Groot Gouda, vrijdag 28 december 1945

ö GROOT GOUDA AD ALGEMEEN DAGBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN EENDRAfiHT MAAKT MAOrr Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 114 VRIJDAG 28 DECEMBER 1045 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 Ct gebracht door Roomsch Tooneel onder regie van Jac Thiel Het was een tooneelstuk zonder eenigen inhoud zoetelijk en zoo nu en dan zelfs vervelend Het gezegde Hoe ouder hoe gekker was met recht hier op zijn plaats Het was jammer voor de spelers die stuk voor stuk verdienen een beter genre te spelen Vooral Ina Zaat Kathi de huishoudster en Frans Jan Sengers verdienen zonder aan de anderen tekort te doen hier met name genoemid te worden Onze eind conclusie luidt dan ook Het was een niemandalletje dat goed gespeeld werd Wij meenen ook dat het bestuur van de Leesvereeniging dezen keer de plank misgeslagen heeft Weet Zfl van tevoren wel wat er komen gaat Zooals gebruikelijk besloot een pal dezen avond Al was er althans m het begin nauwelijks gelegenheid om over den dansvloer te schuifelen TAPVERGUNNING AANGEVRAAGD Door C J Lafeber wed W G de Graaf Graaf Florisweg 40 is een verzoek ingediend om eentapvergunning voor dat perceel Binnen twpip vjioVort i tt 17 Dec kan een ieder tegen dit verzoek hriftelijk bezwaren indienen bij het college van B en W Ontmoetingspunten van Gouda s Êeschiedenis met den levensweg vam Hugo de Groot Deze vormen het onderwerp van net boekje van den heer J Taal archivaris van Gouda die in de Waden reeds iets meedeelde van t hij hierover heeft gevonden Naar wij vernemen stelt hij er STADSNIEUWS EERVOL ONTSLAG Met ingang van 1 Januari a s is aan J G Pot eervol ontslag verleend als opzichter 2deV klasse in alg dienst bij gemeente erken en brandmeester wegens zijn benoeming tot techn ambtenaar t i den dienst van gemeentewerken te Groningen ARTSEN AANGEWEZEN VOOR LIJKSCHOUW Ten einde de daartoe voor het jaar 1946 aangewezen deskundige Dr H W de Planque bij afwezigheid of verhindering te vervangen zijn aangewezen de doktoren P de Poer C van Elk W H Roëll en J H Monke JUBILEUM Naar wi vernemen zal het op 1 Januari a s 50 jaar geleden zijn dat de heer J A Dortland als lid van de bankiersfirma Wed Knox Dortland werd opgenomen De jubilaris heeft uitdrukkelijk den wensch te kennen gegeven dien dag ongemerkt te laten voorbijgaan Consultatiebureau voor zuigelingen De coDsultatie voor zuigelingen wordt weer gehouden s Maandags en Donderdags van 1 30 3 uur MIJN VERLOOFDE VADER Woensdagavond werd voor de leden van de R K Leesvereeniging het HoBgaarsche blijSpel in drie bedrijven Mijn verloofde Vader prijs op de verschijning ervan te verbinden aan het jaar 1945 het 300ste sterfjaar van Hugo de Groot Dezer dagen werd aan de leden van die Góude en de contribu anten van het Fonds Goudsche Glazen een rondschrijven verzonden waarin het geschrift wordt aangekondigd Daaruit bHjkt dat het niet minder dan acht illustraties zal bevatten waarbij ook een eigenhandig geschreven stuk van Hugo de Groot betreffende een Goudsche procedure Professor van Eysinga uitnemend kenner van het volkenrecht en van het werk van Hugo de Groot schreef er een inleidend woord voor Een betere aanbeveling kan men het moeilijk meegeven Men bestelle het geschrift aanstonds Het gaat spoedig in een beperkt aantal ter perse en zal dus achteraf wel moeilijk meer te krijgen zijn Wij verwijzen verder naar de advertentie in dit blad ORANJE HOTEL De Goudsche Tooneelkrlng in Concordia Wat is het een grootsch oogenblik dliin de gevangenis mee te mogen maken zegtde Procuratie houder Coeverman in he vierde bedrijf van dit aangrijpende stuk ei wi op onze beurt vonden het een grootsch oogenblik dit stuk in de zaal mede te hebben mogen maken fjrtr ln hr J v rJ y Z J L slechts cen moment uit het stuk van johann Eokay ten tooneele fdat gisterenavond een stamvolle Concordia zaal vanaf het begin tot het eind in adem loo7 e spanning heeft geboeid gehouden In het uiterst sobere decor van een cel in het zoo beruchte Oranje Hotel te Scheve Dingen speelt zich dit stuk van rake uitstekend getypeerde werkelijkheid af Het gegeven dat zoo gauw naar sentlmen zou kunnen overslaan wordt door dei schrijver die zich achter de initialen vai N N Nr 1057 verschuilt op een wijze uitgewerkt die er bi den toeschouwer geen oogenblik twijfel aan laat bestaan of hier wordt waarachtig werkelijk leven gegeven onopgesmukt en raak Het Zuld Nederlandsche Tooneel heeft de zware taak op zich genomen dit levensdrama voor het voetlicht te brengen en zij doet dit met een bezieling die het niet mogelijk maakt hier één naam voor een andere te noemen Met ttico de Jong als de oud lecraar Dr Geuze die reeds 14 maanden zit omdat ze hem niets bewijzen kunnen en nu maar rustig af moet wachten tot een ander doorslaat en men hem iets ten laste kan leggen en Pierre Balledux