Groot Gouda, vrijdag 28 december 1945

LEZING VAN DEN HEER A A KOK De restauratie van stad en dorp voor den Oudheidkundigen Kring Die Goude Als een plechtig openingswoord voor den aanvang van de vergadering klonk door de radio de Kerstboodschap van H M de Koningin die met groote aandacht door de talrijke aanwezigen werd aangehoord Hierna verwelkomde de voorzitter den spreker van den avond architect A A Kok uit Amsterdam die de restauratie van stad en dorp zou behandelen Spreker wees er eerst op hoe gedurende een lange periode veel van ons stads en dorpsschoon is verloren gegaan hetzij door onkunde hetzij door onverschilligheid üm practische redenen werden tal looze mooie bouwwerken afgebroken of verbouwd soms zelfs aan het buitenland verkocht ook wel op ondesknndige wijze hersteld Eerst in het begin van deze eeuw begon men voorgelicht door bekwame bouwkundigen en kunstenaars in te zien hoe ontstellend veel er reeds verloren en verknoeid was en kwam men er langzamerhand toe naar middelen om te zien om verdere afbraak te voorkomen en te herstellen waar dit nog mogelijk was In de nu volgende periode liet men zich bij de restauratie van talrijke gebouwen vooral leiden door de beginselen van den Franschen kunstenaar en bouwmeester Violet le duc die bij het herstellingsi erk vier gevallen onderscheidde nl la con servattion la reparation la restauration et la reconstruction Is het bouwwerk in een zoodanige toe stand van verval dat herstel onmogelijk is dan kan men trachten te behouden wat nog aanwezig is Dit is la conservation Heeft een gebouw door verwaarloozing verbouw of aanbouw weersinvloeden enz veel geleden dan kan men het in zijn ouden vorm herstellen In dit geval spreekt men van reparation Gaat men er toe over het gebouw b v een raadhuis een kerk in den oorspron kelijken stijl terug te brengen gothiek renaissance e a dan hebben we te doen met restauration Het kan gebeuren dat een gebouw in verschillende slijtperioden is opgebouwd In dit geval zoekt men dan wei het ge heele gebouw terug te brengen in den stijl van de eerste bouwperiode Dit is wat men noemt la reconstruction Behalve de restauratie van afzonderlijke bouwwerken besprak de heer Kok ook die van geheele wijken of pleinen in verband met het bijzondere karakter van deze plaatsen en de eischen van het moderne verkeer Hier ligt voor de tegenwoordige stadsbesturen een moeilijke maar dankbare taak Bijzonder moet ook gelet worden op verwijdering van alles wat het stadsbeeld ontsiert Na de pauze vertoonde de heer Kok een serie zeer fraaie lichtbeelden tel illustratie van het reeds behandelde van verwoestingen tijdens den oorlog o a het prachtige gebouw de Steenrots te Middelburg van gedempte grachten die het aanzien geven van leelijke onaeste tische straten zonder goede verhoudingen of karakter Nieuwe Haven van verdwenen stadspoorten enz Het was een zeer leerzame genotvolle avond waarvoor de voorzitter den spreker bijzonderen dank brachtt UIT DEN OMTREK REEUWIJK Kerstviering Tweeden Kerstdag werd het traditio neele Kerstfeest in de Nederl Herv Kerk te Reeuwijk dorp en te Sluipwijk met de Zondagschoolkinderen gevierd Veel ouders en andere belangstellendea waren tegenwoordig Het feest werd gevierd naar de aloude gebruiken waarbij de kinderen werden getracteerd De kin dern zongen de Kerstliederen uit volle borst terwijl enkele Kerstvertellingen ten uitvoer werïlen gebracht De kinderen die wegens hun ouderdom de Zondagschool gingen verlaten werden op hartelijke wijze toegesproken en op hun verder te volgen levensbaan gewezen Ook in de Geref Kerk a d Brug werd een Kerstwijding gehouden waaraan de Chr Zangvereenigmg en het kinderkoor medewerking verleenden