Groot Gouda, vrijdag 28 december 1945

Een Oostenrijksche commissie van onderzoek zal dezer dagen naar Rome vertrekken om van Dr von Schoschnigg den end kanselier een officieele verklaring los te krijgen welke 20u worden gebruikt in het aanstaande proces te in Dr Qoido Schmidt voormalig minister van bultenlandsche zaken in Schuschntggs kabinet In het centrum van Tel Aviv heefteen overval plaats gehad waarbij een hoeveelheid diiBaaten ter waarde van 20 000 pd st werd geroofd uit een postauto Toen de politie een wilde achtervolging had Ingesteld wierpen de zes vluchtende delinquenten den buit weg OFFÏCIEELE PUBLICATIE Uitreiking nammercoupures Het Centraal Distributiekantoor deelt mede dat de plaatselijke distributiediensten in de week van 30 December t m 5 Januari a s voor onderstaande artikelen toewijzingen zullen uitreiken voorzien van de daarachter vermelde nammeri Zout 549 550 peulvruchten 551 jam 552 brood 528 amer bloem 529 inl bloem 530 reductie 531 zont gort 553 vermicelli 554 ontbijtkoek 555 eieren art 37 melk 556 557 waschpoedcr 560 aardappelen 561 562 Voor deze artikelen vindt geen voorschotherziening plaats Grossiers in tabak ontvangen in bevengenoemde week eveneens zonder voorschotherziening toewijzingen g 29 en g 30 bij inlevering van toewijzingen 510 Bovenstaande toewijzingen zijn met uitzondering van die voor melken aardappelen geldig voor detaillisten van 6 t m 19 Januari a s En voor grossiers van 6 Januari t m 2 Februari a s De toewijzingen voor melk en aardappelen zijn geldig van 6 t m 12 Jan a s Pacht waarde vergoeding voor ontruimde Landbouwgronden De rijksdienst voor landbouwherstel inspectie Zuidholland maakt bekend dat voor alle agrarische gronden welke tengevolge van een ontruiming door oorlogshandelingen of bezettingsmaatregelen geen of geen normale opbrengsten hebben gehad door den rijksdienst voor landbouwherstel een passende vergoeding voor de pacht waarde zal worden berekend Deze vergoeding zal worden uitgekeerd aan alle gebruikers dus ook gebruiker eigenaren en niet zooals aanvankelijk was medegedeeld aan de eigenaren rechti streeks Daar de uit te keeren vergoeding nog niet is vastgesteld wordt aan de eigenaren verzocht om niet op betaling van de pacht aan te dringen Alleen in zeer bijzondere omstandigheden zal het mogelijk zijn om een voorschot op de pachtvergoeding te verlcenen lo die gevallen behoort de eigenaar zich te wenden tot den pachter dië op rijn bctirt bij zijn plaatselijken bureauhouder op een afzonderlijk formulier om voorschot kan verzoeken Termijn aangifte oorlogsschade verlengd Het ministerie van financiën brengt ter algemeene kennis dat de termijn voor icdie ning van aangiften wegens oorlogsschade zooals bedoeld in artikel 8 lid van het beslait overgangsregeling oorlogsschade k b vm 16 Juni 45 staatsblad no f 98 welke termijn aanvankelijk tot 1 October 1945 to vervolgfens tot 1 Januari 1946 werd verlengd og eenmaal maar nu voor het laatst zai worden verlengd en wel tot 1 Maart 1946 De schade enquette commissies zullen dienovereenkomstig de aangiften tot laatstgenoemden datum alsnog in ontvangst nemen zo der nader onderzoek naar de oorzaken der vertraging AMERICAN CLEANING SERVICE Gouwe 3 5 Tel 2986 Gouda Getrouwd C IJSSELSTIJN en VIVIAN SCOTT 24 December 1945 Gasparilla Florida U S A Heden behaagde het den Heere tot onze diepe droefheid na een korte ongesteldheid van onze zijde weg te nemen onze innig geliefde Man en zorgzame Vader Behuwd en Grootvader DAHAS VAN STRAATEN in den ouderdom van 63 jaar N V Straaten Glasbeek D J Vo v Straaten C Vos L Dekker v Straaten K Dekker H A V Straaten en verloofde en kleinkinderen GOÖDA 25 Dec 1945 Corn Ketelstraat 55 Tlfd adrti Elizabeth Wolfdtr 6 Gten bloemen De teraardebestelling zal plaats hebben Zaterdag 29 December a s te 2 uur vanaf Elizabeth V olffstraat 6 Te 2 45 uur op de Algemeene Begraafplaats te Gouda eucaa een flinkiDJEIiSTIODE