Groot Gouda, zaterdag 22 december 1945

ö GROOT GOUDA i ALGD Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 111 EKEN EENDRACHT ViAAKT MACHT Administratie M J van Loon ZATERDAG 22 DECEMBER 1945 Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et Kerstboodschap van H M de Kooiagia LANDGENpÓTEN Aan den vooravond van dit mag ik wel zeggen historisch Kerstfeest het eerst na de jaren van benauwenis van onrust van opgejaagd zijn van verbeten strijd en bitter lijden die achter ons liggen wil ik heree nigd met U een enkel woord door de microfoon tot u spreken Met nog versch geslagen wonden en schrijnend eed gelijk onze geschiedenis nog nimmer heeft gekend verzamelen wij ons om Gods heerlijke gave ons in Christus geschonken als vrij volk Bi het ultspieken van deze woorden maakt zich een diepe ontroering van mij meester een ontroering die natuurlijk door u wordt gedeeld N eer dan ooit danken wi God op een oogenblik als dit dat Hij ons nitreddlisg schonk danken wij Htm dat wij dit feest als vrije menschen mogen vlere danken ij God voor Zijn heerlijke Kerstboodschap Moge dit Kerstfeest bovenal voor U er een z n van innerlijke waarachtige blijdschap en moge die vrede die alle verstand te boven gaat en verlicht die vrede die alleen de Vredevorst schenken kata uw deel zijn Dit wensch ik U allen van heeler harte toe Ik weet niet hoe gij dit aanvoelt maar mij schijnt het toe dat het komende feest in het teeken staat van de bezinning In dit woelige leven moeten wij fljd hebben om tot ons zelf te komen en tot geestelijke klaarheid om ons te bezinnen op onze verantwoorde ijkheid tegenover elkaar en om ons fe bez nnen op ons doel Voor on ligt onze taak om den vrede te winnen en dit zal geen eenvoudige zijn Het verheugt mij op dit gebied verblijdende verschijnselen waar te nemen De onder den druk en dwingelandij gegroeide hulpvaardigheid voortgekomen uit naastenliefde en het besef van saamhoorigheid de wijd verspreide en in kracht winnende overtuiging dat datgene wat Christus uitdrdeg uitkomst brengt in de geesteltike verwarring en den nood van dezen tijd en de overtuiging van velen dat hierin de normen liggen voor onze samen leving onverschillig tot welke sfeer of kring men zich voor het overige aangetrokken voelt om de toekomst van het levea op te bouwen Doch her bes aan alleen van deze hoopvolle verschi Ki len en mogelijkreden waarborgt nog met het winnen van den vrede Dit zal groote krachtsmspaaujng van ons vragen op ieder npH efi van het leven Willen wij r n doel bent n dan moeten wij daadwerkelijk en eendrach g den schouder er onder zetten zoovel in de maatschappij als in den hufselijken krtng Wat dit laa s e betreft Christus gaf ons het voorbreid Hij groeide op in het gezin waartoe hij behoorde en heeft daarmee de hooge waarde a= nQeqevea welke aan het gezinsleven meet worden toegekend Hij geve u allen ouders en kinderen de liefde en de bezieling die vereischt zijn om innen uw kleine gemeenschip alle mogelijkheden en al het SC hoone de zl kan bevatten tot ontplooiing te brengen en daar vandaan uit te STADSNIEUWS Opsporing Oorlogsmisdrijven De Burgemeester van Gouda maakt bekend dat di termijn van indiening van schriftelijke nededeelingen ten aanzien van tijdens den oorlog gepleegde z g oorlogsmisdrijven is verlengd tot 31 December 1945 Indien men dus op een of andere wijze kennis draagt van deze misdrijven wenda men zich uitsluitend schriftelijk tot de politie alhier i Bij voorkeur ware gebruik te maken van formulieren welke op het Politiebureau te verkrijgen zijn Voor zooveel noodig wordt verwezen naar de officieele publicatie welke begin November van dit jaar op de aanplakborden Is aangebracht S D A P op Nieuwjaarsdag bijeen Op Nieuwjaarsdag zal In Kunstmin de heer Scheps de redacteur van het blad Op Korten Golf wtlk blad den band tu Gchcu de oud gevangenen van Amersfoort onderhoudti voor de S D AP het woord voeren Tevens zal tijdens deze bijeenkomst de bruiloft van Kloris en Roosje worden opgevoerd De tekst van den Nieuwjaarswensch is geschreven di or een in den laatsten tijd op den voorgrond tredend lid