Groot Gouda, woensdag 19 december 1945

ö GROOT GOUDA S ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN EENDRACHT MAAICTMACffr Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 108 S Administratie M J van Loon WOENSDAG 19 DECEMBER 1945 Bun Markt 67 GoHda Tel 309i Abonn p w 25 et Losse numm 10 et RAADSVERGADERING Gisteravoad is de raad onzer gemeente in openbare zitting bijeengekomen onder voorzitterschap van burgemeester ames Hoewel de aanvang was bepaald op 8 uur begon men eerst om 8 30 wegens vertraging van de aankomst van de stenografen Afwezig was met kennisgeving de heer C Sluiter Tot gedelegeerden aan de Openbare Leeszaal werden gekozen mevrouw ames van der Hoop en de heeren W Hoonhout P D Muylwijk en E van Oantzig De burgemeester werd benoemd tot gecommitteerde der gemeente bij de N V Goudsche Waterleiding Mij Een tweetal nieuwe onderwijzers werden benoemd de heer G C Blom te Gorcum tot onderwijzer aan school 2 hoofd den heer P Becker en de heer de Mol tot onderwijzer aan de school V G L O hoofd den heer Eelkema Het voorstel tot wijziging van het Reglement van het Van Iterson Ziekenhuls werd aangenomen Dit houdt in dat het college van regenten met een zal worden uitgebreid Gevolg hiervan was punt 5 van de agenda de benoeming van de leden van het college van Regenten voor het Van Iterson Zleken huis Gekozen werden Mr Dr K JF O ames Mevr I N van Dantzig Melles deluer G J Schuttelaar Mevr A A Huismanvan Aalst Dr A Kcttler de heer R C Egglnk en de heer H den Uijl Mevrouw Van Dantzig Melles en Dr J Bik werden gekozen tot leden van het college van regenten van het Rusthuis Huize Juliana Zonder verdere bespreking werd het voorstel van B en W aangenomen om de salarissen van de wethouders met Ingang van 1 lanuari 1945 met 15 te verhoogen na een korte in eiding van den burgemeester die een overzicht gaf van de wethouders salarissen vanaf 1929 toen de salarissen f 2000 per jaar b droegen Eveneens werd het voorstel over de bezoldiging van het salaris van den Secretaris Ontvanger en ambtenaren van den Burgert Stand aangenomen De Ko te Akkeren zal geen cafe s krijgen Dit stadsgedeelte blijft droog aldus besloot de Raad Gernimen tijd heeft de raad zich bezig gehouden met het voorstel tot voorstelling eener verordening betreffende een besmettelijke ziekte Scabies schurft De heer F Moerei vonci de publicatie van den burgemeester inzake deze bestrijding wat voorbarig waar de raad toch hiervan nog geen kennis drotg Dr Bik deelde ook deze meening Het speet den burgemeester dat deze artikelen reeds waren uitgegaan doch het groote belang van deze bestrijding heeft met de pnblicatlc voorgrzeten Vroolijke momenten heeft de raad beleefd tijdens de behandeling van de beschonwing STADSNIEU WS Fiscale perikelen Vrijdag j l werd bij L aan den Tiendeweg een onderzoek ingesteld daar vermoed werd dat deze haüdelde in strijd met de huidige belastlngbepallngen Zijn voorlooplge bijzondere aangifte zou in strijd met de waarheid ingevuld zijn 57 IJswafelblikken met pasmunt werden bij hem in beslag genomen waaruit en bedrag van circa f 50 000 werdt gediept Voor de blikken met suiker biscuit raelkpoader en dergelijke artikelen aal de Meelcentrele én C CD een onderzoek naar de Tanah Sabrang De midd voorstelliog van de film Tanah Sabrang welke a s Donderdag in Thalia voor de leerlingen van de Middelbare scholen in Gouda wordt gehouden is geheel uitverkocht dank zij de medewerking van den heer Directeur van de R H B S Dr J Leest en den wnd Rector van het gymnasium Drs Van der Bent Voor de avondvoorstelling zijn nog kaarten verkrijgbaar aan