Hoog loon en Zaterdagmiddag vrij J M HUISMAN Gouwe HO Echtpaar zonder kinderen zoekt gemeubileerde of ongemeubileerde kamer zonder pension Brieven onder no 2815 bureau van dit blad BROKKING s Bakkerij ▼ raagt voor direct ijelMeisiilP fi Prima radio tpesttti te koop gevraagd Brieven met opgaaf merk en prijs onder no 2820 bureau v d blad Biedt zich aan Nette Hoishondster 33 jaar één kind Brieven onder no 2818 bureau van dtlfblad Te koop gevraagd een Foto toestel 6x9 Brieven onder no 2828 bureau van dit blad JONGEN geïraiflii ongeveer 16 jaar die in het vak opgeleid wil worden HsDliileeriBg Jac Pols Korte Tiendeweg 13 ÜTSSPAIIIBMI liiilriclit Vanaf 1 Januari 1946 is de te vergoeden rent aan inleggers vastgesteld op 2 04 pCt Het Bestuur Gevraagd net Meisje voor halve dagen en Vrijdags den geheelen dag Zich aan te melden GRAVIN BEATRIXSTRAAT18 WEIKSTER gevfugd KWINKELENBERG Sophiastraat i Jongeman zoekt een net kostiiuif Geen beroeps Brieven onder no 2800 bureau van dit blad r By een goed gekleede Dame behoort een Flatteuse Chique Modeme Hoed Vele Dames denken daar niet aan EN DEREDEN Dat de hoed die ze erbij moeten dragen niet geheel nieuw medisch meer Is Doch dat is juist het minste bezwaar Uw oude vllthoed brengt U naar MAISpN JOHANNA Markt 70 l vh Hoogstraat Rotterdam naast Politicburtau en wij zergen rvoor dat U door onze speciale vinding op het gebied van vervormen een modern charmant model terug ontvangt Probeert U het eens ROODE + KRUIS RADIO LUISTERWEDiSTRIJD onder leiding van KOOS KOEN V Honderden fraaie prl xen practisch en welkom VTEDECLAND helpf Indie Helpi U ook mee Begin 1946 met een goede daad Zei U aan de radio met potlood en papier en luistert naar Koos Koen OCHRIJF Uw oplossing op een gefran keerde briefkaart waar U minimum f 0 30 en maximum f 1 aan postzegels bijplakt Zend deze aan Het Nederiandsctie Poode Kruis Princessegracht 27 s Gravenhage In den linker boventioek vermelden RADIO LUlSTERWEDSTftIJD U kunt ook meerdere oplossingen inzenden I Het bedrag van Uw extra port komt getieel ten goede aan de actie Nederland helpt Indiè Uitzending op 1 Januari 1946 des avonds om 20 15 uur Adverteert in Groot Gouda VERVEN ¥ BLAUW EN ZWART Uiljeverij Qouden Garven Korie Tieadeweg 1 Gouda Besiellia kan ook geschieden bij Grool Gouda Markf 67 en bij den boekhandel 2 OOK voor 1946 D H HORTENSIUS GOUDA 0 9 N V B Nedèrlandsche Volksbeweging IN Dl E AVOND op Donderdag 3 Januari 1946 te 8 aar s avonds in de Rennie aan de Oosthaven 17 te Gouda Spreker Prof Dr ƒ P B de Josselin de Jong over De Na ioaalc gcdaelite in Iodic Gelegenheid tot vragen stellen Vwwarmde aaal Pr f 0 55 Voor OUD EN NIEUWJAAR ook U naar SLAGER RIDDERSMA Gouwe 186 Gouda Telef 2067 I ze treek heerlijk Schapenvleesch STOOMEN aUc Idecdutg Verz inr VERLOREN een Vulpenhouder merk Waterman in de omgeving Gr Florisweg en Burgvlietkade Gedachtenis Tegen belooning terug te bezorgen BURGVLIETKADE 41 y códu idin te vecwackteJin uam Drs J Taal Hu o de Grool en Gouda Ongeveer 60 bladz Ö illusfraiies Prijs f2 50 Auisa BETER BRIEFONDERWUS JoamelUtick en Poblicitcit leergangen o l v daobladdirecteur Dr WORMSER en F DE SINCLAIR Engtlsch Fransch Duitsch Ned en Corresp middeoil diploma steno boekhouden opl Practijkexamens ACADEMIE VOOR INDIVIDUEEL SCHR ONDERWIJfi SECRETARIAAT LUSTHOFSTRAAT 8 ROTTIERDAM Coupon no 354 Gratia procflca leervak Adiei Naam cCROOT GOUDA het meest gelezen blad in Gouda en omgeving Gevraagd voor direct in klein gezift een beschaafde lidpinilaHuislNiiil Mevr de Jong Krugerlaa Gevraagd Halfwas Bakkersknecht Tevens een Flinke Jon9 n D W V d Velden Lazaruskade37 Waar blijft QtMttic Machinefabriek vraagt aankomend kantoorbediende Eenige kennis van machinetefekeo werk strekt tot aanbeveling Br met opgiaf van verl salaris onder no 2826 bur v d blad GEVRAAGD wegens ziekte der tegenwoordige net DAGMEISJE of WERKSTER v ggv MAISON VERHOEF Hoogitraat 25