Groot Gouda, zaterdag 22 december 1945

Een bazaek aan den Wieringsrniesrpalder dtoogt dienen geheeld te worden Opnieuw ligt de polder maar vele wonden Radio programma van hedenavond HILVERSUM l 301 M 18 00 Cantabile Septet 18 30 Het Rijk Overzee Herdenking bevrijdng van Nederlnnd van Npdprlnnrl op rnrarao 19 00 Nieuwsberichten en reportage 19 30 Radio Film Show 20 00 Nederland Herrijst Pater Henri de Groeve Lichtbaken 20 15 Zoo speelden de meesters zelf 20 30 Aansluiting met het Aether Restaurant 21 30 Beelden uit mijn kinderjaren door S de Vries Jr 22 00 De Speellieden o i v Wessel Dekker 22 15 Tihout over De crisis in d eopvoeding Mensch en Maatschappij Mej Th C 22 30 Benedict Silberman en zijn Novelty Serenaders 23 00 Nieuwsberichten 23 20 Avondwiidinf Ds W Willemse Ned Herv Predate Hilversum 23 30 Slaapliedjes voor jong en otid 24 00 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 M 18 00 Nie4iwsberichten en persoverzicht 18 30 Gevraagde gram platen 19 30 Programma voor de Ned Strijdkrachten 20 00 Ensemble Jetty Cantor 20 30 Sportpraatje door Cris Geudeke 20 45 Het Omroep orkest o l v Koos van der Griend 21 45 Avondwijding Ds J Zuurdeeg Ned Herv Pred te Hilversum 22 00 Nieuwsberichten 22 2a Herinneringen aan Jerome Kern 23 00 Sluiting en Wilhelmus ZONDAG H LVERSUM I 301 M 8 30 Van man tot man Kap Pater M Goossens O F M Op weg naar Bethlehem 9 00 Nieuwsberichten 9 20 Wiener en Doucet piano 9 30 Twee vioolsonates 10 00 Zondagshalfuur voor kinderen p I v Mevr L Spelberg Stokmans 10 30 Ned Herv Kerkdienst uit de Gr Kerk te Hilversum Voorganger Ds W Willemse 12 00 Suite uit ballet Uncle Remus Gordon Jacob 12 15 Instr solisten concert 13 00 Nieuwsberichten 13 20 Orkest Carlo Carcassqla 13 50 De spoorwegen spreken Dr P Th Posthumus Meiies 14 00 Programma van de P C J 14 30 Concertgebouw te Amsterdam Weihnachtsoratorium van Bach o l v Anthon v d Horst 16 00 Moderne klassieken De vreemdeling door Lady Gregory 16 20 Caspar Cassado cello 16 30 Ziekenverlof 17 30 Gewijde muziek 18 00 Merchant Seamen Suite van Lambert 18 15 Bob Scholte met pianobegeleiding 18 30 Viool en pianosoli 19 00 Nieuwsberichten en reportage 19 30 Kerstprogramma door het Utr Vrouwen koor o l v Karin Kwant Törngren 20 0 Nederland Herrijst Bernard Verhoeven over Het Roode Kruis 20 15 Dolf v d Linden en zijn Metronole orkest zancr van Tony van Hulst 21 00 Muziek met nieuwe intervallen 21 08 Rubriek van den wederopbouw 21 15 Het Sylverstre trio 21 45 Kleine gedichten van Richard Minne voorgedragen door Joop Reinboud 21 50 Geliefde repertoire stukken 22 15 Mensch en Maatschappij Dr F Boorwinkel over De maatschappij en Ged 22 0 Op den drempel van den nacht 23 00 Nieuwsberichten 23 20 Avondwijding Prof J H Bavink Geref Pred in alg m dienst 23 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 M 8 00 Nieuwsberichten 8 20 Zondagochtendconcert 9 X Mario Traverso en zijn orkest m m v Daniele Serre tenor 9 30 Het Boy Neel Strijkorkest 10 00 Hoogmis uit de Norbertijner Abdij van Berne te Heeswijk 11 30 Werken van Franz Liszt 12 00 Nieuwsberichten 12 20 Salonmuziek afgewisseld door orgel en pianospel 13 00 Eddy Waüs speelt 13 45 L c +f or p er en 14 30 In het land der 1 steppe 15 00 Gramofoonmuziek 15 15 PROF DR LOGEMANN IN DE TWEEDE KAMER Verklaring over Indië De minister van Overzeesche Gebieden Prof Dr J H A Logemann heeft gistermiddag in de Tweede Kamer een nadere verklaring afgelegd over den toestand in N O Indië Hij zeide o m de bijeenkomst te Singapore op 6 Dec onder leiding van den Supreme Alliede Commander in Z O Azië Lord Louis Mount Batten had ten doel een gedragslijn vast te stellen Onze bondgenooten blijven zich strikt beperken tot die opdracht Deze houdt in ontwapening en concentratie der Japanners bevrijding en veiligheid van krijgsgevangenen en geïnterneerden Mei dit al blijft de in Singapore getrokken gedragslijn naar een beperkt doel leiden Het mag niet verbloemd worden dat de uitvoering der geallieerde taak over geheel Java zeer zwaar is en tijd eischt De