Groot Gouda, maandag 24 december 1945

DE TOESTAND OP JAVA Gunstige houding tegenover Nederland De speciale correspondent van Reuter Noel Burkley meldt üft Batavia dat in weimgehchte Nederlandsche kringen aldaar als resultaat van het bezoek van den Lt Gouv Gen van N I Dr H van Mook aan Nederland een belangrijke ontwikkeling in de Indonesische situatie wordt verwacht Tegelijkertijd is er in Indonesische kringen een groeiend gevoel van onbehagelijkheid t a v den uitslag van hun tegenwoordigen gedesorganiseerden strijd Dit is echter gemengd met de voortdurende vrees dat een stopzetting van den tegenstand de Nederlanders in staat zal stellen de controle over het eiland terug te krijgen en in overeenstemming hiermee is de Indonesische propaganda bezig hoe langer hoe meer de nadruk te leggen op de behoefte naar interventie der Ver Volkeren lOfschoon beroepen zijn gedaan op de Australische sympathieën die zich in de demonstraties der dokwerkers in Sydney gemanifesteerd hebben is er een vrij groote antiBrit sche stemming onder de Indonesiërs Dit spruit voort uit de opvatting van velen onder hen dat de Britten voornemens zijn uiteindelijk beide gebieden die zij onder controle hebben en die ze later nog onder controle zullen krijgen aan de Nederlanders over te geven De toestand op Jav In Batavia is weer geschoten Volgens Britsche rapporten zijn ten O van Semarang nog meer kampongs gezuiverd met behulp van artillerievuur Bandoeng is rustig Volgens een verklaring van den Indischen Regeeringsvoorlichtingsdienst z jn in het Bronbeekgebied te Bandoeng 5 arrestaties verricht i v m de ontdekking van 12 veiminkte lijken van Indo Europeanen Zaterdagmiddag hebben extremisten gedurende meer dan een uur een aanval gedaan op het Roode KruisNoodhospi taal in het Kramatgebied te Batavia Een patient en twee leden van den staf werden gedood Een patient en twee leden van den staf gewond allen Indo Europeanen werden gedood De leden van den staf werden door een granaat die in de keuken was gegooid gedood Ook in de operatiekamer werd een handgranaat geworpen die aanzienlijke schade aanrichtte De patiënten moesten onder de bedden dekking zoeken Ned Mariniers te Singapore Uit Singapore wordt gemeld dat verscheidene duizenden door Amerikanen ge offerde Nederlandsche mariniers met de Noordam die nu aan de kust van het schiereiland Malakka ligt te Singapore zijn aangekomen Nieuwe Partij in Indonesië Reuter meldt uit Batavia dat volgens berichten een nieuwe Indonesische Parttij met linkschnationale tendenties te Djogjakarta op Midden Java is opgericht OFFICIEËLE PUBLICATIE De rantsoenbonnen reparatie schoenen Het C D K deelt mede dat met ingang van 15 December rantsoenbonnen met een opdruk AA 1 rantsoen in gebruik zijn genomen voor het doen repareeren van schoenen Voor deze bonnen komen uitsluitend in aanmerking groote instellingen en bedrijven waar de werkzaamheden het noodzakelijk maken dat het personeel in de gelegenheid wordt gesteld veelvudiger schoenen te doen repareeren Deze bedrijven kunnen hun aanvragen indienen bij het Rijksbureau voor huiden en leder te Amsterdam Het heeft voor het pubHek geen zin aanvragen om deze bonnen in te dienen aangezien deze uitsluitend worden versterkt aan de bovenvermelde bedrijven Schoenherstellers moeten deze bonnen der Lederkaart bij den lederhandelaar inleveren Lederhandelaren moeten de bonnen bij den distributiedlenst inleveren op dezelfde wijze als de bonnen der Lederkaart Baby Pakketten Zooals bekend komen alle babies die op of na 1 Januari 1945 geboren en die nog geen baby pakket hebben ontvangen alsnog in aanmerking voor een dergelijk pakket bestaande uit 500 gram breigarens en 6 luiers Daar thans alle jonge moeders die voor October j l niet geholpen konden worden van de