Groot Gouda, donderdag 20 december 1945

Ons dagrantsoen in de hongerperiode Reeds 1 1940 bij de Invoering van de levensmiddelenrantsoeneering moest men zich op een lager niveau van calorische voedingswaarde instellen dan normaal normaal is 3000 calorieën per dag voor een volwassene bij normalen arbeid Jaartal 1944 O jaar 1 420 1 420 1 460 1 420 1 360 1 340 1 28e 1 200 1 020 1 000 1 260 1 180 1 025 1 200 1 120 1 600 1 600 1 400 1 700 caloriën op 39 17 9 1 15 29 2 26 10 10 10 11 11 10 12 24 12 7 1 21 1 42 18 2 4 3 18 3 1 4 15 4 29 4 13 5 1944 451 Dit getal zakte langzamerhand maar kon worden gestabiliseerd gedorende 1941 1942 en 1943 op een gemiddelde van 1700 calorieën niet inbegrepen de calorieën gekregen uit groenten Aan kinderen tot 14 jaar werd een lager rantsoen gegeven aan de jeugd van 14 tot 18 jaar een hooger Gedurence de eerste 9 maanden van 1944 kon met moeite het gemiddelde van 1450 calorieën worden gehandhaafd Tijdens de hongerperiode daalde dit getal nog sterker zooals onderstaand schema aangeeft Aantal 2 3 jaar 4 14 jaar 14 18 jaar 18 jaar en ouder 1 420 1 720 1 780 1 440 1 420 1 740 1 800 1 445 1 460 1 600 1 70Ü 1 420 1 420 1 400 1 400 1 380 1 360 1 320 1 300 1 300 1 260 1 160 1 100 1 100 1 120 900 840 800 1 0 0 f40 680 660 840 660 620 600 780 560 560 500 1 000 680 620 600 840 f 700 640 640 700 500 480 460 900 800 700 640 820 600 560 560 1 300 920 825 800 1 400 980 800 520 1 220 1 000 660 600 1 400 1 200 1 100 700 Terelkten wij op 18 Pebr 1945 het dieptepunt BUITENLAND Penicillinefabriek in Engeland De thans in aanbouw zijnde penicilinefabriek te Speke nabij Liverpool die de grootste ter wereld wordt en aan bouwkosten 1 miilioen Pdst zal vergen nadert haar voltooiing aldus de Daily Tel Het personeel zal bestaan uit 300 man Een tweede groote penicillinefabriek wordt gebouwd in Barnard Castle Graafschap Durham Muziekinstrumenten van Bach gevonden Sowjet Russische militairen hebben in de kluizen van de Duitsche Munt te Ber lija een verzameling oude muziekinstrumenten gevonden welke hebben toebehoord aan den grooten Johann Sabastiaan Bach OFFICIEELE PUBLICATIE N nmmertoe wijzingen Het centraal distributiekantoor deelt mede dat de plaatselijke distributiediensten in de week van 23 t m 29 December a s voor onderstaande artikelen toewijzingen zullen uitreiken voorzien van de daarachter vermelde nummers vers nBperingen 526 suiker 527 brood 528 Am bloemj 529 incl bl 530 reductie 531 zout bloem 532 533 534 rijst 535 gebak 536 beschuit 537 boter 538 margnrine 539 540 vet 56 kaas 541 548 eieren a t 37 melk 542 543 vlecsch ontvangstbewijs met vleeschzegcis vleeschwaren art 52 aardappelen 544 545 tabak 546 547 Bij de inlevering van boanen voor bovenstaande artikelen met uitzondering van die voor boter margarine en vet vindt geen voorschotherziening plaats Voor boter worden toewijzingen uitgereikt op basis van een half maal het aantal ingeleverde bonnen vermeerderd mtt 10 pCt Voor vet worden toewijzingen verstrekt