Groot Gouda, maandag 24 december 1945

ö GROOT GOUDA MAAJcrMAaTr ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 112 MAANDAG 24 DECEMBER 1945 Administratie M J van Loon Bur Markt fi7 Hoiida Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et Een Gonwenaar keert terug STADSNIEUWS REGEERINGSDIENST OOG EN OOR Het Kantoor Gouda van den Regeeringsdienst Oog en Oor is met ingang van heden verplaatst van Crabethstr 3 naar Westhaven 19 Van Vrijdag a s af is hst kantoor voor het publiek eiken dag geopeind des morgens van 10 tot half 1 en des middags van 2 4 uur es Zaterdags van 10 tot 12 uur Maandag 31 I e ember is het kantoor gesloten MOEDERCURSUS Op Dinsdag 15 Jan a s zal er een nieuwe Moedtercursus beginnen De opgaven Voor deelneming liefst schriftelijk worden ingewacht Spieringstraat 113 Gouda JUBILEUM Op 27 Dec a s hoopt onze oud stadgenoot de heer P de Waal den dag te herdenken dat hij voor 40 jaar in dienst trad bij de N V Goudsche Glucose fabriek thans vestigd te Koog a d Zaan De heer P de Waal is thans het hoofd van de afd Boekhouding Voorzitter Polder Sluïpwijk Onze stadgenoot de heer P van der Linde rentmeester alhier is gekozen tot voórziter van het Waterschap van Sluipwijk De heer v d Linde was Heemraad in bovengenoemd waterschap GOUDSCHE AFD N V B 40 JAAR Ter herdenking van het feit dat de Afdeeling Gouda van den Nederlandschen Voetbalbond 40 jaren geleden als Goudsche Voetbalbond werd opgericht zal een receptie jvorden gehouden op Zaterdag 5 Januari 1946 des middags van 3 30 tot 5 30 uur in de achterzaal van Café Restaurant De Beursklok ingang Zeugestraat te Gouda FEESTMIDDAG OUDEN VAN DAGEN Zaterdagmiddag j l organiseerde de Centrale van Buurtvereenigingen te Gouda in Concordia een geslaagden feestmiddag voor Ouden van Dagen Het verheugt ons dat de Centrale ook aai i deze groep Gouwenaars haar aandacht besteed OUDERAVOND O L S No 1 Voor het eerst sinds 1942 waren veel ouders en het gezamenlijk personeel Dinsdagavond bijeen in het gymnastieklokaal De vood werd geopend met enkele liedjes op grappige wijze voorgedragen door leerlingen In zijn openingswoord bracht de heer Beckei thans hoofd O L S 1 hulde aan het vorige hoofd den heer de Bruin en aan de per 1 Jan vertrekkende Mej N Klomp en den heer A v d Vlist die allen meehielpen gen voortreffelijk onderlinge sfeer te scheppen Als s eekster was uitgenoodigd mej de Wilde directrice der Huishoudschool die in haar toespraak het voordeel en nut van dit onderwijs deed uitkomen Na de pauze sprak de heer Swaneveld die het gverheids onderwijs aan zijn Amtfeichtsschool enthousiaBt en boeiend propageerde Beiden stelden als Bttnimvun toelatinfiseisch het miet goed gevolg doorloopen van het 6e leerjaar Met een hartelijk woord van dank besloot de heer Becker dezen leerzamen en vlotverloopen Ouderavond Hierna werd nog door de ouders gebruik gemaakt van de gelegenheid tot een j ersoonlijk onderhoud met de respectievelijke leerkrachten OUDERAVOND VAN DE SCHOOL VOOR y G L a Op den Donderdagavond gehouden Ouderavond van de Openbare school voor voortgezet gewoon lager onderwijs hoofd de heer J Eelkema werden als nieuwe leden van de Oudercommissie gekozen de heeren C L C van der Hoeven en F Lugthart en d dames Mevr A de Vos en Mcvr C Baas Blijvend lid was de heer K Markus Onder leiding van Mej A C E Visser werd dobr meisjes van het 7de en 8ste leerjaar opgevoerd de operette De Wonderbloem wat een groot succes werd Het hoofd der school wees op de afbraak bij het onderwijs door den oorlog in materieel en cultureel opzicht eu wekte de ouders op rot medewerking bij den wederopbouw Hierna werd de zeet geslaagden avond besloten Wij zitten tegenover onzen oud schoolvritnd en studiegenoot den eersten stuurman op de groote vaart den heer P J Endenburg die na een afwezigheid van zes jaren in deze dagen behouden is thuis gekomen Zoo