geboden gelegenheid gebruik willen maken dient erop te worden gewezen dat het vanzelfsprekend niet mogelijk is alle pakketten gelijktijdig uit te reiken Er worden in totaal voor geheel Nederiand minstens 120 000 aanvragen verwacht hetgeen beteekent dat 60 000 kg breigarens en 720 000 luiers moeten worden verzonden Riciitprijzen granen en peulvruchten De richtprijzen welke door het bedrijfschap voor granen zaden en peulvruchten zijn vastgesteld hebben betrekking op het gezonde boerenschoone product Afwijkingen van deze richtprijzen zijn alleen toegestaan indien de kwaliteit van het door den teler aangeboden product afwijkt van de gemiddelde oogstkweliteit ter bepaling van de gemiddelde kwaliteit zijn Richtmonsters door het A V A vastgesteld welke bij de P A V A s ter inzage liggen De richtprijs brengt mede dat ook voor de betere kwaliteit geen vrije prijsvorming is toegestaan De richtmonsters zijn zoodanig bepaald dat voor de allerbeste quahteit geen grootere prijsverhoogingen mogen worden betaald dan die welke hieronder zijn aangegeven alles per 100 kg Granen tarwe f 1 rogge f 0 75 haver f 0 75 gerst excl brouwgersttoeslag f 0 75 Peulvruchten groene erwten f 2 schokker erwten f 2 Grauwe erwten half langstroo Gruno f 2 50 langstroo wit bloei f 3 Capucijncrs platte vale f 3 Wijker vale en blauwpeulen l 2 grove Mansholt Hala f 2 Stamboonen BINNENLAND RADIO PROGRAMMA VOOR HEDENAVOND HILVERSUM I 301 m 18 00 Voor de rijpere jeugd 18 40 Peter Stadiën piano 19 00 Nieuws 19 15 Reportage 19 30 Meisjeskoor 20 00 Kerstgedichten 20 15 Het Sylvestre Trio en Joop Walvis orgel 21 00 De stem onzer bondgenoote 21 15 Kerstboodscap van het Leger des Heils 21 45 Jan van Zutphen spreekt 22 00 Handel concert gr 23 30 Avondyvijding 23 45 Kerstklokken luiden den Heiligen Nacht in 24 00 Nachtmis uit de Norbertijner Abdij van Berne te Heeswijk HILVERSUM II 415 m 18 00 Nieuws 18 15 Persoverzicht 18 30 Cantabile Septet 19 00 Bodi Rapp lezzo sopr Felix de Nobel piano 19 30 Voor de Nedé strijdkrachten 20 00 Het koor van St Margaret s Westminster gr 20 15 Werkjes van Grainger 20 30 Landbouwpraatje 20 45 Kamermuziekprogr Het Sweelinck Kwartet 21 45 Avondwijding 22 00 Nieuws 22 20 Op den drempel van den nacht 23 00 Sluiting en Wilhelmus 14 30 Kerstspel voor de kinderen 15 00 Kerstliederen uit verschillende landen gr 15 30 Kerstproza 15 45 Wintertafereelen 16 15 Kamermuziek 17 00 Het Cantabile Septet 1 30 Nederland helpt Indië 17 35 Jan Corduwener 18 00 Nieuws 18 20 Radio Philh orkest o l v Albert van Raaite 19 00 Orgelconcert 19 30 Voor de Nederlandsphe strijdkrach ten 20 00 Monia Liter and his 20th Century Serenaders Bing Crosby zan £ 20 30 Waarom de klokken luiden 20 Jan CCorduwener 21 15 Het Sylvest e Trio 21 45 Avondwijding 22 00 NieuWs 22 20 Gramofoonmuziek 23 00 Sluitiiig en Wilhelmus DINSDAG HILVERSUM I 301 m 7 58 Kerstklokken 8 00 Kerstwensch 8 02 Niötiws 8 20 Orgelspel door Anth van der Horst 8 30 Vrijz Prot Studio Dienst 9 35 Het radio bazuinkwartet 10 00 Alexder Moskowski viool Roel Riphagen piano 10 30 Hoogmis uit de St Nicolaaskerk te Baarn 12 00 Bach cantate 13 00 Nieuws 13 20 Carillon concert van s Hertogenbosch Het radio bazuinkwartet 13 40 Werken van Beethoven 14 00 Wereldprogramma 14 30 Symphonic concert met Athur Schnabel piano 15 30 Rondom de kerstboom 16 30 Gewijde muziek 17 00 Prot Kerkdienst 18 00 Graag gehoorde orkestwerken 18 30 Samuel Brill cello en George van Renesse pia no 19 00 Nieuws 19 15 Reportage 19 30 Jo Vincent met begeleiding van het Om roep Kamerorkest 20 00 Kerstspel iKot ningen in Judea door Sayers 20 45 Radio Philh orkest o l v Albert v Raajte solist Alfred Dubois viool Beethov programma 22 0Ó Mensch en Maatschappij 22 15 Kerstklanken gr 22 30 Overneming van een Nederlandsch