Groot Gouda, zaterdag 22 december 1945

tut voH éc week qedicU De korste dag ligt juist achter ons De zon verWTTSSefr de dalende baan voor de stijgende j i Verwoeste landen dragen nog de sporen van bloed en pijn hr hangt nog een vr rmnd en schuld Maar wij verwachten het nieuwe licht waarvan ook het Kerstfeest getuigt üp dit keerpunt in den tijd past het gedicht van P Mmderaa ZONNEWENDE Makker keer ter jonge zonne frank en sterk een nieuw gelaat Prijs wat werd voor goed gewonnen dank om t nu verleden kwaad Weder daalt in vrome voren kiembereid een zuiver zaad d Akker voedt zijn wijn en koren en uw hand de klare daad In voor goed verlaten landen iigt een spoor van bloed en pijn en de horzfzonnen branden van een angstig rossen schijn Angst bezwaart de driff ge voeten wroeging hamert in ons bloed Kom het rijzend licht begroeten t Leven is oneindig goed Il Grauwt een schemer van gevaren schuld verraad en ondergaan d Eeuwige wind doorwaait de haren bij de wending van de baan Makker buig ten zonnezegen zon die met uw aarz len spot Achter t heimwee van de wegen straalt de sterke lach van God Uit MODERNE NED REL LYRIEK Uitg De Tijdstroom PREDIKBEURTEN Zondag 23 December 194 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur v m Os G Elzenga 5 uur nam Ds C A Korevaar bediening H Doop Westerkerk v m 10 uur Ds M C Visser van Rj am jeugddienst 5 uur nm Ds M C Koole bed H Doop Maandag 24 Dec 7 uur n m Kerkzangdlenst Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden Kleine Kerk Peperstraat 128 n m 10 45 uur Dr H Faber Schiedam Vereenig Calvljn Turfmarkt 4 uur n m Ds Adma van I sselstein Remonstr Gereform Gemeente 10 30 uur Ds J Nienhuis 7 uur Federatieve Kerstwijding Het kleine Kerstspel Evang Luthersche Kerk 10 uur voorm Ds J J Simon Maandag 24 Dec van 23 tot 24 uur Kerstnachtdienst met Zangkoren Oud Kat holieke Kerk 10 30 en 6 uur Pastoor Glskes Gereformeerde Kerk 10 uur en 5 uur Ds P C ten Brink Geref Zondagschool Jozef Groen van Prinstererschool Grocnendaal van kwart voor 3 tot kwart voor 4 Gereformeerde Kerk art 31 8 30 uur en 4 uur Rem Kerk Ds G Koenekoop Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 uur Leesdienst Christel Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds A Dubois Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt 51 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Maandag 24 December 7 30 uur n m Het Kerstfeest van 1944 Woensdagavond 7 30 u Ds Joh v Welzen Vrije Evang gem geb Zeugestraat 38 9 en 10 30 uur v m en 5 uur n m de heer Cappon van Amsterdam Woensdag 19 December 3 u Gebedsuur Leger des Heils Zaterdag 7 uur nam Bidstond Zondag 10 uur Heillginflsdienst 3 30 u Openlucht samenkomst op de Nieuwe Markt 7 30 u Openb samenkomst Leiders Majoor en Mevr Wels Dokters en Apojthekersdienst De Zondagdiensten worden waargenomen door Dr A J Kettler Gouwe 166 en Dr H Reedijk Crabcthstraat 45 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apothekersd Apoth Grendel L Tiendew 9 Jaarverslag 1944 M V Z Aan het uitvoerige jaarverslag van de N V de Goudsche Maatschappij van Ziekenhuiskosten kenhuiskostenen Ongevallenverzekering M V Z ontleencn wij het volgende De premieontvangst over 1944 beliep ƒ L563 702 58 tegen een bedrag van ƒ 1 326 693 07 over het voorafgaande Jaar aldus een vermeerdering van 237 009 51 Aan herverzekeringspremiën werd een bedrag van ƒ 91 882 81 betaald zoodat na aftrek hiervan een bedrag van L47 1 819 77 voor eigen rekening bleef De netto winst is hooger dan die over het vorige jaar en bedraagt ƒ 197 339 96 zoodat met inbegrip van het onverdeeld winstsaldo ad 3 046 69 