Groot Gouda, maandag 17 december 1945

2 S u duilda € i VOETBAL Sliedrecht Gonda 2 3 Een van doel tot doel stevigen wind regenbuien en een glad en zwaar terrein maakten het spelen van goed voetbal moeilijk dit is wel de oorzaak geweest dat ondanks het harde werken van beide ploegen ket geen mooien wedstrijd is geweest maar het heeft aan spanning niet ontbroken en het talrijke publiek leefde daardoor enthousiast mede De thuisclub heeft in de eerste helft wind mede en ontketent aanval op aanval mede doordat de Gouda rechtsachter onvoldoende is ontstonden herhaaldelijk hachtelijke situaties voor het Goudsche doel welke door slecht richten van de Sliedrecht voorwaartsen en bovendien door subliem keepen van Gerritsen maar tot één doelpunt beperkt bleven Dit was toen de mid voor een goede pas gaf aan linksbinnen Vogel die ineens doelpuntte en Sliedrecht na een kwartier spelen de leiding gaf De weinige Gouda aanvallen waren niet gevaarlijk en had de achterhoede van de thuisclub hiermede dan ook weinig moeite Na de rust kwam Gouda in het offensief en al spoedig wist Rozeboom in het uiterste hoekje te schieten 1 1 Sliedrecht probeerde het spel te verplaatsen en drong de bezoekers naar eigen helft terug Zij wist verschillende schietkansen te scheppen doch de afwerking liet veel te wenschen over en kroop Gouda een paar maal door het bekende oog van de naald £ e rood witten hebben toen de opstelling gewijzigd en dit bracht verbetering uit een voorzet van Ottevanger schoot Walthie onhoudbaar in Even later opnieuw een Gouda aanval de bal werd over de uitloopende keeper heen geschoten maar een achterspe er sloeg het leer met een hand uit het doel Grootendorst benutte de strafschop 1 3 Er volgde weer spoedig een tegendoelpunt van Sliedrecht een voorzet van links door de Goudsche backs gemist wordt door rechtsbuiten Schalk ingeschoten 2 3 Er zijn qog tien minuten te spelen van beide zijde nog eenige aanvallen welke niet van gevaar ontbloot zijn maar geen verdere doelpunten opleveren Voor onze stadgenooten een benauwde overwinning welke hun evenwel twee goed te pas komende punten opleverde G S V Cromvlict 4 0 Op een zeer zwaar terrein werd gisteren de wedstrijd G S V Cromvliet gespeeld waarin de groenwitten een verdiende overwinning behaalden G 5 V verscheen met één invaller en trapte af tegen een fermèn storm welke vaak voor beide partijen loet in het eten gooide Desondanks werden toclf van beide zijden behoorlijk snelle aanvallen Opgebouwd welke echter geen succes opleverden Op een gegeven moment zette Vermeer goed voor C Brem snelde toe en doelpuntte maar scheidsrechter J Wassenburg had buitenspel geconstateerd Cromvliet niet onbetuigd probeerde het ook eenige malen met zeer goed opgezette aanvallen maardevoor Locde bleek niet tot doelpunten in staat dank zij het goede werk van Slaman en F Lakerveld Eenige malen was H Brem niet zóó dat men direct kon zeggen safe Zeer gevaarlijk werk heeft hij niet gehad G S V noch Cromvliet wisten de leiding te nemen zoodat met blanke stand de rust werd ingegaan Na de thee was het G S V welke roet windvoordeel van leer trok en het Cromvliet doel eenige malen voor gevaarlijke sltuatie s plaatsten En toen werd de druk op genoemd doel zoo sterk dat H van Harten een kogel loste en de bal via ket hoofd van de rechtsback J Boxhoorn achter C Luijendijk in het net verdween 1 0 Cromvliet ten aanval maar weer zooals gezegd niet tot scoren in staat Toen G S V het nogmaals probeerde was het A Wemmers welke van verre afstand keihard inschoot 2 0 Kort hierna was het Vermeer die aan alle onzekerheid een einde maakte en den derden bal in de touwen joeg 3 0 Cromvliet hard werkend probeerde de verdiende tegen goal te maken maar zij struikelde geregeld op de hechte G S V verdediging Toen de bal goed door H van Harten en F Nuvelstein was opgebracht wist C Brem met een doelworsteling voor de vierde maal te scoren 4 0 Hierna werd H van Harten die wegens een blessure het speelveld moest verlaten vervangen door N