Groot Gouda, vrijdag 21 december 1945

I jaowuda Comité Rindervoediog en roemde gedurig den gullen ontvangstaldaar De transporten hadden s nachtsplaats in verband met het luchtgevaar ende vuilnisauto was één van onze bestevervoermiddelen ♦ Doordat de IJssellinie gesloten werd moesten ook deze transporten worden gestaakt Het resultaat van deze uitzending was groot Verschillende kinderen waren 40 pond aangekomen Gebruind en vol levenslust keerden zij terug In Mei werd er ook een voeding georganiseerd voor volwassenen de z g hongerzwakke Deze werden aangewezen door de verschillende artsen in Gouda Van de verschillende granen werd door De Producent pap bereid Ook kregen de kinderen dagelijks een kop bouillon Meermalen werd gevreesd dat een groot aantal kinderen afgevoerd zouden moeten worden maar dit was niet noodig Een geweldige som geld is uit vrijwillige bijdragen binnen gekomen Op 2en Paaschdag heeft ons Comité een voeding georganiseerd voor 200 Ouden van Dagen met een vooroorlogsmenu Een groot aantal dames stelden zich beschikbaar voor hulp bij de voeding en voor het incasseeren der gelden Het Comité zegt deze dames hartelijk dank voor het vele werk door haar verricht en tevens aap allen die hebben medegewerkt tot het welslagen van het doel der Kindervoeding Het totaal overzicht van de gegeven maaltijden luidt gemiddeld per dag in Januari 1945 309 kinderen in Februari i 825 in Maart 1817 in April 2500 n Mei 2950 1074 ontvingen gemiddeld per dag 300 volwassenen een maaltijd per dag en in Juni 325 volwassenen Zoo zijn er ongeveer 300 000 maaltijden uitgereikt Er is gebruikt 103000 1 pap 8115 kg melkpoeder 42270 1 stamppot 104000 kg aardappelen 1660 kg havermout 5160 kp tarwe 700 kg erwtenmeel 1500 kg rogge 3500 kg erwten 1050 kg vleesch 8200 eieren 45 kg boter 65 kg £ DISTRICTS NIEUWS R E E U W IJ K Cursusavond Uitgaande van de L T B werd in het café van den heer Groenendijk in de afd Middelburg een cursusavond gehouden door den heer Zwartendijk uit Boskoop Behandeld werd de ziekte in Rosa Rugosa De bestrijdingsmiddelen zullen weer komen maar er werd gewaarschuwd tegen producten waarmee men nu loopt te leuren zooals carcasol en theco omdat de proefnemingen met deze producten nog niet zijn genomen Vruchtboom carbolineum zal ook weer beschikbaar worden gesteld Biljartnieuws De groote verrassing van deze week was wel de gedecideerde overwinning van het zwakke D O S Illa op K C T III Met 8 0 werd K C T geslagen De ontmoeting vond plaats in hotel Ter Gouw te Gouda Als eerste speler wist A de Jong zijn partij te beëindigen in 24 beurten Uitenbogaard volgde het goede voorbeeld en speelde uit in 22 beurten A V d Starre bleef niet achter en deed 23 beurten terwijl als laatste Jan Oosterwijk in 28 beurten de overwinning op 8 O bracht Inderdaad een kranig resultaat Hetzelfde team speelde Maandagavond tegen Stolwijkersluis I Deze bracht een verdeeling der punten en wederom was het A de Jong die beslag op beide punten legde Hij had ook thans slechts 23 beurten noodig Jan Oosterwijk stond halverwege met 18 punten achter Men rekende reeds op verlies toen hij plotseling zijn tegenstander voorjjij ging en in de 27e beurt zijn partij won Bravo Jan Het Ie team behaalde tegen Excelsior Maandagavond een prachtige overwinning van 6 2 Hier was het Han Hoogenboezem die een phenomenaal spel ten beste gaf Zijn tegenstander Michielis hij speelde meermalen met een moyenne boven 10 kon het tegen dat groote spel niet opnemen Met een hoogste serie van 29 car beëindigde Hoogenboezem zijn match in 18 beurten met een moyenne van 6 33 Jan van Vliet en Henk Uiterwijk zorgden met hun partijen voor de uiteindelijke Een bezoek aan den Wieringernieerpbider