Groot Gouda, maandag 17 december 1945

België neemt deel aan de bezetting van Duitschland Volgens de Belgische Radio heeft de Minister van Buitenlandsche Zaken Paul Spaak gisteren verklaard dat overeenstemming is bereikt overN de afbakening van een Belgische bezettingszone in Duitschland Spaak refereerde aan zijn besprekingen met Ernest Bevin over de Engelsch Belgische betrekkingen De Belgische zone zal volgens Spaak binnen de Britsche bezettingszone liggen Er zullen waarschijnlijk in het vroege voorjaar twee Belgische devisies heengezonden worden Waar komt de zetel van de Organisatie der Vereenigde Volken In het Mededeelingenblad van de voorbereidende commissie voor de Organisatie van de Vereenigde Volken wordt een I lijst gepubliceerd van de namen der steden welke zich hebben aangeboden als zetel van de Organisatie van de Vereenigde Volken Deze lijst bevat o m de namen van 40 Amerikaansche steden twee Canadeesche steden drie plaatsen op de grens tusschen Canada en de Ver Staten de Bermuda eilanden zeven Europeesche steden hebben zich candi daat gesteld waaronder Antwerpen een gebied bij Geneve Weenen Danzig Bournemouth en een Schotsche plaats waarvan de naam niet wordt medegedeeld Cairo en Tanger in Afrika alsmede Jeruzalem en een plaats op de Phi Ijppijnen komen als Aziatische plaatsen voor het meest or gineele voorstel voor den zetel voor de Organisatie der Vereenigde Volken betreft ongetwijfeld dat waarin de suggestie wordt gedaan de keus te laten vallen op een schip ergens op zee INDIE De Redacteur van de Merdeka gearresteerd Gemeld wordt dat M Diah de redacteur van Merdeka Donderdag door de Britten werd gearresteerd Tot nu toe is nog niet onthuld op welke gronden hij gearresteerd werd maar men verklaart dat Diah in zijn hoofdartikelen herhaaldelijk het volk ophitste tot oorlogshande delingen tegen de geallieerden Diah werd Vrijdagmorgen vroeg weer vrijgelaten De toestand op Java Het officieele communiqué van Vrijdag meldt dat niet ver van Soerabaja twee Punjabs werden gedood en vier gewond toen een patrouille door Indonesiërs in een hinderlaag werd gelokt Een peleton uitgezonden om de patrouille bij te staan maakte vijf geweren en een groot aantal lichte machinegeweren buit Een goederentrein voor Bandoeng is te Batavia zonder ongelukken teruggekeerd Ook werd een wegcon vooi naar Bandoeng gezonden en bevindt zich thans op den terugweg naar Batavia Berichten uit Bandoeng melden dat daar in het Noordwestelijke deel van de stad nog steeds eenige Indonesische activiteit is Het Hoofd van T K R het Volksleger heeft den ledeh van die organisatie te Buitenzorg bevolen om den weg tusschen Bujtenzorg en Soekaboemi van alle extremisten te zuiveren Ontvoeringen te Soerabaja De extremisten te Soerabaja hebben de gedurende de gevechten aldaar bijna duizend mannen vrouwen en kinderen ontvoerd Zij worden als gijzelaars vastgehouden maar niemand ook de Britsche militaire autoriteiten niet wat en precies waar Wij kennen van deze tragedie slechts het eerste gedeelte een ooggetuige heeft medegedeeld hoe deze ongelukkigen onder wie ook vele Menadoneezen en Abonnezen waren meegenomen werden utt het kamp Roebeeck laan in Soerabaja in een tropische regen Op een der vQrige dagen waren zij naar een verzanelpunt gebracht en men had hun medegedeeld dat zij geevaccueerd zouden worden omdat de streek te gevaarlijk was en Gurkhas ben allen zouden dooden Maar na vier uur geloopen te hebben werden zij naar het kamp teruggestuurd Toen de uittocht onder toezicht der extremisten eindelijk begonnen was wilde een aantal vrouwen niet vertrekken en zij zeiden Waarom dooden jullie ons hier niet De extremisten