Seine die midvoor ging en C Brem de spilplaats innam Er kwam in den stand geen wijziging meer Het was een spannendt wedstrijd vooral voor de rust Olympia Ona 1 3 Onder zeer slechte weersomstandigheden het was koud en regenachtig is gisteren de derde plaatselijke ontmoeting gespeeld Het waren Olympia en Ona die elkaar op het Olympia terrein ontmoetten Het was een spannende wedstrijd wat reeds bleek uit de 0 0 stand met de ruit De straffe wind en t regenachtige weer deden veel afbreuk aan het spel Voor de rust was Olympia iets sterker ondanks tegenwind De gevaarlijke middenvoor van Ona van Willigen werd duchtig door den 01yüpia st il L Duys en de beide backs geschaduwd Hij kreeg dan ook weinig kans om te schieten Het middenvoor probleem is met Lafeber nog niet opgelost Ook de keeper Vermey maakte nogal eens een fout wat met een goal werd afgestraft In het begin golfde het spel heen en weer Het Olympia doel kreeg eenige corners te verwerken Vooral door den wipd die aan den bal een effect gaf ontstonden gevaarlijke momenten voor het Olympia doel Bij een snellen aanval van Olympta zette de Jong den bal prachtig voor De vooruit snellende Breeman kopte den bal keihard in keepers handen Deze liet den bal vallea maar wist hem nog bijtijds te grijpen Olympia komt meer in den aanval en is p dit oogen blik beslist sterker Er worden diverse schoten op het Ona doel geplaatst Bij een aanval van Ona wordt er een corner geforceerd Deze wordt goed door v d Broek genomen Vermey stompte den bal weg Deze stuitte tegen een der spelers en kwam weer voor het Olymp a doel De bal wordt net voor de doellijn corner getrapt De corner wordt weer goed genomen Er ontstaat een doel worsteling en weer corner De bal stuit dan tegen den paal en is uit Dit was een spannend oogenblikje voor het Olympia doel Bij een volgenden aanval van Ona wist Vermey den bal te grijpen maar deze wordt uit zijn handen in het doei getrapt E e scheidsrechter keurt zeer terecht dit goal af Na de rust komt Ona er beter in v d Broek krijgt een pracht kans voor open doel maar schiet hopeloos naast Een corner van Olympia wordt rakelings door Huizer naast geschoten Van Willigen weet zich bij een aanval vrij te spelen hij schiet langs den grond 0 1 Vermey ging niet geheel vrijuit Bij een nieuwen aanval staat v d Broek alleen voor doel 0 2 Ona is nu sterker en er zijn gevaarlijke oogenblikken voor het Olympia doel Een snel Ie aanval van Olympia Lafeber schiet tegen den paal de bal stuitte terug Muylwijk wist hier van te profiteeren 1 2 In de laatste vijf minuten gelukte het Ona nog een derde goal te maken wat ons inziens buitenspel was Met dezen stand kwam het eind van deze Goudsche derby HANDBAL Op een zeer slecht terrein speelde Vires et Celeritas II te Schiedam tegen de leiders uit deze af dceling D W S III en het geluktehaar deze wedstrijd met 3 1 tie winnen P Hertog vierde zijn Come back met 3 goede doelpunten welke voor de rust werden verkregen In de tweede helft trachtte DWSdoor feller spel de achterstand teachterstand te verkleinen wat echter tot 1 doelpunt bepierkt bleef Alle spelers hebben goed gewerkten is deze overwinning zeker verdiend te noemen Excelsior verslaat Snelwiek met 10 2 Onder slechte weersomstandigheden werd aan de Varkenoordsche Straatweg de wedstrijd Snelwiek 1 Excelsior 1 gespeeld Excelsior had het gansche spel in handen en was over alle linies het sterkste De rust ging in met 1 5 in het voordeel van Excelsior D V Hoff en J Wiltenburg namen beiden 5 doelpunten voor hun rekening zoodat de stand eindigde in een klinkende overwinning voor Excelsior 10 2 wijl deze menschen daarin zijn komen te verkeeren na meestal een zeer arbeidzaam leven De spreker van dezen avond de heer W Meilof heeft daarna een uiteenzetting gegeven van de moeilijkheden waarmede de Ouden van Dagen door het geweldig stijgen van de kosten van levensonderhoud te kampen hebben Op heldere wijze vertelde hij hoe groote groepen die hun geheele leven slechts een schamel stuk brood hebben