Predikbeurten Ned Herv Kerk Reeuwijk darp Zondag 30 Dec v m 9 30 uur Ds L Vroegindeweij van Waddinxveen nam 2 30 uur Ds J van Vliet van Gouderak Oudejaarsavond 7 uur Ds H Roelofsen Coll Em Pred wed en wezen Nieuwjaarsdag v m 9 30 uur Ds H Roelofsen Bev Ouderling en Diakenen Ned Herv Kerk Sluipwijk Zondag 30 Dec v m 10 uur Eerw Heer V Hoeven nain 4 Uui Dö E S de Lint Oudejaarsavond 7 uur Ds E S de Lint Nieuwjaarsdag v m 10 uur Ds E S de Lint Ger Kerk a d Brug Zondag 30 Dec v m 10 en nam 5 uur Ds P Warnienhoven Oudejaarsafeiïd 7 uur Ds P Warmen hoverj Nieuw jafSrsdag v m 10 uur Ds P War menlroven Huishoudelijke vergadering S D A P Dinsdag len Kerstdag hield de afd Reeuwijk der S D A P onder voorzitterschap van Wethouder W Boom een huishoudelijke vergaderihg ten huize van den secretaris C den üudcn De notulen werden gelezen en onveranderd goedgekeurd Hierop werden de ingekomen stukken aan een bespreking onderworpen welke voor uitvoering en kennisgeving werden aangenomen Als candidaten voor de verkiezing van het Partijbestuur werden de aftredende leden candidaat gesteld Tot afgevaardigde naar de congresvergadering werd benoemd de heer J Th van der Weel en tot diens plaatsvervanger de heer J van Houwelingen Nadat van de rondvraag nog eenig gebruik was gemaakt sloot de voorzitter de vergadering Verkiezing Bij de gehouden stemming ter verkiezing van een Notabel in de Ned Herv Kerk te Reeuwijk dorp ter voorziening in de vacature door het verkiezen van den heer J de Kamper tot Kerkvoogd werd benoemd de heer A Bontenbal Azn Bij de verkiezing van een Ouderling en een diaken werden de aftredende heeren T G Gaikhorst als Ouderling en de heer joh Smit als diaken herbenoemd HAASTRECHT DOKTERSDIENST Haastrscht Oude water Polsbroek Doktersdienst voor Haastrecht Oudewater Polsbroek van 2 tcT dagmiddag 12 uur tot Maandag 8 uur v m wordt waargenöfnen door Dr J J Hoving BINNENLAND DE PERSZUIVERING Meer grondige schoonmaak gevraagd De bedoeling van het Persbesluit 1945 is na te gaan of de in de pers werkzame menschen zich als goede vaderlanders hebben gedragen zoodat de journalisten die zich misdragen hebben uit de perswereld zullen worden geweerd Het besluit heeft niet de strekking de krant waarin deze misdraging tot uiting kwamen te verbieden De directies en hoofdredacties van niet minder dan veertig kranten waaronder De Nieuwe Nederlander Parool Trpuw en De Waarheid hebben zich gewend tof den Minister van Binnenlandsche Zaken met het verzoek ook de mogelijkheid te cheppen de kranten die zich misdragen hebben als zoodanig te Verbieden omdat anders de verkeerde geest toch langs een achterdeur weer zal binnensluipen Zij hebben zich hierover tevens met een telegram tot de Koningin gewend Gift van het Amerikaansche leger De Amerikaansche legerautoriteiten hebben circa 30 ton gereedschappen beschikbaar gesteld voor de automobiel en garagebedrijven in ons land die ten gevolge van de oorlogshandelingen of door plundering van den bezetter gedupeerd zijn Hiermede wordt een belangrijk aandeel geleverd in den wederopbouw van het vervoerwezen in ons land dat iiji hooge mate afhankelijk is van de outillage der garagebedrijven waarvan een niet gering aantal in de afgeloopen jaren geheel is leeggeroofd Uiteraar trok de komst van een zestal groote legerwagens vol gereedschappen aan het Secretriaat van den Bond van Automobiel en Garagehouders B O V A G te Amsterdam welke met de verdeeling belast is groote publieke belangstelling STRAKS NiET MEER OP DE BON Vermicdli macaroni en spaghetti puddingpoeder de grutterswaren gort en havermout peulvruchten en zout komen in aanmerking om van de bonnenlijst geschrapt te worden terwijl vzn de