het bureau van Groot C5ouda bij den heer Th Allebrandi Kleiweg 78 en des avonds aan de zaal De geheele opbrenqit komt tea goede aan Nederl d bclpt ladiC van B en W inzake den straatnaam Vogelenzang De heeren Fennet r k en Esschoten c h zagen ook liever den naam Wiihelmlnastraat weer terug Een motie van a r zijde werd Ingediend om den naam weer terug te btrengen op Wilhelminastraat De burgemeester zette het standpunt van B en W nog eens uiteen gebaseerd op historische gronden en op d moeilijkheid dat reeds een straat den naam onzer koningin draagt Bij een stemming waren er 12 voor en 12 tegen zoodat een herstemming inden volgenden raad za l plaats hebben Waar de agenda geen punt Rondvraag inhield werd onder verder voorkomende stukken nog een en ander behandeld dat langer duurde dan alle vorige punten tesamen De burgemeester las de gestelde vragen aan B en W voor die dr Bik a r had ingezonden inzake het beleid in het Rusthuis Juliana luidende Is aan het college van B en W bekenddat de reputatie van Huize Jniiana verrevao gunstig genoemd wordt 7 Is het college van B en W overtu gd dat in de jaren onzer bezetting alles maardan ook alles in het werk is gesteld doorDirectie en Regenten van Huize Juliana om den toestand van honger het hoofdte bieden en zoodoende het aanta sterfgevallen tot het minimum te beperken 3 Is het aan het college van B en W yoldoende bekend dat men ook thans nog niet geheel tevreden Is over de verstrekking van de door de Distributicdienst aangewezen artikelen 4 Is het aan Het college van B en W bekend dat zelfs nu de verwarming van Eet gebouw nog niet in orde is zoodat in de gepas eerde koude dagen de temperatuur in Huize JullaBa onvoldoende was Dn Bik had een interpellatie willen houden dit was volgens raadsreglement niet mogelijk Wethouder Heerkens r k was niets bekend omtrent een onguastigen toestand in het Rusthuis liana Hij zou een onderzoek instellen Terwijl Dr Bik gaarne op het onderwerp wilde ingaan wilde de burge meester dit niet daar B en W zich eerst op de hoogte wilden stellen Dr Bik vond den toestand wel zoo dat een gemeente belang was dat de raad daar kennis van droeg De heeren Snel c en Dr Nederhorst s d a p wilden ook wel gaarne Dr Bik het woord geven Ten slotte vereenigde Dr Bik zich met het voorstel om de zaak tot de volgende vergadering aan te houden Voorts was er een schrijven van Drs Nederhorst s d a p over de loonen in de D U W werken te Boskoop De buraemee ter wethouder Heerkens r k en Polet a r hebben ten aanzien van deren brief uitvoerig antwoord geoeven waarbij wij kennis namen dat de D U W arbeiders in twee groepen worden verdeeld de cultuur techni sche landarbeiders en de civleltechni 5chc bouwarheiders wier uurloonen resp zijn 64 et en 70 et utsavond in Reunie Donderdag a 5 zal de Mij tot Nut van het Algemeen haar eerste bijeenkomst sedert eenige jaren houden Het woord zal worden gevoer door Radhen S Hardjodlrenggo Het Com té Nederland helpt Indiè mocht van de Goudsche Afdeellng van het Nut de verheugende mededeeling ontvangen dat er tijdens de pauze voor het Comité zal worden gecollecteerd Ben brief van een HoUandsche dame in Singapore ontvangen Ik ben door de Engelschen uit het interneeringskamp bevrijd I God tij geloofd Van Wim haar man die res officier was ehoord De drie kinderen zfln in twee kampen ondergebracht Ze moeten bevrijd zi n doch ik heb nog niets van hen gehoord O die vree e ijke onzekerheid Ik wil de geheele ellendige bezettingstijd onder de Jappen met alle honger mishèndeling en vernedering weer meemaken als ik maar iets van Wim en de kinderen wist En