vraag behandelende waarom onze eigen troepen nog niet zijn ingezet zeide de minister dat dit zeer zeker geschieden zal maar dat dit tot dusverre achterwege was gefaten om redenen van zuiver za kelijkeo en iTnhtairen aard Onze troepen komen gelijk bekend is in het Oosten ter beschikking van den Supreme Allied Commander en het is deze die beslist en de verantwoording draagt wanneer en waartoe deze troepen zullen worden gebruikt De taak van Nederland is niet beperkt tot die welke op den geallieerde oppe I e il ebber rust en waa toe wij onze strijdmiddelen te zijner beschijcking moeten houden Nederland s taak omvat bovendien herstel van Staat en Maatschappij en dit kan en mag niet alleen door wapendwang worden nagestreefd MEDEDEELINGEN PLAATSELIJKE DISTRIBUTIEDIENST GOUDA Ia verband met de Kerstmis en Nieuwjaar zal de Distributiedieost op Maandag 2l en Maandag 31 December a s gesloten zijn Abonneert U op Groot Gouda 2000 K g wappens en munitie die in de Wieringermeer waren verborgen konden I echter tüdinr jn veilieheid en buiten het bereik van de Duitschers worden gebracht I Per boot toeen de Duitsch rs later on I roof en stalen het meubilair van de zol ders I Hadden zij voorzien dat het zoo erg zou worden Getuige het excuus dat een week later werd gedaan zeker niet Het Duitsche opperbevel gaf toen toestemming om de gaten te dichten waarvoor zij het I materiaal zou leveren terwijl via het In i ternationale Roode Kruis brandstof uit Engeland zou kunnen komen Dit Ouifsrhe aanbod werd natuurlijk prompt afgewezen Het vervolg Zoo speelden wind en golven gedurende bijna 8 maanden hun spel in den polder en de gevolgen zijn verschrikkelijk geweest Te Medemblik werd aan de persvertegenwoordigers een film getoond die een beeld gaf van den polder onder water waarbij ook de vernielingen aan de sluizen van den Afsluitdijk en bij De Oude Zeug opgenomen waren Zoo wisten wij hoe het was toen wij Medemblik verlieten Dan rijden wij langs den dijk om even later over dezen dijk heen den polder binnen te gaan Even houdt de wagen stil en dan Hoe het is Een eindelooze grijze vlakte ligt er voor ons Zoover het oog reikt is alles onder een laag grijze slib bedolven De boomen het land grijs grijs grijs Troosteloos en eindeloos In de verte steken de daken van de groote stallen en schuren op Het lijkt het oude beeld maar de werkelijkheid zien wij eerst wanneer wij dichterbij komen Van alle boerderijen zijn de woningen volkomen ingestort Er is niets over dan een hoop puin precies binnen de muren gevallen De muren hebben den aanhoudenden druk van het golvende water niet kunnen weerstaan Zoo is het ook met de schuren en stallen Alleen hebben de betonnen en ijzeren steunpilaren hier stand gehouden De daken voor zoover zij boven het water uitstaken zijn vrijwel in tact de muren zijn echter weggeslagen Zoo rijden wij voort over den weg die opvallend schoon tevoorschijn is gekomen over bruggen waarvan de opritten allen zwaar beschadigd zijn door het water dat langs deze hellingen spoelde Langs de weg staan scheefgezak te telefoonpa len de draden hangen slap biereen daar hangt er wat wrakhout in Niet zoo erg Het was een Duitsche lijn In een veld ligt een dak van een schuur weggespoeld Een betonnen onderstuk van een tuinhuis ligt tegen een slootkant Aanvankelijk dreef het heele tuinhuis weg maar de zware onderbouw raakte los en zonk Langs Middenmeer en Siootdorp gaat het naar Wieringerwerf Overal hetzelfde beeld ingestorte huizen de overige leeg en vuil half ingestort wezenloos gapende holten waar eens ramen waren In Wieringerweif stappen wij uit Veer tien dagen geleden moest men hier tot over de knieën door het water Sinds acht dagen is het droog Hier is Het dpro zegt onze beirelei der wanneer wij op een vlakte zijn aangekomen Een eerst dan ziet U de puin hoopen die rij aan rij straat aan straat getuigen vah wat hier gebeurde Alleen het Domeinkantoor staat overeind en de woning van den Rentmeester alhoewel beschadigd Het ziet eruit alsof er brand is geweest zwart en ontdaan