voor een aantal rantsoenen overeenkomende met het aantal rantsoenen hetwelk in de week van 9 t m 15 December j l als nieuw voorschot werd berekend Bovenstaande toewyzingen met aitzondering van die voor melk en aardappelen zijn geldig voor detailliiten van 30 December t m 12 Januari a s en voor grossiers van 30 December t m 26 Jan a s De toewijzingen voor melk en aardappelen zijn geldig van 30 December t m 5 Januari De toewijzingen 528 t m 531 zijn reedt geldig in de week van 23 t m 29 Dec a s Rectificatie In Offlcieele Publicatie d d 14 December 45 betreffende Route of standplaats marktkooplieden en venters textiel staat Hobbcmastraat 59 dit moet zijn HOBBEMAPLEIN 59 i Vaa prettige Feestdagen bent U vei ekerd w e SLAGER RIDDERSMA uaoc Uw Dus ook U naar Gouwe 186f Gouda Tel 2067 GEVRAAGD FLINKE WERKSTER voor 2 of 3 dagen per week A VAN BOVEN Groencndaal 16 De Goudsche Advocaten maken hierdoor bekend dat hun kantoren op Zaterdag 22 Maandag 24 Zaterdag 29 en Maandag 31 December a s GESLOTEN zullen zijn Mrs J I van Doorninck en J W Blankert Mr J L J A van Mechelen Mr A A J Rijksen Mrs S H en Dr J Smit Mrs H P C M de Witt Wijnen C Jonker J W Rutgers DAMES I Will U voor de komende Feesldagen een goed slukje Dundvleesch mei v ei en Fijne Vleeschwaren Cookvleesch Lunchworsl Bolerhaioworal Bestelt dan hetgeen U wenscht bij Fa C TeekeosOzo LTieodeweg49 Gotida Deze week ONBEPERKT DOOKVLEESCH verkrijgbaar Onze zaak heeft geen filiaal dua ALLBBN Lange Tieodcwee 49 2e Ketstdag vtrlovan RIET VAN DEN TOORËN en AUKE H HOEKSTRA Gouda Bleekerssingel 63 Agatha Dekenstraat 4 Receptie v 3 5 u Bleekerssingel 63 VERLOOFD ANNIE KOOMAN en FRANS VAN TONGERLOO Tweede Kerstdag 1945 R dam v Oosterzeestraat 4 Gouda Krugerlaan 165 Receptie v Oosterzeestraat 4 2de Kerstdag van 3 5 uur Krugerlaan 165 29 Dec na 7 uur Heden overleed mijn lieve zorgzame Man Broer Zwager en Oom de Heer Aric de Raadt in den ouderdom van 74 jaar M DE RAADT Lafcber Driebergen 17 Dec 1945 Nassaulaan 8 De Heer en Mevrouw NOORDAM GOEDEWAAOEN betuigen mede namens wederzijdsche Ouders hun dank voor de belangstelling bij hun Huwelijk ondervonden Gouda 18 December 1945 DEPóI rUTIE Iliini iS ocemtNU wtMT aan voor Stoomen H renho d n Costuuma Overjassan Demi Mantals Japonnan Mantelcostuums Divanan Tafalklaedan Plalds Vachten Ovargordljnen Spreien Tafalgoed Handachoenan Vitrage gordijnen Zie verder raambiljetten Verloren J l Zaterdag een Goadea Broche Camee gaande van Van Swietenstr Kattensingel Bleekerssingel Karnemeiksloot Burgvlletkade Burg Martenssingel Fluw Singel Tiendewcg Markt Kleiweg Kattensingel Tegen bel terug te bez V Swietenstraat 12 Te koop tvi ee kinderledikantjes compleet met matrasjes een kinderfieta en e n step Br onder no 2654 bur v d bl Burgerdame vraagt PENSION Brieven no 2652 aan het bureau van dit blad Te koop gevraagd een goed onder boudenS Danl sffiets event zonder banden P G DEN BROEDER ZeogeIraat 60 REDMIË THEATER Directie T J van der Tooren Het