Groot Gouda, woensdag 19 december 1945

Radio programma van hedenavond HILVERSUM I 301 M 18 00 Trio Hofmeester 18 15 Cabaret Zes en een kwart m m v Max van Praag en Tony Schiffer stein 18 30 Het Rijk Overzee Flitsen uit het Indische congres te Amsterdam 18 45 The Hiil Bitlies 19 00 Nieuwsberichten en reportage 1D 30 Benedict Siiberman en zijn Novelty Senenaders m m v The Novelty Sisters 20 00 Nederland Herrijst Het Nationaal Instituut De eendracht van het land 20 15 Brief uit Londen door J H Hui zinga 20 30 Jan Corduwener Non Stop 21 00 Adieu Gringolette hoorspel door E Van Loggem 21 50 üramofaonmuziek 22 15 Mensch en Maatschappij Christendom en gezin door Ds Lr Bus kes 22 30 Componist van de week Handel 23 00 Nieuwsberichten 23 15 Avondwijding Kap B P F Roh ling v d Par van het H Hart van Jezus te Bussum 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 M 18 00 Nieuwsberichten en persoverzicht 18 30 Russische Operaconcert m m v Nina Kosjets mezzo sopraan Alex ander Koebitski tenor en Feodor Sjaljapien bas 19 30 Programma voor de Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 Omroeporkest o l MarnJus van t Woud V 21 00 Commentaar op beleïS en bewind door den Patriot 21 15 Orgelspel door Joop Walvis 21 45 Avondwijding Ds j van Nieuwen huyzen Rem Pred te Hilversum 22 00 Nieuwsberichten 22 20 Da nsmuziek 23 30 Sluiting en Wilhelmus plunderd en de Chineezen bemerkten dat zij zonder huis kleeding of meubi lair waren Volgens ooggetuigen werden eenige Chineezen die de Britsche orders tot ontruiming van de barricaden hadden mo eten opvolgen door de Indonesiërs gearresteerd en weggevoerd Gedurende de strafexpeditie zijn zestig Chineesche huijrèn in brand gestoken waardoor ongeveer driehonderd Indo Chinefr zen dakloos zijn geworden INDIË c Dr T Mook in NederlaDd aangekomen DE TOESTAND OP JAVA GESPANNEN BUITENLAND Stalin hervat zijn werkzaamheden Het Sowjet Russische persagentschap Tass heeft medegedeeld dat Stalin naar Moskou is teruggekeerd en zijn werkzaamheden als President van den Raad van Volkscommissarissen heeft hervat Besprekingen te Moskou geheim Naar Reuters speciale correspondent meldt is van gezaghebbende zijde medegedeeld dat de Cpnferentie der drie Ministers van Buitenlandsche Zaken goed begonnen is Bevin is voornemens om een bezoek te brengen aan zijn Russischen collega Molotoff voordat de drie Ministers weer bijeen zullen komen Alle bijzonderheden van de agenda en omtrent de besprekingen worden strikt geheim gehouden De Sovjet bladen hebben tot dusverre nog niets anders gepubliceerd dan het bericht omtrent het formeeje begin van de conferentie Nog juist voor de Luit G G die vergezeld werd door zijn secretaresse Mej Stokwijk in de auto wilde wegrijden kwam een achternichtje heip hijgend een ruiker witte chrysanten aanbieden Voor de microfoon van Herrijzend Nederland vertelde Dr van Mook den luisteraars in Nederland dat hij hoopte dat zijn verblijf in het Moederland slechts kort zou zijn en dat dit verblijf voor Nederl d en het Koninkrijk de gevolgen mag hebben die men er van verwacht Onmiddellijk na ijn aankomst op Schiphol is de Luit Gouvern Generaal van Ned Indië Dr H J van Mook in gezelschap van den minister van overzeesche gebiedsdeelen diens echtgenoote en Dr van Mook s secretfff esse naar Den Haag doorgereden alwaar de minister en Dr van Mook een eerste bespreking hielden in het hotel de Vieux Doelen Luitenant Gouverneur Oeneraal Dr H J van Mook is gisteren in ons land aangekomen Met deSkymaster van de Nederland Indjë lijn onder commando van den K L M pUoot Both landde Dr van Mook gistermjddag om 3 12 uur op Sdiiphol Ter begroeting waren aanwezig Prof Dr J H A Logeman minister van overzeesche