Groot Gouda, donderdag 27 december 1945

ö GROOT GOUDA ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTPEKEN EENDÏLSJCHT MAAKT MAOir Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 113 DONDERDAG 27 DECEMBER 1945 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numin 10 et STADSNIEUWS Aan den foeraTond Tai bat Karstfaest In de geheel volgestroomde St Janskerk vond Maandagavond In het kader der Kerst wijdingen een Kerstzangdienst plaats waarin Dl H C Leep als voorganger het eenvoudige verhaal van het Wonder der Geboorte te Bethlehem weer deed leven In den eerste meditatie spiak ds M C Koole met als onderwerp De aanbidding gezocht naar aanleiding van Matth 2 2 Ds Koole ving aan met te zeggen dat aan den vooravond van het Kerstfeest van Gods Geschenk aan de wereld de Kerk over de geheele aarde herdenkt dat God zijn eenig geboren Zoon gegeven heeft niet alleen destijds voor het Joodsche Volk maar ook nog nu voor de geheele menschheid In Israel is destijds de vuurhaard ontstoken die eens de wereld in gloed zetten zal Overgaande op de Wijzen uit het Oostenmerkte Ds Koole op dat hier menschendoor God werden aangesproken om Zi nZoon te aanbidden Op deze wijze gaat deHeer dikwijls te werk ook in onze dagen Zoo velen zijn in aanraking geweest metde Boodschap Gods maar het leeft alleenin hun onderbewustzijn zelfs bij menschen die jaar en dag in de Kerk zijn gezeten Door Ived terreur ellende heeft God velen aangesproken God spreekt de menschenaan in de taal die zij verstaan 2 o werden de Wijzen geleid door de Ster die hen naar Bethlehem voerde De Ster of wat God ook gebruikt zendt Hij uit om ons te vinden Het gaat erom dat Hij gevonden wordt Die op aarde kwam om vrede en geluk te brengen aan da menschheid Door het Woord alleen komen wij tot Christus Wie Hemzoekt vindt Hem hoorend geloovend door het Woord aldus besloot Ds Ko le zijn meditatie Na zang van het kinderkoor dat onder leiding van den Heer A Herstel zijn medewerking verlctnde was het woord aan Ds G Koenekoop die sprak over De aanbidding gevonden met als tekst Matth 2 10 11 Voor een recht inzicht in de k st de vreugde en de aanbidding der Wijzen moeten wij ook oog hebben voor Gods Verbond met Vader Abraham een Verbond dat God vandaag met iedereen van elke taal van elke natie wil sluiten aldus spreker Dé tocht der Wijzen was moeilijk Toen zij bij Herodes kwamen bleef deze thnis een Konidgskind geboren beteekende een concurrent Ook de Schriftgeleerden zeiden vandaag niet te l unnen gaan kan uit Bethlehem iets goeds komen Maar God zelf haalde heidenen de Wijzen uit het Oosten in Zijn Verbond fn Hierna haalde Ds Koenekoop Selma Lager lof aan die bij ket Chrtstuskindje een oude man een melaatsche en een neger laat komen Zij laat het Ktndeke deze menschen zegenen en dan is de oude aan jong de melaatsche genezen en de neger is blank geworden Dit is een pracht verhaal al is het een legende maar dan één met een diepen achtergroqd Denzelfden achtergrond vinden ze terug In het verschil tusschen Lak as II en Matth II waarin het Verbond Gods nitgebreid wordt van alleen het oodsche Volk tot iedereen van elke taal van elke natie Als volkeren denken wij zoo vaak Jezus wel te knnnen missen We hebben geallieerde vrienden een atoombom en zoolang wij maar schouder aan schouder staan gaat het best Spreker stelde hier tegenover dat er alleen heil is ia het gelooven in Jezus Christus anders wacht duisternis en ondergang Godwil ook de volkeren gebruiken door ze dienstbaar te maken aan Zijn Koninkrijk dienstbaar aan de komst van het Nieuwe Jeruzalem Aan deze plechtige bijeenkomst werkte buiten het Kinderkoor ook een gemengd koor mede dat onder leiding stond van Mr J van Doorninck Later op den avond opende de Luthersche Kerk aan de Gouwe haar deuren om ook hier op plechtige wijze het Kerstfeest in te leiden Daarna klonken voor het eerst sedert jaren weer s nachts om bij vijven plechtig de Kerstklokken over onze stad en riepen zij de geloovigen