Opnieuw ligt de polder droog maar vele wonden dienen geheeld te worden De Wieringermeer is droog Door heel Nederland werd dit heugelijke nieuws bekend gemaakt en gaarne maakte Uw verslaggever van de geboden gelegenheid gebruik om een bezoek te brengen aan het herwonnen land waardoor het thans mogelijk is om uit eigen ervaring iets over de toestanden daar te vertellen Niet alleen van hoe het er nu is maar ook wat er plaats greep overwinning en speelden een goede partij meerdere malen een transpok begeleid Cor Ballering deed zijn uiterste best maar Vorig jaar werd in verband met ëen voedselnood in onze stad door de heeren M C Vos en A Hoogendijk het initiatief genomen om een Comité te vormen teneinde den voedselnood der Goudsche kinderen eenigszins te lenigen De volgende heeren stelden zich disponibel zitting te nemen in het Comité H J A V Bohemen A Hoogendijk L Pitlo H F Spruit M C Vos en P J Zonruiter De noodzaak werd al spoedig jngezien het Comité uit te breiden De heeren J Jonker en N H v Schelven Jr werden hiertoe aangezocht die hun krachten gaarne wilden geven Het dagelijks bestuur bestond uit de heeren H J A v Bohemen Voorz A Hoogendijk Secr en L Pitlo Pen m Het Comité stelde zich tot taak Ie Te trachten in de omliggende dorpen plaatselijke Comité s te vormen wier leden de landbouwers zouden bezoeken ten einde hen te verzoeken voor korteren of larigen tijd gastheeren te willen zijn van een Goudsch kind 2e In Gouda gastvrouwen te werven die in staat waren een kind één of meer maaltijden per week te verschaffen De heer v Wijnen directeur van De Pro ducent was zoo vriendelijk een circulaire op te stellen gericht aan de veehouders m de omgeving Het resultaat was dat een 80 kinderen in de Gemeenten Stolwijk Vlist Berkenwoude Zevenhuizen Moercapelle werden geplaatst In Gouda noodigden ongeyeer 70 gastvrouwen een kind één of meermalen per week aan tafel Het Comité richt een woord van dank in de eerste plaats aan de pleegoudersuit de omgeving en ook aan de commis sies daar ter plaatse voor de spontanfe lJ Nr hulp en medewerking ten bate van heVp ontvii Goudsche kind en ook aan de ingezetenen te Gouda die met hun gave en medewerking getracht hebben ons Comité te steunen Met ingang van 8 Januari 45 werden 50 kinderen per dag rnet het overschot der Centrale Keuken gevoed Al zeer spoedig kon dit aantal opgevoerd worden tot 230 per dag In verband met het omvangrijke werk werden de volgende heeren gevraagd zitting te willen nemen in ons Comité H T van Heuveln A Boot Dr Vegter en Th Smulders Door het vele werk dat dhr van Bohemen te verrichten had op de voeding vond deze het beter voor voorzitter te bedanken en dhr van Heuveln werd gekozen tot voorzitter Dr Vegter I wees de kinderen aan die voor uitzending of extra voeding in aanmerking kwamen pok kregen de meeste ondervoede kinderen door bemiddeling van Dr Vegterdagelijks levertraan De levertraankinderen kregen wekelijks nog een extraatje Toen n l de kinderen uit Zevenhuizenterugkwamen en nogmaals een poging gewaagd werd voor een 2e uitzending werddoor de commissie daar ter plaatse eenander voorstel gedaan n l een wekelijksche inzameling te houden van levensmiddelen Deze inzameling heeft in totaalopgeleverd 117 K G belegd brood kaasof spek 307 eieren 90 flesschen melk 4 pond boter 1 pond kaas 44 K G grutterswaren 25 K G aardappelen 24 K G groenten Tevens ontvingen wij van het hoofd der school van Ternaard dhr J Zondervan 40 brooden Naarmate de nood steeg werd de noodzaak ingezien kwaliteitsvoeding te verstrekken üm dit doel te verwezenlijken was veel geld noodig derhalve werd een Comité van aanbeveling opgericht bestaande uit de meest vooraanstaande heeren uit