wat zal de toekomst brengen Ik ben als een bedelares in Singapore aangekomen Wij hebben hier In Holland ook verschrikkelijke dingen meegemaakt doch duizenden ondbr ons hebben althans in materirele dingen niets geleden Zij zullen hun landgenooten daar in IndlC niet in den ttiek laten Geeft met Bilde handl De conclusie kwam hierop neer dat het Gemeentebestuur zelf niet aan de loonea en voorwaarden kan tornen doch aan de D U W leiding verzoeken kan de daarin werkende arbeiders voor de a i Kerstdagen een schadeloosstelling te geven daar zij nog geen gelegenheid hebben gehad voor deze Zondagen vacantiebons te verzamelen De heer Beunk s d a p wilde eveneens een drietal vragen stellen waarvan de belangrijkste die was over de belangen met Kerstmis van de Onden van Dagen De afloop hiervan Was voor den heer Beunk teleurstellend De burgemeester wilde zich aan het reglement houden en de heer Beunk had tevoren zijn vragen schriftelijk aan B en W moe£en stellen en nu niet om kwart Cirer elf hiermede moeten aankomen De heer Korf lib heeft ten slotte den burgemeester dank gezegd voor het schrijven waarbij deze aan de Gemeente aanbood een door hem vervaardigd heraldisch overzicht van de gcslachtswapens der burgemeesters derer gcmceatc gedurende het tijdperk 1600 1941 Eveoceos was een scbrirven bia a ea g di ow ii i i van den heer L Overhand secretaris dei E V B betreffende de torzending van een tweetal brieven aan oen minister vao sociale zaken betreffe ade de transportarbeiders in Gouda die ovcrbruggingsuitkeering ontvangen met verzoek hieraan adhaesie te betuigen Hierover heeft de heer Sccl c een uiteenzetting gegeven Resultaat was echter dat het voor tel niet door B en W onHer tenpfl werd doch voor kennisgeving aangenomen Te ruim half twaalf sloot de voorzitter de vergadering De Jnweelendiefstal tijdens i de bezetting Dinsdagmotgen heeft de Arrondissemcnts rechtbank te Rotterdam uitspraak gedaan in de zaak tegen MeVr K J die beschuldigd was van diefstal van juweelen De uitspraak luidde 3 maanden en 3 weken gevasgecisstraf met a rck van de tijd ia preventieve hechtenis doorgebracht De eisch was zooaris wij destijds reeds meldden A ier maanden met aftrek van preventief Mevr K J bevond zich oog geen vier maanden in hechtenis Jaarvergadering Turnkring De Turnkring Gouda en Omstreken zal a s Zaterdag dei middags 4 uur zija jaarvergadering houden in Hotel The Corner Crabethstraat te Gouda Op de agenda komen buiten de verslagen van secretaris en penningmeester o m oog voor de verkiezingen van Bestuur en Tech commissie en het samenstellen van een uitgebreid werkprogramma voor 1946 Dank aan allen De straatcollecte van het plaatselijk Comité Nederland helpt Iddië is een groot succes geworden Ondanks koude wind en regen hebben de Roode Kruis zusters en leden van de transportcolone dapper bijgestaan door ds padvinders zich met groot enthousiasme van hun taak gekweten terwijl de muziekkorpsen een belangHjk aandeel In het succes hadden Het plaatselijk Comité dankt allen voor hun hulp Interkerkelijke samenkomst De Plaatselijke Commissie voor Interkerkelijke Samenwerking heeft op Maandag 24 December een Kerstzangdienst belegd in de Groote of St Janskerk des avpods om 8 u Aan dezen dienst zullen Ds H C Leep Ds M C Koole en Ds G Koenekoophun medewerking verleenen Voorts werken een gemengd koor oll v Mr I J van Doorninck en een kinderkoor o l v den heer A Herstel mede Kerstlectnnr Een jaar lang hebben de Kerstboeken ongelezen in de kast gestaan Eindelijk is weer hun glorietijd aangebroken wani fn de donkere dagen voor Kerstmis als langzamerhand in