lieten hen toen achter waarop zij doOr Gurkhas bevrijd werden De Britsche autoriteiten hebben ontdekt dat de gijzelaars naar Taman ten Zuiden van Soerabaja gezonden waren maar dat zij daar niet gebleven zij Zij hebben deze plaats verlaten met onbekende bestemming waarschijnlijk Modjokerto 30 kilometer landinwaarts Een dergelijke massa transport kan niet onopgemerkt geschieden Men gelooft daarom dat het transport in verscheidene groepen gedeeld is Een groep werd waargenomen bij Goebeng waar zij In een trein gejaagd werden die vertrok in de richting van Malang Men gelooft dat anderen te Tjewang en Kertoiong ten Zuid Westen van Modjokerto zijn Niemand weet hoe zij behandeld worden Zeer vele Nederlanders op ava worden gesloopt door deze nooit eindigende onzelcer held Het is een van de ernstigste aspecten van de huldigen toestand die het officieele communique laconiek beschrijft als tamelijk rustig Nieuwe troepen te Batavia aangekomen Volgens een officieelen Britschen zegsman zijn twee compagnieën van de derde en vierde Britsch Indische divisie en het geheele zevende luchtlandingsbataljon welke laatste bekend is uit den slag om Arnhem te Batavia aangekomen Leider van Duitsche Indische Kolonie te Batavia gearresteerd De beruchte Duitsche Nazi J Patersen werd door de Britsche Militaire pohtie te Batavia gearresteerd Patersen was de leider van de Duische Kolonie OFFICIEÜLE PUBLICATIE Rente of standplaats Marktkoop lieden en Venters textiel Marktkooplieden en venters Ingeschreven bij Distex moeten om volledig bij den handel in textlelgoederen te worden ingeschakeld in afwijking van het per circulaire van 12 Nov medegedeelde hun algemeene vergunning van het rijksbureau Distex inzenden bij de Centrale Vereenlging voor den Markt Straat en Rivierhandel Hob bemastraat 59 s Gravenhage Op deze vergunningen dient dan de route of standplaats te zijn vermeld hetgeen door de Centrale Vereeniging voor den Marlet Straat en Rivierhandel zal worden afgestempeld Indien na 15 Januari 1946 bij de marktkooplieden en venters in textielgoederan algemeene vergunningen worden aangetroffen waarop de afgestempelde gegevens niet zijn vermeld zullen deze vergunningen onherroepelijk worden ingetrokken Toewijzingen Scheerzeep Het Centr Distributie Kantoor deelt mede dat voor scheerzeep uitsluitend geldig zijn de toewijzingen nummer 436 Alle andere toewijzingen voor scheerzeep zijn ongeldig Verhandelen en houden van Geiten en Bokken is vrij De bestaande voorschriften voor het houden van geiten en bokken zijn vervallen zoodat het houden van deze dienen thns aan een ieder is toegestaan Ook den handel in en het vervoer van geiten en bokken is vrijgegeven Het slachtver bod voor geiten en bokken en het ver voerverbod van bokken en geitenvleesch zijn gehandhaafd Ontheffing hiervan kan worden aangevraagd bij de plaatselijke bureauhouders Uitbetaling nummercoupures toeslag bro prijs Het aan en verkoopbureau van akkerbouwproducten deelt mede dat de nummercoupures M 165 199 234 a 301 a 320 b 320 c 320 a 346 b 346 a 376 b 376 c 376 408 voor de uitbetaling van den toeslag cp den broodprijs welke met ingang van 1 December j l haar geldigheid verloren alsnog ter inwisseling bij de eerder bekendgemaakte uitbetallngskantoren kunnen worden aangeboden tot en met 31 December 1945 Aanbiedingen van bovengenoemde coupures na 31 December zullen niet aangenomen worden De prijzen voor Zaklantaarnbatterijen De prijzen voor zaklantaarn batterijen zijn voor alle soorten gelijk geworden De winkelverkoopprijs moet op alle baï terijen gedrukt zijn zoodat t verkoopen tegen te hooge prijzen zoo goed als uitgesloten is Hieronder volgt de prijs