Groot Gouda, zaterdag 15 december 1945

BANKSLUlTiNG I Ill ll De ondergeteekenden berichten dat hun kantoren op ZATERDAG 22 DECEMBER MAANDAG 24 DECEMBER en MAANDAG 31 DECEMBER a s GESLOTEN zullen zijn Gouda December 1945 T Goedewaagen 6 Zonen IncassoBank N V Wed Knox 6 DortlandJ van Mensch Pzn Nederl Middenstandsbank N V M 1 Ogier Co Rotterdamsche Bankvereeniging N V sens uitspraak gedèan in de volgende g j g j g pgrj g j g ggij OPENBARE VERGADERING der Staatk Ger Partij WOENSDAGAVOND 19 DECEMBER 1945 8 uur in h t gebouw Daniël ingang Naaierstraat waarin D V zal optreden de Weled Heer J v BOCHOVE vaa Zeist Nieuw benoemd lid der 2e Kamer GeIcgcDbcId tot htt itcUea v vragen HET BESTUUR Voor het KERSTFEEST Holat Cydaasea en 4Kcratttokica Te verkrijgen BOCKENBERGSTRAAT 106 MEVR KAMPHUISEN Crabethstraat 63 vraagt voor haar gezin van 2 personen een halpindehaishoodiog Werkster aanwezig Gevraagd WERKSTER voor enkele dagen per weck Mevr JASPERSBroekhuijsen Kattensingel 5 N V Bdm Brinkmaan vraagt voor haar kantoor Vr Jongste Bediende Schriftelijke sollicitaties te richten aan kantoor Peperstraat 11 Gevraagd voor direct EEN MEISJE voor dag en nacht Hoog loon prettige werkkring L V Meerdervoort 183 Den Haag Telefoon 391989 Tevens gelegenheid tot opleiding verkoopster Uw karakter beschrijf ik indien U mij een eigenhandig geschreven briefje zendt met f 1 met Uw toekomst indien U f 2 meezendt benevens uw foto liefst pasfoto welke teruggezonden Postbus 303 sGravenhage Inlichtingen over anderen onder dezelfde voorwaarden Gevraagd M El S J E als hulp in de Huishouding voor den dag of voor dag en nacht Mevr JASPERS Broekhuljsen Katteyslngel 5 Te koop aangeboden 2 Baby zciltjca ea 2 Gumaübrockjea ongebr oude kwaliteit f5 per stok Brieven onder no 2380 bureau van dit blad Adveréeert in Groot Gouda Radio programma van hedenavond HILVERSUM I 301 M 18 00 Sylvestre Trio 18 30 Het Rijk Overzet K y d Veer Hoe wij Indië verrijken met nieuwe gewassen 18 45 De Speellieden o l v Wesse Dekker 19 00 Nieuwsberichten en reportage 19 30 Can tabileSeptet 20 00 Nederland Herrijst Lichtbaken door Pater Henri de üreeve 20 15 Het Residentie orkest o l v Frits Schuurman Solist Gerry Schürmann piano Galaconcert uit het Gebouw voor K en W te Den Haag aangeboden door de Engelsche en Amerikaansche Ambassade In de pauze plm 21 05 Declamatie door Rolien Numan 22 15 Mensch en Maatschappij Dr J H van der Hoop De crisis in het huwelijk 22 00 Metropole orkest o l v Dolf v d Linden m m V Tony van Hulst zang 23 00 Nieuwsberichten 23 20 Avondwijding Ds S Visser uit Kortenhoef 23 30 Eddy Walis speelt 24 00 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 M 18 00 Nieuwsberichten en persoverzicht 18 30 Programma van gevraagde gramophoonplaten 1930 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 CX Radio RariteitenRevue met Kees Manders gezelschap en het Vaudeville orkest o l v Cor v d Linden 21 00 Als men in het duister tast hoorspel door Peggy van iKerckhoven 21 15 üp den drempel van den nacht 21 45 Avondwijding Ds A L Broer Doopsgez Pred te Hilversum j 22 00 Nieuwsberichten 22 20 Dansmuziek 23 00 Sluiting en Wilhelmus RADIOPROGRAMMA VOOR ZONDAG HILVERSUM