Gouda Eind Januari werden wij in kennis gesteld van de stichting van een Commissie die voedsel wilde verschaffen aan Noodlijdende ziekenhuizen in het Westen des lands Genoemde Commissie wilde een aanmerkelijk deel afstaan aan de kindervoeding Als eisch werd gesteld dat ons Comité zich ook zou belasten met de voeding van kleuters van 2 tot 6 jaar Tot dat tijdstip waren n l alleen leerplichtige kmderen aangekomen Dr Vegter en de heer Schuursma inspecteur der Volksgezondheid hebben eind Januari een reis naar het Noorden ondernomen Zij brachten een groote hoeveelheid n l 3 2 ton tarwe en havermout mede Zoodoende kön begonnen worden me kwaliteitsvoeding te verstrekken Naarmate de voedselpositie van onze stad slechter werd mocht het ons gelukken het aantal deelnemers aan de voeding op te voeren Medio Februari werd begonnen kinderen uit te zenden naar Overijssel Ongeveer 125 kinderen werden naar de Krim Hardenberrf en Gramsbergen uitgezonden Dhr Zoi ruiter heeft aardappelmeel 25000 kg groente Voor een waarde van ongeveer ƒ 50 000 Na de bevrijding kreeg ons Comité de beschikking door bemidd ing van het Roode KruisHulpcorps over chocolade sinaasappelen kaakjes suiker en boter In Gouda is gelukkig geen enkel kind aan hongeroedeem gestorven Wijdiogssamenkomst Jong Hervorffldeo Gisterenavond werd in de Kleine Kerk aan de Peperstraat door de ongc Lidmaten der Ned Herv Kerk een Kerst wijdingssamenkomst gehouden die onder leiding stond van Ds M C Kool Ned Herv predikant alhier De samenkomst werd geopend metsamenzang waarna Ds M C Koole in gebfd voorging Voor dezen avond was een liturgie samengesteld vermeldende naast samenzang van talrijke liederen voorlezing van verschillende schriftgedeelten op het Kerstevangelie betrekking hebbende hetwelk door Ds Koole geschiedde een Kerstmeditatie door Ds G Elzenga naar aanleiding van Luc 2 15 Laat ons dan heengaan naar Bethlehem declamatie door Mejuffrouw L v d Berg solozang door de dames Boekamp en v d Berg en n de pauze door den Heer Kaptein een Kerstverhaal de mensch die door den dood van zijn kind God verlies en op een Kerstnacht God hervindt Declamatie en solozang waren een passende omlijsting van het geheel De stemmig versierde kerk met zijn stil kaarslicht was bijna geheel met een aandachtig gehoor bezet Het was een avond vol wijding welke werd besloten door samenzang van Stille nacht Heilige nacht waarna Ds Koole met gebed eindigde Ontvlachte S S man gegrepen 10 December ontvluchtte uit het kamp te Vucht de S S man C A F P uit de Komijnsteeg Door voorzichtig en ijverig speuren der Goudsche politie was men hem op t spoor gekomen en wist iaen dat hij zich te Gouda verborgen hieJ4 Heden nacht omsingelde men de woning van zijn broer was tegen het goede spel van Sanders niet opgewassen Met 42 punten uit 9 wedstrijden bezet D O S I thans nog de 2e plaats achter Per Aspera Hoewel op papier Per Aspera de beste kansen heeft blijft D Ö S in running en ziet met Argusoógen uit naar het struikelen van haar concurrent Auto in de sloot Bij het uitwijken voor een wielrijder geraakte een bestelauto uit Gouda aan den Reeuwal te veel in den wegberm met het gevolg dat de auto verzakte en in de modderige kikkersloot terecht kwam Met een kraanwagen moest de auto op het droge worden gebracht Predikbeurten Nederl Herv Kerk Reeuwijk dorp ZONDAG 23 DECEMBER Voorm 9 30 en nam 2 30 uur Ds H Roelof sen Ie KERSTDAG Voorm 9 30 en nam 2 30 uur Ds H Roelofsen Col Inw Zending Het drama begint In Februari 1943 zoo vertelde de heer A Ovinge rentmeester van de Domeinen te Wieringerwerf kwamen de Duitschers op ons kantoor vragen om tekeningen van de doorsneden der dijken AVij werden gerust gesteld met de opmerking dat