Groot Gouda, zaterdag 22 december 1945

Zit de etalage WIL EM DE BEUN Mozik hooi Wcatbavrn 39 Leeraar Middelbaar Onderwijs Al E VAkIeN f 12 50 pc jp rartaal DAMFSl Laat tH Uw vihhoed Weer vervorrr bij afsoii Van Eijck rucocadaai 12 Govda Vcrloof x Theodore Gecrtrnida Bonwhnia en Hcrmaa van den Brink GOUDA 25 Dec 1945 Weth Venteweg H UO Relgerstraat 50 In plaats van kaarten Verloofd i HBTTA DBN HERTOG en JOH TBBLOUW Gouda 25 Dec 1945 Groeneweg 29 Thnii 14 30 16 30 uur Door gebrek aan tijd bij ons vertrek naar Curasao gebeten wij langs dezen weg al onze vrienden efn kennissen Den Heer en Mevrouw IdsidgaGoedewaagen ÓntvctH tH Vulpen houders Zak agenda s ca KantooC agcnda s Fa B A VERZIJL nValpcniittia Ka nto b handel K Tiendeweg 1 Tel 2176 MAISON ANNY op keurige manier Uw oude hoed Aangekomen ecnlge groote modellen DAMESHOLDEN GOUWE 9 GOUDA VANAF HEDEN kunnen wij weer in beperkte mate Glas in lood en glas in lood REPARATIES nitvocrcn Opdrachten alleen middels Uw glashandetaar schilder of aannemer Glas ia lood bcdriif Gonwe 143 tegenover de Tarfmarkt Tc haar gevraagd PAKHUISJE of WERKPLAATS Br onder ne 2717 bur v d bl Hear vraagt ZITKAMER CD SLAAPKAMER met pensloa B onder no 2693 bur v d bl Gevraagd Bekwaam en halfwas POLITOERDERS Sollicitaties te richtta aan A v d WEEL Ri swi kschepl l5 sGravenhage Mondeimg Maandag 24 Dec Chr de Wetstr 27 Gouda il Te koop Bkctro Motor 127 v mei drijfas Cirkelzaag boorkop Slljpatccn voor schaatsen PRINS Kare kictstraat 27 Meisfe off Werkster gevraagd FRINS Karekietst raat 27 Gevraagd zoo spoedig mogel k een n tte Dienstbode of ren Werkster voor een paar dagen p week tevets ccn HUIöNAAlSTEH voor een dag per week V LOON Graaf Florisweg 28d Een keurig opgeoiaakt overhemd of boord Dan naar de rhti t Wcsten G VONK Woudstr 6 Afgehaald en thuisbeiorgd Plaatsel Coinin v lntBrl erl eliil 8sainenwefking UITNOODIGING tot bijwoning van den KERSTZANGDIENST op Maandag 24 December 1945 des avonds te 7 uur in de Groote of St Janskerk te Gouda Voorganger Ds H C LEEP Ie Medidatie Eh M C KOOLE 2e Ds G KOENEKOOP Medewerking verleent een groot gemengd koer onder leiding van Mr 1 van Doorninck en een kinderkoor o I v den Heer A Herstel Programma s in de Kerk Toegang vrij Beshulst Kerststukjes BLOEMENMAGAZIJN DE LELIE ST ANTHONIESTRAAT 9 Goada Tcrefooa 7 lé3 de omnd i oac hei tUcstfeut Maandag Va uur het Kerstfeest van 1944 zonder zang en muziek Dinsdag 1 0 en 5 uur De geboren Koning Woensdag 10 uur Het Goddelijke LIED Woensdagavond 7 uur KERSTFEEST VOOR DE KINDEREN Jn alle diensten Ds ph V WefóeO Ncd Gcref Gem Turfmarkt 54 Plaatsen vrij Komt allen Kerk verwarmd Kunsfaardewerkfabriek vRegina vraagt ter opleiding in het aardewefkvak FLINKE MEISJES en voor de schilderzaal Schilders en Schilderessen LeerlingSchilders en Leerling Schilderessen Aanmelding Oosthaoen 37 Gouda Win keijuffrouw fwtaogd B W V D PAVOORDT LANGE TIENDEWEG 16 16 KERSTDINER Voor de a s feestdagen hebben wij de bovenzaal als reslouranl ing enchf waar U in