Groot Gouda, zaterdag 29 december 1945

ö GROOT GOUDA PER ASPER AD ASTCA ALGEMEEN DAGBUD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN M Redactie L J A v d Steenhoven Mr A A J Rijksen Drukker Drukkerij Verzijl Gouda NUMMER 115 ZATERDAG 29 DECEMBER 1945 Administratie M J van Loon Bur Markt 67 Gouda Tel 3098 Abonn p w 25 et Losse numm 10 et STADSNIEUWS Bekendmaking De Groepscommandant der Koninklijke Marechaussee te Gieten verzoekt namens de moeder te worden bekend gemaakt met de verblijfplaats van Philip HaluKanaar geboren te Sydenham London 9 December 1919 lichtmatroos vrijwilliger bij de Eng Marine gewoond hebbende Heather Cottage Worthing Susses Eng die sedert September 1940 b Duinkerken wordt vermist en als zoodanig door de Engelsche Admiraliteit is opgegeven De moeder is er van overtuigd dat Kanaar voornoemd nog in leven is omdat zij hem op een foto als krijgsgevangene in Duitsch land heeft gezien Vermoed wordt dat hij zijn geheugen verloren heeft n in een zenuw inrichting wordt verpleegd Signalement zeer lang 1 95 M ovaal gezicht groote blauwe oogen groote tamelijk breede neus tamelijk groote noren blond haar de twee midden snijtanden in de bovenkaak zijn vertikaal gescheurd en aan de achterzijde daarvoor met goud behandeld zeer groote voeten 38 c M Het meest opvallende van dit signalement is de lengte en de groote voeten Bij de Engelsche Marine moesten speciaal voor hem schoenen worden gemaakt Vrij zeker heeft hij een groot litteeken bij hst linkeroor Hij spreekt behoorlijk Neder landsch Noorsch en Fransch en eenigszws Duitsch en Zweedscti Jubileum De heer F de Waard Kievitstraat 25 zal op 1 Januari a s den dag herdenken waarop hij voor 35 jaar als opzichter bij dep Prov Waterstaat in dienst trad Benoemd tot onderwijzer Onze stadgenoot de he Jager Js met ingang van 1 Januari 1946 tot onderwijzer benoemd aan de O L School B te Wad dinxveen De heer J G Swart gaat naar Amersfoort De Inspecteur der Rijksbelastiigen te dezer atede de heer G Swart zal op 1 F ebrnari a s Gouda verlaten daar hij overgeplaatst wordt naar Amersfoort De heer P A H Deltrap zal de functie van Inspecteur Waarnemen Waarneming leider Distributie dienst Met Ingang van 1 Januari a s zal de heer Bermaa den distributiedienst verlaten en derhalve niet meer optreden als plaatsvervangend leider van den distributiedienst der gemeeate Gouda De heer H A vaa der DraalJ is met ingang van denzelfden datum tot aan de vervalling van de vacature van leider van den dienst met de waarneming van de leiding belegt Nieuwjaarareceptie Dit jaar zal weer de ia 1940 ingestelde Nieuwjaarsreceptie ep het Stadhuis worden gehouden Oe Bsrgcmeester en Mevrouw James hopen tnischen 3 en 4 30 uar zeer velen die met de Gemeente contact onderkonden of met wie zij persoonlijk in aanraking mochten komen op het Stadhuls te begroeten Damclub Gouda De uitslagen van den laatst gehouden clubavond van de Damclub Gouda luldeaals volgt P v d Ponw G Potharst 2 0 D v d Linde J van Buren 2 0 Th v d Veer J Hoogendoorn 0 2 L v d Linde P Op den Camp 2 C A van Setten H de Jong 1 1 G ten Wolde J Goudriaan 1 A A de Jong D Stuurman 2 0 G Potharst Gr v Ardenne 0 2 P Bouter L v d