het erom te doen was de dijken te versterken Wat de Engelschen op Walcheren gelukt was mocht hier niet herhaald kunnen worden Niemand hechtte eenige waarde aan deze fabel Intusscheh toog men aan het werk en het bleek dat er gaten in den dijk werden gemaakt Hard schoot het echter niet op en met de Paaschdagen kwam dan ook een order van hooge Duitsche instanties dat het werk onverwijld klaar moest op de Kaam Toen hij in de gaten kreeg dat men hem weer een kleinere levensruimte wiide bezorgen besloot hij zooals er meer deden zijn incuitie te volgen dus te distancieeren Hij probeerde te ontsnappen en over de daken begon een wilde vlucht maar op alles was gerekend Eerst na herhaalde sommaties en niet eerder na dat op hem geseboten was kon hij weer gegrepen woiden Hij was gekleed in geallieerd unifoitn en had een smal snorretje Thans ingesloten heeft hij weer eens een rustigen dag na een onrustlgen nacht Kon Ned Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde Afdeeling Gouda en Omstreken Bovengenoemde ver eeniging hield gisteravond een bijeenkomst in café Central waar de heer C Vink hoofd van de Chr Landbouwschool hier ter stede een lezing hield over Groeistoffen In zijn inleidend woord zeide spreker dat men omtrent groeistoffen nog niet zoo heel veel weet en dat alles wat men er van verteld ndg niet zoo heel vast staat Uitvoerig behandelde spreker hierna de theoretische waarnemingen en proeven welke met groeistoffen genomen w en Ze minnen o a zeer regelend optreden in den groei der planten en vooral een betere wortelVorming bevorderen Vastgesteld is hierbij ook dat groeistoffen alleen helpen bij stekken van planten die geschikt zijn om van stekken voortgekweekt te worden dat het aantal ontwikkelde wortels niet grooter is maai dat deze zich vlugger ontwikkelen Te veel gebruik van groeistoffen kan cvebwel zeer giftig voor de planten zijn Wat de practif betreft hebben de genomen proeven v rioopig nog een onzeker karakter maar men gaat hiermede steeds verder Algemeen heeft men het meeste succes met de toepassing bij stekken men krijgt een snelle en sterke wortelvorming Enkele boomsoorten b v die zonder behandeling nooit aan den groei te krijgen zijn doen het na de behandeling wel Tegen het afvallen van vruchte zijn ook reeds goedgeslaagde proeven genomen Tenslotte stond spreker uitvoerig stil bij de behandeling met groeistoflen tegen spruitvorming van aardappelen Voorzichtigheid met enkele aanbevolen stoffen is hier zeer geboden Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd nogal gebruik gemaakt 2c KERSTDAG Voorm 9 30 uur Ds H Roelofsen Nam 2 uur Kerstfeest voor de Zondagsschoolkinderen Nederl Herv Kerk Sluipwijk ZONDAG 23 DECEMBER Voorm 10 en nam 4 uur Ds E S de Lint Ie KERSTDAG Voorm 10 en nam 4 öur Ds E S de Lint Col Inw Zending 2e KERSTDAG Nam 2 30 uur Kerstviering met de Zondagsschoolkinderen üeref Kerk a d Brug ZONDAG 23 DECEMBER Voorm 10 uur Ds P Warmenhoven Nam 5 uur de heer Smid van Waddinxveen Ie KERSTDAG Voorm 10 uuf Ds P Warmenhoy en Nam 5 uur Orgelbespeling en zang 2 e KERSTDAG Geen dienst komen Springladingen werden aange bracht en door de verscherpte wachten was het niet meer mogelijk een indruk te krijgen van den stand van het werk Toen kwam de nacht van Maandag 16 April s Nachts om half vier werd de heer Ovinge opgebeld en deelde men hem mede dat de dijk om 12 uur den volgenden morgen zou worden opgeblazen In allerijl werden de nöodige maatregelen getroffen en van huis tot huis ging het ontstellende bericht dat het lang gevreesde nu toch stond te gebeuren Het was 12 15 uur Dinsdags toen twee doffe knallen over de wijde vlakte klonken de dijk was opgeblazen Stroomen water kolkten door de