van een aantal der voornaamste in den handel gebrachte soorten welke in geen geval mag worden overschreden Zakbatterij 3 cellig ƒ 0 40 zakbat KLEIWEG 25 GOUDA terij 3 cellig lucht zuurstof ƒ 0 43 kleine staafbatterij 2 cellig ƒ 0 20 kleine staafbatterij 2 cellig luchtzuur stof ƒ 0 24 groote staafbatterij 1 cellig ƒ 0 26 groote staafbatterij 1 cellig luchtzuurstof ƒ 0 30 anodebattenj 120 v ƒ 9 70 anodebatterij 120 v lucht zuurstof ƒ 10 55 anodebatterij 90 v ƒ 7 20 anodebatterij 90 v lucht zuurstof ƒ 7 60 Inlevering groentebonnen Het centraal distributiekantoor maakt bekend dat handelaren in groenten in het noordend des lands de van hun klanten ontvangen g 02 der groentekaart geplakt op opplak vellen op Maandag 17 of Dinsdag 18 December a s bij de plaatselijke distributie diensten moeten inleveren De diensten zullea toewijzingen no 24 uitreiken welke de handelaren van 19 tot ea met 22 December as bij het plaatselijk verdcelkantoor of bij gebreke hiervan bij de grosslerscombinatie waaronder zij ressorteeren moeten inleveren ter verkrijging van oe wij zin gen Met deze toewijzingen kunnen de handelaren zich bevoor radea gedurende het tijdvak van 23 December tot en met 19 Januari a s RECTIFICATIE In de officieele publicatie In ons blad van 11 Dec toewijzingen tabak Is een drukfout binnengeslopen g 14 en g 15 moet zijn g 18 en g 19 Recordvlucht Super Fliegende Forten B 29 Super Vliegende Forten van hef z g Dreamboat type legden Dinsdag het traject van Burbank in Californië naar New York city een afstand van 2 460 mijl af in 5 uur 27 min en 11 sec Door deze non stop vlucht worden alle records voor trans continentale vluchten gebroken Te huur gevraagd een ZIT SLAAPKAMER zonder pension Brieven onder no 2555 Bureau van dit blad Verloofd ANNIE NIEUWVELD JAN FLIPSE 22 December 1945 Oouda Raam 22 Utrecht Wielingenplein 5b Receptie 4 6 uur Raam 22 Te huur of te koop gevraagd een piashuisje gelegen aan de plassen bij Gouda Brieven onder no 2537 bureau van dit blad Te huur 79357677 met hoed enz enz Ook voor Tooneelaitpoeringen veceenigingen BLEEKERSSINGEL 31 Flink Dagmeisje v j J LANGfe TIENDEWEG 98boven Gevraagd een NET MEISJE voor heele of halve dagen Voor huiselijke bezigheden Br onder no 2502 bureau van dit blad Gevraagd zoo spoedig mogelijk een net Meisje voor heelc of halve dagen of een werkster voor enkele dagen p week Mevr BERTELS Krugerlaan 35 N SAMSOM N V t Alphen aan den Rijn vraagt ZEHERS DRUKKERS BINDERS Flinke loontoeslag bij goede prestaties Mondelinge of schriftelijke sollicitaties De OnYerwoBstbare Degelijke Drasienze Llegante AUTO is zeker de DODGE Vrachtauto 3 4 en 5 ton Duizenden in Nederland en duizenden bij duizenden waren bij de overwinnende legers in gebruik Zeer grooie voorraad onderdeden aanwezig Op ioewijzing ft V L verkrijgbaar Inlichtingen bij de Agenten mor Gouda en Omstreken GEBi T NIELEN Wadd axveen Tel 405 Gouwe 3 5 Tel 86 Gouda STOOM EN VERVEN Het Uk i 6MeH waUc ALLE Sloomgoederen kunnen v naf heden weer worden aangenomen Door det b hmndeUng plm 14 dagen G raa f Flinke VERKOOPSTER voor de afd Vitrage en Gordijnstoffen Niet heneden de 18 jaar Tevens een FLINKE LOOPJONGEN boven de 20 jaar Uitsluitend schriftelijke sollicitaties Woning inrichting H TER MEULEN Kleiweg 25 Gotida idstr 23 GOUDA 31 VOOR De NUTSSPAARBANK te Gouda vraagt voor spoedige indiensttreding een KANTOORBEDIENDE m Minimum vereischte Diploma s MULO Boekhouden en Maehineschrijven Schriftelijke sollicitaties worden ingewacht ten kantore Oosthaven 12 Verloicn Vrijdag l etn Oames horloge gaande van Karnemelluloot Tlcndew 8Markt naar Tnrfmakt Terug ta bezorgen Turfmarkt 3 Adverteert in GROOT GOUDA