Linde 1 1 De opvarenden van de Nieuw Amsterdam Vanaf heden ligt op ons bureau voor belangstelleaden ter inzage de passa gteriilijst van de Nieuw Amsterdam die ongeveer 3800 rtpatrleerendén olt Ncd Indie vervoert PostduivennieuwB Uitslag tentoonstelling gehouden op 25 en 26 Dec j l Klas I Oude daffers 50 stuks i F Staalduinen 1 T Sterk 2 6 11 en 1 2 Gcbr Kniik 3 en 5 D v Leeuwen 4 J Dijkman 7 A Ruffels 8 A G Hoogendoorn 9 G Ouweneel 10 Klas II Oude duiven 50 stuks F iltaalduinen 1 G IJsselstijn 2 en 8 A Ruffels 3 P Mijderwijk 4 F Sterk 5 6 7 en 10 H Compeer9 Gebr v d Zijden 11 A V Hoogen 12 Klas 111 Jonge doffers 36 stuks Gebr Kulik 1 F Staalduinen 2 en 3 A Kulik 4 D V Leeuwen 5 F Sterk 6 T Welzenis 7 H Stilting 8 J Radix 9 Klas IV Jonge duiven 48 stuks F Staalduinen 1 en 3 Gebr Kulik 2 en 4 D V Leeuwen 5 P Mijderwijk 6 J Dijkman 7 J V d Valk 8 J v Loon 9 L Burger 10 P Mijderwijk B 11 A Kulik 12 Klas V Late jonge doffers 22 stuks I V d Valk 1 J de Jong 2 G IJsselstijn 3 T Welzenis 5 n 6 Klas VI Late jonge duiven 26 stuks F Stoppelenburg 1 P Mijderwijk B 2 Gebr Kulik 3 F Staalduinen 4 A v d Hoogen 5 J Vooys 6 Klas VII Zeer late jongen 17 stuks J Koek 1 F S taaldnlnen 2 P Overkamp 3 A V Reeden 4 Beste vogel F Staaldnined oude doffers duif jonge vogels Gebr Kulik Zondag 6 Januari a s zal er nog een tentoonstelling gehouden worden van alle Engelsche duiven uit Gouda en omstreken De duiven zullen door den heer L Kulik op punten orden gekeurd Duiven inbrengen 9 30 uur v m afhalen 12 30 uur n m Kosten zijn bier niet aaa verbonden localtreit Vondclstraat 63 BINNENLAND De Moerdijkbnig bi na gereed De K N A C ineldt dat naar alle waarschijnlijkheid de verkeersbrug bij Moerdijk over het Hollandsch Diep reeds Ie volgende week voor het yerkeer zal kunnen worden opengesteld Over twee gedeelten zal éénrichtingsverkeer moeten worden toegepast in verband met de geringe breedte van enkele overspanningen Paspoorten Controlebureau Het adres van het Paspoortencontróle bureau afd uitreiking visa is niet meer Raadhuisweg 79 Scheveningen maar Bezuidenhoutscheweg 56 Den Haag Dit beteekent voor hen die van het Departement van Handel en Nijverheid een or dre de mission krijgen een vergemak keling aangezien dit Departement ook bij de Bezuidenhoutscheweg 58 is gevestigd Reizen over de grens Voor reizen naar het buitenland geldenmomenteel de volgende voorschriften Voor zakenreizen zijn noodig een bewijs j an politieke betrouwbaarheid een geldig paspoort een urgentie verklaring vande Bedrijfschap of Vakgroep waarondermen ressorteert of van het Dep van Handel en Nijverheid afd Zakenreizen Be zuidenhout 58 welk Dep ordres de Missions afgeeft Met deze gegevens en eenpasfoto gaat de aanvrager naar het Pas poortencontrolebureau Bezuidenhoutscheweg 56 dat het uitreisvisum verzorgt zorgt De inreisvisa worden verzorgd doorhet consulaat van het land waarheen enwaardoor men wil reizen Q pasfoto s Wat Engeland betreft verzorgt het Dep v Handel en Nijverheid dit inreisvisum Iii andere gevallen dient men er zelf voorte zorgen Op vertoon van de ordre de mission kan men bij de deviezenbank deviezen verkrijgen tot een bedrag van ƒ 30 per dag met een maxim