op ter Nachtmis En zoo trokken velen op door den helderen sterrennacht om in gewijde bijeenkomst e vieren de Geboorte van bfct Licht der Wereld Al is dit nog niet geworden het door allen zoo vurig verlangde Vredeskerstfeest waarop de vredesboodschap werkelijk door de geheele wereld zal zijn gegaan toch zullen wij allemaal gevoeld hebben wat het zeggen wil onbelemmerd door spertijd en verduisterings voorschriften ons op te kunnen maken om bij avond en nacht de de wijding voor dit eerste Kerstfeest na de Bevrijding in veile vrijheid te kunnen ondergaan JEUGDLEESZAAL Eindelijk is nu de Jcugdleeszaal ook weer in haar eigen lokaal in de Keizerstraat terug In het begin van den oorlog werd dit lokaal door de Duitschers gevorderd en sindsdien is het door allerlei instanties gebruikt Hoewel het er tameloos haveloos uitziet heeft het toch de sfeer van de Jeugd leeszaal behouden 2 oals dat vroeger ook de gewoonte was mogen de kinderen ook nu weer zelf hun boeken uit de kast zoeken Voor de nieuwelingen is dit eerst eveo vreemd maar voor de oude bekenden is het een groot plezier In verband met de veranderde schooltijden zullen na de Kerst vacantic de openingsuren veranderd worden Woensdag 2 Januari is de Jeugdleeszaal nog op den gie wonen tijd van 2 Ö uur open BENOEMING De heer Gijsb Nieuwland teGouda is benoemd tpt Directeurvan de Marinierskapel met denrang van Isten Luitenant der Mariniers I OUDERAVOND SCHOOL C Vorige week Donderdag vond in De Beursklok onder voorzitterschap van het Hoofd der School den heer S Jaring een uitstekend geslaagde door 185 ouders bezochte ouderavond plaats Een der agendapunten was de verkiezing van 4 nieuwe leden in de ouder commissie waarvoor werden gekozen Mevr Lopez Cardozo en de Heeren A Amesz S H van der Kraats en B A Veerman Met de zittende leden Mevr Joosten en den heer D G Nederhorst is thans de nieuwe oudercommissie weer geheel compleet Door een 30 tal kinderen werden de kinderopercttes De Eaanyegeren Hans en Grietje opgevoerd die bij de aanwezigen zeer in den smaak viel 25 JARIG JUBILEUM Op 1 Jan 1946 zal het 25 jaar geleden zijn dat de heer A C Plomp Westhaven 49 vertegen s woordiger werd van de Algemcene Levensverzekerings Bank te Rotterdam Vermeldenswaardige bijzonderheid is tevens dat zijn vader de heer C Plomp 50 jaar Hoofdvertegenwoordiger van deze Maatschappij was ZICH NIET AAN DE AFSPRAAK HOUDEN Proces verbaal is opgemaakt tegen V Y en L uit Rotterdam en K uit Den Haag daar deze personen met drie auto s een feest vergadering te Gouda hadden bezocht hetgeen in strijd is met de voorwaarden van de rijvergunning Van de Rijksverkeersinspectie zal het afhangen of de vergunningen gehandhaafd blijven DE JONGE BOUWERS Bovengenoemden jeugdbond had op 22 December met 45 leden een Kerstviering in Ons Hujs Na het gemeenschappelijk zingen van Daar ruischt langs de wolken las de heer W J van Leeuwen het KerstevengeUe en ging daarna voor in gebed waarna hij de Kerstgeschiedenis vertelde Vervolgens zong men nog eenige liederen en vertelde mevrouw van Doorn eer Kerstverhaal gevolgd door eeri toespraak door den heer K A vap Doom De kinderen werden gc tracteerd op Kerstkransjes specu laas roombroodjes en appels terwijl ook ieder een spel en een tekst ontving Na het zingen van Vol van pracht sloot de heer Sanders deze zeer geslaagde Kerstfeestvie ring met dankgebed Het bestuur vesrigt er nog even de aandacht op dat thans weer nieuwe leden worden toegelaten Jongens en meisjes van 9 12 jaar worden op Zaterdagmiddag 2 uur en van 12 15 jaar kwart voor 4 in j Ons Huis verwaclit TURNKRING GOUDA EN OMSTREKEN Jaarvergaderinf Voor de tweede maal na de bevrijding thans in jaarvergadering kwam de Turnkring Gouüa en Omstreken in hotel The Corner te Gouda bijeen waarvoor een vrij groote belangstelling bestond Na de verslagen vairi penningmeester en secretaris chc een optimistisch geluid lieten hoor€n hadden de verkiezingen van Öe periodiek aftredende bestuurs en T C leden