewijs ziet het er in het land van Heusden Altena slechter uit Hier werden namelijk 449 woningen geheel vernield 354 zwaar beschadigd en 3350 licht beschadigd Het totaal aantal woningen bedroeg 5975 Men wende zich niet tot Buitenlandsche Hulpinstellingen Het is den laatsten tijd enkele malen voorgekomen dat landgenooten zich met voorbijzien van de eigen nationale instanties voor hulpverleening wendden tot hef Canadeesche Roode Kruis en andere buitenlandsche Roode Kruisinteilingen f verzoek om hulp Afgezien van het feit dat dergelijke incidenteele aanvragen toch niet in behandeling worden genomen moge er op worden gewezen dat zij afbreuk doen aan de bijzondere goodwill die het Nederlandsche volk in het buitenland geniet Nederland is dankbaar voor de hulp welke het irit het buitenland mag ontvangen Het ziet daarin een erkenning van het aandeel dat het heeft gehad in de gezaftielijke inspanning om de overwinning te belialen Voorkomen echter dient te worden dat men door de handelswijze van enkelen ons volk gaat zien als een volk van bedelaars Radio programma van hedenavond HILVERSUM I 3W M 18 X Lichte Fransche muziek 18 30 Kwartier van den Arbeid H van Dugteren over Nieuwe organisatievormen van het N V V 18 45 Oude bekende melodieën gespeeld door Tony Schifferstein 19 00 Nieuwsberichten en reportage 19 30 Ensemble Nina Dolce 20 00 Nederland Herrijst R J Lubbe over Bloembollen onze eenige export 20 15 Het Concertgebouworkest o l v Clarence Raybouid Soliste Ida Haendel viool o m Vioolconcert No 1 m Max Bruch In de pauze pl m 21 45 Cultureele agenda door J W Acda 22 15 Mensch en Maatschappij Dr J Koekebakker over De crisis in het gezin 22 30 Op den drempel van den nacht 23 00 Nieuwsberichten 23 20 Avondwijding Ds L J Meilink Ned Herv Pred te Ankeveen 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 M 18 00 Nieuwsberichten en Persoverzicht 18 30 Gabriel Fauré programma door Léon Combé bariton en Maria Stroo piano 18 55 Anti Zwarte Handel Campagne Een Haagsche politiman over Gif en tegengif 19 00 Cantabile Septet 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 Ensemble George Frank 20 30 Het Regenboog Cabaret o l v Willy van Hemert 21 00 De Regeeringsvoorllchtingdienst antwoordt 21 15 Avondwijding Pater Lucidius Verschueren v h Klooster der Paters Franciscanen te Megen N Br 22 00 Nieuwsberichten 22 20 Tommy Dorsey en zijn orkest 23 00 Sluiting en Wilhelmus Dit heeft behalve tot stimuleering van controle genoopt tot het aanbrengen van enkele wijzigingen waarvan als de voornaamste gpnoemd worden het binden van de uitkeeringen aan een bepaald maximum de inschrijving van de gezinsleden bovfen 16 jaar van de overbruggingsuitkeering genietenden bij de Oew Arbeidsbureaux en de mogelijkheid tot uitsluiting van arbeiders die behooren tot en groep waarin ieder geacht kan worden arbeid te kunnen vinden Volksgezondheid De gezondheidstoestand van de bevolking die tot vóór 1940 buitengewoon gunstig te noemen was heeft tengevolge van den oorlog en de bezetting ernstig geleden Terwijl op sommige gebieden verwacht mag worden dat een snelle verbetering zal intreden zijn er andere terreinen waar de gevolgen van den oorlog zich nog jarenlang zullen doen gevoelen en waar zeer ingrijpende maatlogregelen noodig om het vroegere gunstige peil in afzienbaren tijd weer te bereiken Het Ziekenfondsbesluit Het in den bezettingstijd tot stand gekomen Ziekenfondsen Besluit kan niet buiten werking worden gesteld maar eischt herziening waarbij allereerst Duitsche insluipsels moeten worden verwijderd Voorbereiding van een algeheele herziening wordt ter hand genomen De Voedselpositie Het zal voor therstel vande positie welkje landen tuinbouw als bestaansbron innemen noodzakelijk zijn dat krachtige maatregelen worden genomen om zijn productie te vergrooten de kwaliteit zijner yoortbreng selen te verbeteren en door nationalisatie den kostprijs aan te passen 2an het binnenlandsche en internationale Preispeil De voedselpositie laat export van zuivelpriducten nog niet toe Doch reeds op korten tremijn mpet ook hier worden gestreefd naar uitvoer al kan dit meebrengen dat van bepaalde producten een maJ Se rantsoeneering moet worden gehandhaafd Onze vetpositie kan ten gevolge van de J groote ingevoerde hoeveelheden gfondsroffen niet ongunstig worden gedoemd Wel