als Arie Gozewijn de metselaar die voor een clandestien slachterijtje In dit gezelschap is geraakt hebben wij de twee oude tooneelnamen wel genoemd maar daarnaast vinden we ten achttal jonge acteurs die we direct op één lijn willen stellen met de genoemde twee We leven mee met deze menschcn door het noodlot bijeengebracl t elk met zijn eigenaardigheden met hun kleine attenties voor elkaar maar ook met hun uitbaritln gen van drift en geprilfkeldheid ten opzichte van elkaar We kunnen hun handelingen zoo goed begrijpen en verstaan hun verwijten aan maatschappij en samenleving zoo goed Nu weet ook de buitenstaander het drama dat zich daar heeft afgespeeld en als Geuze eweert dat het maar goed Is dat Van Spiyk met zijn schip Is omgekomen want dat hij anders gedagvaard zou zijn voor beschadiging van rijkseigendommen dan voelen we het op dat oogenblik aan want dat is hem uit het hart gegrepen Stil en onder den Indruk verliet men de zaal en dan alleen bedenkt men dat het jammer is dat voor een dergelijk stuk geen geen betere tooncel accomodatie geboden kan worden Dank zij de medewerking van de Administratie van de Tooneelkrlng werden in de pauze gelden Ingezameld voor de Nederland helpt Tndie Aetle een beroep dat In deze stemming ker niet verge fs zal zl n geweest ONDER DE OLIE EN t WATER Tijdens de Kerstdagen nam G uit de Mosstraat een onvrijwillig bad in het water van de Naaier straat Daar hij wat boven z n theewater was knapte hij na die frissche douche snel op en waS weer spoedig de oude DISTRIBUTIE BESCHE IDEN BESCHEIDEN BEWAARD P was naar Indië vertrokken en zijn huisvrouw had de stamkaart van haar man gehouden en nam daarop de distributie bescheiden nog geregeld in ontvangst Wel is onze voedselpositie geweldig vooruit gegaan maar zoo iets extra s van dit of van dat wil er toch wel in Het is heel naïef maar niet juist Het is strafbaar in dergelijke gevallen die bescheiden niet in te leveren Afbeelding van een der vier symbolische figuren welke op den gevel van het nieuwe stationsgebouw alhier zullen worden geplaatst en waarvan in het artikel van de opening van het Stationsgebouw in ons blad van Zaterdag 22 December j l sprake wms AL ROLT DE KERSTKRANSNOG ZOO SNEL Twee kisten met Kerstkransjes waren in den nacht van 18 en 19 dezer van een schuit in de Gouwe ontvreemd Thans is proces verbaal opgemaakt tegen K èie den inhoud van de kisten heeft verkocht BURGELIJKE STAND Geboren 22 Dec Maria Hendrina dr v K F Worst en G Mak Boelekade 31 23 Dec Leni Adri dr v C Loendersloot en Jvan Kooij O de Boompjes 65 24 Dec Martinus Petrus zn v GN Potharst en C M van Blijswijk Gr Florisweg 100 Piet zn V C Erkelens en M den Hartog Oosthaven 54 25 Dec Boudewijn Adrianus Antonius zn v B AVreeke en Th C M de Vos Heerenstraat 15 Getrouwd 27 Dec F M Heerkens en J A Furrer J van Eerkei en A Molenaar Ondertrouwd 28 Dec M WueUcUU Weersverwachting medegedeeld door het K N M 1 tot morgenavond Wordt verwacht Wisselende bewolkt regenbuien niet koud voor de tijd van het jaar Tijdelijk krachtige wind hoofdzakelijk tusschen W eo Z Mat is er In Gouda te doen t Reunie Vrijdag t m Woensdag Krachtpatser Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag 100 Man en een meisje Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Mr en Mrs Smith Vrijdagavond 8 uur Concordia Voor de Goudsche Tooneelkrlng Oranje Hotel door Pierre Balledux Zaterdag 29 December 3 uur n m Beursklok Vergadering van de Statenkring der C H U Spreker Oud Minister Th van Bocyen WAT GEBEURDE ER 28 December 1944 In het Centrale gedeelte van het Al dennen front zijn de Duitschers tot staan gebracht De Russen veroveren Grass in Hongarije Seys loquart geeft 100 000 ton scheepsruimte vrij voor de vaart van West naar N en O Nederland 1943 Ortona in geall handen Duitsche torpedobootjagers in de Golf van Bis caye tot zinken gebracht de Jong en H v d Horst T de Bruijn en G M Grassi H J Verburg en I Nieuwenhuizen Overleden 21 Dec Alida Si na van Achthoven 1 d 22 Dec Joharma Homes 1 j 23 Dec An thonie Theodorus Polei 63 j 24 Dec Ruth Hirsch 15 d SPORTNIEUWS VOETBALWEDSTRIJDEN OP ZONDAG A S Voor Zondag 30 Dec zijn de volgende competitie wedstrijden vastgesteld 2de klasse B Vriendenschaar Gouda 3de klasse B ONA G5 V Olympia Laakkwartier 4de klasse H D E H D O N K Verden worden in de afdeeling Gouda gespeeld Ie klasse A Gouda 4 UNIO 1 ONA 4 Moercapelle 1 11 30 uur DONK 2 Waddinxveen 2 Ie klasse B Gouderak 2 Olym pia 3 2de klasse A Olympia 4 ONA5 3de klasse B DONK 5 Waddxnx 4 12 uur 3de klasse C G S V 5 ESTO 2 G D S 3 Gouda 6 12 uur KRACHTSPORT Handbal Het programma vopr a s Zondag is Dames V et C I Krachtsport I 10 30 uur f J Heeren Krachtsport I V et C I 11 30 uur D W S 5 Kracht sport 2 12 15 uur A s Woensdagavond is er oefen avond voor alle leden Dames heeren en adsp worden verzo t om half acht beslist aanwezig te zijn NEOEIUKD HUPT ilDIE