um van ƒ 300 Aan Nederlandsch geld mag slechts ƒ 30 worden uitgevoerd Bij het verlaten van het land wordt een formulier ingevuld vermeldende de hoeveelheid geld die men bij zich heeft en de waarde waarover men in het buitenland voor reisdoeleinden beschikt Verkrijging van buitenlandsche betaalmidde PREDIKBEURTEN Zondag 30 December 1945 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 10 uur v m Ds C A Korevaar 5 uur aam Ds G Elzenga Wosterkerk v m 10 uur Ds Gerh Huls 5 uur nm Ds H Roelofsen van Reeawijk Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden Kleine Kerk Peperstraat 128 n m 10 45 uur Prof Dr R Casimir van Voorburg Remonstr Gereform Gemeente 1 0 30 uur Ds J Ntenhuis E vang Lutherscbe Kerk 10 uur voonn Ds J J Simon H Avondmaal Oud Katholieke Kerk 10 30 en 6 uur Pastoor Giflkes Gereformeerde Kerk 10 uur en 5 uur Geen opgave Geref Zondagschool Jozef Groen van Prlnstererschool Groeoendaal Vacantie Gereformeerde Kerk art 31 8 30 uur Chr Ger kerk en 4 uur Rem Kerk cand W vaa der Lingen van De Lier Geref Gemeente Stationsweg 10 en 5 uur Os C Steenblok van Rotterdam Christel Gereform Kerk 10 en 5 uur Ds L Klaisen van Boskoop Nederl Gereform Gemeente Turfmarkt 54 10 en 5 uur Ds Joh van Welzen Vrije Eveing gem geb 2 ugestraat 38 9 en 10 30 uur v m en 5 uur n m Ds H C Leep Leger des Heils 10 uur Heiligingsdienst 3 30 u Openlucht samenkomst op de Nieuwe Markt 7 30 u Openb samenkomst Leiders Majoor en Mevr Wels Maandag 31 Dec 45 en Dinsdag 1 Jan 46 Nederl Hervormde Kerk St Janskerk 31 Dec 7 uur n m Ds C A Korevaar Dinsdag 1 Jan 10 u v m Ds M C Koole Vereeniging van Vrijzinnig Hervormden 31 December Kleine Kerk 7 uur n m Mej Ds C P Thomsen met zangsolist Vereenig Calvijn Ttufmarkf 4 1 Januari 10 uur v m Ds J Slok van Dordrecht Remonstr Gereform Gemeente 31 Dec 7 uur nm Ds J Nienhuis Evang Luthcrsche Kerk 31 Dec 7 30 uur n m Ds J J Simon Oudejaarsavonddienst 1 Jan geen dienst Oud Katholieke Kerk 31 Dec 7 30 u n m en 1 Jan 10 30 nam Pastoor Giskes Geref Gemeente Stationsweg 31 Dec 7 uur nam en 1 Jaa 10 uur de heer W de Wit van Rotterdam Nederd Geef Gemeente Turfmarkt 54 31 Dec nam 7 ui r en 1 Jan v m 10 uur Woensdag 2 Jan 7 30 uur nam in alle diensten Ds Joh van Welzen Vrije Evang Gemeente geb Zeugestr 38 31 Dec Oudejaarsavonddienst Gespaard 1 Januari 10 3Q uur v m Nieuwjaarsdienst Transformatie Woensdag 2 Jan 3 uur Gebedsaur Leger des Hells 31 Dec 7 30 uur nam Oudejaarsavond Bidstond 1 Jan 7 30 u nam Openb Samenkomst Donderd 3 Jan 7 30 nam Openb Samenk Dokters en Apothekersdienst De Zondagdiensten worden waargenomen door Dr J H F Remme Fluweelensingel 59 en Dr N Tom Burg Marteossingej 69 De doktersdienst op Nieuwjaarsdag wordt waargenomen door Dr A Kettler Gouwe 166 en Dr H A M Eykman Westhaven 63 Men gelieve boodschappen af te geven des morgens voor 10 uur Apothekersdienst Apotheek Grendel Prins Hendrikstraat 15 len bijv door het incasseeren van cheques moet op dit formulier worden aangeteekend Belangrijke oproep voor militairen Bij het op 1 Mei 1946 op te richten regiment Luchtvaarttroepen zijn vacatures voor instructie officiers en onderofficierskader In verband met de te verrichten diensten is de