groote groep versnaperingen e d cacao x er biscuit beschuit koekjes koek en gebak derhalve niet de versnaperingen die gedistribueerd worden op de versnape rtngskaart zuUen volgen Zoo goed als het op bon breiden van een artikel voorbereiding heeft geëischt zoo goed is bij het scheiden van de bonnenmarkt een geordende afwikkeling noodig Het Mmi sterie van Landbouw Visschöij en Voed sdvoorziening vraagt de medewerking zoowel van het publiek als van allen die op eenigerlei wijze bij de distributie van levensmiddelen e d zijn ingeschakeld in het bijzonder van detaillisten en grossiers om ook de hand te houdeh aan de rege gelingen voor de producten welke op de nominatie staan om uit de rantsoeneering genomen te worden zoolang deze maatregelen nog moeten gelden en met name niet nu reeds bonloos te verkoopen Prinses Jnliana opent Roode Kruis Paviljoen H K H Prinses Juliana heeft gistermiddag In de gemeente Velsen twee inrithtlngen geopend welke bestemd zijn voor herstel van gezondheid van uit het buitenland terug keerende aan t b c lijdende jongemannen en van uit Indië gerepatrleerden BUITENLAND De besprekingen te Londen De Engelsch Nederlandsche besprekingen pver de Indonesische problemen werden gisterenmiddag en s avonds voortgezet in Chequers court t buitenverblijf van ministerpresident Attlee Wanneer de besprekingen zooals men verwacht hedf n morgen beëindigd zullen zijn zal de Ne derlandsche delegatie tegen den avond naar Den Haag teruggaan Naar men gelooft zou de Nederlandsche regeering een zekere vorm van autonomie aan de Indonesiërs voorstellen welker bestudeering het doel zou uitmaken van een bijzondere conferentie Conferentie te Londen geëindigd NEW YORK 27 Dec Reuter Volgens een alhier ontvangen bericht uit Moskou is de conferentie der drie ininis ters van buitenlandsche zaken gisteren om 3 uur Engelschen tijd geëindigd en heeft Byrnes verklaard dat de conferentie zeer opbouwend was Byrnes uit Moskou vertrokken De Columbia Broadcasting Systemmaakt in een uitzending uit Moskou bekend dat Byrfles per vliegtuig uit Moskou is vertrokken Hij vliegt via Napels en Casablanca naar Washinghon terug Mo lotov Vysjinsky en alle leden van de Sowjet delegatie ter conferente waren bij iet vertrek ainwezig De C B S meldt dat Bevin vaMaag naar Londen terugkeert fll De New Yotk Times over besluiten te Moskou Volgens den Washinghtonschen correspondent van de New York Times hebben de drie ministers van buitenandsche zaken te Moskou tot de volgende overeenkomsten besloten De algemeene vergadering van deU N O behoort aan den veiligheidsraad met inbegrip van Canada de bestudeering van het prc leem der atoomenergieover te dragen alsmede de bevoegdheid tot het geven van wenken voor de uitwisseling van wetenschapppelijke inlichtingen hieromtrent voor vredesdoeleinden decontrole op atoomenergie teneinde te verzekeren dat zij alleen voor vreedzame doeleinden gebruikt wordt het verwijderen van atoomwapenen uit de arsenalender naties en tot het vrijwaren van devereenigde volkeren voor gewelddadigheden en ontduikingen van de internationale afspraken op het gebied van deatoomenergie De instelling van een der uit devier groote mogendheden bestaanden con tróleraad voor Japan Het toetreden van de SowjetUnietot den contróleraad voor het Verre Oosten in Tokio en tot de Adviescommissie in Washingon op voorwaaFd e dat de contróleraad in Tokio de richtlijnen enaanbevelingen van de Washingtonsche commissie uitvoert en dat laatstgenoemde deze niet kan geven voordat ze door de Sowjet Unie de V S Groot Brittannië enChina zijn goedgekeurd Voor het geval een der groote vier een voorstel afwijst en een impasse intreedt zal generaal Ma carthur