ruslige sfeer kuni dineeren De voorraad wild is beperkt dus UESEBVEEB TIJDIG UW TAFEL CAFÉ DEST DE KDOONr GOUDA KLEIWEG 97 99 TELEFOON 3730 Joogeos en Meisjes van 12 18 jaar wie van iullic heeft graag een eigen boekenversamelicg geh cl naar eigen vrqc keus samengrsteld Sch iilf aaa de Red van de O C Postb 75 Delft jullie naam voorna men ad es en leeftijd en juliié wordt zoo uitvoerig mogclljlc Ingelicht maar doe hr dXtfct wan de eerste 500 inzend r tersl ontvangen GEHEEL GRATIS EEN BOEIEND jO sGENa OF MEISJESBOEK Inkoop vao alle soorten vcUea HAZEN EN KON JNENVELLEN f 1 25 tot f 1 50 per stuk L G ÜENE DI K Soo7Stf 38 Adverteert in Groot Gouda LEGEi DIS HLILS Turfmarkt III Gouili Ie KERSTDAG 6 uur v m Kerstbidstond met Keratproloog 10 uur Heiligingsdienst 3 uur nam Groote Kinderuitvoering 7 30 uur Kerstgedachten E Ciders der diensten Lt Kolonel en Mevr J Grimqser 2e KERSTDAG 10 uur v m Heiligingsdienst 7 30 uur n m Leekenspel De Profetie vervult Hij is gekomth Leider Majo or H Wcïs DAT IS MEEGEVALLEN htoac dat koH oók mU andecs want de Glasonderneming Gouda G O G Telefoon 202S kan tooveren met oud spiegelglas en maakt er weer een keurig vlot wandspiegeltje van TOCH is de prijs redelijk III Inlichtingen kunt LI bekomen bij Fa H D Tamse Naoi rslraai 23 Fa 1 Vanderland Markl2 Fa H Zaadvoori Wijdatraai 25 J Hoogendoorn Peperstr 16 Gouda Handel in gebruikte meubelen en andere goederen Brengt vrijblijvend een bezoek l Voor inkoop steeds aan huis te ontbieden Momenteel ftOdifÜHtmU UCed ckap SOLDAAT EN BURGER dezelfde schriiielijke cursussen ENGELS MALEIS FRANS DUITS Vlot spr en schr in 4 of 8 mnd f 2 50 p mnd Steno boekhouden middenstandsdiploma Ned Taal en Correspondentie Opleiding praktijk examen Engels en Boekftouden N€0 TALEN INSTITUUT ROTTERDAM Eartt iHagaal nu Hationaai BOiï GraUs proeflt vn naam 34 i i DANSSCHOOL HOLTHUIJSEN CONCORDIA WBSTHAVBN GOUDA Nieuwe DanSCUrSUSSen Eerstbeginnendenj VDIJDAG 4 JAN 1946 Aanvanft 7 uur ZATEDDAG 5 JAN 1946 Aanvang 7 uut ZONDAG 30 DEC a s Aanvang 4 30 en 6 15 uur WOENSDAG 2 JAN 1946 Aanvang 7 uur In vorming een jeugdclub leeft 13 15 jaar op Woensdagen Zolerdagmiddag Privé lessen volgjBDS afspraak Inl en inachr voor deze cursussen dagelijks aan hjbi privè adret Karnemelkslool 46a Gouda en Zondags vanaf 3 tfur aan de zaal 1 Kaarten voor het Kerstbal alrteds HOLTHUIJSENi verkrijgbaar aan het privé adres Gediplomeerd Daasleeraar l DE MODELWASSCHERIJ U floten Zif € H 31 dcumUt WS In de Kentweek wordt de watch afgehaald DONDERDAG 26 DECin de Nieuwjaarsweek wordt In het geheel geen watch afgehaald of aangenonnen Wilt gij Uw kinderen een goeden en prettigen middag bezorgen I omt dan met hen2en Kerttda s middags 3 uur naar de KEDSTFEEST VIEPING f in de Chr Oer Kark Gouwe 14 Ook kinderen die niet zoo gewend zijn Kerstfeest te vieren ontvangt dezelfde tractatie J edewa klrig van Orgeltpel en ZanS VOOR DE FEESTDAGEN Kerststukken Planten en Bloemen Zie onze rmfm gesorteerde etalage GLORIA MÜNDI TEL 5605 C UFF MADKT 4