Groot Gouda, zaterdag 22 december 1945

ö GROOT GOUDA m ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN S Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 111 ZATERDAG 22 DECEMBFR 1945 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 jouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse aumm 10 et Kerstboodschap van H M de RoDingio LANDGENOÓTEN Aan den vooravond van dit mag ik wel zeggen historisch Kerstfeest het eerst na de jaren van benauwenis van onrust van opgejaagd zijn van verbeten strijd en bitter lijden die achter ons liggen wil ik hereenigd met U een enkel woord door de microfoon tot u spreken Met nog versch geslagen wonden en schrijnend leed gelijk onze geschiedenis nog nimmer heeft gekend verzamelen wij ons om Gods heerlijke gave ons in Christus geschonken als vrii volk Bij het uitspieken van deze woorden maakt zich een diepe ontroering van mij meester een ontroering die natuurlijk door u wordt gedeeld N4eer dan ooit danken wij God op een oogenbllk als dit dat Hi ons nltredding schonk danken wij H m dat wi dit feest als vrije menschen mogen vieren danken wi God voor Zt n heerlitke Kerstboodschap Moge dit Kerstfe st bovenal voor U er een zijn van innerlijke waarachtige blijdschap en moge die vrt e die alle verstand te boven gaat en verlicht die viede die alleen de Vredevorst schenken kan uw deel zijn Dit wensch ik U allen van heeler harte toe Ik weet niet hoe gij dit aanvoelt maar mi schijnt het toe dat het komende feest in het teeken staat van de bezinning In dit woelige leven moeten wi ijd hebben om tot ons zelf te komen en tot geestelijke klaarheid om ons te bezinnen op onze verantwoorde ijkheid tepenover elkaar en om ons te bez nnen op ons doel Voor ons ligt onze taak om den vrede te winnen en dit zal geen eenvoudige zijn Het verheugt mi op dit gebied verbll dende verschijnselen waar te nemrn De onder den druk en dwingelandij gegroeide hulpvaardigheid voortgekomen uit naastenliefde en het besef van saamhoongheid de wijd verspreide en in kracht winnende overtuiging dat datgene wat Christus uitdroeg uitkomst brengt in de geestelijke verwarring en den nood van dezen ti d n de overtuiging van velen dat hierin de normen liggen voor onze samen leving onverschillig tot welke sfeer of kring men zich voor het overige aangetrokken voelt om de toekorast van het levea op tr bouwen Doch he besiaao alleen van deze hoopvolle verschil i len en mogelijk eden waarborgt nog niet het winnen van den vrede Dit zal groote krachrsinspaauing van ons vragen op ieder np eH van het teven Willen wij ns doel bexi n d iD moeten wij daad werkelijk en eendrach g den schouder er onder zetten zoo el in de maatschappq als in den hutselijken kring Wat dit laa ve be reft Christus gaf ons het voorbreld Hij groeide op in het gezin waartoe hij behoorde en heeft daarmee de hooge waarde a nflegevea welke aan het gezinsleven meet worden toegekend Hij geve u allen ouders en kinderen de liefde en de bezieling di vereischt zijn om Innen uw kleine gemeenschup alle mogelijkheden en al het SC hoone d e zij kan bevatten tot ontplooiing te brengen en daar vandaan uit te STADSNIEUWS Opsporing Oorlogsmisdrijven De Burgemeester van Gouda maakt bekend dat di termijn van indiening van schriftelijke aededeeliogen ten aanzien van tijdens den oorlog gepleegde z g oorlogsmisdrijven is verlengd tot 31 December 1945 Indien men dus op een of andere wijze kennis draagt van deze misdrijven wendo men zich uitsluitend schriftelijk tot de politie alhier Bij voorkeur ware gebruik te maken van formulieren welke op het Politiebureau te verkrijgen zfln Voor zooveel noodig wordt verwezen naar de officieele publicatie welke begin November van dit jaar opdeaanplakborden is aangebracht S D A P op Nieuwjaarsdag bijeen Op Nieuwjaarsdag zal in Kunstmin de heer J Scheps de redacteur jpffn het blad Op Korten Golf welk blad den band tüisch u de oud gcvangcncn van Amersfoort onderhoudt voor de S D AP het woord voeren Tevens zal tijdens deze bijeenkomst de bruiloft van Kloris en Roosje worden opgevoerd De tekst van den Nieuwjaarswensch is geschreven door een in den Igatsten tijd op den