in totaal ƒ 200 386 65 ter beschikking is Dit laatste bedrag wordt als volgt aangewend 25 000 wordt gestort in de Stichting Pensioenf M V E ƒ 98 432 36 wordt toegevoegd aan de Reserve Diverse Belangen met het oog op te betalen belastingen een bedrag van ƒ 60 000 wordt bijgeschreven op de rekening Reserve 10 500 worden uitgetrokken voor het betalen van dividend Het resteerende bedrag groot ƒ 6 454 29 wordt naar nieuwe rekening overgebracht De gezonde ontwikkeling van de Mij heeft zich ook gedurende het moeilijke jaar 1944 kunnen voortzetten en ondanks de belangrijke bedragen die de fiscus opeischt kon de financieele positie opnieuw versterkt worden hetgeen met het oog op het in omvang steeds toenemende bedrijf van groot belang is P O D Cabaret avond Vrijdagavond gaf de personeelsvereeniging van den P O D in Kunstmin een geslaagden cabarct Bvond voor het personeel en een beperkt aantal introducé s Het programma stond voor eenuitvcyëring van dilettanten op een zeer behoorlijk peil De gebruikelijke schetsjes en muziek nummers vielen algemeen in den smaak In het bijzonder mogen wel worden genoemd de stukjes De oudjes doen het oog best en Moffengriet op gevaar af door deze afzonderlijke vermelding de andere uitvoerenden tekort te epen Na afloop was er een zeer geanimeerd bil waarbij de muziek werd verzorgd door de bekende Jazr Pröfeten die ook reeds aan het programma hun medewerking hadden verleend OP DE BRUG MIN LIEFTINCK OP DE BRUG Giraal geld vrij De Minister van Financiën Prof Mr P Lieftinck heeft gisteravond voor de radio gesproken over de slotacte der geldsaneering De bewindsman deelde hierbij mede dat met ingang van 1946 het girale geld zal worden vrijgegeven benevens het geld dat nog op de geld kaart staat De splitsing van het geld in giraal en vrij wordt opgeheven De mogelijkheden van gebruik en beschikking van het geld dat in omloop is dus met uitzondering van het geblokkeerde gedeelte worden weer gelijk Zijn rede vervolgend zeide de minister dat men aanvankelijk geen voldoende nieuw geld had om behalve voor het btdrag der loopende inkomsten ook de noodige kasmiddelen m bankpanier en muntbiljetten ter beschikking te stellen Na te hebbn uiteengezet waarom tot nu toe de dam tusshcen het geld op de girale rekening en het vrije geld met kon worden doorgestoken deelde de minister mede dat begin Januari de effectenhandel hervat zou worden Deze handel moet voorloopig nog beperkt blijventot overdracht van binnenlandsche obligaties en bankbrieven tegen betaling vangeblokkeerde rekening op geblokkeerderekening Vrij geld kan tot den handelin effectenbezit nog niet worden toegelaten Daarom is een nieuwe beleggings mogelijkheid geschapen Begin Januariworden verhandelbare spaarcerficatenvan ƒ 100 uitgegeven met een rentevoet van 2y2 Voorts wordt begin 1 46 de rente van den Rijkspostspaarbank van 2 64 op 2 16 verlaagd Op deze spaarcertificaten zal ook tot ƒ 300 kunnenworden ingeschreven uit geblokkeerd tegoed Verder zal het geblokkeerd tegoedgebruikt kunnen worden voor inschrijvingen op het grootboek 1946 welke inschrijvingen 3 rente zullen dragen Naten hoogste drie jaren wordt het groott boekbezit verhandelbaar en vanaf datmoment begint de aflossing welke zichin 47 jaar voltrekken zal De minister besloot zijn rede met te zeggen dat het economisch herstel zich hier te lande snel volstrekt en dat het inflatiegevaar geweken is brengen Vooniit met de Geit Deze week brengt de Schouwburg Bioscoop George T oimby mi 7iin film Vooruit met de Oeit ün der regie van Monty Banks en gesecondeerd door f lo rence Desmond zien we den zoo popu