programma verzorgt door den Canadeeschen Omroep 23 00 Nieuws 23 15 Avondwijding 23 30 Solistenprogramma 24 00 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m 7 58 Kerstklokken 8 00 Kefstwen sch 8 02 Nieuws 8 20 Orgelspel doqr Anth van der Horst 8 30 Ochtendconcert 9 00 Kersttriptiek 9 15 Kerstliederen gr 10 00 Kerstmuziek 10 30 Ger Kerkdienst 12 00 Nieuws 12 20 Benedict Silberman en zijn Novelty Serenaders 13 00 De stem die zweeg V 13 15 Lichte muziek 14 00 Beroemde piano composities gr In afwachting van de besprekingen van Minister Schemierhorn en Dr Van Mook te Londen De leden van de Britsche Regeering zullen gedurende het Kerstreces zich niet te ver van Londen verwijderen Attlee zal Donuderdag naar Londen terugkeeren voor de besprekingen welke hij zal voeren met minister Schermerhom en dr Van Mook Mgr DE JONG TOT KARDINAAL BE BENOEMD In de Vaticaanstad is gisteren een consistorie gehouden waarin de Paus de benoeming van 32 nieuwe kardinalen heeft aangekondigd onder wie zich zeer velen niet Italianen bevinden De nationaliteit der 32 nieuwe kardinalen is als volgt verdeeld de Ver Staten van Amerika 4 Frankrijk 3 Duitschland 3 Spanje 3 Brazilië 2 en Italië 4 Voorts een kardinaal voor elk der volgende landen Camida Hongarije Argentinië China Polen Australië Chili Portugal Cuba Peru Engeland en den patriarch van Armenië Voor Nederiand is benoemd Mgr Dr J de Jong Aartsbisschop van Utrecht Op 18 Februari 1946 zal een consistorie worden gehouden waarin deze benoemingen bevestigd zullen worden Canadeesch Hoofdkwartier vertrekt Zaterdag 29 December zal het gemeentebestuur van Apeldoorn op officieële wijze afscheid nemen van het vertrekkend hoofdkwartier der in Nederland gelegerde Canadeesche toepen WOENSDAG HILVERSUM I 301 m 8 30 Van Man tot Man Z E Meijnen Minister van Oorlog Nieuws 9 20 Erica Morini viool Jeanne de Lange Kooijman en Karsemeijer 4 handig piano 10 wijde muziek gr 10 30 Vrijz Kerkdienst 12 00 Chantons je Vous en prie fr 12 30 Orgelconcerte door Joop Walvis 13 00 Nieuws 13 20 Vaudeville orkest o l v Cor v d Linden 14 00 Werelduitzending 14 30 Het concertgebouw orkest o l v Hein Jordans m m v het Amsterdamsch A Capella kbor Bel Canto In de pauze pl m 15 35 De Kerstroos van Selma Lagerlöf 16 45 Kinderkerstprogramma 17 30 Mededeelingen van Nederlandsch Volksherstél 17 35 Ne groSpirituals 17 45 Bravou en Charme 18 30 Het Rijk overzee 19 00 Nieuws reportage 19 30 Ensemble George Frank 20 00 Nederland herrijst 20 15 Brieven j van onzen Londenschen correspondent 120 30 Kamermuziek 2i OO Hoorspel Erasmus 22 05 Baci concert gr 22 15 Mensch en Maatj chappij 22 30 Componist van de weel César Frank 23 00 Nieuws 23 15 AvAndwijding 22 30 Sluiting en Wilhelmus HILVERSUM II 415 m 7 58 Kerstklokken 8 0d Nieuws 8 20 Rustig ochtendprogramma 9 00 Londensch Philh Orkest m m Richard Tauber gr 10 00 Gedichten over muziek 10 15 Sylvestre trio 10 45 Radio Ziekenbezoek 11 15 Kerstverhaal 11 30 Eddy Walis speelt 12 0 Nieuws 12 20 Cantabile Septet 13 00 Solistetiparade 13 45 Koorconcert In de póuze 14 05 Rede van Koos Vorrink 14 45 Orkestconcert 15 15 De Speellieden l5 30 Jaap Kunst Nederlandsche Ke stliederen 15 45 G G Cabaret 16 15 Hoorspel 16 45 II Trovatore van Guisöppe Verdi 18 00 Nieuws 18 20 Ensemble Nina Dolce 18 50 Die schone Miillerin van Franz Schubert 19 30 Voor dé Nederlandsche Strijdkrachten 20 00 Delf v d Linden en zijn Métropole Orkest 20 45 Voordracht door Cas Baas Zl OO Stephan Graphelly and his hot fo ir 21 15 Orgelmuziek door Johan Jonj 21 45 Avondwijding 22 00 Nieuws ƒ 22 20 Gramofoonmuziek 23 00 Sluiting e l Wilhelmus Vervangend Burgemeester Door Burgemeester en Wethouders is Wethouder J Ballering aangewezen als vervangend Burgemeester bij afwezigheid van den Burgemeester