KERSTPROGRAMMA 1945 dat U gezien m et hebben H t boek waarvan 130 000 extmp wtrden verkocht De film waar mdlieenea vaa genoten en nog zullen genieten Vanaf Vr dag 21 Dec tm Woensdag 2i Dec Middag en AvondToorstelliogcn Eea lllm vol boelend gebeuren en leedere bekoring Een Ncderlandtchc film die aodera ia A M DB JONG MEnjNTJB GIJZEM S JEUGD HET VERRAAD metA M de Jong Mimi Boesingh Piet Bron Marcel Krols Vooraf o a De nieuwste actualiteiten Ie vertooning Gouda en lém vnn anze bekende teekenfllms Toegang bovon 14 jaar Plaattbeeprcken dagcl ke 1 unr voor den aanvang van ledere voontell niet yer tel Aanvang Vrijdag 7 u 9 15 Zaterdag 3 u 7 u en 9 15 u ook Maandag Zondag en belde Keritdagan 3 uur 5 oer T nar en 9 15 nar All van oude naar Reunie iedereen doet t Heerlijk verwarmd Theater Verwacht Hat nieuwste daverende lachauccee mat JOE E BROWN THAUA THEATER Kleiieg 103 Tel 2230 Gooda Vanaf Vrijdag 21 Dec tm Woensdag 26 Dec een vroolijk Kerstprogramma met de meest bekende komiek FERNANDEL in de buitengewoon geestige film FERNANDEL Md Toegang boven 14 jaar Aanvang der voorstellingen Vrijdag 7 u en 9 15 u Zaterdag 3 u 7 u en 9 15 u Zondag 3 u 5 u 7u en 9 15 u Maandag 3 u 7 u en 9 15 u Dinsdag ie Kerstdag 3 u 5 u 7 u en 9 15 u Woensdag 2e Kerstdag 3 u 5 u 7 u en 9 15 u Plaatsbespreken 1 uur voor iedere voorstelling 7 Bezoekt beslist eens per week Thalia Heerlijk verwarmde zaal Schouwburg Bioscoop GOUDA BOELEKADE Van Vrijdag 21 Dec tm DONDERDAG 27 Dec in onze feestelijk versierde en verwarmde zaal een forinldabel KERSTPROGRAMMA George Formby in zijn nieuwste Wucht Vooruit mat de Gait een dolvermakelijke film voor alle leeftqden Aanvang der voorstellingen Vrijdagavond 7u en 9 15 u ZaJerdag Maandag en Donderdag 3 u 7 u en 9 15 Zondag Ie Kerstdag en 2e Kerstdag 4 voorst 3 u 5 u 7 u en 9 15 u Yoor de a a Feettdaoen hebben w voor U op de boterham onze bekende Ham worst 195 gram per bon en een fijn stukje f RuBdvleesch met wet Fa J ALDERSHOF Wctthavta 38 Gouda Tel 2201 vlak naut Poitkaatoor Uw etalage Vakkaadlg ferzorgd met prijskaarten door L P Schaay Etaleur van Naeltwijkstraat 86 Voorburg Vraagt U eens prijsopgave Waar houdt Uvan Ontvangen VULPENNEN met vergulde pen Fa B A VerziR Volpenhais K Tiendeweg 1 Tel 217 Avonturen romans Buitenlandsche schrijvers Christelijke verhalen Detective verhalen W4 hebben het heclc alphabeth I Lreibibliotbeek Het Centrum GoBwe 15 Waar blijft een De Uhie verdeelt Voor klanten met 4 bonkaarten en meer hebben wij 1 heele flesch wijn a f 1 25 per fieschof 1 likeur a f 1 25 of 1 prima limonade siroop a f 1 per flesch voor klanten net minder dan 4 bonkaarten hebbenwij een 1 2 flesch van het bovengenoemde VERKOOP A 8 VRIJDAG HALF TWEE Genootschap Hooger Leyen geeft op DONDERDAG 27 DECEMBER eeo SPIRITISTISCHE LEZING toegelicht met psychometrlsche proeven door het Medium P VAN DEN HOEK uit Rotterdam in da zaal Central Ingang Zeugestraat aanvang 8 uur precies Kaarten vrkr gbaar i f 0 75 Koekoakttraaf 51