kunnen verdienen thans nu zij recht hebhen op een zoo mogelijk onbekommerd bestaan onder de grootste zorgen gebukt gaan omdat wel hun uitgaven doch niet hun inkomsten gestegen zijn Met tal van cijfers toonde hij aan dat zij niet in staat zijn het beschikbaar gestelde voedsel te koopen en van kleeding en schoeisel nog maar niet te spreken Velen der Oudjes ontvangen slechts ƒ 17 steun voor man en vrouw samen Hiervan moet dan ƒ 4 50 of ƒ 5 huishuur betaald worden van het overblijvende moeten zü maar zien rond te Komen Na al het doorstane leed van den oorlog moet dit hen dubbel zwaar vallen temeer daar zij er op gerekend hadden dat na de bevrijding ook voor hen een beteren tijd zou aanbreken Wij weten dat er geen groote kapitalen bij de Overheid beschikbaar zijn we weten dat Nederland arm is Maar wij mee nen zeker te weten dat er vele tonnen gouds in de doode hand zijn bij stichtingen zooals Oude Mannenhuizen Weeshuizen enz Wellicht is er langs dien weg door de Regeering geld voor dit sympathieke doel te verkrijgen Na de rede van den heer Meilof vond een gedachtenwisseling plaats over wat gedaan kan worden om verbetering te verkrijgen in de steunregeling voor de Ouden van Dagen Besloten werd een audiëntie bij den Minister van Sociale Zaken aan te vragen en met deze de zaak te bespreken Het Comité heeft het voornemen om ook in andere plaatsen contact te ïoeken teneinde de actie tot een landelijke beweging uit te breiden Tot toetreding tot dezen bond worden alle Ouden van Dagen uitgenoodigd Men kan zich aanmelen bij het secretariaat Vorstmanstraat 31 Gouda BINNENLAND Hervatting Effectenhandel Naar de Economische Voorlichtingsdienst meedeelt zal de effectenhandel vern oedelijk 2 Januari 1946 worden hervat Het ligt in de bedoeling eerst den handel te hervatten in Binnenlandsche obligaties en pandbrieven Wie dergelijke fondsen wenscht te verkoopen moet onder opgave van de betrokken nummers der effecten zich wenden tot de Vereeniging voor den Effectenhandel Na ontvangst van de vergunning vindt de verkoop plaats De verkooper wordt voor de opbrengst gecrediteerd ten laste van geblokkeerde rekeningen Twintig kinderen van dezelfde moeder Het echtpaar P de Nijs en W Jansen te Hoogerheide nabij Gilze N Br werd donderdag verblijd met de geboorte vafl hun twintigste kind De moeder en ook haar jongste telg maken het naar omstandigheden vrij goed hoewel het amper 2 pond en 50 gram woog Het echtpaar is nog geen 23 jaar getrouwd Nederland helpt Indië In het kader van de Hulpactie Nederland helpt Indie zal op 1 Jaiiuari a s des n m 20 15 20 45 uur door Koos Koen voor de microfoon van Hilversum 1 een radioluisterwedstrijd worden gelanceerd De bedoeling hieivan is de voor dit doel zoo broodnooJige gelden bijeen te brengen In en uitvoer statistiek van Suriname Invoer in guldens Voedingsmiddelen en dranken 4 605 9£l3 o a vleesch meel bier Ruwe of eenvoudig bewerkte mineralen 2 472 347 o a minerale oliën steenkolen Bewerkte producten 8 183 549 o a machines en werktuigen Overige producten 383 565 Uitvoer in guldens Voedingsmiddelen en dranken o a rijst en koffie Ruwe of eenvoudig bewerkte grondstoffen o a Bauxiet caoutchouc Overige producten 15 645 344 117 109 6 761 300 2 371 6 880 780 Oi anist Sydney Torch naar Nederland Op 11 Januari verwacht men in Nederland den bekenden Engelschen B B C organist Sydney Torch Hij zal in het City Theater te Arasterdam optreden Geef kinderen hun melk Melk is een waardevol voedingsmiddel en is omdat er vrijwel alle voedingsstoffen in voorkomen bij uitstek geschikt voor het kind dat immers nog groeien moet De hoeveelheid melk welke aan de kinderen verstrekt wordt hebben zij dan ook geheel en al noodig Ook voor de volwassenen zou het goed zijn als zij meer melk dan het huidige rantsoen kregen doch de hoeveelheid en samenstelling van de overige voedingsmiddelen welke thans gedistribueerd worden zijn dusdanig dat voor hen een grootere hoeveellieid melk dan II 2 Liter per week niet strikt noodzakelijk is De