n wederzien onder het ophalen van oude school belevenissen is geen interview het is een elkaar van de gebeurtenissen van dezen thans gelukkig achter ons liggenden tijd op de hoogte brengen Maar net avontuur slaat over in het relaas van den zeeman die zooals opmerkelijk is bij alle thuisgekomen zeevaarders alles heel gewoon vindt eigenlijk niets bijzonders Waar zat je toen bij ons in Mei 1940 de oorlog begon Ik was in Mei 1939 nog in Holland geweest voer toen op de Macuba een Shellboot Reeds toen zat de oorlog in de lucht en ook onze schuit werd van oorlogsuitrusting voorzien In Mei 1940 lag de Macuba in Balikpapan en vvi maakten een reis naar Britsch lndië Naarmate de geallieerden over de geheele wereld benzine in het bijzonder vliegtuigbenzine noodig kregen werd de boot overal daarheen gedirigeerd waar deze olie voor de oorlogvoering noodig was Ongeveer in dien tijd was het dat het schip in Singapore moest dokken en ik werd overgeplaatst op de Antonia eveneens een tank boot van de Shell Via Kaapstad ging het met olie naar Engeland Zoo heb ik drie jaar een heen enweerdienst gehad eerst op de Antonia daarna op de Cistula Wij maakten reizen van Mexico naar Engeland en van Aruba naar Engeland Nimmer aangevallen O ja laat ik eerlijk zeggen wij hebben met ons allen menigmaal in angst gezeten bij zoo n aanval door de beFuchte Focke Wulffs De één ging loopen schelden de ander ging lezen een derde kroop in zijn kooi persoonlijk ging ik altijd aan mijn liefhebberij hand arbeid Eens ontplofte er een bom onder het schip het leek alsof e heele schuit werd opgetild een andere maal schoot een Duitsche onderzeeër een torpedo midden in het schip wat wij nooit gedacht hadden bleek mogelijk de torpedo is als het ware gestikt in de benzine geen enkele ontploffing was er het gevolg van Zoo hoog was de benzine uit het ruim geslagen dat de twee dieostdoende offi BUURTVEREENIGING ORANJE BEVRJID St Jobstr Na op ó Dec j l een goed geslaagd St Nicolaasfeest t hebben gegeven voor de kinderen gaf bovengenoemde vereeniging op 22 Dec j l in de aardig versierde zaal van Hotel Central een feestavond voor haar leden Bijna alle buurtbewoners en verschillende introducé s waren aanwezig toen de voorzitter der feestcommissie dezen avond openoe en allen oen paar prettige uren toewenschte Hierna werd begonnen met het afwerken van het programma wat geheel door eigen krachten verzorgd werd behalve het muzikale gedeelte dat in zeer goede handen was Zonder te kort te doen aan de prestatie s der pverigen willen wij toch in het bijzonder vermelden de nummers Snip en Snap Het drama De dubbelganger Hiet waarheids apparaat De pyama en verschillende zangnummers welke bij de aanwezigen ze r in den smaak vielen Na het beëindigen van het programma werd oog eenigen tijd in een gezellig samenzijn doorgebracht waarna om 12 uur de voorzitter der vereeniging deztóri intiemen en prettigen avond sloot met in het vooruitzicht een nieuwen feestavond cieren doordrenkt waren van de benzine Een geluk dat zij zich aan het voorschrift van niet rooken gehouden hadden Een anderen keer was een Duitsche onderzeeër vlak voor ons schip door een dieptebom geraakt hij ging onder ons door en kwam achter ons weer boven water Men gooide het luik open en zeven Duitschers sprongen overboord zij zijn allen verdronken De andere 47 opvarenden zijn aïtn boord gebleven wij hebben de boot op sleeptouw genomen en zijn er de Clyde in Schotland mee opgevaren In November 1943 heb ik cursussen in Engeland gevolgd eerst in Liverpool later in Londen Het gevolg hiervan was dat ik in het voorjaar 1944 officier werd op een vliegtuigdekschip Een vol jaar heb ik hierop gevaren tusschen Engeland en Halifax in Canada Merkwaardigerwijs heeft onze verteller over dit schijnbaar zoo gevaarlijke karwei het minst te zeggen Hoewel ook het varen hierop niet zonder avontuur