elk huisgezin de Kerststemming groeit dan verheugt de Kerstlecteur zich in Ieders bijzondere beiangitelling In de Openbare Leeszaal zijn evenals andere jagen vorig jaar uitgezonderd de Kerstboeken weer tentoongesteld U vindt er bijv Selma Lagerlöfs Christus légenden de Kerst sproken van Basenau Goemans of voor kinderen Als alle lichten branden van A de Vries De leden kunnen uit de boeken een keuze maken All U ieti zoekt om voor te lezen aan volwassenen of kiiidcren of als U zelf KcHtltctnor wilt lezen oa de Keritsfeer te k eedemU Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht Wisselende bewolking geen regen van beteckenis Iets kouder Matige wind t uschen Z W en Z Mat Is erin Gouda te doen 1 Reunie Vrijdag t m Woensdag De veioveraar van Indië Tbalia Theater Vrijdag t m Woensdag De Zilvervloot Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Woensdag i Orchideeën voor Maria Gebouw Daniël Groenendaal voorzaal lederen avond vanaf 7 uur ontspanningsavond Woensdag 19 Dec 7 30 nm lezing door Ing van Hattem over ModelvIiegtulg cuw in café Ter Gouw Woensdag 19 Dec 8 uur Blauwe Krait Ned Reisver Afd Gouda C van Zwijn dregt over Spoorweg Alpinisme Idem Gebouw Daniël rOpenbaré vergadering van de Staatk Geref Partij Idem 7 30 uur Veemarktrestaurant Kerstwijding van de Ned Chr Vrouwenbond Woensdag 19 December 8 uur Bovenzaal Reunie Ds J Borger De Mensch van morgen Donderdag 20 December 8 uur Reunie Mij tqt Nut van t Alg ni n Raden S Hardjodlrenggo met Javaassche muziek volksdans en voordracht Idem 8 uur Thalia Theater Comité Nederland helpt Indië Tanah Sabrang met jtoellchting door den heer W S Bitter Vrijdag 21 December 8 uur Beursklokt Oudheidkundige kring Die Goude Arch A A Kek ever Dz restauratie van stad en dorp met lichtbeelden WAT GEBEURDE ER 19 December 1944 Duitsche terreinwinst aan Belgisch Luxemburgsche grens bij tegenoffensief 50 der Jn Friesland en Groningen aanwezige granen in beslag genomen voor Duitschland evenals 1 500 000 Kg boter bij de Frico te Leeuwarden 1942 De geheele Ned Politie gaat over in Rijksdienst 1941 Von Brauchitz afgezet Hitler neemt het opperbevel van het Duitsche leger op zich Hij verklaart zich voortaan door zijn intuïtie te zullen laten l iden Derna in Britsche handen Rommel s troepen Oostelijk daarvan ingesloten 1940 2 Nederlanders wegens sabotage ter dood veroordeeld door Duitsch Mil Gerechtshof Te Leiden woiden studentenorganisaties ontbonden Een aantal studenten en een professor worden gearresteerd 1939 21 Amerikaansche landen protesteeren tegen de schending van de Aiczzlk 30 Mijlszone bij de oorlogvoerenden ondergaan kunt U hier misschien iets van Uw gading vinden T m Zaterdag 22 Dec is de uitleening nog geopend Wielrqders let opl Even de fiets van den baas leenen en daarmee vlug wat cigaretten kooprn Dat was hetgeen een 12 jarige jongen Zaterdag wilde doen bij een winkelier aan de Turfmarkt Maar toen hij na een oogenblik weer bulten kwam zag hij nog juist dat een ander met zijn fiets zich volgens plan had teruggetrokken en met zoon snelheid dlstan cieerde dat ondanks de samenbundeling van alle krachten van den knaap en de ingezette race den jongen het nakijken bleef en de dief ontkwam Ook in de St Anthonlestraat werd een rijwiel ontvreemd door een insluiping ineen woning Lampekappen yan verzwaarde zijde Lappen zijde had de 27 jarlge dienstbode C V L uit de Rhijnvis Felistraat in haar vorige betrekking weggenomen om welke reden proces verbaal was opgemaakt Familie en kennissen hadden er oa lampekappen van gemaakt Het zuivere lampllcht viel door onzoivere zijde das eerst zuiveren