leeftijdsgrens voor offidiferen bepaald op 30 jaar voor onderofficieren op 50 jaar Ter herscholing van dit kader wordt een officiers en onder officiersinstructiecursus gehouden van twee maanden aanvangende 15 januari 1946 Gegadigden hiervoor kunnen zich melden op 2 Januari 1946 tei 14 00 uur op het opkomstdepót Luchtstrijdkrachten Vliegveld Ypenburg kamp B Brasserskade Delft K eecSuiM Weersverwachting medegedeeld door het K N M i tot morgenavond Wordt verwacht Wisselend bewolkt buiig weinig verandering in temperat Aan de kust aanvank tijdelijk krachtige overigens matige tot zwakke w uit N richtingen Wat Is er in Gouda te doen Reunie Vrijdag t m Woensdag Krachtpatser Schouwburg Bioscoop Vrijdag tot en met Woensdag 100 Man en een meisje Thalia Theater Vrijdag t m Woensdag Mr en Mrs Smith Zaterdag 29 December 3 uur n m Beursklok Vergadering van de Statenkring der C H U Spreker Oud Minister Th van Boeyen WAT GEBEURDE ER 29 December 1944 Hoofdmacht der Duitschers in België teruggeworpen Duitschers trachten de Siegfnedlinie weer te bereiken Twaalf buitenwijken vpn Budapest genomen 1942 Britten en vrije Franschen bezetten Dzjiboutl 1941 Japansche parachutisten lanlSlen bij Medan Russische troepen landen op het schiereiland Kertsj Churchill naar Canada Volgende week 2 kg aarpappe Irn op den bon en 1 kg uit reserve Moeilijkheden bij den aanvoer tengevolge van de feestdagen maken het noodzakelijk dat reeds de volgende week de bij de verbruikers gevormde reserve van negen kg aardappelen wordt aangesproken Het op den bon te verstrekken rantsoen voor personen van vier laar en ouHer zal voor de komende week één kg minder bedragen dan tot dusver Het onbrekende kg kaa van de reserve worden afgenomen Montgomery naar Den Haag Naar wij vernemen is Maarschalk Sir B Montgomery voornemens op 17 Januari a s naar den Haag te konten om Britsche onderscheidingen uit te reiken aan Ned militairen De verbetring van de registere van den BurgerU ken Stand Verschenen is het Kon Besluit No F 281 d d 19 Nov 1945 houdende nadere regelen ten aanzien van verbetering en aanvulling van de acten der Burgerlijken Stand Aan dit K B ontleenen wij het volgende Art 1 Een verzoek tot verbetering of aanvulling der registers van den Burgerlijken Stand kan bij de Arrondissements Rechtbank mede door het Openbaar Ministerie worden ingeleverd De rechter kan bij zijn uitspraak tot verbetering of aanvulling bepalen dat zij zal gelden tegenover een ieder Beveelt de rechter alvorens op het verzoek uitspraak te doen oproeping van belanghebbenden dan geschiedt de oproeping bij brief van een griffier met vermelding van het doel der oproeping Art 2 Kennelijke schrijf en spelfou terr kunnen ook zonder tusschenkomst van een rechter worden verbeterd tveneens kunnen zonder zoodanige tusschenkomst voornamen in een geboorteacte worden verbeterd vervangen of toegevoegd indien bij de aangifte der geboorte opgegeven voornamen in verband met bezettingsvoorschriften niet in de acten zijn vermeld De verbetering vervanging of toevoeging geschiedt door den ambtenaar onder wien de registers berusten op ver zoek en volgens aanwijzing van het Openbaar Ministerie NEDEILAKD HUPT liBK