Groot Gouda, dinsdag 18 december 1945

ö GROOT GOUDA AP A9XPA ALGEMEEN DAGBLAD VOOK GOUDA EN OMSTREKEN Jïedactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rtjksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 107 Administratie M J van Loon DINSDAG 18 DECEMBER 1945 Bur Markt 67 Gouda Tel 3 f Abonn p w 25 et Losse numm 10 et A Multum P Tom 0 2 P Twigt H V Eijk 2 0 P Palsgraaf J L Bol 2 0 G Twigt N V d Wouden 1 1 J Verhoef P Schouten 1 1 M Boere S J Schrooder 2 0 C de Joode P Verboom 2 0 NEDERLAND HELPT INDIË De Zaterdag j l gehouden straatcollecte georganiseerd door het comité Nederland helpt Indië heeft het mooie bedrag van f 5010 98 opgebracht Voorwaar eén prachtig begin ir PDINI KOMT TERUG ir de groote be bangs o ai i voor het Hypnose Variété i Bordini bestaat zal op 8 Janu a s een herhaling van het pro imma worden gegeven Nadert bijzonderheden zullen per adv tentie bekend gemaakt worden BEVORDERING Aan de Rijksunivers te Utrecht is bevorderd tot semi arts den heer R M van Deth uit Gouda kocht terwijl voor de avondvoor Naar men ons mededeelt heeft SPORTNIEUWS DE TRAINING VAN G S V In verband met het feit dat de zaal voor andere doeleinden gebruikt moet worden kan de trainingsavond van G S V morgen geen ddorgang vinden WATERPOLO Morgenavond om 8 uur speelt het eerste zevental van G Z C in het Spaardersbad te Gouda tegen R Z C T uit Rotterdam Aangezien R Z C tot de sterkste zeventallen van ons land gerekend mag worden zal het ongetwijfeld een mooie wedstrijd worden DAMVER DAMLUST De Damvereeniging Damlust speelde een vriendschappelijken bekerwedstrijd tegen Damvereeniging Moordrecht Hoewel Damlust met vijf invallers speelde was heteen spannende en sportieve wedstrijd Moordrecht zette alles opalles om te winnen wat haar ookgelukte De uitslagen zijn Moordrecht Damlust H Admiraal C Molenaar 1 1 G Terlouw M Zijlstra 1 1 G V Zeveren G J Barbier O 2 Hoe was de verhouding van tot Hugo de Groot Zoodat de totale uitslag luidt 18 2 De beslissingswedktrijden der Goudsche Klaverjasclubs Zaterdagavond versloegen De Vroolijke Vrienden De Sport met 4151 punten Door van t Hoffs Vrienden overtuigend te verslaan wist DF S de 1ste plaats te bemachtigen en moesten De Vroolijke Vrienden zich met de 2e prijs tevreden stellen Bovendien viel de persoonlijke prijs voor de hoogste gemaakte winsttafel ten deel aan den voorzitter van DES den heer A Zinkhaan en zijn rivaal F Eist De totaal uitslagen zijn DES 88846 De Vroolijke Vrienden 88125 Van t Hoffs Vrienden 86931 De Sport 82758 STADSNIEUWS U Wilt maar weten van Indifi Het plaatselijk Comité Nederland helpt Indië komt aan dit verzoek zooveel mogelijk tegemoet Donderdagavond 20 dezer wordt in Thalia Theater een speciale Indische Filmavond gehouden Met toelichting van den heer W S Bitter gep Assistent Resident zal dan vertoond worden het filmwerk TANAH SAERAl TG Het land aan den overkant dat in opdracht van de Ned Reg vervaardigd is Het nitrzikal g é te van é sB avond zal geheel telangenloos worden verzorgd door het bekende Krontjong Ensemble Djalak Wajang De middagvoorstelHng voor de scholen is reeds geheel uitver stelling nog enkele plaatsen verkrijgbaar zijn bij het Bureau vandit blad Markt 67 en bij Th Allebrandi Kleiweg 78 en eventueelDonderdag van 7 tolt 8 uur aan dezaal Aan deze adressen kunt Uook direct de plaatsen besprekenad 10 et psr plaats De entreeprijsbedraagt f 1 50 i Het Comité verzoekt ons nog mede te deelen dat de zaal die voor beide voorstellingen geheel belangenloos ter beschikking is gesteld tevens verwarmd zal zijn Breidt dus uw kennis over Indië uit en verleent tevens uw steun aan de actie Nederland helpt Indië Meer dan 3 eeuven hadden de documenten over Hugo de Groot gesluimerd in ons