volgens officieele kringen in Washington gemachtigd zijn om de poli tiek van zijn regeering uit te voeren Men meent te weten dat de besprekingen te Moskou de vervaardiging van de atoombom niet tot onderwerp gehad hebben Byrnes wordt Zaterdagochtend te Washington verwacht Groot Brittannië is niet gekant tegen ingrijpen in de Spaansche quaestie De diplomateke correspondent van Reuter deelt mede dat in tegenstelling lot uit Parijs afkomstige berichten de Britsche reeeering treenszins in principe gekant is tegen interventie in de Spaansche binnenlandsche aangele genheden en dat zij van dit standpunt mededeeling heeft gedaan a n f e Frincrho regep i in antwoord op de desbetreffende Fran sche nota Groot Brittannië is onmiddellijk bereid tot onderhandelingen met Frankrijk en de Ver Staten De Britsche regeering veroordeelt het huidige Spaansche regime gelijk zij dat in vorige verklaringen reeds ondubbelzinnig geformuleerd heeft Afbreken van diplomatieke betrekkingen zal echter volgens de meening van de Britsche regeering weinig practisch effect hebben INDIË De ontevredenheid onder de Nederlanders in Indië De ontevredenheid die naar men gelooft onder de Nederlandsche bevolking van Batavia en Bpndoeng heerscht wordt veroorzaakt doordat Britten voortgaan met zonder onderscheid uit te voeren bombardementen in plaatts van politiemaatregelen te treffen tegen de elementen die van collaboratie met den japanners worden verdacht Aan den anderen kant spreken de Nederlanders meer en nieer over de noodzaak van een zuivering onder de hoogere Nederlandsche ambtenaren Het gestencilde blad Een heid het orgaan van de Nederiandsche gemeenschap tp Bandoeng valt den heer Van der Plas aan die door de Britten de Indonesiërs en de Nederlanders wordt verfoeid De Europeesche gemeenschap keurt het feit af dat een ftantal Nederlandsche waadigheidsbekleeders die deel heeft uitgemaakt van de regeering van Bri sbane voor het vieren van het Kerstfeest naar Australië is gegaan Generaal Christison doet een beroep op de Indonesische leiders In een verklaring uitgegeven door generaal Christison geallieerd opperbevelhebber op Java wordt een beroep gedaan op de Indonesische leiders om samen te werken en eenheden van de T K R beschikbaar te stellen teneinde maatre gelen ter verzekering van veiligheid en orde in de gebieden waarvoor Christison verantwoordelijk is ten uitvoer te brengen De verklaring van den generaal wordt gegeven met het oog op de behoefte aan meer actieve maatregelen om rust en orde te verzekeren Ik had gehoopt dat de toestand zou verbeteren maar dat is niet gebeurd terwijl de toekomst van Indonesië een zaak is die de Nederianders en de Indonesiërs aangaat bén ik gedwongen meer actieve maatregelen te nemen teneinde de wetten en de orde te verzekeren en vreedzame inwoners in staat te stellen weer aan het werk te gaan zonder gevaar voor intimidatie in het gebied waarvoor ik aansprakelijk ben Bij de uitvoering van deze maatregelen zou ik natuurlijk de medewerking der Indonesische leiders zeer op prijs stellen ja hoe meer zij doen om de wetten en de orde te herstellen des te minder zullen er soldaten bij betrokken zijn ik doe daarom een beroep op de Indonesische leiders voor samenwerking en zoo mogelijk zulke eenheden van hun volksleger beschikbaar te stellen als ik noodig zal achten om samen te werken onder mijn commando w g A F P Christison luitenant generaal commandant der Geallieerde Strijdkrachten Te Rome is overleden Senator Giovanni Agneil de itlchter van de Fiat fabrieken Twee Pullman treinen die Kerst verlofgangers naar Ncw York en Florida brachten zijn met elkander in botsing gekomen E werde zeven personen gedood en 62 gewond