Groot Gouda, zaterdag 22 december 1945

VERLOOFD Lcaie de o g en WUly B Krcbaoa G uda 25 December 19 45 Karekietstraat 62 Prctorlaplein 11 Receptie Ie Kerstdag van 2 i u In plaats van kaarten VERLOOFD Janaic Schuchters en Fred Hisscheaöller 22 Deceiriber 1945 Scheveningen Harstenhoekweg 133 Gouda Bo4 graafsche Straatweg 6 Geen ontvangdag Laag deztn weg betuigen wi oozea harte UiktB daak aaa familie vricadea tn kiaolMCD d lllegale wcrkera en N C P V Dte Kan taaky i voor al de belangittlling ander dcrvoadea bi d ter aarde beiteUiag van OBzen Man Vader en Zoon ADlKIAAN DB RIJKE A d Ri ke Koitrr IzaJUc I de Rykc H P de Rl ke v d Berg GOUDA N V Gooritr l lf ZOe CH met de Kerstdascn en Oudefaar ¥ Oor fijne zure Haring en zore Mosselen Schaaltje mede brengen Hlaald U zetf ce t staaiic II Wij hebben een groote sorteering VISCH CONSERVEN Koopt in de morgenuren dat woorlcomt wacliten LET WEL Alles uit eigen inmakttij Kleiweg 95 Goudt TELEFOON 2363 mm VISCHBEDHIIF InmakerU Bookerü SLOmNG geBMBtebareaox GODDA De gemeeate secretarle het kantoor van den gemeente ontvanger en kantorra van de gemeentelijke diensten en bedreven zullen Gesloten zijn op de Maandagen 24 en 31 Dec 1945 Het burcao van den Surgerlijken Stand is evenwel geopend op 24 Dec van 9 12 uur en op 26 en 31 De 1945 van 10 12 uur uitaloitend voor het doen van aanfllften van geboorten overlijden en ondertrouw Uit een exploit van mi deurwaarder den 18d n December 1945 op de bi de Wet voorgeschreven wiJie beteekend blijkt dat ter requisitie van den E A Heer Kantonrechter te Gouda ia OPGEROEPEN lAMNA HENDRIKA VISSER rechtens wonende te Woerden doch feitelijk zonder bekende verblijfplaats binnen en buiten liet Kaninkrijk Om op Donderdag den 24sten Januari 1946 des voormiddags om en uor te verschijnen in de ge hoorzaal van het Kantongerecht te Gouda aan de Markt no 27 aldaar TEN EINDE te worden gehoord naar aanleiding van een daor haar echtgenoot Berend Jan Gubler wonende te Woerden ingediend rcqaest tot echtscheiding B J N AKKERSDIJK deiirivaarcier Gouwe 152 154 Gouda net R K gevraagd voor Winkel ea Kantuorwerkzaamheden M U L O strekt tot aanbeveling Br onder no 2706 Bur v d bl De ezamenlijko Goudsclie Specialiüleqi deelen mede dal vanaf 24 Dec lol 2 Jan in de drie ziekenhuizea geen GEEN POLIKLINIEKEN zullen worden gehouden Hei Bestuur van de Goudscbe Specialisten Vereenlgin Dr N SPEELMAN Dr P BELGCAVED Gevraagd JONGEN voor de Schoenmakerij Adres H G AGTEN Ridder v Catsweg 114 Heert U al een NIEUWJAARSADVERTENTIE Ihd hei sfioedi opgegeven 1 T aan ons bureau Markt 67 Tel 3098 f Gevraagd door kok Keukenmateriaal pannen e d Br onder no 2727 Bur v d bl Ta koop PRIMA RADIO met Piek up in pracht salonkast Tegen alk aanacmel k bod Br onder no 2698 Bur v d bl Met de Kerstdagen eten we aoep t maar dan met NIC v LOON s V ALON A s verscb gesneden soepIjroenten klaargemaakt Alleen echt in cellophane verpakking Vraaft n Uw wiakcUcrl GESCHENKEN voor den Kerstboom Parfams Crêmca Lippcaatiftea eaz cax Drogistcrii Crabeth Crabethstraat 14 Gooda Tel 2133 D L DIJKXHOORN Apothekersauistent JÜedewaccH SfioUactiUUch H LOR Ë Spoorstraat 23 Goada Tel 2338 p Zl t onze speciale H 1 KERST ETALAGE 1 Een enorme sorteering in KERSTSTUICKEN BAICTCS enz nx I C iJFF Gloria Mundi Markt 4 Tel 3603 J HET SPAARDERSBAD Z GOUDA is gesioten op Maandag 24 Dec de beide Kerstdagen Maandag 31 Dec en Nieuwjaarsdag Vacantie vteugd voor de jeugd I Zwemmen tegen populair tarief van 15 et op Vrlfdag 28 Dec v d 9 J2 uur oor m ii 2 A uur voor lOBgtni Woensdag 2 Jan la iO uur oor mciijcs 10 30 12 uur toogcat Vrijdag 4 Jao I2 our els ca 2 4 ar Joagaot Lccfti d tot 15 jaar Handelskantoor vraagt Jongste Bediende Brieven onder No 2692 bureau van dit blad DANSINSTITUUT W KOK Turrmarict 120 Tel 3436 Gouda KERSTBAL y P Kerstdagen nvangSuur JHÉ DANSANT Kaarten bi voofverk verkr gb aanvang des middags 3 uur Tavani Imchrijving van aaritbaginnande an gavordorda laarlingan I Zaterdag 82 December 