gebiedsdeden met echtgenoote Generaal J C J Bongers hooM van Oosten West Indische Zaken en Luitenant Kolonel A Baars hoofd van de afdeeling Transport van het ministerie van O G de hew J P Bannier gecommitteerde voor Indische Zaken van dit ministerie de heer A Plesmm directeur van de K LJW een dei atie van de Vereeniging Nederiand Indonesië en eenige afgevaardigden van Perhinpoenan Indonesia die Dr van Mook een gesloten brief aanboden tal gedoode Indonesiërs op minstens 100 geschat Aan Britsche zijde telt men 3 dooden en 29 gewonden In Sémarang werden eergisterennacht een aantal gemeentehuizen iil brand gestoken Het vliegveld werd door mortiervuur beschoten maar de mortieren zijn onmiddellijk tot zwijgen gebracht Ned Consul Generaal te Singapore luncht met Mountbatten De Nederl Consul Generaal te Singapore Mr M F Vigeveno die vorige week in zijn standplaats is aangekomen is reeds den dag na zijn aankomst door Admiraal Mountbatten aan den luch ge De ongeregeldheden gaan voort Volgens een officieel communiqué uitgegeven te Batavia was Buitenzorg rustig ofschoon de zuiveringsacties vooitduurden Het Kedoeng Halangkamp wordt gereed gemaakt voor de ontvangst van de Rapwi Een mobiele colonne patrouilleerde buiten de stad en ontmoette eerst geringen tegenstand ofschoon de tegenstand later zwaarder werd toen 300 Indonesiërs aanvielen met messen geweren en machinegeweren Een Britsch Indische soldaat werd gedood Op den terugweg ontmoetten zij weer tegenstand tengevolge waarvan één gedood en twee gewond werden Toen men Dr Barnas den Resident te Buitenzorg vroeg waarom hij den Britschen commandant alleen maar wilde ontmoeten in een gewoop huis antwoordde hij dat men als men hem een door de Britten bezet gebouw zou zien ingaan zou beschuldigen een werktuig van de Britten te zijn De Britsch Indiërfs bezetten het gebied ten Noorden van Bandoeng en ontmoetten lichten tegenstand De Indonesiërs vertrokken met goedkeuring van de Britten naar Mapon en naar het Oosten en Westen der stad 2 Europeanen en Indo Europeanen werden geëvacueerd 32 anderen worden nog vermist Drie Indo Europeanen die door de Indonesiërs gevangen waren genome werden aan de Britten teruggegeven Van het Zuiden van de stad naar het Noorden is een georganiseerd binnendringen van de Indonesiërs merkbaar Strenge maatregelen zijn hiertegen genomen Volgens berichten is Sémarang rustig maar er is een voedseltekort Er is een voedselcomité gevormd bestaande uit Indonesische Chineesche IndoEuro peesche en Britsch Indische leden het werkt goed Er werd gepatrouilleerd bij de Lerepheuvel en in het district ten Zuid Westen van Oengaran Een groep Britsch lndiërs bevrijdde den Zwitserschen con sul en zijn vrouw die gevangen werden gehouden De stad Ambarawa wordt bezet door Indonesiërs er zijn geen teekenen van een normale bevolking 15 lndü Europe lftn werden uit de Tjipingang gevangenis ten Oosten van Meester Cornells bevrijd Er vielen geen ongeregeldheden voor bij den aanval op de gevangenis Volgens patrouilles bevinden zich een groot aantal gewapende Indonesiërs in het gebied van Paxx Krijam ten Zuid Westen van Soerahaja fn yhet gebied van Pandang werden fwee Britschlndiërs door Indonesiërs aangevallen hun geweren werden gestelen daarna werden tien van hen gevangen genomen Stakende zeelieden doen inval in K P M gebouw Meer dan 200 stakende Indonesische en Laskaarsche zeelieden hebben vanidigag een inval gedaan in het kantoor van de K P M in Sydney Onder de kreet wij willen voedsel renden zij de trappen op en hielden zij huis in de verschillende bureaux Een Nederlander die dit trachtte tegen te gaan werd neergeslagen en de vrouwelijke employees werden hysterisch De stakers zijn tenslotte door