Burgerlijke Stand Overleden Everte Adriana den Boer oud 52 j echtgen van T G Gaikhorst Geboren Arie z v P Baldeè en J vjoedendorp tot wijziging van de begrootingen voor 1944 eti 1946 tot goedkeuring van de rekenin g 1944 en de begrooting 1946 van het Bui geriijk Armbestuur Bij dit laatste punt verzoekt de heer Pille wel in overweging te nemen de onderstéuningsnormen voor het Burgeriijk armbestuur te verhoogen De Voorzitter zegt namens B en W zijn medewerking toe Eveneens zonder discussie of hoofdelijk e stemming worden aangenomen de WAnniNiYVPPM vo rstellen tot verhooging vaii den gas WALFUIINAVttlN pms met 1 cent per m3 tot verhooging Raadsvergadering f jaarwedden van secretaris ont Dp rr maon+ o 1 r j vönger wethouders en ambtenaren van Distributie van Rijwielen met Banden Aangezien het aantal beschikbare rijwielen met banden nog zeer gering is kunnen tot nadere aankondiging uitsluitend de navolgende personen een aanvraag hiervoor indienen voor zoover 2i geen mogelijkheid hebben van een openbaar vervoermiddel gebruik temaken en niet over een auto of motorrijwiel de beschikking hebben Practiseerende Artsen Veeartsen Wijkverpleegsters Verloskundigen Invaliden indien hun werk belangrijk is voor den wederopbouw niet inwonende Operaticzusters en Geestelijken Aanvraagformulieren kunnen worden afgehaald en ingediend op Donderdag 27 en Vrijdag 28 December 1945 van 16 30 17 30 uur aan loket 14 van den distributiedlenst Peperstraat De tweede distributiestamkaart dient te worden overlegd Aanvragen voqr een rijwiel vanpersonen die kortgeleden werden voorzien van bonnen voor rijwielbanden of een aanvraag hiervoor hebben ingediend worden niet in behandeling genomen avond fnnf kwam Donderdag Jen burgerlijken Itand alsmede verzoeoniï InnJr u vergadering bijeen L om onthefing van Jiondenbelasting SdrYw P l eester r Op het verzoek van de Bedrijshoreceaheer Wn kennisgeving de tot verhooging van het aantal vergunDp Vrw f X j ningen inge olge de Drankwet tot 12 met hit rir H Pf de vergadering ordt afwijzend beschikt De Voorzitterorde hP ft g bed en stek aan dj j it ede dat een verzoek om het maS NovLi T vergadering vaf imum op 11 te stellen bij de desbetrefvastgSd onveranderd wor t fende in stanties in behandeling is rijk besluit n l tot vaststelling van een verordening op de aangifte van woonruimte Ingevolge deze verordening zullen niet alleen zij die verhuizen of zich willen vestigen verplicht zijn aangifte te doen van het gebruiken of vrijkomen van woonruimte doch iedere bewoner van een huis die de beschikking heeft ove r2 woon en of slaapvertrekken meer dan het aantal inwonende leden van het gezin bedraagt moet van deze omstandigheid mededeeling doen ter secretarie De Voorzitter heeft bij dit voorstel een zeer uitvoerige uiteenzetting gegeven Een billijke verdeeling van de woonruimte wordt gevraagd Zoodra deze verordening is goedgekeurd zijn wij voornemens deze in dit blad af te drukken Red Na de rondvraag wordt de vergadering gesloten een volgende vergadering met een voorstel hopen te komen waarbij een ore et gevraagd zal worden van ƒ 150000 oor het bouwrijp maken vin grond voor Jien bouw van 68 woon en winkelhiiizen van verschillend type Voorts deelt devoorzitter mede dat de gemeent e als perste m de provincie Zuid Holla id de emeenebegrooTing voor 1946 bij Ged wten heeft ingediend lot onderwijzer an de openbare agere school B word benoemd de heerJJager te Gouda n d commissie tot wering va i s hool erzuira worden herbenoemd resp benoemd tot leden de h h A v d Vusse 7 ü J i3at en P van Zonneveld ponder discussie of hoofdelijke stemXï 7 achtei eenvolgMs vastge re Q de voorstellen tot voorl opige vast leiiing van de gemeenterekening 1943 Mededeeiingen o m dat B en W in De raad nam daarna een zeer belang