Groot Gouda, vrijdag 21 december 1945

B 0C lll if iSÓC CH met de Kerstdagen en Oudejaar voor fijne zore Haring en zore Mosselen Schaaltje mede brengen HUuUtt U zdf ecH staaiic I Wij hebben een groote sorteering VISCH CONSERVEN Koopt In de morgenuren dat voorkomt wachten LET WEL I Alles uit eigen inmakerij nilFKF Vl rURFDDIIF Gouda riLLLnLu IJuunDLUIIIJi telefoon 2303 Rookerji Bakkkerjj Inmakerij Heeft U al een NIEUWJAARSADVERTENTIE opgegeven DoU Ui sfK edig aan ons bureau Markt 67 Tel 3098 VERLOOFD Lcnie de oag en Willy R Krebaoaa Gouda 25 December 1945 Karekietstraat 62 Pretorlapleln 11 Receptie Ie Kerstdag van 2 4 a In plaats van kaarten VERLOOFD Jannie Schlichtera en Fred Hiaackenöllcr 22 December 1945 Schevenmgcn Harstenhoekweg 133 Gouda Bodegraafsche Straatweg 6 Geen ontvangdag Laaga dezen weg betuigea wij onzen hartelifken daok aan familie vrienden en ktnniaieo ad lllegale werken en N C P V Die Kanlanky s voor al de belangitelling enderdetvonden bij d ter aarde beltelling van oaxen Man Vadet en Zoon ADRIAAN DB RIJKE A da Rijke Koilfr IzaSk Berg I de Rijke H P de Rijke v d GOUDA N V Gooritr i2 SUUTING gemMBteboreanz GOQDA De gemeente secretarie het kantoor van den gemeente ontvanger en kantoren van de gemeentelijke diensten en bedreven zullen Gesloten zijn op de Maandagen 24 en 31 Dec 1945 Het bureau van den Surgerlijken Stand is evenwel geopend op 24 Dec van 9 12 uur en op 26 en 31 De 1945 van 10 12 uur uitsluitend voor het doen van aangiften van geboorten overlijden en ondertrouw Uit een exploit van mij deurwaarder den 18dcn December 1945 op de bij de Wet voorgeschreven wijze beteekend blijkt dat ter requisitie van den E A Heer Kantonrechter te Gouda is OPGEROEPEN JANNA HBNDRIKA VISSER rechtens wonende te Woerden doch feitelijk zonder bekende verblijfplaats binnen en bulten liet Koninkrijk Om op Donderdag den 24sten Januari 1946 des vooraiddags om tien uur te verschijnen in de gehoorzaal van het Kantongerecht te Gouda aan de Markt no 27 aldaar TEN EINDE te worden gehoord naar aanleiding van eendoorhaar echtgenoot Berend Jan Gnbler wonende te Woerden ingediend request tot echtscheiding B J N AKKERSDIJK deurwaarder Gouwe 152 154 Gouda net R K gevraagd voor Winkel en Kftntoorwerkzaamheden M U L O strekt tot aanbeveling Br olnder no 2706 Bur v d bl De gezamenlijke Goudsclie Specialiaien deelen mede dal vanaf 24 Dec lol 2 Jan in de drie ziekenhuizen geen GEEN POLIKLINIEKEN zullen worden gehouden Hef Bestuur van de Goudscbe Specialisten Vereeniging Dr N SPEELMAN Dr P BELGDAVEC Gevraagd JONGEN voor de Schoenmakerij Adres H G AGTEN Ridder V Catsweg 114 Gevraagd door kok Kenken materiaal pannen e d Br onder no 2727 Bur v d bl Te koop PRIMA RADIO met Piek up in pracht salonkast Tegen elk aanaemel k bod Br onder no 2698 Bur v d bl Met de Kerstdagen eten we soep s maar dan met NIC v LOON s VALON A s versch gesneden soepgroenten klaargemaakt Alteen echt in cellophane verpakking Vraagt zo Uw wlakclicri GESCHENKEN voor den Kerstboom Parfansa Crênea LippCBStiftea eaz enz Drogisterij Crabeth Crabetiutraat 14 Gondi Tel 2133 D L DIJKXHOORN Apothekers assistent XedemaceH SftodadUcdcH H LOSJË Spoorstr lat 23 Gooda Tel 2338 p ziet onze speciale I KERST ETALAGE I Een enorme lorteering in KEASTSTUKKEN BAKJES enz enz C IJFF Gloria Mundi Markt 4 Tel 360 3 HET SPAARDERSBAD GOUDA is gesloten op Maandag 24 Dec de beide Kerstdagen Maandag 31 Dec en Nieuwjaarsdag Vacantie tneagd voor de jeugd Zwemmen tegen populair tarief van 15 et op Vrijdag 28 Dec van 9 12 uur voor nicii ti 2 4 uur voor loogtni Woenadig 2 Jan y lt 30 uur voor meiijes 10 30 12 uur jongcBi Vrijdag 4 lan 9 12 uur meisjes 2 4 unr jongtni Leeftijd tot 15 jaar Handelskantoor vraagt Jongste Bediende Brieven onder No 2692 bureau van dit blad DANSINSTITUUT W KOK Turfmarkt 120 Tel 3436 Gouda KERSTBAL gtven op beide Kerstdagen aanvang 8 uur JHÉ DANSANT Kaarten bq voofverk verkr gk aanvang des middags 3 uur Tevens in chrijving nn eerilbeglnnande en gevorderde leerlingen I Zaterdag 