Goudiche GemeenteArchief tot ze gevonden werden in den wint r 194 1 1945 in denzelfden tijd waarin de idealen van Grotlus dooronze vijanden met voeten werden getreden Oeze idealen immers waren vrede door Internationale rechtspraak en als er dan toch getreden moest worden een menschelljke wijze van oorlogvocren Zagen wij de vorige maal dat de wereldberoemde schi ver van het werk Over het recht van oorlog en vrede meermalen In Gouda geweest is thans rijst de vraag hoe 4 verhouding tot onze stad is gsweest Wat leeren ons daaromtrent de oude papieren En dan kan geconstateerd worden dat deze verhouding over het algemeen een goede geweest is De meeste bezoeken die Grotius aan Gouda bracht geschiedden in zijn hoedanigheid ais Advocaat fiscaal van net Hof van Holland Dit Hof had zijn ouvereine rechten die het in de Grafelijke periode had uitgeoefend wel grootendeels verloren maar had toch nog belangrijke bevoegdheden overgehouden vooral bij beslissing van geschillen tusschen de ecne stad en de andere Gouda lag in die dagen in proces met Rotterdaai over de binnenvaart v B Amsterdam naar Rotterdam Gouda Ude dat die binnenvaart door onze stad zon loopen en dat geen andere mogelijk heden zouden worden opengesteld Rotterdam de telkens een andere doorvaart t w door de Rotte en verder over den Hildam forceerea Hugo de Groot is meermalen voor 9nze stad in de bres gesprongen als er weer gelijke pogingen gedaan werden Ook delicten van particuliere personen welke tot gevolg konden hebben dat Gouda als tran toccntrua schade zou lijden heeft hij streng vervolgd Geen wonder dat wij meer dan eenmaal in de oude registers lezen hoe de tad door royale geschenken van haar dankbaarheid getuigde Geen wonder ook dat in 1613 de Groot tot Pensionaris van KatterJam werd benoemd 4e stad Gouda INLICHTINGEN HUISVESTING INDISCHE WEEZEN Om inlichtingen voor opname van Indische weezen kan men zich of wel schriftelijk wenden tot Mevr van Elk t Hoof Kattcnsing l 79 ofwel mondeling Donderdags van half twee tot half drie DF VROOLIJKE VRIENDEN EN EEN D Bij een gehouden jaarfeest van dt Klaverjasclub De Vroolijke Vrienden bracht een collecte voor Eereschuld en Dankbaarheid f 23 93 op Tevens werd voorge stehï dat bij issderen wedstrijd die verliezende partij 5 cent moet storten vooi £ en D GUDERCOMMISSIE OPENBARE UX O SCHOOL de nieuwbenoemde oudercommis sie van bovengenoemde school inhaai laatstgehouden vergadering defuncties als volgt verdeeld Mevi H Goedhart Boef Noorderstraat 69 voorzitster G B vanWilligen Burg Martenssingel 34 secretaris H P Korevaax Kamemelksloot 207 penningmeester M Gautier Mevr S Happel de Jongen Mevr J A F HoUanderLicht leden i Opbrengst Straatcollecte GESLAAGD De heer P Weijer Jr is geslaagc voor het in Amsterdam gehouder examen voor apotheker Goudi haar uiterste best deed om hem te bewegen voor deze benseming te bedanken Vooral over deze aangelegenheid zijn interessante vondsten gedaan Hugo de Groot nan de benoeming toch aan doch de sympathie van de stad voor den grooten geleerde bleef onverminderd bestaan hetgeen blijkt uit notities omtrent geschenken waarmede de stad hem ook nadien bleef vereeren Bovenal blijkt de goede gezindheid van Gouda jegens den Pensionaris van Rotterdam ten tijde zijner gevangeneming Dan lezen wij telkens in de Vroedschapsrcsoluties dat Gouda door middel van haar Gecommitteerden er bij de Staten van Holland op laat aandringen dat de Groot toch in vrijheid zal worden gesteld of althans voor competente rechters terecht zal staan Wij weten dat deze pogingen vruchteloos gebleven zijn en dat Grotius veroordeeld is door de rechtbank waarvan hij de wettigheid niet erkende welke rechtbank hem In 1619 tot levenslange gevangenisstraf heeft