I 301 M 8 30 Van man tot man Ds W Willemse Ned Herv Pred te Hilversum 9 00 Nieuwsberichten 9 20 Arturo Toscanini dirigeert 9 30 Kamermuziek gram 10 00 Hoogmis uit de Abdij van Berne te Heeswijk 3de van de 4 Adventsuitzendingen Het H Misoffer wordt opgedragn door den Zeereerw Heer L Brandenburg Pred door den Zeereerw Heer A v d Ven 11 30 Cantabile Septet 12 00 Bachcantate No 141 Dora Lindeman sopraan Akke de Vries alt Lex Karsemeyer tenor Guus Hoekman bas en t Omr kamerork o l v Hans Brandts Buys 12 30 Wiener Bohème Orkest en Victor Sylvester 13 00 Nieuwsberichten 13 20 Ensemble Nina Dolce 13 50 De Spoorwegen spreken Dr P Th Posthumus Meyes 14 00 P C J programma 14 30 Radio Philharmonisch orkest o l v Albert van Raalte Soliste Ida Haendel viool In de pauze pl m 15 30 Moderne klassieken Fragmenten uit Victoria Regina van I urence Hous man 16 40 Gewijde muziek 17 00 Geref Kerkdienst uit de üeref Kerk te Laren Voorganger Ds J L Wielen ga 18 00 Piano en orkest 18 30 Het SylvestreTrio 19 00 Nieuwsberichten en sportuit slagen 19 30 Musette orkest van Guérino en chansons van Charles Trenet 20 00 Nederland Herrijst Clemens Meuleman over Oe Stichting 1940 1945 en herstellingsoorden 20 15 Dolf van der Linden en zijn Metropole orkest 20 48 Rubriek van den wederopbouw 20 55 Concertgebouworkest en Toonkunstkoor o l v Clarence Raybould 2de deel Hét eerste deel wordt uitgezonden over Hilversum II van 20 00 uur tot 20 35 22 15 Mensch en Maatschappij Dr L A M Stolte over De Nederlandsche Volkskracht 22 30 Op den drempel van den nacht 23 00 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Ds A K Straatsma Ned Herv Pred te Den Haag 23 00 Sluiting en Wilhelmus Oinadaf 18 December a s hoopt RENSJE DONK Swancnbargh s Hofje Graeaeweg den dag te herdenken waarop zij twee en tachtig 82 jaar wordt Broer Nichten en Neven Voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij mijn terugkeer in het Vaderland betuig Ik laags dezen weg mijn hartelijken dank D SCHOOTS Krugerlaan 22 Hartelijken dank namens mij en fln vrouw voor de bloemenhulde abclaogstelllng voor familie buren n bekenden na mijn terugkeer in fcct Vaderland na een verblijf van vijf jüar en acht maanden in den Vreemde G W UFKES M UFKES Heindljk W Tombergatraat 17 HILVERSUM II 415 M 8 00Nieuwsberichten 8 20 Zondagochtendreisje 9 00 Ochtendconcert gram 9 55 Kleine gedichten Voordracht door Johan Lapperre 10 00 Ned Herv Kerkdienst uit de Joris Kerk te Amersfoort Voorganger Ds C G H Biok 11 30 Zondagochtendhalfuur voor kinderen o l v Mevr L Spelberg Stokmans 12 00 Nieuwsberichten 12 20 Ensemble George Frank 12 50 Pianospel door Nico de Rooy 13 00 Zuid Amerikaansche muziek 13 30 Herdenking Dinsgaandag Op de groote trek Afrikaansche gedichten door Annie Schuitema 13 45 Programma van en voor de Canadeezen 14 30 Volksliederen uit Tsjecho Slowakije 15 00 Gramofoonmuziek 15 15 Gevarieerd concert 16 00 Filmpraatje door L J Jordaan 16 15 Thé Complet cabaret geserveerd door Benny Vreden 16 45 Vaudeville orkest o l v Cor v d Linden 17 30 De avonturen van Oome Keesje 18 00 Nieuwsberichten en sportuitslagen 18 20 Zestiende eeuwsche chansons en madrigaalmuziek 18 45 Denksport dobr