Jairen komiek in de rol van een straatarmen artist die zijn pensiongeld niet Aieer voldoen kan Door een erfenis van een Tante raakt hij in het bezit van een groot vermogen plus een juweelen schat Aan deze erfenis die hem niet bepaald in den schoot wordt geworpen zit een bezwaar verbonden Hij moet op de ver kooping de stoelen uit den inventaris küi KH want in één van de 7 stoelen zit de schat verborgen Door enorme onhandigheid komt hij echter niet in het bezit van de stoelen en nu komt de race met zijn mededingers die inmiddels in het bezit van de wetenschap zijn gekomen om bij de diverse bezitters de stoelen op te sporen en te onderzoeken of de schat daarin aanwezig is Natuurlijk voert dit tot uitgebreide complicaties die George Formby ali e aanleiding geven zijn arsenaal van gronen ten beste te geven Voor de liefhebbers van dit soort humor valt er zeker iets te genieten doch diegenen die wat meer diepte ook in een humoristische film wenschen zullen niet in alleyopzichten voldaan zijn In het journaal zagen wij o a zeer in tertósante opnamen van het proces teNeurenberg Ter gelegenheid van het Kerstfeest is de zaal zeer stemmig versierd Het Verraad Van Merijntje üijzen s jeugd de veelgelezen boekenserie van A M de Jong leent Het verraad zich wel bij uitstek voor verfilming Deze week wordt in de Réunie wederom een vertooriing van deze film gegevfen en het is een aangenaam weerzien Deze Hollandsche film is anders dan wat wij meestal als producten van eigen bodem aanschouwden De Brabantsche sfeer is goed getroffen en leent zich bij uitstek voor mooie natuuropnamen waar van dan ook een dankbaar gebruik gemaakt is Merijntje die met zijn kinderzorgen rondloopt vindt in de Kruik een vriend en raadsman Begrijpen doet hij den strijd van de Kruik niet die deze voert tegen den grensjager De moeilijkheden van de Kruik liggen ook op een ander terrein dan die van Merijntje De Kruik ziet zijn liefde voor janneke niet beantwoord Zij sto ot hem zelfs af om den grensjager in zijn plaats te stellen Dat vertroebelt het onontwikkelde brein van de Kruik dermate dat hij zich bij het carnaval be drinktt en een eind maakt aan het leven van den gren sjager en Jannekee Onbewust van wat ef gebeurd is komt Merijntje liet mes van de Kruik terugbrengen en levert daarmede het bewijs voor de schuld van zijn vriend Marcel Krols speelt Merijntje precies zooals wij hem uit den hoek kennen het naieve dorpskind worstelend met zijn problemen Piet Bron js een ruige Kruik terwijl de schrijver zelf als Mijnheer de Pastoor optreedt Vermelden wij nog dat het voorprogramma behalve het Nederlandsche Nieuws een teekenfilm brengt over de staking van de ooievaars Fernandel als Rebel Bijna elk land dat films produceertheeft zijn komiek en de f ranschen hebben Fernandel tot hun geliefden film dwaas gekozen En op dit punt hebbenzij geen lechte keuze gedaan Thalia vertoont hem deze week in de Rebel Zooals gewoonlijk in komische films gaat het hem of buitengewoon goed ofalles loopt hem tegen Fernandel treedt in de Rebel aanvankelijk op als lid van een band die het publiek op een oceaanstoomer vermaakt In S Stefano legt de boot aan hij gaat aan land wordt bestolen en mist de boot Het ongeluk brengt hem op een bananenplantage waar hij als slaaf behandeld en mishandeld wordt vooral door toedoen van den eigenaar der plan tage die hem van een flirt met zijn vrouw verdenkt In het land waar Fernandel in verzeild is geraakt heerscht complete anarchie en ternauwernood ontsnapt hij eenige malen aan den dood Hij weet met et n stel kornuiten uit de gevangenis te breken en overrompelt een