Groot Gouda, zaterdag 15 december 1945

ö GROOT GOUDA H PER ASPEKA AD ASTPA ALGEMEEN DAGBUD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redacti ie L J A Mr A V d Steenhoven A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 105 ZATERDAG 15 DECEMBER 1945 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et Kerstwijding Naar wij vernemen houdt de Ger JeugdCentrale alhier in de Geref Kerk aan de Turfmarkt een Kerstwijdingsavood Het geheel zal afgewisseld worden met orgel viool fluit piston declamatie en klemkoor Deze avond die op Zaterdag 22 Dec wordt gehouden is voor een ieder toegankelijk en begint om 8 uur precies De kerk zal voor dit doel verwarmd worden Als solisten zullen hun medewerking verleenen de heeien Geukes piston en Neugebauer viool De Directie der Gemeentewerken Met ingang van 1 Januari zal als hoofd der i deeling II van Gemeentewerken optreden de hoofdopzichter H de Meer Als hoofd van Afdeding III Relnigings en Ontsmettingsdienst en Marktwezen fungeert de hoofdopzichter P Kooistra Benoemingen en ontslag Met ingang van 1 December 1945 is den heer H de Jong bevorderd tot klerk 1ste klasse in vasten dienst ter Gemeente Secietarle Aan den heer A S den Haag werd eervol ontslag verleend als agent van politie met ingang van 1 Januari a s De gasprijzen gaan omhoog Burgem en Wethouders hebben op grond van de uitkomst der in de prlizenbeschikkinggas 1945 voorgeschreven formuleberekening de bestaande gasprijzen met Ingang van de verbruiksmaand Januari 1946 met i per M verhoogd Weersverwachting medegedeeld door het K N M i tot morgenavond Wordt verwacht Aanvankelijk licht bewolkt met hier en daar mist Later toenemende bewolking met hier en daar eenige neerslag Veranderlijke wind Oproep van den minister van Oorlog In mijn radiorede van 28 September 1945 werd door mij medegedeeld dat ik voor de taken welke ons leger in IfTdië te wachten staat nog 15 000 oorlogsvrijwilligers zou noodig hebben Nu in de afgeloopen periode met het oproepen dezer oorlogsvrijwilligers een aanvang werd gemaakt is gebleken dat zeer veten aan dezen oproep geen gehoor meer hebben gegeven Dat is begrijpelijk immers zij die het langst op hun beurt hebben moeten wachten hebben in verschillende gevallen werk gevonden Er is hiervoor echter nog een belangrijke oorzaak n l tallooze oorlogsvrijwilligers die als eerste voorkeur dienstneming bij de luchtmacht marine of mariniers te kennen hadden gegeven bleken niet bereid deze voorkeur te wijzigen en zich voor de voor Indië bestemde troepen te doen inschrijven ondanks het feit dat er voor hen geen plaas bij het dienstvak hunner keuze beschikbaar was Helaas heeft zich bovendien de toestand in ndië na 28 September in ongunstigen zin ontwikkeld Deze ontwikkeling maakt het noodzakelijk om tusschen heden en het tijdstip waarop de eerste divisie kan worden uitgezonden nog sterkere contingenten roepen naar Indië te zenden Ik ben overtuigd dat het noch de bedoeling is van de Nederlandsche bevolking noch der oorlogsvrijwilligers om in dit moeilijk tijdsgewricht voor ons vaderland verstek te laten gaan De Regeering doet dan ook een dringend beroep op alle jongemannen welke zich als oorlogsvrijwilliger hebben laten inschrijven om aan de oproepeit welke hen nu bereiken gehoor te geven Dit geldt ook voor de oorlogsvrijwilligers die geboren zijn in de jaren 1925 1926 en 1927 welke ik eerst meende niet direct noodig te zullen hebben Hen wordt verzocht zich alsnog ten spoedigste te melden bij het aanmeldingsbureau waar zij geregistreerd zijn ten einde hun inschrijving te vernieuwen Hun uitzending kan binnen korten tijd tegemoet worden gezien Het gaat om de eer en de toekomst van Nederland en Indië beide DE MINISTER VAN OORLOG Mr J MEYEN s ORAVENHAGE DECEMBER 1945 OP DE BRUG Min Vos over de Organisatie van het Bedrijfsleven In zijn radiorede Op de Brug van gisteravond over de organisatie van het bedrijfsleven heeft de Minister van Handel en Nijverheid Ir H Vos gewezen op de noodzakelijkheid van de publiekrechtelijke organisatie van het bedrijfsleven De noodzaak tot ingrijpen in het productieproces leidde tot de instelling der Rijksbureaux welke echter volledig ambtelijke organen zijn Hoewel de Rijksbureaux momenteel niet gemist kunnen worden is er toch terecht een groote aarzeling in deze richting voort te gaan aldus de Minister Wij komen er echter niet met