Prof Dr F Schuh 19 00 Ben Silberman en zijn Novelty Serenaders m m v Carro Susain 19 30 Programma voor de Ned Strijdkrachten 20 00 Concertgebouworkest o l v Clarence Raybould Tweede gedeelte wordt uitgezonden op Hilversum I 20 55 tot 22 15 20 35 Oeler Koening De gele slang hoorspel 21 05 Brief uit Londen van J H Huizinga 21 20 Eddy Walis speelt 21 45 Avondwijding Pater W La Have van het Klooster der Kruishee ren te Bussum 22 00 Nieuwsberichten 22 15 Dansmuziek 23 00 Sluiting en Wilhelmus BINNENLAND De Indië Vliegtuigen M L 302 gezagvoerder Brugman inkomend 13 Dec 14 31 uur G M T van Calcutta vertrokken 14 12 3 05 G M T uit Karachi onderweg naar Cairo Uitspraken Bijzonder Gerechtshof Den Haag Heden heeft het Bijzonder Gerechtshof alhier onder praesidium van Mr Goos zaken J van Oostrom en A de Bruin respectievelijk uit Utrecht en Gouda die gezamenlijk een ondergedoken jood hadden aangebracht werden veroordeeld tot 8 j aar gevangenisstraf met levenslange ontzegging van eenig kiesrecht Recht tot cassatie werd verleend Tegen de verdachten was 15 jaar gevangenisstraf met ontzetting uit het actief en passief kiesrecht voor het leven geëischt Eenvormig Posttarief met België Hoofdambtenaren der Nederlandsche Posterijen bevinden zich op het oogenblik te Brussel Zij hebben er deelgeno men aan onderhandelingen welke tot doel hebben de posttarieven tusschen beide landen eenvormig te maken Hiertoe is in beginsel besloten De toepassing hangt af van de beslissingen welke volgens het NederlandschBelgisch Luxem burgsch economisch verdrag dat te Londen in September 1944 gesloten werd op tolgebied zullen genomen worden BUITENLAND ELF BEULEN VAN BELSEN TERECHTGESTELD Volgens een mededeeling van het hoofdkwartier van Veldmaarschalk Montgommery is gisteren het vonnis aan de 11 ter dood veroordeelden van het proces Belsen voltrokken De executie geschiedde door ophanging De Britsche scherprechter Pierpoint was hiervoor speciaal uit Londen overgekomen De executie had Donderdag plaats De eerste aan wie het vonnis werd voltrokken was Elisabeth Volkenrath de leidster van de vrouwelijke S S daarna werd Irma Greese opgehangen Kramer en Klein werden omstreeks 12 uur tegelijkertijd terecht gesteld Tot het laatste oogenblik behield Kramer een optimisme in zijn goede gesternte Klein en Hoessler bleven volkomen onverschillig Diep bewogen daarentegen was Irma Greese die sedert haar veroordeeling niet opgehouden had te snikken en te bidden Heeft Sjarir geen ontmoeting met Dr Van Mook gehad Sjarir de president van de Indonesische f egeering heeft de berichten die gewag maakten van een ontmoeting tusschen Dr Van Mook en hem tegengesproken Hij voegde er aan toe dat hij zich naar Den Haag zou begeven indien de Nederlanders hem dit nadrukkelijk zouden vragen VAN MOOK HEDEN NAAR NEDERLAND Dr Van Mook heeft gisteren tijdens zijn dat hij heden naar Nederland zal vertrekken Hij voegde er aan toe dat hij verwachtte dat tijdens zijn afwezigheid wanneer Dr Idenburg zijn politieke vertegenwoordiger zal zijn verdere besprekingen tusschen Nederlanders en Indonesiërs plaats zullen vinden Hij herhaalde dat verdere besprekingen tijdens zijn afwezigheid konden en