moeder wie de gezondheid en goede groei van haar kinderen ter harte gaat en welke moeder is dat niet geve haar kind eren dus het geheele rantsoen melk Zij schaffe de melkgerechten voor de volwassenen van het gezin af als er geen melk voor is Er zijn nog voldoende toetjes en andere smakelijke gerechten zonder melk te maken én wie deze niet weet te bereiden vrage de recepten aan het Voorlichtingsbureau van den Voedingsraad Koninginnegracht 42 te s GravenÜage Kerst en Nieuwjaarsgratificaties Door het College van Rijksbemiddelaars is een richtlijn uitgegeven ten aanzien van het toekennen van een gratificatie ter gelegenheid van het a s Kerstfeest of wel met Nieuwjaar Als regel geldt dat de gebruikelijke gratificatie d w z de gratificatie die tenminste reeds vanaf December 1939 of Januari 1940 toegekend is zonder bijzondere vergunning ook ditmaal uitgekeerd kan worden Voorts is met het oog op de heerschende bijzondere omstandigheden het toekennen van een dergelijke gratificatie voor dit jaar toegestaan ten beloope van ten hoogste een weekloon of een kwart maand salaris aan die andere werkgevers bij wie de loonan niet hooger Hgr gen dan 115 van het op 31 October 1942 of 125 van het op 10 Mei 1940 geldende loon Voor het overige is het toekennen eener Kerstof Nieuwjaarsgratificatie alleen toegestaan bij speciale toestemming van het College van Rijksbemiddelaars Een dergelijke speciale toestemming zal door het College slechts worden verleend bij hooge uitzondering en na verkregen volledig inzicht in de loonen welke bij den betrokken werkgever gelden Neem regelmatig uw melk af Er wordt de laaftte dagen minder melk bij de slijters afgenomen dan overeenkomt met den timvang der rantsoenen Met het oog op de feestdagen leggen sommige verbruikers waarschijnlijk een rantsoenbonnetje opzij of houdiD melk bij hun melkslijters te goed Hier past een waarschuwend De melkvoorziening van het dichtbevolkte westen des lands kan alleen gaande gehouden worden door regelmatig de melk uit de noordelijke en oostelijke provincies naar dit gebied toe V te voeren Hier moet een regelmatige afname 1 tegenover staan Verbruikers die hun melk oiet regelmatig afnemen zullen ernstig teleurgesteld worden en minder melk ontvangen als straks aan een verhoogde vraag niet voldaan kan worden Aan alle gerepatrieerdcn uit Nederlandsch Indië De afdeeling pers en publiciteit deelt het volgende mede Alle Indische gerepatrieerden die nog niet m het bezit zijn van een door het c b v o centraal bureau voor oorlogsslachtoffers uitgegeven indentiteitsbewijs hetwelk recht geeft op verschillende faciliteiten moeten zich ter registratie en ter verkrijging van een zoodanig identiteitsbewijs wenden tot een der nderstaande dlstrictsbureaux verzorging rlogsslachtoffers waaronder de gemeente wa r zij zich hebben gevestigd ressorteert Zuidholland prov bureau F C E van Gogh R J Schimmelpennincklaan 3 Den Haag Tel 394994 Districtsbureau Den Haag Mr M K L Keulen Javastraat 34 Den Haag Tel 112453 114175 114668 Districtsbureau Rotterdam A F de long Calandstraat 62 Rotterdam Tel 28947 28959 28871 Directie 28987 Districtsbureau Leiden A H Buisman Rapenburg 26 Leiden Post voor liet Verre Oosten Ter aanvulling van het eenige dagen geleden gepubliceerde bericht kan thans worden medegedeeld dat met den luchtpostdienst Amsterdam Batavia ook correspondentie kan worden meegezonden voor Birma Siam Hongkong en China Het boven de gewone porten en rechten verschuldigde luchtrecht bedraagt voor Birma en Siam 30 cent per 5 gram en voor China en Hongkong 70 cent per 5 gram twee jaar tegen Jhr van Bönninghausen Jhr Mr E J B M von Bönninghausen tijdens de bezetting burgemeester van Hilversum en later van Tubbergën stond te Almelo terecht beschuldigd van valschheid in geschrifte teneinde zich te verrijken met de bezittingen van zijn overleden tante Baronesse Daniella Mulert tot de Leemcule De Officier van Justitie achtte verdachtes schuld bewezen en eischte twee jaar gevangenisstraf Uitspraak 22 Dec