moet er echter mee worden gerekend dat vnl margarine en vet zal raoeten worden gedistribueerd aangezien e boterpositie allerminst gunstig is net huidige vleeschrantsoen moet te a geacht doch vooruitgang kan eerst y u tegemoet gezien nadat onze eigen V LIk stapel in belangrijke mate is uit Beteugeling der Vekeersonveiligheid Het bestuur van de K N A C heeft zich met een adres tot den Minister van Verkeer en Energie gewend naar aanleiding van de toegenomen verkeersonveiligheid op de wegen In dit adres wordt er op gewezen dat adressante onlangs ook de aandacht van den Chef van den Generalen Staf van de Landmacht op deze belangrijke aangelegenheid heeft gevestigd Verzocht wordt er bij de onlangs ingestelde Verkeerscommissie op aan te dringen spoedig van advies te dienen inzake de veiligheid van het wegverkeer een streng maar rechtvaardig en paedagogisch toezicht op alle categorieën van weggebruikers te bevorderen en ten slotte daartoe de hulp en medewerking van civiele en militaire autoriteiten in te willen roepen HET ROODE KRUIS NATIONAL TRACING BUREAU VOOR NEDERLAND Te Wiesbaden heeft de vorige maand een vergadering plaats gehad van afgevaardigden van de verschillende belanghebbende nationale informatie en opsporingsbureaux overde georganiseerde opsporing van vermiste personen in Duitschland Daarbij werd o m besproken dat verzoeken tot opsporing slechts door het Central Tracing Bureau dat gevestigd is in het Unrra hoofdkwartier te Hoechst Duitschland kunnen worden behandeld indien 2e zijn aangevraagd door de nationale ofwporingsbureaux Nationaal opsporingsbureau voor Nederland is het informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis gebouw Petrolea Benoordenhoutscheweg 7 Den Haag Alle aanvragen moeten dus via dit bureau worden ingediend Met de meeste bureaux welke zich kort na de bevrijding eveneens op dit terrein bewogen heeft dit bureau i uw contact zoodat reeds ingediende aanvragen in den regel niet behoeven te worden herhaald Een onwelkome burgemeester Bij den terugkeer vai den gestaakten burgemeester van Schinveld den heer Adams hebben de tien raadsleden ile loco secretaris de ontvanger ea het geheele administratieve personeel hun werkzaamheden gestaakt daar zij op grond van de houding van den burgemeester tijdens de bezetting niet meer met hem samen wenschten te werken Naar aanleiding van deze alles behalve joyeuse entree deelde de kring Schinveld van de G O I W mede dat zij de aan den dag gelegde mentaliteit van hun voorzitter den heer P die destijds van dezen burgemeester een verklaring had afgegeven die op onwaarheid berustte ten zeerste betreurde Inmiddels zijn door dezen kring de noodige stappen ondernomen om deze kwestie op te helderen Rijkspostspaarbank en Balstii en Inleggers bij de Rijkspostspaarbanlc kunnen tot elk bedrag belasting van hun spaarbanktegoed voldoen Zij moeten zich dan met hun spaarbankboekjes en een ingevuld girostortingsformulier tot een P T T kantoor wenden Het bedrag wordt dan van hun boekje afgeschreven en op de postrekening van den Ontvanger der Belastingen gestort Ook over het tegoed van zijn echtgenoote kan men hiertoe beschikken mits deze daartoe hcsriftelijk machtiging verleent Een en ander geldt eveneens voor spaarbankboekjes welke na 7 Juli j l werden afgegeven HIROHITO IN ANGST In leidende Japansche kringen heerscht een psychologische crisis veroorzaakt door de steeds toenemende vrees voor arrestatie als oorlogsmisdadiger Hirohito ziet zijn generaals adviseurs en persoonlijke vrienden een voor een verdwijnen Nu Konoye en Hirohito s boezemvriend en adviseur Markies Kido op de lijst van oorlogsmisdadigers voorkomen staat de keizer practisch alleen en zijn nervositeit neemt toe De afdeeling voorlichting en opvoeding van het hoofdkwartier van AAac thiT reemt reeds het probleem van de opvoeding en entourage van den 12 jarigen kroonpr Tsoegoe in overweging in verband met de mogelijkheid van Hirohito s abdicatie en verbanning en zelfs zijn arrestatie als oorlogsmisdadiger De vrees voor arrestatie is thans zoo groot dat hooggeplaatste p ersonen een zwarten handel in Engelsche kranten waarin Amerikaanschgezinde redevoeringen van voor den oorlog staan afgedrukt in het leven geroepen hebben Leden van Mac Arthur s hoofdkwartier worden allerlei functies aangeboden om hen te vermurwen