waarschijnlijk zouden worden voortgezet en hij voegde er aan toe Ik heb mijn reis uitgesteld omdat er op een bepaald oogenblik contacten waren met de Republikeinen en ik wist niet hoe deze zich zouden ontwikkelen T K R werkt met de Britten samen Naar Reuters speciale correspondent te Batavia meldt heeft het streven van Sjarir s Republikeinsche Regeering om de controle over West Java te verkrijgen over het geheel genomen merkbaar resultaat opgeleverd Het communiqué van het Geallieerd Hoofdkwartier zegt dat het Indonesische T K R het Volksleger te Bandoeng de groote verzamelplaats voor geïnterneerden ten Zuid Oosten van Batavia heel goed met de Britten samenwerkt DISTRIBUTIE NIEUWS niBDBDBBLINGBN PLAATSBLI KE DISTRIBUTIBDIBNST GOUDA Inlevering van bonnen in de week van 24 29 December Kerstweek Bakkers In bovengenoemde week zal er geen gelegenheid voor inlevering van broodbonnen worden gegeven De bij bakkers aanwezige bonnen dienen zooveel mogelijk reeds op Donderdag 20 December 1945 te worden ingeleverd Slagers Op Maandag 24 December zal de dienst voor het omwisselen van bonnen gesloten zijn Slagers dienen de bonnen reeds op Vrijdag 21 December in te leveren Aardappelhandelaren Ook aardappelhandelaren dienen hun bonnen reeds op Vrijdag 21 December 1945 aan te bieden Restantbonnen voor wat betreft brood vleesch en aardappelen kunnen bij de eerstvolgende inlevering onbeperkt wordeu aangeboden Detaillisten Detaillisten met een codenummer tusschen 1000 3999 benevens tabaksdetaillisten dienen hun bonnen aan te bieden op Donderdag 27 E ecember Detaillisten met een codenummer van 4000 en hooger benevens initelllngen en melkhandelaren dienen hun bonnen in te leveren op Vrijdag 28 December 1945 Alle hierboven niet genoemde detaillisten brandstoffen textiel enz dienen m te leveren op Vrijdag 28 December 1945 Dé aandacht wordt erop gevestigd dat het z g systeem van evenredige bevoorrading voor bovengenoemde week vervangen wordt door het voordien gebruikte zoodat dus evenveel in toewijzingen wordt uitgereikt als in rantsoenen wordt ingeleverd Met nadruk wordt erop gewezen dat de inleveringstijden niet zijn gewijzigd uitslui s morgens tusschen 8 30 en 9 uur Tijdig aanwezig zijn is in het belang van handel en dienst Na aitreiking bonkaartca De na ultreiklng van levensmiddelenkaarten die oorspronkelijk was gesteld op Maandaq 24 December 1945 zal plaats hebben op Dinsdag a s 18 December 1945 Lokctw ziging Met Inggng van Maandag 17 Decembrr 1945 worden aangelegenheden betreffende vermissingen repatrleering en stamkaarten welke voorheen in het dienstgebouw aan de Peperstraat werden afgedaan behandeld aan loket 5 van den distributiedienst Westhaven Babypakkettea Op Dinsdag 18 December 1945 wordt aan loket 14 van den distrlbutiedienst Peperstraat gelegenheid gegegeven een aanvraag ia te dienen voor babypakketten ten behoeve van kinderen geboren in het tijdvak 1 Jannari tot en met 7 October 1945 die nog niet van een babypakket werden voorzien Medegebracht dienen te worden de tweede distributiestamkaarten van moeder en klad eventueel nietgehonoreerde oude vergt nlnqen Op genoemden datum zijn de loketten voor andere aanvragen gesloten