plaats waarbij de lieer S V Spek die reeds in het bestuur zitting had in de pMats van den heer P Zuidam als Tech tsestuurder werd benoemd terwijl de beer J M de Graaf van Olympia Haastrecht in de plaats van den heer Spek in het bestuur zitting kree De heer Luijnenburg werd met al gemeene stemmen als penningmeester herkozen Bij de besprekingen van het werkprogramma werd langdurig gediscussieerd Niet minder dan vier vereenigingen wilden in verband met hun respectievelijk jubilexun de Kringuitvoering organiseeren waarbij ien slotte werd overeengekomen het 35 jarig bestaan van Pro Patria die de oudste onder de gegadigden was het iwaarst te laten wegen zoodat in 1946 de Kringuitvoering te Zioetermeer zal plaats nsbben terwijl besloten werd Ve locrtas te Gouda de organisatie van het diplomatuTnen op te dragen De door de oorlogsomstandigheden onderbroken voorturnerscursus zal indien daarvoor een zaal dispo nibcl i triiPt t 3e cxtTCi inlcïdings lessen ten spoedigste worden aangevangen Een geheel nieuwe ciu sus op dit gebied wordt in voorbereiding genomen Dit jaar zal overgegaan wordentot oprichting van een officieeleKeurafdeeling onder de uitstekendeleiding van den Rotterdamschenkeurtumer C de Jong Ook de bekende zaalwedstrijden zullen dit jaar weer ingevoerd worden en TuUen veTnK edielijk te Haastrecht worden gehouden k uéeciM Weersverwachting medegedeeld door het K N M I tot morgenavond Wordt verwacht Na aanvankelijke opklaring tegen morgen ochtend weer regen tijdelijk ahiemende doch later weer toenemende wind tusschen W en Z Weinig verandering in temperatuur Wat is er In Gouda te doanf Reunie Vrijdag t m Woensdag Krachtpatser Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en act Woensdag 100 Mannen eè een meisje Thalla Theater Vrijdag t m Woensdag Mr en Mrs Smith Donderdagavond 8 uur Concordia Voor de Goudsche Tooneelkring Oranje Hotel door Pierre Balledux Vrijdagavond 8 uur Idem Zaterdag 29 December 3 uur n m Beurs klok Vergadering van de Statenkring der C H U Spreker Oud Mlnister Th van Bocyen WAT GEBEURDE ER t 27 December 1944 Bastogne omsingeld Budapest geheel omsingeld Churchill en Eden te Athene Alle mannen tusschen 16 en 40 jaar worden opgeroepen voor de Arbeitseinsatz 1941 Britsche commaado raid op de Noor che kust 1940 De radio omroep in ons land wordt staatszaak 1939 Russische nederlaag in Noord Pinland Eerste Britsch Indische troepen arri veeren in Frankrijk Het keurklasse tumen evenals de Kringkampioenschappen zullen het werkprogramma completeeren Overeengekomen werd de athlc tiek aan de daarvoor meer speciale organisaties over te laten een ath letiekcompetitie zal dus niet plaats hebben Ten slotte werd er door den voorzitter met klem bq de vereenigingen op aangedrongen deel te nemen aan de vredesfeesten te Arnhem die ondanks alles moeten slagen Na een geanimeerde rondvraag en uitreiking van diverse diploma s ging deze vergadering met debestif wenschen voor 1946 uiteen De Christel Jonge Boeren en Tninders Onder voorzitterschap van dea Heer C Vuik hoofd der Chr Landbouwschool vergaderde de Afd Gouda en Omstreken van de Chr Jonge Boeren en Tuinders De hoofdschotel van deze vergaderingvormde de lezing van den Heer C J v d Heuvel gemeente secretaris van Moercapelle over het annexatie vraagstuk Historisch lichtte hij toe hoe het Westen van Duitschland veel aanknoopingspunten heeft met ons land en volk Aan de hand van kaarten gaf hij een teer duidelijke uiteenzetting vooral den nadrak leggende op de beteekenis die deze annexatie zou kunnen hebben voor onze jonge Boeren en Tuinders De voorzitter betuigde zijn hartelijken dank voor deze leerzame lezing Het was een mooie avond waarop weer een 8 tal nieuwe leden zich opgaven Amer Departement van Buitenl Zaken over de Geall troepen in Nederlandsch Indië Een woordvoerder van het Amerikaansche Staten Departement heeft verklaard dat het besluit om soldaten naar Neder landschIndië te zenden reeds voor de capitulatie genomen was