een ordening alleen door ambtenaren of alleen door ondernemers De Regeering heeft haar inzichten daaromtrent neergelegd in een voorontwerp van wet dat zal worden gezonden aan zeer vele instanties met het verzoek haar oordeel kenbaar te maken De fn de adviezen en meeningen vervatte opbouwwende critiek zal worden verwerkt in een wetsontwerp dat den Staten Oeneraal zal worden aangeboden Volgens het Sy Vergadering noodgemeenteraad De burgemeester van Gouda deelt ons het volgende mede In de vergadering van den tijdelijken gemeenteraad van Dinsdag 18 Ore a s wordt een vooratel van B en W behandeld tot vaststelling van een verordening welke kan bijdragen tot de bestrijding en de beteugeling van de verspreiding van scabies schurlt Ongetwijfeld zullen vele ingezetenen zich afvragen of het nu wel noodzalielijk is zoo n verordening in het leven te roepen Schurft kwam toch alleen eeuwen geleden in verontrustenden vorm voor Neen waarde lezeres of lezer ook öu in het jaar 1915 blijkt deze besmettelijke ziekte en wel in allerlei kringen op het appel aanwezig te zijn en in een omvang welke de nietingewijde absoluut niet vermoedt Zij is een erfenis uit de achter ons liggende bezettingsjaren er mret radicaal mee afgerekend worden en tpoedig Natuurlijk wordt er reeds nu tegen de scabies opgetreden De dokters doen niet anders dan zalfjes voorschrijven en de apothekers h bb n de handen voi om de geneesmiddelen gereed te maken Maar uit den kring van artsen en apothekers zelve is de roep opgegaan om de scabies meer systematisch en krachtdadig te lijf te gaan Het plan voor den veldtocht tegen de schurft scabies vermeldt in het kort het volgende De huisartsen geven de gevallen van scabies welke onder hun aandacht gebracht worden door aan een centraal punt Van hieruit wordt aan het betreffende gezin bericht wanneer een bezoek van een verpleegster of Roode Kruis helpster tegemoet gezien kan worden De met deze ziekte besmetten en de leden van het gezin waartoe zi behooren zullen dan voorhands in hun woning op aanwijzinq van een zuster of helpstar zich grondig in de zalf moeten zetten De zalf tast de kiceren niet aan Deze behandeling behoeft in het algemeen slechts eenmaal plaats te vinden Zij brengt wel de noodzaak mede een dag thuis te blij ven Uiteraard moet zoo eenigszlns mogelijk het geheele gezin op den elfden dag aan de behandeling worden onderworpen anders besmet men weer elkaar Na de behandeling met de zalf verschijnt de man van den ontsmettingsdienst om op de gebruikrl ke wijze met een formallnelamp het besmette ondergoed en beddegoed te ontsmetten In het algemeen mag worden verwacht dat de patiënten hun volle medewerking zullen verleenen zij zelf hebben immers de meeste last van de scabies Van de werkgevers wordt verwacht dat zij hun werknemer de verzuimde uren op normale wijze zullen uitbetalen y Voor het geval er echter petsonen zijn die uit kortzichtigheid valsche schaamte of wat dan ook trachten zich aan de hen toe te passen behandeling te onttrekken moeten zij gedwongen kannen worden zich te laten behandelen Voor deze gevallen nu wordt de boven genoemde verordening welke zulk een dwang mogelijk maakt vastgesteld In het belang van de volksgezondheid verke dus een leder die in aanmerking komt voor een behandeling tegen de scabies volledig mede C ardoor zal de dezer dagen in te zetten actie tegen deze lastige besmettelijke ziekte vlugger en beter kunnen slagen Ontvangt de personen die ten beh eve van deze actie zullen worden ingeschakeld derhalve met de noodige welwillendheid en bedenkt dat het hen er alleen om te doen Is U van Uw naren vijand te verlossen Vergeeld II niet dat TI Ma nfjftn TTw nionwro rite tributielcaart moet halen als Uw naam ligt tusschcn V d Waag Zijta U behaeft alleen Uw tweede dlstribnties amkaart en het inlegvel mede te nemen U kunt aan d loketten 7 9 en 11 van het Gymnastieklokaal in de Peperstraat terecht tusschen 9 30 en 12 uur en tusschen 2 ea 3 30 uur NEDERUIIB HLIPTINDIE STADSNIEUWS Geheimzinnige spoorlooze verdwijning Wij plaatsten reeds een foto met signalement van A H van der Kroef die sinds 10 dagen spoorloos is verdwenen De ververmiste persoon ij een geroutineeid zwemmer en kan uitstekend in het donker zien Hij heeft een rustig karakter Om deze redenen wordt aan een ongeval door verdrinking niet gedacht Wat overkwam hem als hij de Thalia bioscoop op 3 