was hebben zich dit laatste jaar van zijn oorlog ter zee geen buitengewone incidenten voorgedaan Wel daalden en stegen er geregeld vliegtuigen van en op en menige geallieerde vlieger heeft zijn leven a n deze drijvende vliegvelden te danken die behalve een vliegtuigmoeder schip ook gelijk tanker waren En waar zat je toen ons land bevrijd werd are Falmouth in Engeland luidt het antwoord En als wij vragen naar de verdere plannen dan hooren wij dat er recht is op zeker 8 mianden vacantie waarvan er echter wel zes of zeven zullen afvallen n of dat nu den ondervraagde spijt wij weten het niet maar wij zijn zekerder geworden van ccn oud gcz c dat het altijd de zee is en blijft die den echten zeeman trekt GOUDSCHE H B S VEÏL In Kunstmin had Zaterdagavond de tweede feestavond van G H B S Ver plaats Na een kort welkomstwoord van den heer J Gevennk Jr en het zingen van het H B S lied werd Haar laatste wil blijspel in drie bedrijven onder regie van den heer C de Man met succes ten tooneele gebracht Jiaar laatste k eecUuM Weer verwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond verwacht Wisselende bewolking plaatsel buien Vrijw zacht weer Tijdelijk nog krachtige doch later afnemende Z tor Z W wind Wat Is er in Goud te doent Reunie Vrifdag t m Woensdag Ma rijntje Gijiena jeugd Het verraad Schouwburg Bioscoop Vrijdag t m Donderdag Vooruit aet de Geit Thalia Theatcr Vrijdag t m Woensdag De rebel Donderdagavond 8 uur Concordië Oranje Hotel door Pierre Balledux wil was vastgelegd in een testament met eigenaardige bepalingen waardoor de familieleden lang in onzekerheid blijven wie de erfenis zal krijgen Natuurlijk kwam er ook een liefdes scene in voor welke gelukkig kinderlijk werd gespeeld Dat dit stuk een succes is geworden komt voornamelijk door het spel van Han Gerritse en Jo van Maren die resp de kruidenier en de hidsknecht vertolkten Volgens de voorzitter is het buitengewoon moeilijk om een tooneelstuk geschikt voor H B S leerlingen te vinden Wij deelèn zijn meening ten volle want ook dit stuk is uit een opvoedkundig standpunt bekeken niet best Na afloop as er en bal onder beschaafde leiding van den dansleeraar Chr v d Heuvel bijgestaan door de Melody Boys een t3T isch schoolbandje met aardige zang van mej G van Leeuwen Al met al was het een buitengewoon geslaagden avond KERSTKRANSJES ZONDER INLEVERING Van het motorscihip Anna Maria liggende in de Gouwe werden twee kisten ontvreemd elk inhoudende 150 doosjes a 200 gramkerst kransjes ten nadeele van Bonera PREDIKBEURTEN Mits niet uitdrukkelijk vermeld worden onderst diensten Eersten Kerstdag gehouden Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 ur v m Ds M C Koole 5 uur nam Os Gerh Hals Westerkeik v m 10 uur Ds C A Korevaar Tweede Kerstdag St Janskerk v m 10 u Dl L S deLint van Sluipwijk Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden Kleine Kerk 10 30 Mej Ds C P thomsen medewerking Zangkoor Remonitr Gereform Gemeente 10 30 uur Ds Nienhuis A Capellakoor Evang Luthersche Kerk 10 u Ds J J Simon Liturgische dienst Oud Katholiekc Kerk v m 7 en nam 6 uur Pastoor Qiskes Gcref Kerk 5 uur n m Kerkdienst Meditatie Zang van bet Kerkkoor Ger formeerk Kerk v m 8 30 u Remonstr Kerk en nam 4 n Kleine Kerk Peperstr Ds G Koenekoop Tweed Kerstdag v m 10 u Rem Kerk Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 u de Heer Chr van Dam van Gouda Chr Geref Kerk 10 en 5 u Ds A Dubois Tweede Kerstdag 10 uur Ds A Dubois Nederl Geref Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Tweede Kerstdag 10 uur Ds Joh v Welzen Vrije Evang Gemeente geb Zeugestr 38 6 uur v m Wijdinqsdienst Ds Leep en de heer J de Gruijl 10 30 en 5 uur Ds Leep Tweede Kerstd ÏO 30 u Litur dienst Leger des Hells 6 uur en 10 uur voorm 3 unr ca 7 30 uur qam Leiders Lult Kol en Mevr Grimljser Tweede Kerst 10 o v i en 7 30 u nam Leider Majoor H Wels