vaa de S D A P efd Gpuda Revue 1940 45 Gezien de gr ote belangstelling voor de revue 4 45 is een tweede opvoering vastgesteld op Donderdag 17 Januari 1946 in den Nietiweh Schouwburg Kaarten voor deze tweede voorstelling waarvan de baten geheel ten goede komen aan de Stichting 1940 45 zijn vanaf 3 Januari verkrijgbaar bi Mevr Hagedorn Van Swietenstraat 16 te Gouda De eerste opvoering heeft löjan a s plaatts Eerste Natsavond Optrcdra Taa Radca S Hardjodircaggo Donderdagavond gaf Raden S Hardjodlrcnggo tn het kader der Nutsavonden een iadruk van de Javaansche tooneelkunst Aan de hand van prachtige poppen gaf hi een daidellike beschrijving van het schimmenspel Wajao Koelit en het poppenipel Wa ang Coleq Opvallend waren de velen en niteenloopende typen voor d n Javaan is de Idpale man In het spel altijd een uiterst teager beschaafd en schraodrr persoon In eea prachtig costaum gaf Raden S Hard odlrenggo enkele uitstekacdr masker dansen et wel zeer expressieve mnskers Tevens voerde hij een offerdans uit waaruit weer de lenigheid van den Javaan en de l n Qitg werkte details van het Indoaesische tooneelspel naar voren kwamen Het was een avoad van hr oge kunst De F ogrammaverkoop geschiedde ten bate van de Stichting Nederland helpt Indië en bedraagt raim f 4l Postdnivennirews De hoktentoonstelling op Zondag a s gaat let door Voor de groote Kersttentoonstelbng zijn reeds meer dan 200 vogels ingeschreven Na de opening op Ie Kerstdag zijn er loten verkrijgbaar voor een koppel jonge alvep De Logé voor de P Z H n tegenstelling erzorgd door rd het overbe w De Logé it heel maakte ook de rol ber over Zon ecnigszlns te vit vermelden nde gebracht akwaarnemer il en bijzonlier ir telling vond H de personeel aronder zich lis werkelijk rna een ruim is lorr werd e P Z H kar agden avond Donderdagavond bood Af iJirect e van de N V Kon Plateelbakkeiij Zuid Holland aan haar personeel in den N uwen Schouwburg een feestavond welke tot vorige avonden werd leden van het personeel Door deze tooneelgroep V kende stuk van Herman N ten tooneele gebracht He een goed verzorgde tndrul kennis liet niet veel te wer l r iemand v n het gezeL cl kort te willen doen wilien dat vooral de rol van óe d door Mej Mathol en va de Pieterse dhr Snelleman vlot werd uitgebeeld Na afloop vandetooneel er ia Kunstmin voor hef n groote verloting plaat tal van prijzen bevonden nOuwerwetsch aandeden v n gretig qebruik van de flemaakt Het personeel vi i op een in alle opzichten c t rmzien Gisteravond heeft H M de Koniogin over de beide radiozenders van Hilversum de volgende Kerstboodschap uitgesproken dragen in het leven in onze groote gemeenschap die wij de wereld noemen en die in wezen slechts de voortzetting is van het gezin Toont bij uw werk in uw werkplaats in uw uren van ontspanning dat het juist in de praktijk van het leven mogelijk is in toepassing te krengen de liefde die Christus ons leert en waarin bij ons is voorgegaan Wij moeten den vrede winnen overwinnen op duistere machten en bergen van moeilijk heden zoowel in ons persoonlijke leven als in dat van ons als volk en dit ziea als vervolg op den arbeid ran de onzen die hun leven gaven voor vrijheid en recht ca een betere toekomst Wij hebben den fakkel van hen overgenomen Niets past meer in de Kerstsfeer dan ons te bezinnen hoe de fakkel verder te dragen Niets past beter bij ons heerlijk Kerstfeest geen bfter kewiis dat wij de diepe beteekenis die het heeft begnipeo geen getrouwere navolging van Christus denkbaar geen zuiverder weerklank op zijn vredesverkondiging dan medc e wtrkenaan het winnen van dien vrede Landgcnootcn waar wij in gedachten ver cenigd zijn om hét Kerstfeest gaan onze wenschen ea gebeden uit naar onte zwaar beproefde Landen Rijksgenooten in Neder landsch IndiS zoowel mpnoea als vrouwen en kinderen naar onze bevrijde krijgsgevangenen en geïnterneerden en naar de velen die hier nog in onzekerheid over de hunnen verkeeren of treuren over één of meerdere van hen die hun lief zijn Ik spreek de hoop uit dat velen tusschen de keerkringen dere woorden zullen beluisteren Tot nu toe is het vrijwel