van alle hout Alle verdere woningen het stadhuis en twee van de drie kerken zij zijn slechts puinhoopen Dit dorp heeft geen bombardement of artilleriebeschieting meegemaakt maar toch is het het zwaèrst getroffen dorp van Nederland Tijdens den terugrit hooren wij nog dat het een groot geluk is dat de slooten meerendeels gaaf te voorschijn zijn gekomen Ook de drainage is nog in tact hetgeen van groot belang is voor de plannen tot inzaai van den oogst voor 1946 De groote moeilijkheid levert echter het woningprobleem op De boeren zullen schuil keeten krijgen op hun erven teneinde het mogelijk te maken aldaar te overnachten Voordat de geheele gemeenschap zicii er weer vestigen kan zal er nog veel moeten worden gedaan Denkt U zich eens in scholen ontbreken een verzorgende middenstand vindt geen winkels werkplaatsen of magazijnen Toch zullen al deze problemen op korten termijn opgelost moeteti worden En dat zal ook gebeuren De meerbevolking is jong en vooruitstrevend Voor het over groote deel hebben zij zich in de afge loopen jaren kranig gedragen en werd de voedselvoorziening van verschillende organisaties van hieruit verzorgd Ook vele stadskinderen vonden hier herstel van krjichten Zoo staan zij nu als vrije Nederlanders die aanpakken willen en een groot doel voor oogen hebben in 1946 een oogst uit den polder Er waren natuurlijk enkele boeren die zich zwaar hebben misdragen tijdens de bezetting doch thans is een mogelijkheid geschapen om deze lieden uit den polder te weren Het gaat natuurlijk niet aan dit zij tusschen haakjes opgemerk om de geheele bevolking van de Wieringermeer over een kam te scheeien en hen zonder uitzondering voor zwarte handelaren uit te krijten En thans staan zij aan het begin van een onnoemelijk zwaren arbeid Men wordt er even stil van als men een boer met zijn tractor bezig ziet zijn land weer om te ploegen Een eenzame figuur in een eindelooze grijze vlakte Dat is moed Dat is volharding Pet af voor deze menschen Voor het Domeinkantoor hi Wieringerwerf staat het beeld van De Maaier dat tot opschrift draagt Hier werd een toekomst geboren Bouwt voort Vreemde handen hebben getracht deze toekomst te smoren maar de boeren van de Wieringermeer hebben het juiste antwoord gevonden Zij bouwen voort gestadig en langzaam maar energiek aan het herstel van hun dierbaren grond aan het herstel van Nederland Het Hoofd van den Politieken Opsporingsdienst te Goudat maakt bekend dat deze dienst op Maandag 24 Dec a s voor het publie GESLOTEN zal zqn W W DE DEGT Zenuwarts GEVESTIGD Ie GOUDA Crabethstraai 5 Spreekuren worden nader bekend Qemaakt EenJONQEN gevraagd voor opleiding autobekleeder G A BENNIS Gouwe 30 1 Gouda Waar blijft iöodie Toor koBijnenfelien l etalen wij vanaf f 1 tot f 1 25 per stak Bq Th J NOBEL Tuinstr 73 PAKHUIS HOEFSTEEG3 efoon 30H Gouda GEMEENTE REINIGING GOUDA Aan de inwoners van Gouda wordt bekend gemaakt dat in verband met de as Kerstdagen het huisvuil In die week slechts éénmaal zal worden opgehaald en wel in de gewone volgorde op Dojiderdag Vrijdag en Zaterdagmorgen Op Dinsdag 1 Januari a s wordt GEEN huisvuil opgebaald Het huisvuil uit de Dinsdagwijken zal in die week op Woensdag worden opgehaald KERSTDIENSTEN der VRIJE E VANG GEMEENTE Zeugestr 38 Ie Kerstdag 6 uur Wijdingsdienst Spr Ds Leep en de heer J de Gruijl Onderwerp Nacht en Dag 10 30 U Kerstdienst Oaderw De zwoegers bij de kribbe Su n ni Kerstdienst Onderw De geleerden bij de kribbe beide diensten Ds H C Leep 2e Kerstdag 10 0 u Liturgische Jeugddienst Ds H C Leep Oadcrwerp Vredevorst Het zangkoor Looft den Heer verleent medewerkingAllen hartelijk welkom I DE KERKERAAD Denkt om Uw Mieuwjaarsadfertentie CHP V d HEUVEL GOUDA BALLKOOMDANCING Vanaf heden kunnen voor CItib en Privélessen inJanuari a s enkele nieuwe leerlingen worden aangenomen ZOUTMANPLEIN 1 Maandag 24 flec a s i Fa J L Bruns Kleiweg Gouda Voor direct gevraagd EEN WINKEUUFFROUW met het vak bekend Boven 20 jaar Aanmelden BAKKERIJ JOH VERWEIJ Markt 69 Tandaris BICKNESE AFWEZIG TOT 1 JANUARI