22 December 1945 HEROPENING Gijs Janssen Komt II ook eens kijken Onze zaak hygiënisch ingericht modern verlicht Voorfaan echt gezellig winkelen bij GIJS JANSSEN WALESTRAAT 4 6 GOUDA Bij iedere aankoop onlvangl U een waardebon voor GCATIS DPOP en HOESTAI TIKELEN Ook U kuni profiieeren van onze heropeningsaitreciies op verloon van EEN GULDEN aan waardebona Do€t Uw voordeel en besteedt bij ons Uw bonnen BIJ GIJs Jansaan B kochl Is voordeel gezocht Z IIS 1 B 1 AL AliE5 I WIJ BIEDEN U een bijzonder mooie an ruime sorteering SIGAREN fted fcw w o Hofaar Rltmeeater Wlllcin 2 Antonio Elis Bas Hndson enz Tevens voorradig een mime sortecring Cigarettco Lichte en Donkere Shag Rook en Pruimtabak Gouda s oudste Tabakszaak Ffl D 6 VAN YR£UMIN8EN WIJDSTKAAT 20 G OUDA TEL 3217 VOOR DE FEESTDAGEN Ansjovisfilets Uitjes Augurken enz SCHARLEMAN S Vischhandel Lange Tiendeweg 75 Tel 3202 Wifdstraat 14 Wij hebben geen glazen potten meer levert dqs ons glaswerk spoedig in dan kunnen wtj deze weer laten vullen Voor LUNCH DINEDS VERGADERZALEN 20 200 personen Zalerdags en Zondaès DANCING CONCERT f Aparte sfeer Ter Gouw Gouda BLEEKEDSSINGEL 1 Telef 2253 F d Vries 40 jaar internaiionale ervaring r Natuurüik kunt U ook zoo n vlot modern dopje van Uw oud modische hoed laten maken Door onza ipaciale vinding op het gebied van varvoi i vn maken wi van Uw oude stugge hoed een gezellig soepel vlot model dat U te alten tijden kunt dragen Heeh U nog B n oude Hcerenvilthoed van Uw man dan moet deze al heel slecht zij willen wij oo c daar geen raad mea weten U zult verbaasd staan over het resultaai MAISOH JOHANNA Markt 70 Couda V Naast PoUticboreatt Voocheca Hoegttraal Rottndaa Te KOOP of ter RUILING aangeboden 1 jongensjas en 1 joogcnspak leeft 12 jaar vooroorlogsch 1 damesmantel m 44 z g a n oude kwaliteit meisjesschoenen hooge m 33 z g a n Karekietstraat 17 i Voor konijnenfellen betalen wq vanaf f 1 tot f 1 25 per stuk Bij Th J NOBEL Tninatr 73 PAKHUIS HOEF TEEGTelefoon 3014 Gouda Bekwaam Boekhouder biedt zich aan ook als adoalnistrateur voor baitaand of op te richten bijkantoor waarvoor eventueel kantoor en schrijfmachine aanwezig Br onder no 26 bur v d bl Terstond GEVRAAGD 793756 niiii iiiiiniJLUiLiiiiL vr goed kunnende types eigenhandig geschreven brieven aan GfOfsierderi P BEZEMER Peperstraat 130 Gouda I JHies PERSONEELAANGIBODEN Naaitter oof het make ea vcraiakca vaa daiaea ca lüadcrkleccling Adrei Boclccnbcrgitraat lU Vtntdaaaiita Gcmdkada Woaaaiic 434 M 1 PERSONiEL aEVRAAOD met Utltjt voor lialve dagen Gouwe 83 en nette Wcriiiter Aanm Krugeriaan 6f et Meisfe oor heele of halve dagen MeqeodortF Van Swletrn tra t 3 Werkiter of Dagdienitbodc Foto atelier Dr Werther A G de Vrijeatraat ♦ TE KOOP AANGEBODEN Dameiiclt 3H kak m 37 Hooge JoogeM ckoenea maatS2z g a n werkschoeneDm I in 0 It Br oader ao 2635 Uur v d WGoad onde hoaden haard f 3 Eidkwkachel 17 50 Ruilen hooge werkscbi maat 42 voor lage of damesachoeaeo D KeizeritrM TE KOOP eeVRAAGD moderne Kinderwagen event te ruilen voor en nieuwen 6ttsb Br ao 2397 B v d bl Heerenpantalon llcfat ï g a n Brieven 00 2607 bnreau van dit blad PERSONEEL AANGEBODEN vier Iken Stoelen Tafelf en Haodna machin Bur em Martenisingel 89 prima eiken Uresioir co eiken Rooktafel Middellandi raat 1 geïmaiUeerd Fornuia St AntboniestraatZOA eea Gaiovcnije Weithaven 64 DIVERSEN melale xoekt Vriendin Itafat knnnende dani BrUven ao 25 5 bnreau van dit blad gevraagd eenvoudig Knip M Uffit aan huli Br no 2652 bur v d b geioclit nn net Koathuli Bricvaa ne 2671 bnraau van dit blad leercn longenaachoenen m 39 en d i voor longenack m 42endame ch m I aa llaan 128 aa wintermantel o r een K i Gouwe iv Wit raUt nieuwe dameMchoenea iwar voor baby ultiet Te bevragen Prm Hendrikatraat 46 W ddinx laa wil vachl voor ces wollen lapon Gravin Iacobaatraa 1 0 a I hooge heer B choen n m goede flofjai m 48 50 E rat Kade o winterlaa Eng atof leeft 7 9 aar voo wlnterjaa leeft 12 J Snoyatraat 23Stngcr trapaaaimachine voor Ie kla Dr W nh t A G d VrH t a