veroordeeld Tot nu toe was de verhouding van Gouda tot Hugo de Groot sympathiek en vriendschappelijk geweest doch het kan verkeeren Nadat de staatsman in 1621 op de bekende geestige manier uit eljn gevangenis was ontvlucht en jarenlang als ballltig in Frankrijk geleefd had waagde hij het in 1631 nogmaals zich in Holland te vestigen Hi meende dit ongestraft te kunnen doen in de veronderstelling verkeeren de dnt de jaren de hitte vaa den strijd geluwd hadden Er kwam echter felle oppositie en het spijt ons te moeten zeggen dat Gouda bij dezen tegenstand vooraan stond De afgevaardigden van onze stad hebben er toe medegewerkt dat aan De Groot 1631 het verder verblijf in ons vaderland ontzegd werd De omzetting van de Vroedschap welke Prins Maarits in 1618 had bewerkt was niteraard de oorzaak van de veranderde bonding van Gouda geweest Drs J TAAL k eu ecUU Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavoDd Wordt verwacht Krachtige tijdelijke stormachtige wind aanvankelijk uit Z later uit Z W richt meest zwaar bewolkte lucht met enkele regenbuien zacht weer Wat is er in Gouda te doen f Reunie Vrijdag t m Woensdag De vei o veraar van Indië Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag De Zilvervloot Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Woensdag i Orchideeën voor Maria Gebouw Daniël G oenendaal voorzaal lederen avond vanaf 7 uur ontspannlngs avond Dinsdag 18 December Concordia 8 uur SweelinckKwartet Woensdag 19 Dec 7 30 uur lezing door Ing van Hattem over Modelvliegtuigbouw In Ccifé Ter Gouw Woensdag 19 Dec 8 uur Blauwe Kmls Ned Reisver Afd Gouda C van Zwijndregt over Spoorweg Alpinisme Idem Gebouw Daniël Openbare vergadering van de Staatk Geref Partij Wem 7 30 uur Veemarktrestaurant Kerstwijding van de Ned Chr Vrouwenbond Woensdag 19 December 8 uur Bovenzaal Reunie Ds Borger De Menschvan morgen Donderdag 20 December 8 uur Reunie Mij tot Nut van t Algemeen Raden S Hardjodirenggo met avaansche muziek volksdans en voordracht Idem 8 uur Thalla Theater Comité Nederland helpt Indië Tanah Sabrang met toelichting door den heer W S Bitter Vrijdag 21 December 8 uur Beursklokt Oudheidkundige kring Die Goude Arch A A Kok over De restauratie van stad en dorp met lichtbeelden WAT GEBEURDE ER 1944 Omvangrijk Dultsch tegenoffensief aan het Westelijk front bij Malmédy en Echternach Paenza in Italië gevallen Nieuw Amerikaansch offensief in de Philippijnen landingen op Mindanao De voedingswaarde van het distribntlepakket bedraagt nog slechts 586 calorieën Razzia s in Zeist 1941 De Japanners bezetten Portugeesch Macao Ned Indische en Australische troepen zullen Portugeesch Timor verdedigen BURGERLIJKEN STAND Geboren 16 Dec Willy dr van G J de Jong en M J Krook Eeatrixstraat 1 Gornelis zn van A J van Vliet en J A v Vliet Karnemelksloot 108 17 Dec Helene Maria dr van M A Linthorst en M C Overbeek Burgvlietkade 68 Getrouwd 18 Dec J F Mantz en A C Leendertse D Noordam en M A Goedewaagen Overleden 13 Dec Bertus Cornells Krijgsman 73 j 15 Dec Dederika Agnes Wijnanda Maria Overkamp 7 mn Het hoofdkwartier van het Nederlandsche korps Mariniers te Washington Jieeft meücj cücciu ladi net aetachement Nederl Marniers in de V S kort voor zijn ver trek 4 500 dollar heeft geschonken aan de hulpactie voor de voorziening van kleeren voor Nederland Eenige groote warenhuizen te Washington en New York hebben hun medewerking verleend dopr groote hoeveelheden kleeren tegen groothandelsprijzen van de hand te doen De artikelen omvatten 600 stuks babykleeren 1200 stuks ondergoed 150 stuks wollen rokken en 800 wollen kindertruitjes De goederen worden door bemiddeImg van de Amerikaansche Hulpactie verscheept en aan het Nederlandsche Koode Kruis ter verdeeling overgedragen