de politie uit het gebouw gezet nood Bende jooge Duitschers terrori seerde omgeving van DosseldorA Radio Batavia over den toestand In een verslag over den tegenwoordigen politieken toestand uitgezonden via Radio Batavia legde de Nederlandsche woordvoerder er den nadruk op dèt de Nederlanders bereid waren en dit nog zijn met de Indonesiërs samen te werken om den steeds tóenemenden economischen nood op te heffen zonder te zien naar de eindoplossing van het politieke vraagstuk In groote gebieden van de buitenbezfttingen zijn de herstelwerkzaamheden met volledige medewerking vaji de inheemschen met succes begonnen Tenzij dit spoedig ook op Java gebeurt zal het snel duidelijk worden dat een catastrophe nief v oorkomen kan worden De algeheele verwezenlijking van hun eigen bestaansrecht als volk is slechts moge lijk warfheer aan een aantal practische voorwaarden is voldaan Op de eerste plaats is een grondwettelijke bestuursinstelling noodzakelijk Deze instelling moet de middelen hebben de werkelijWe veiligheid en zekerheid van den wettelijken Status Het land heett ook een evenwichtige sociale structuur noodig Een georganiseerde economie en een sterk financieel systeem Het hoofddoel van de Nederlandsche politiek is deze voorwaarden op de snelst mogelijke wijze ten uitvoer te brengen I Nederland kaW oiet afzien van de verantwoordelijkheid voor de zorg voor de minderheden onder de bevolkingsgroepen en zij kan geen oplossing aanvaarden die haar zou ontdoen van haar zware verantwoordelijkheid voor de eigen veihgheid en rechtszekerheid overeenkomstig de Internationale maatsta ven Een wezenlijke voorwaarde voor openhartige besprekingen is echter dat er een eind komt aan den terreur Het eiland Onrust een Alcatzar De Nederlandsche gevangenis te Glodok in het centrum van Batavia die door de Britscl autoritetien in gebruik was genomen is gisteren ontruimd De meeste gevangenen zijn naar het eiland Onrust overgebracht waar volgens de New Y ork Times een Alcatzar is ingericWf 50 Nederlandsche leden van het gevaTigenispersoneel te Batavia zijn met de bewaking belast Reeds zijn 350 gevangenen overgebracht Gevechten bij Buitenzorg Na het man tegen man gevpcht in de omgeving van Buitenzorg wordt het aan JAQUES DE KA T MOCHT NIET NAAR SYDNEY Op bevel van den Procureur Generaal van Nederlandsch Indië werd de onafhankelijke sociahst Jaques de Kadt den toegang geweiijerd tot het vliegtuig dat naar Sydney vertrekt Hij had het voornemen naar Sydney en daarna naar Washington te gaan waar hij correspondent zou worden van het Nederlandsch Dagblad het Parool Jaques de Kadt die te Batavia is ge De Britsche militaire politie heeft alhier vandaag een traatgevecht taet revolvers en sten guns moeten leveren bi het achtervolgen van een bende van jonge Ouitscheri die den laatsten tijd het platteland hadden geterroriseerd door het verrichten van aanvallen op boerderijen Onder de politie vielen geen slachtoffers te betreuren doch verschillende leden der Duitsche bende liepen verwondingen op terwijl ongeveer 20 arrestaties werden verricht EERSTE EN TWEEDE KAMER BIJEEN De Eerste Kamer is gisterenmiddag in een korte openbare vergadering bijeen geweest onder voorzitterschap van Mr W L Baron de Vos van Steenwijk De voorzitter deelde mede dat het adres an antwoord op de troonrede op de gebruikelijke wijze ter kennis van H M de Koningin is gebracht en dat H M 4iet reeds bekend gemaakte antwoord hierop gegeven heeft Het nieuwbenoem de lid der Eerste Kamer Prof Mr P Scholten legde in handen van den voorzitter de vereischte eeden af en nam zitting De vergadering werd gesloten en de Kamer gaf zich in Comité General ter behandeling van de raming der voor de Kamers in 1946 