December had bezocht Alle nasporlngen van de recherche zijn tot nu toe zonder eenig resulte t Wie inlichtingen kan geven Is een beiooning van f 250 toegezegd Opsporing van vermisten Bij het Roode Kruis Gouwe 123 zijn thpins formulieren verkrijgbaar voor het opsporen van personen die in concentratiekampen zijn geweest en nog niet zijn teruggelieerd Oproep voor fam Van Wijk De fam Van Wijk waarvan de zoon Cornells van Wijk oud 22 jaar in Duitschland is geweest en nog niet is teruggekeerd wordt verzocht zich te melclen op het kantoor van het Ned Roode Kruis Gouwe 123 te Goudn 35 jaar tandarts Zondag 16 December a s zal het 35 jaar geleden zijn dat de heer H Haddérus Oostlngh zich als tandarts te Gouda vestigde De Gemeenteraadsvergadering van Dinsdag a s Op de gemeentt raadsvergadering van Dinsdag 18 December zullen o m de volgende punten aan de orde knmen Een voorstel inzake de salarissen van de wethouders den secretaris en den ontvangerder gemeente eenige benoemingen van gedelegeerden en gecommlteerden in eenigecolleges en bedreven voorstellen tot wijziging van de reglementen van het Van Iter sonZiekenhuis en Huize Juliana de benoeming van een onderwijzer aan deopenb lagere school No 1 een voorstel betreffendede toepassing van de D ankwet en eenL L l v i l e den straatnaam Vogelenzang Drankwetvergunningen Aan den heer L van Wingerden is een verlof B verleend ten behoeve van zijn sportschool in de v m Infanteriekazerne aan de VarkensmarkJ Bovendien is een verzoek ingekomen voor een tapvergunnmg van Boschweg 51 i i Binnen twee weken na dagteekenlng kunnen tegen het verleenen van deze vergunningen bezwaren Bchriftellk bij B en W worden ingedicad Gouda te doen Woensdag De Woensdag t ffl Wat is er in Reunie Vrijdag t m veioveraar van Indië Thai ia Theater Vrijdag t m De Zilvervloot Schouwburg Bioscoop Vrijdag Woensdag i Orchideeën voor Maria Gebouw Daniël Groeoendaal voorzaal lederen avond vanaf 7 uur ontspanningsavond Dinsdag 18 December Concordia 8 uur SweeliDckKwartet Woensdag 19 Dec 8 uur Blauwe Kruis Ned Reisver Afd Gouda C van Zwijndregt over Spoorweg Alpinisme Idem Gebouw Daniël Openbare vergadering van de Staatk Geref Partij Idem 7 30 uur Veemarktrestaurant Kerstwijding van de Ned Chr Vrouwenbond WAT GEBEURDE ER 15 December 1944 Het leger trekt ten N van Saargemünd over de Blies 7de Am leger bereikt de Duitsche grens Het laat te fort bij Metz geelt zich over Nieuw Britsch offensief in Birma Min Burger benoemt voorlooplge perszuiveringscommissie in bevrijd gebied ffet Vondelpark te clani v rsrHt gesloten wegens de houtroof door de burgerij 1943 Amerikaansche troepen landen op Kaap Marcus Nieuw Brittencë 1940 De Britten weer in Sldi el Baranl Rantsorneering van gas en eiectriciteit 1939 De Admiral Graf von Spee heeft van de Uruquasche reqeering toestemming gekregen om 72 uur in de haven te blijven liggen Handelsovereenkomst gesloten tusschen Duitschland en Roemenië BURGERLIJKE STAND Geboren 12 Dec Bernardus J z v W Leeflang en C A Janssen Wachtelstr 10 Jahannes C z v P van Loon en A A Esveldt Gouwe 52 13 Dec Jenny d v G Bron en A Vogelenzang Tollenslr 112 Ondertrouwd 13 Dec J van Berkel en A Molenaur F W Heerkens en J A Furrer H E Muller en J van Wingerden Getrouwd 15 Dec W C van derKleIJn en Kowaiczyk steem dat de Regeering zich voorstelt zal het bedrijfsleven worden ingedeeld in een aantal groote organisatorische eenheden waaraan de naam Bedrijfsschap is gegeven Deze eenheden omvatten alle ondernemingen in een bepaalde den sector Voor het textielbedrijf het metaalbedrijf de bouwvakken den landbouw en de daarop berustende industrieën voor het vervoer het bankwezen etc zullen telkens een of meer Bedrijfsschappen worden ingesteld Deze Bedrijfsschappen krijgen verordenende bevoegdheid Haar regelingen zullen aan goedkeuring van hooger gezag zijn onderworpen Een economische Raad zal voor het verband tusschen de regelingen zorg dragen welke zoowel econortfische als sociale vragen zullen behandelen In het voorontwerp is voorgesteld als voor zitter van het bes t r S=5 Bedrijfsschap eendof e Overheio fcK benoemen commillaris aan te stellen een in de wet verankerde belangrijke itie krijgt Wat de bestuurssamenstelling treft denkt de Regeering zich de dersafgevaardigden aangewezen door de vrije organisaties van de arbeiders de ondernemersleden door de vrije organisaties der ondernemers