wapentransport De Franschen zijn matiger in het gebruiken van komische scènes dan de Amerikanen en ongetwijfeld zal dit bij sommigen in den smaak vallen Het voorprogramma bevat o a de aankomst van Willy den Ouden in Nederland opnamen van Walscheren en een bekoorlijk muziekfilmpje Aan het gezicht van Olivier bemerkten Gezina en ik al gauw dat onze zoon niet zoo n beste stemming had En wij weten al gelijk wat er aan de hand is hij heeft weer te veel bezoek gehad Vroeger toen ik zeli nog in de zaak zat vertelde ik des avondfe met trots hoeveel klanten er geweest waren verdeeld over anthraciet waar he t meeste aan verdiend werd cokes en turf Dit laatste hebben wij er alijd maar bij genomen hoewel een ondankbaar artikel bovendien een artikel waardoor onze brandstoffen handelaarsstand in opspraak is gekomen Een van mijn klanten schoof mij n l eens in de schoenen dat turf tellén vakmanschap vereischte en legde dit als volgt uit Jullie praten onder het tellen één twee drie dan zegg je plotseling hoe oud is die jongste van jou nu al En het antwoord luidt zeven Dan tellen jullie daarop door zeven acht negen tien enz Gemeen eigenlijk om ons zooiets in de schoenen te schuiven Anders wel toevallig dat juist de heele aftel wereld turft met het tellen Misschien doen ze wel allemaal zoo Maar als Olivier egenwoordig spreekt over zijn bezoek bedoelt hij niet de klanten maar het leger ambtenaren dat dagejijks met de ta8ch met de kleppen op pad is En zoo hal hij vandaag gehad een ambtenaar van het kolenbureau een van het Rijksbureau een voor de bonnencontróle en een van de prijsbeheersing En nu begrijpen de klanten nog niet aldus Olivier waarom de kolen zoo duur geworden zijn Eerst als wij drietjes onder een gezellig bakje koffie nog wat napraten zakt Oliviers booze bui en zooals het een goed Nederlander betaamt gaat hij toch opgewekt naar huis Ik wen sch hem bij de deur sterkte voor den dag van morgen en veel klanten BINNENLAND Het Ned Indische leger in actie Het Opperbevel van het Nederland sch Indische leger maakt bekend dat de Kampong Pasar Minggoe bij Batavia op den 20sten December door het Neder landsch lndische leger gezuiverd en bezet is Bijzonderheden van de actie zijn nog niet beschikbaar Port voor post uit ïndië De per sdienst der P T T gleelt ons mede de correspondentie uit Ned Indië welke per luchtdienst Batavia Amsterdam zonder kosten voor de afzendeis ongefrankeerd wordt verzonden werd tot nu toe zonder heffing van de geadres seerden uitgereikt Het zal een ieder duidelijk zijn ia hiermede niet onbeperkt kan worden voortgegaan Daarom zullen de frankeer kosten voor stukken die na 17 December 194 5 per vliegtuig uit Ned Indië in den Nederlandschen dienst worden nnnge bracht van de geadres seerden worden geheven Deze kosten bedragen voor brieven 30 cent per 10 gram en 20 cent voor den briefkaart De Maashaven als Graanhaven in gebruik Het herstel van de Rotterdamsche ha yen vordert met bekwamen spoed Zoo is de Maashaven thans weer op normale diepte gebracht en met ingang van vandaag weer als van ouds als graanhaven in gebruik genomen Reeds zijn het Ame fikaansche stoomschip Richard or dan Gatling komende van Baltimore en het Engelsche stoomschip Teedmore Park komende van St John de haven met een groote graanlading binnengekomen om te lossen aan de silo P O b Schiedam roept getuige op De heer Hollander of Den Hollander vermoedelijk als controleur in Maart 1941 werkzaam geweest bij de z g n R tjésfabriek aan de Galileistraat te Rotterdam wordt verzocht zich te melden bij den P O D te Schiedam Hij dient als getuige te worden gehoord