benoodigde uitgaven De Tweede l Lamer heeft gisteren de loon en prijspolitiek behandeld als deel der regeeringsnota Het Moerdijksche Veer tijdens de Feestdagen De dienst van de belangrijke verbinding tusschen Noord en Zuid namelijk van het Moerdijksche veer zal naar de K N A C weidt op de beide Kerstdagen en op Nieuwjaarsdag worden uitgevoerd als op Zondagen Dat beteekent dat in de nachten welke aan deze dagen voorafgaan en er op volgen geen nachtdiensten zullen worden gevaren Stichting Radio Nederland in overgangstijd Het bestuur de r stichting Radio Nederland in overgangstijd is thans als volgt samengesteld Mr L A Kesper RijsW jk Z H voorzitter H E K Ezer an Arnhem ondervoorzitter dr W Bannmg Driebergen J B Broeksz Hilversum Mej Dr Nicolette a Bruining swijk Z H J Corver Hilversum yr N A Donkersloot Amsterdam Prof f Mag J B Kors o p Hilversum C A Keuning Amstredam Mr G L A n ichtmg Amsterdam en Mr G E van Walsum Rotterdam Chineesche bevolking van Bekasi dervindt onaangename gevolgen der strafexpeditie Voor de Chineesche bevolking van Bekasi had de Britsche strafexpeditie nog InH onaangenaam gevolg toen de ndonesische bevolking naar haar woonPtóats terugkeerde Een aantal van de og overgebleven huizen der Chineezen werd door een ongeordende bende ge Vlnchtelingen worden Aaaerikaansch borger Volgens een onderzoek dat zich over W staten uitstrekte heeft minsteas de helft van het aantal vluchtelingen dat tijdens den oorlog naar Amerika kwam het Amerikaansche burgerschap verworven terwijl Ag meeste van de overigen bezig zijn de Amerikaansche nationaliteit te verwerven Hoewel de meerderheid zich onder grootemoeilijkheden moest aanpassen veel grooterdan gewobe immigranten in normale tijden blijken zi toch zeer goed opgenomen te zijam het Amerikaansche gemeenschapsleven envoorzien zij thans in bun eigen levensonderhoud OFFICIEELE PUBLICATIE Extraf vleesch voor de feestdagen Spijsolic extra Suiker en wat Appelen op komat Met het oog op de komende feestdagen zaleen bon worden aangewezen voor een extrarantsoen van lOO gram vleesch Oe aanwijzing der vleeschbonnen zal voortaan per W dagen geschieden met drie bonnen van 100 gram zoodat men voor de periode derfeestdagen in totaal over vier bonoen kanbeschikken Oeze splitsing heeft de bedoelinghet ppbliek gemakkelijker in de gelegenheidte stellen een bon te bestemmen voot vleeschwaren Bij de voor kerstmis te publiceeren bonnen komen voorts een koopbon voor het extra rantsoen spijsolie en bonnen voor 100 gram koffie en 100 gram cacao poeder voor Het extraatje van 100 gram suiker wordt niet op een afzonderlijken bon gegeven maar de normale rantsoenen voor de volgende H dagen zullen met deze hoeveelheid worden verhoogd Hetzelfde geschiedt voor de peulvruchten welke ter compensatie van de komende tijdelijke verlaging van het kaasrantsoea extra zullen worden gegeven 250 gram per 4 weken voor alle leeftijden Het ministerie van Landbouw Visscherij en Voedselvoorziening had het graag zoo ingericht dat de verschillende rantsoenen die bijzonder geschikt zijn om de feestelijkheid van Kerstmis en de jaarwisseling te verhoogen koekjes biscuits zuidvruchten op een geschikter tijdstip zonden zijn fekomen Aangezien ook rekening is gehouden met de viering van het St Nicolaasfeest koa wegens den tijd welke voor bevoorrading noodig is alles niet precies zoo flercjgeld worden als men gewenscht had De fruitvoorziening is zoo geregeld datomstreeks Kerstmis alle groente en fruit r x u klanten ongeveer een pond appelen zullen kunnen verstrekken beschouwd van Soekarno en Sjahrir SeUren oo den loopenden fruitbon hun komen na de invasie der Duitschers in f J d anoelen zullen Nederland wordt als politieke adviseur