voorgrond tredend lid van de S DA P afd Gouda Revue 1940 45 Gezien de graote belangstelling voor de revne 4 45 is een tweede opvoering vastgesteld op Donderdag 17 anuari 1946 in den Nieuwen Schouwburg Kaarten voor deze tweede voorstelling waarvan de baten geheel ten goede komen aan de Stichting 1940 45 zijn vanaf 3 Januari verkrijgbaar bij Mevr Hagedorn Van Swieteostraat 16 te Gouda De eerste opvoering heeft 10 Jan a s plaats Eerste Nntsavond Optrcdra ▼ Radca S Hardjodlrcagso Donderdagavond gaf Raden S Hardjodirenggo tn het kader der Nutsavonden een tadrnk van de Javaansche tooneelk unit Aan de hand van prachtige poppen gaf hij een daldeH ke beschrijving van het schimmenspel Wa an Koelit en het poppenspel Wa ang Coleq OpvaHend waren de velea en niteenloopende typen voor drn favaan Is de ideale man in het spel altijd een oiterst teager beschaafd en achrandcr persoon In eea prachtig costvum gaf Raden S Hard odtrenggo enkele uitstekende masker danteo et wel zeer expressieve mnskers Tevens voerde hlf een cfferdana uit waaruit weer de lenigheid van den Invaaa en de i a aitg werkte details van het Indonesische tooneelspel naar voren kwpmen Het wai een avond van h oge kaast De programmaverkoop geschiedde ten bate van ie Stichting Nederland helpt Indtë en bedraagt raim f 41 Postdnivenniraws De hoktentooDstelllDg op Zondag a s gaat let door Voor de groote Kerittentoonstelling zijn reeds meer dan 200 vogels ingeiehreven Na de opening op Ie Kerstdag zijn er lotea verkrijgbaar voor een koppel jonge dal ven De Logé voor de P Z H Donderdagavond bood de fJirecfe van de N V Kon Plateelbakkerij Zuid Holland a n haar personeel In den N uwen Schouwburg een feestavond Wflki n tegenstelling tot vorige avonden werd crzorgd door leden van het personeel w De Logé i heel maakte ook de rol hft over Zon eenigszlns te wii vermelden ode gebracht akwaarnemer H en bijzonder jr ïtelling vond Ie personeel eronder zich ins werkelijk rna een ruim 1s loer werd e P Z H kar agden avond Door deze tooneelgroep w d het overbe nde stuk van Herman N ten tooneele gebracht Ht een goed verzorgde indruk kennis liet niet veel te wer der iemand van het gezel ci kort te willen doen wil i dat vooral de rol van de d door Me Mathol en vai de Pieterse dhr Snelleman vlot werd uitgebeeld h Na afloop vandetoonc l r ia Kunstmin voor het c een groote verloting plaat tal van prijzen bevonden ouwerwetsch aandeden v n gretig gebruik van de gemankt Het personeel op een in alle opzichten c oyv ernqzlen I Gisteravond heeft H M de Koningin over de beide radiozenders van Hilversum de volgende Kerstboodschap uitgesproken t dragen in het leven in onze groote gemeenschap die wij de wereld noemen en die in wezen slechts de voortzetting is van het gezin Toont bij uw werk in uw werkplaats in uw uren van ontspanning dat het juist in de praktijk van het leven mogelijk is In toepassing te krengen de liefde die Christus ons leert en waarin hij ons is voorgegaan Wij moeten den vrede winnen overwinnen op duistere machten en bergen van mocilijk hedtn zoowel in ons persoonlijke leven als in dat van ons als volk en dit zien als vervolg op den arbeid van de onzen die hun leven gaven voor vrijheid en recht en een betere toekomst Wij hebben den fakkel van hen overgenomen Niets past meer in de Kerstsfeer dan ons Ie bezinnen hoc de fakkel verder te dragen Niets past btter bij ons heerlijk Kerstfeest geen beter bewijs dat wi de diepe beteekenis die het heeft begnipen geen getrouwere navolging van Christus denkbaar geen zuiverder weerklank op zQn vredesverkondiging dan mede te werken aan het winnen van dien vrede Landgenootcn waar wij in gedachten ver eenigd zijn om hét Kerstfeest gaan onze weoschen en gebeden uit naar once zwaar beproefde Landen Rijksgenaoten in Neder landsch IndiC zoowel mannea als vrouwen en kinderen naar onze bevrijde krijgsgevangenen en gelalerneerden en naar de velen die hier nog in onzekerheid over de hunnen verkeeren of treuren over één of meerdere van hen die hun lief zijn Ik spreek de hoop uit dat velen tusschen de keerkringen deze woorden zullen beluisteren Tot nu toe is het vrijwel onmogelijk gebleken