1945 HEROPENING Gijs Janssen Komt U ooic eens Icijlcen Onze zaak hygiënisch ingericht modern verlicht Voortaan echt gezellig winkelen bij GIJS JANSSEN WALÉSTRAAT 4 6 GOUDA Bij iedere aankoop onivan l U oen waardebon voor GDATIS DBOP en HOESTAI TIKELEN Ook U kun profiieeren van onze heropenin saiiradies op veriooD van EEN GULDEN aan waardeboni Doet Uw voordeel en besteedt bij ons Uw bonnen Bl Gil Janmn gekocl it l voordaal gezocht it IIBT ETALAGES I WIJ BIEDEN U een bijzonder mooie en ruime sorteering SIGAREN 90a deoöf WO Hofaar RitmecBtcr Willem 2 Antonio Elis Baa Hndaoa enz Tevens voorradig een ruime sorteeriag Cigarettco Lichte en Donkere Shag Rook en Pruimtabak Goada s oudste Tabakszaak Fa D 6 YÏN VR£0MlN6EII WIJDSTK AAT 20 GOU DA TEL 3217 VOOR dE FEESTDAGEN Ansjovisfilets Uitjes Augurken enz SCHARLEMAN S Vischhandel Lange Tiendeweg 75 Tel 3202 Wijdstraat 14 Wij hebben geen glazen potten meer levert dqs ons glaswerk spoedig in dan kunnen wij deze weer laten vullen Voor LUNCH DINERS VEPGADEDZALEN 20 200 personen ZalerdagsenZondaès DANCING CONCERT Aparte sfeer Ter Gouw Gouda BLEEKEDSSINGEL 1 Telef 2255 F da Vries 40 jaar iniernaiionale ervarinö l r Natuurlijk kunt U ook zoo n vlot modern dopje van Uw oud modische hoed laten maken Door onza spaciaie vinding op het gebied van varvormen in n wi van Uw ouda ttugga hoad aan gazallig soepal vlot model dat U ta allen tijdan kunt dragen Haalt U nog ean oud Haeranvilthoad van Uw man dan moat deze al haal slacht zij v illen wij ooic daar gean raad mea wetan U zult varbaasd ttaan over het resultaat MAISON iOHANNA Markt 70 Ceuda V Naut PoUlitboTcan Voorheen Hooettraat Rotttrdaa 7 Te KOOP of ter RUILING aangeboden 1 jongensjas en 1 jongenspak leeft 12 jaar vooroorlogsch 1 damesmantel m 44 z g a n oudc kwaliteit meisjcsschoenen hooge m 33 z g a n Karekietstraat 17 Toor konjinen ellen betalen wq vanaf f tot f 1 25 per stuk Bij Th J NOBEL Tninstr 73 PAKHUIS HOEFSTEEGTelefoon 3014 Gouda Bekwaam Boekhottider biedt zich aan ook als admioiitratenr voor baataand of op ta richten bijkantoor waarvoor eventueel kantoor en schrijfmachine aanwezig Br onder no Zö ó bnr v d bl Terstond GEVRAAGD KilNTOOilBEDI liDE fwr goed kunnende types eigenhandig geschreven brieven aan Gfossierderij P B EZEMER Peperstraat 130 Gouda i taies PERSON t EL AANGÜÖDtNi Naatotet o r b t i ktn e vmaakeo va kenberoatraat ll VtnUlMato Godkad Wcwk 431 M I 1 PERSONEEL EVRAAflD n t Miltjc voor halve dagen Gouwe 83 en oette Wcrkitcr Aaoin KrugeriMB 6 Meiije voor lieclc of halve daflen Maqcodorff Van Swietrni r t Werkiter of Dagdlenatbodc Foto itellef Dt Werlhei A G de Vrije t aa ♦ TE KOOP AANGEBODEN Damntch 3H hak m 37 Hooge oajMiKkoinea maal32z g a n werkscboene in o at Br onder ao 2635 bur v d WGoad onde ho d n haard f 35 Eo kachel f 17 50 Ruilen hooge werkick maat voor lage oi damesKhoeaea Kelieno TE KOOP GEVRAAGD moderat Klnderwagca event te ruilen o en ntcuwea fictib Br ao 2397 B v d WHeereopantaloD liefat z g a o Brie o no 2607 bnreau vao dit blad PERSONEEL AANGEBODEN vier atken Stoelen Tafeltje en Handnaiimachin Burgem Marteniilogel t9 prima eikea Ureaiolr en eiken Rooktafel Middelland rasl geïmalllcerd FornuU St AnthonleetraatZ ea Gaiovcntje Wcatfaaven 64 DIVERSEN melile xoekt Vriendin Itofrt knnnende danaea Brieven ao Ï5 5 bareau van dit bUd gevraagd eenvondlga Knip VuSl Liefet aan buta Br no 2632 bur v d biao geiocnt eea net Koethuli Brie van na 2671 bnraau van dit blad leeren loBfleoiacheenen a 39 en jy voor longeaack m 42 cadameeech m 1 UaMlIaaa 128 en wintermastel vo r een Kinderwagen Gouwe IW Wie milt nienwe dameaachoenea maat 3 awart vooi baby uitzet Te bevragen Prlni Headrikatraat 46 Waddinz taa wil vacht voor eea wollen apon Oravla JaCobart aat I B a hooge beercaichoenen m 3 loed ri a 4X VI Rfrita Kade O VOO radio goede itoflai m 48 SC Eerita winterja Eng atol leeft 7 9 aar wlnter aa leeft 12 Saoyüraat 23 Stagtf t rapBaalmadilae voor 1 kla 7 D Wtitk A G da Vma