onmogelijk gebleken hen te bereiken en toch is er in onze gedachten niet één vergeten geweest Moge spoedig hun lijden beëindigd worden en ook daar de vrede worden gewonnen Fen hartelijke Kerst en Nieuwjaarsgroet Z9nden wij ook aan onze Rijksgenooten in Suriname en Curag o die ik heb het ze f ervaren zoo innig medeleven met het lilden hunner Rl ksgenooten in het Moederland en u X ic Osze gedachten en goede wenschen omringen hen bij de wisseling des jaars f 50 beloontrg De pl v Commissaris van Politie te Gouda verzoekt degene die inlichtingen kan geven omtrent de 4 zeer bijzondere raskonijnen welke na jaren v n toegewijde arbe d gefok werden en m den avond van Donderdag 20 December 1945 te p m 8 OP uur gestolenwerden uit een gebouw aan de Geuzenstraat nahij den Lange Tiende weg zich bij derecherche te melden Het betreft 3 geel bontc ea Lotharingers Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht Meest zwaar bewolkt met later vooral in het Zuidwesten kans op eenige regen vrij koud Matige later krachtige wind tusschen Z en O Wat is er in Gouda te doen Reunie Vrijdag t m Woensdag Marijntje Gijsens jeugd Het verraad Schouwburg Bioscoop Vrijdag t n Donderdag Vooruit met de Geit Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag De rebel WAT GEBEURDE ER 22 December 1944 Hevige gevechten bij Luik Malmedy door Amerikanen heroverd 4 van Luxemburg in Ouitsche handen Nanting in Birma veroverd De strijd op Leyte beslist De spoorbrug bij Dordrecht ondermijnd 1941 Churchill bij Roosevelt Engelsche troepen ten Oosten van Benghazi 1939 Binnen 24 uur twee groote spoorwegongelukken in Duitschland Het Stfitionsgebouw heden officieel in gebruiic genomen Hedenmorgen is het herstelde stations gebouw hoewel nog niet gereed officieel in gebruik genomen Ofschoon over eea maand het gebouw pas volledig gereed zal zijn is men tot de opening van het gebouw overgegaan teneinde aan het reizend publiek dat een zeer omslachtigen weg moest afleggen om een kaartje te nemen en dan in den trein te kunnen stappen tegemoet te komen De Perschef van de Ned Spoorwegen de heer J Aghtna leidde onsvanmorgen in aanwezigheid van den heer Bakker Chef van de N S te Gouda en den heer M de Wit hoofdbouwkundige bij de N S ronden vertelde ons het een en ander over de in wording zijnde plannen Het hoofdgebouw zal gesausd worden in de grijze kleur van het Utrechtsche station Boven op den gevel zal een klok met twee leeuwen en vier symbolische figuren in klei ontworpen door den beeldhouwer Uiterwaal worden geplaatst Twee van deze beelden zijn ongeveer levensgroot en stellen den oorlog en den vrede voor Zij zullen door de N V Kon HoU Pijpen en Aardewerkfabriek Goedewagen worden gebakken Het frontaanzicht van ons station 2al nog worden verftaaid door enkele plantsoenen Misschien kan de geireeote Gouda nog een handje helpen door den langen lantaarnpaal met perkje door een schooner te vervangen Het inwendige van het gebouw heeft een mita motphosc ondergaan en xiet er nu licht en frisch uit Op het station zelf is een der restauratie kamers in gebruik genomen Aan het herstel van de Dienstafdeelmgen wordt hard gewerkt Ons station met emplacement was een van de 20 groote stations die vrijwel geheel werden vernield Het Is het eerste dat weer in gebruik genomen wordt dank zij het voortvarende werk van de Goudsche aannemers V n Wingerden en Bokhoven die resp het hoofdgebouw en de overkapping en de daar 7ich onder bevindende dienstruimten herstelden De heer Turion verzorgde de electrlsche installatie Dit aMes stond onder leiding van den heer M de Wit die van de resten van het als afschuwelijk bekend staande Goudsche station in een fraaier gebouw heeft omgevormd hetgeen naar de heer A ghina ons mededeelde nog niet wil zeggen dat Gouda het hiermede altitd zal moeten stellen Wij Gouwenaars mogen ons verheugen dat de N S het her itel van ons station zoo snel hebben aangepakt ondanks den mate rialennood zocals b v glas Vrijwel elke Gouwenaar Is hierbij gebaat en wij kunnen er niet anders dan dankbaar voor zijn dat wij weer onze oude gang door de tunnel kunnen gaan