hen te bereiken en toch is er in onze gedachten niet één vergeten geweest Moge spoedig hua lijden beëindigd worden tn ook daar de vrede worden gewonnen Fen hartelijke Kerst en Nieuwjaarsgroet zonden wij ook aan onze Rijksgenooten in Suriname en Curng o die ik heb het zelf ervaren zoo innig medeleven mei het lilden hunner Rijksgenooten in het Moederland en t ÜBZe gedachcen en goede wenschen omringen hen bij de wisseling des jaars f 50 belooning De pl v Commissaris van Politie te Gouda verzoekt degene die inlichtingen kan geven omtrent de 4 zeer bijzondere raskonijnenwelke na jaren van toegewijde arbeid gefok werden en in den avond van Donderdag 20 December 1945 te p m 8 00 uur gestolen werden uit een gebouw aan deCeuzen straat nahij den Lange Tiende weg zich bij de recherche te melden Het betreft 3 geel bontc en zwart bonte Lotharingers Weersverwachting medegedeeld door het K N M l tot morgenavond Wordt verwacht Meest zwaarbewolkt met later vooral in het Zuidwesten kans op eenige regen vrij koud Matige later krachtige wind tusschen Z en O Wat Is er in Gouda te doent Reunie Vrijdag t m Woensdag Marijntje Gijsens jeugd Het verraad Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Donderdag Vooruit aiet de Geit Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag De rebel WAT GEBEURDE ER 22 December 1944 Hevige gevechten bij Luik Malmedy door Amerikanen heroverd 4 van Luxemburg in Duitsche handen Nanting in Birma veroverd De strijd op Leyte beslist De spoorbrug bij Dordrecht ondermijnd 1941 Churchill bij Roosevelt Engelschc troepen ten Oosten van Benghazi l 9 39 Binnen 24 uur twee groote spoorwegongelukken in Duitschland Het St itionsgebouw heden officieel in gebruilc genomen Hedenmorgen is het herstelde stations gebouw hoewel nog niet gereed officteei in gebruik genomen Ofschoon over cea maand het gebouw pas volledig gereed zal zijn is men tot de opening van het gebouw overgegaan teneinde aan het reizend publiek dat een zeer omslachtigen weg moest afleggen om een kaartje te nemen en dan In den trein te kunnen stappen tegemoet te komen De Perschef van de Ned Spoorwegen de heer Aghina leiddeons vanmorgen in aanwezigheid van den heer Bakker Chef van de N S te Gouda en den heer M de Wit hoofdbouwkundige bij de N S ronden vertelde ons het een en ander over de in wording zijnde plannen Het hoofdgebouw zal gesausd worden in de grijze kleur van het Utrechtsche station Boven op den gevel zal een klok met twee leeawen en vier symbolische figuren In klei ontworpen door den beeldhouwer Uiterwaal worden geplaatst Twee van deze beelden zijn ongeveer levensgroot en stellen den oorlog en den vrede voor Zij zullen door de N V Kon Holl Pijpen en Aardewerkfabriek Goedewagen worden gebakken Het frontaanzicht van ons station zal oog worden verfi aaid door enkele plantsoenen Mlfschien kan de getreente Gouda nog een handje helpen door den langen lantaarnpaal met perkje door een schoener te vervangen Het inwendige van het gebouw heeft een mita motphose ondergaan en ziet er nu licht en frisch uit Op het station zelf Is een der restauratie kamers in gebruik genomen Aan het herstel van de Dienstafdeelingen wordt hard gewerkt Ons statten met emplacement was een van de 20 groote stations die vrijwel geheel werden vernield Het is het eerste dat weer in gebruik genomen wordt dank zij het voortvarende werk ven de Goudsche aannemers Vf n Wingerden en Bokhoven die resp het boofdpehoow en de overkapping en de daar 7ich onder bevindende dienstruimten herstelden De heer Turion verzorgde de electrlsche installatie Dit alles stond onder leiding van den heer M de Wit die van de resten van het als afschuwelijk bekend staande Goudsche station In een fraaier gebouw heeft omgevormd hetgeen naar de heer Aghina ons mededeelde nog niet wil zeggen dat Gouda het hiermede alfiid zal moeten stellen Wij Gouwenaars mogen ons verheugen dat de N S het herstel van ons station zoo snel hebben aangepakt ondanks den mate rialennood zooals b v glas Vrilwel elke Gonwenaar is hierbij gebaat en wi kunnen er niet anders dan daokKaar voor zijn dat wij weer onze oude gang door de tunnel kunnen gaan